225/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.08.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

225
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 25. júla 2012,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 307/2007 Z. z.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 4 písm. k) a § 14 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 307/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenami l) až p), ktoré znejú:
„l)
sklad v jednopodlažnej stavbe je jednopodlažná stavba alebo časť jednopodlažnej stavby, ktorá má samostatný konštrukčný celok podľa § 13 ods. 5 a je určená na skladovanie,
m)
nevýrobná stavba je stavba alebo jej časť, ktorá nie je uvedená v odseku 1 písm. g) až l),
n)
požiarne zariadenia sú požiarnotechnické zariadenia, hlasová signalizácia požiaru, zariadenia na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari, zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov a iné zariadenia slúžiace na evakuáciu a zásah,
o)
požiarna konštrukcia je stavebná konštrukcia, konštrukčný prvok alebo stavebný výrobok, ktorá spĺňa požadované kritériá na použitie v podmienkach požiaru,
p)
zhotoviteľ požiarnej konštrukcie je právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá zhotovila alebo zabudovala do stavby požiarnu konštrukciu.“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2) STN 92 0241 Požiarna bezpečnosť stavieb. Obsadenie stavieb osobami.“.
3.
V § 1 odsek 2 znie:
„(2)
Táto vyhláška sa nevzťahuje na
a)
stavby pre obranu štátu,3)
b)
stavby pre bezpečnosť štátu,3)
c)
stavby Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky,3)
d)
stavby Colnej správy,
e)
stavby metra,
f)
tieto inžinierske stavby:1)
1.
nábrežia, chodníky a nekryté parkoviská,
2.
železničné dráhy, lanové dráhy a iné dráhy,
3.
vzletové dráhy, pristávacie dráhy a rolovacie dráhy letísk,
4.
mosty, nadjazdy, tunely,
5.
plavebné kanály a komory, úpravy tokov, priehrady a ochranné hrádze, závlahové a melioračné sústavy a rybníky,
6.
diaľkovody horľavých kvapalín, skvapalnených plynov a rozvody plynu,
7.
diaľkové a miestne rozvody pary a miestne kanalizácie,
8.
diaľkové a miestne elektronické komunikačné siete a vedenia a telekomunikačné stožiare,
9.
diaľkové a miestne rozvody elektriny, stožiare a televízne káblové rozvody,
10.
banské stavby a ťažobné zariadenia,
11.
stavby na spracovanie a stavby na ukladanie vyhoretého jadrového paliva a rádioaktívneho odpadu.“.
4.
Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý znie:
㤠1a
(1)
Na káblové kanály, káblové mosty, káblové šachty a káblové priestory platia požiadavky v rozsahu technickej normy.3a)
(2)
Požiadavky na kolektory a technické chodby určuje technická norma.3b)
(3)
Požiadavky na hasičské stanice určuje technická norma.3c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3a až 3c znejú:
„3a)
STN 92 0204 Požiarna bezpečnosť stavieb. Priestory káblového rozvodu.
3b)
STN 73 7505 Kolektory a technické chodby pre združené trasy podzemných vedení.
3c)
STN 73 5710 Požiarne stanice, požiarne zbrojnice a požiarne bunky.“.
5.
V § 4 odsek 1 znie:
„(1)
Dovolenú plochu požiarneho úseku určuje technická norma.4)“.
6.
V § 4 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak pôdorysná plocha požiarneho úseku je najviac 300 m2“.
7.
V § 5 ods. 2 písm. a) sa slovo „technologické“ nahrádza slovom „technické“.
8.
§ 8 vrátane nadpisu znie:
㤠8
Požiarna odolnosť
(1)
Požiarna odolnosť6) požiarnej konštrukcie sa určuje na základe
a)
počiatočnej skúšky typu7) alebo
b)
výpočtov podľa technickej normy.8)
(2)
Požiarna odolnosť požiarnych konštrukcií sa hodnotí kritériami a časom v minútach. Požadované kritériá pre jednotlivé požiarne konštrukcie sú určené v technických normách.8a)
(3)
Požiarnu odolnosť požiarnej konštrukcie možno zvýšiť jej úpravou a za podmienok určených v technickej norme.4)
(4)
Spôsob osvedčovania a členenie požiarnych konštrukcií sú uvedené v prílohe č. 3.
(5)
Zhotoviteľ osvedčuje vlastnosti požiarnej konštrukcie písomnou formou.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8 a 8a znejú:
„8)
STN EN 1992-1-2 Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru.
STN EN 1992-1-2/NA Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru. Národná príloha.
STN EN 1993-1-2 Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru.
STN EN 1993-1-2/NA Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru. Národná príloha.
STN EN 1994-1-2 Eurokód 4. Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru.
STN EN 1994-1-2/NA Eurokód 4. Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru. Národná príloha.
STN EN 1995-1-2 Eurokód 5. Navrhovanie drevených konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru.
STN EN 1996-1-2 Eurokód 6. Navrhovanie murovaných konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru.
STN EN 1999-1-2 Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru.
8a)
STN EN 13 501-2+A1 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 2: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti (okrem ventilačných zariadení).
STN EN 13 501-3+A1 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 3: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti výrobkov a prvkov používaných v prevádzkových zariadeniach stavieb. Potrubia s požiarnou odolnosťou a požiarne klapky.
STN EN 13 501-4+A1 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 4: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti prvkov zariadení na odvod splodín.
STN EN 13 501-5+A1 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 5: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok striech namáhaných vonkajším ohňom.
