223/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

223
ZÁKON
z 27. júla 2012,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení zákona č. 601/2008 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z. a zákona č. 101/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenami y) a z), ktoré znejú:
„y)
prijíma pôžičku od právnickej osoby podľa osobitného predpisu,27a)
z)
poskytuje podporu27b) vo forme pôžičky na zmiernenie alebo odstránenie následkov extrémnych poveternostných podmienok, najmä sucha, ako dôsledku klimatických zmien; na jej poskytnutie nie je právny nárok.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 27a a 27b znejú:
„27a)
§ 1 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z. z.
27b)
Nariadenie (ES) č. 1535/2007.“.
2.
Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý znie:
㤠8a
Platobná agentúra sústreďuje príjmy z prijatých pôžičiek podľa § 7 ods. 1 písm. y) a príjmy zo splácania istín a úrokov z pôžičiek poskytnutých podľa § 7 ods. 1 písm. z) na samostatnom mimorozpočtovom účte.30) Výdavkom tohto samostatného mimorozpočtového účtu sú výdavky na poskytovanie pôžičiek podľa § 7 ods. 1 písm. z) a výdavky na splácanie istín týchto pôžičiek a úrokov z pôžičiek prijatých podľa § 7 ods. 1 písm. y).“.
Čl. II
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z. a zákona č. 69/2012 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 26 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Rozpočtová organizácia, ktorou je Pôdohospodárska platobná agentúra, môže prijímať pôžičku na účely zmiernenia alebo odstránenia následkov extrémnych poveternostných podmienok, najmä sucha, ako dôsledku klimatických zmien podľa osobitného predpisu.37a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:
„37a)
§ 15a zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 223/2012 Z. z.
§ 7 ods. 1 písm. y) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení zákona č. 223/2012 Z. z.“.
Čl. III
Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z. z., zákona č. 276/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 286/2009 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z. a zákona č. 409/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠15a
Prechodné ustanovenie účinné od 1. augusta 2012
Fond môže na základe rozhodnutia ministra poskytnúť pôžičku s úrokom 0,5 % ročne právnickej osobe podľa osobitného predpisu28) na zmiernenie alebo odstránenie následkov extrémnych poveternostných podmienok, najmä sucha, ako dôsledku klimatických zmien. Právnická osoba podľa osobitného predpisu28) je povinná vrátiť poskytnutú pôžičku vrátane úrokov do 31. decembra 2013.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:
„28)
§ 6 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.