STN 92 0205 Správanie sa stavebných výrobkov a konštrukcií v požiari. Zachovanie funkčnej odolnosti elektrických káblových systémov. Požiadavky a skúšky.“.
9.
§ 9 vrátane nadpisu znie:
㤠9
Reakcia na oheň
(1)
Reakcia na oheň stavebných výrobkov sa vyjadruje triedou,9) ktorá sa určuje podľa osobitného predpisu.7)
(2)
Spôsob osvedčovania požiarnych konštrukcií s reakciou na oheň je uvedený v prílohe č. 3.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9)
STN 13 501-1+A1 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 1: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie na oheň.“.
10.
V § 12 ods.1 sa odkaz 8 nad slovom „D3“ nahrádza odkazom 9.
11.
V § 21 ods. 3 písm. b) sa nad slovo „rovnováhy“ umiestňuje odkaz 4.
12.
§ 28 znie:
㤠28
Požiarne riziko požiarneho úseku skladu v jednopodlažnej stavbe sa vyjadruje indexom skladovaných materiálov a indexom ekonomického rizika.“.
13.
V § 33 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
14.
V § 35 ods. 1 sa za slovami „pôdorysnej plochy“ vypúšťa čiarka a slová „výšky požiarneho úseku“.
15.
§ 35 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Súčiniteľ odvetrania v nevýrobnej stavbe možno určiť aj presnejšie riešením rovnice energetickej rovnováhy podľa technickej normy.4)“.
16.
V § 40 odseky 1 až 5 znejú:
„(1)
Požiarne deliace konštrukcie4) musia v celej ploche spĺňať kritériá požiarnej odolnosti vrátane lineárnych stykov stavebných prvkov. Požiarna odolnosť požiarnych deliacich konštrukcií nesmie byť ich zoslabením ani neuzatvárateľnými otvormi a prestupmi rozvodov, prestupmi inštalácií, prestupmi technických zariadení ani prestupmi technologických zariadení nižšia ako určená požiarna odolnosť.
(2)
Lineárne styky stavebných prvkov požiarnych deliacich konštrukcií musia byť utesnené tak, aby zabránili rozšíreniu požiaru do iného požiarneho úseku. Utesnený lineárny styk musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť požiarnej deliacej konštrukcie.
(3)
Prestupy rozvodov, prestupy inštalácií, prestupy technických zariadení a prestupy technologických zariadení cez požiarne deliace konštrukcie musia byť utesnené tak, aby zabránili rozšíreniu požiaru do iného požiarneho úseku. Utesnený prestup musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť požiarnej deliacej konštrukcie, ktorou prestupuje, najviac však EI 90.
(4)
Tesnenie prestupov cez požiarne deliace konštrukcie s plochou otvoru viac ako 0,04 m2 sa označuje štítkom umiestneným priamo na utesnenom stavebnom prvku alebo v jeho tesnej blízkosti.
(5)
Štítok označenia tesnenia prestupu sa umiestňuje aspoň na jednej strane požiarnej deliacej konštrukcie tak, aby bol vždy viditeľný, čitateľný, prístupný a ťažko odstrániteľný. Štítok označenia tesnenia prestupu obsahuje najmä tieto údaje:
a)
nápis PRESTUP,
b)
symboly kritérií a číselnú hodnotu požiarnej odolnosti,
c)
názov systému tesnenia prestupu,
d)
mesiac a rok zhotovenia,
e)
názov a adresu zhotoviteľa požiarnej konštrukcie.“.
17.
V § 41 odsek 7 znie:
„(7)
Požiarna stena sa musí stýkať s
a)
požiarnym stropom alebo s konštrukciou strechy, ktorá plní funkciu požiarneho stropu, alebo s konštrukciou strechy a strešného plášťa vyhotovených z konštrukčných prvkov druhu D1 s požadovanou požiarnou odolnosťou,
b)
obvodovou stenou alebo s požiarnym pásom, ak sa požiarny pás požaduje podľa § 44.“.
18.
V § 42 odsek 5 znie:
„(5)
Požadovanú požiarnu odolnosť požiarneho stropu možno dosiahnuť aj použitím vodorovnej membrány.13a) V stropnej dutine medzi vodorovnou membránou a konštrukciou stropu nesmú byť vedené inštalácie okrem
a)
káblov pre svietidlá umiestnené pod vodorovnou membránou,
b)
inštalácií stabilných a polostabilných hasiacich zariadení a elektrickej požiarnej signalizácie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a) STN EN 13 501-2+A1 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb: Časť 2: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti.“.
19.
§ 42 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Požiarny strop môže tvoriť podhľad s nezávislou požiarnou odolnosťou a kritériom EI.
(7)
Požiarny strop sa musí stýkať s
a)
požiarnou stenou,
b)
obvodovou stenou alebo s požiarnym pásom, ak sa požiarny pás požaduje podľa § 44.“.
20.
V § 44 ods. 6 písm. c) sa za slovo „ubytovanie“ pripájajú tieto slová: „a na stavby zdravotníckych zariadení“.
21.
V § 45 sa vypúšťa odsek 9.
22.
Nadpis pod § 47 znie: „Výťahová šachta“.
23.
Za § 47 sa vkladajú § 47a a 47b, ktoré znejú:
㤠47a
Inštalačný kanál a inštalačná šachta
(1)
Inštalačný kanál a inštalačná šachta, ktoré tvoria samostatný požiarny úsek, musia byť vyhotovené zo stavebných výrobkov triedy reakcie na oheň A1 alebo A2-s1,d0; konštrukcie inštalačného kanála a inštalačnej šachty sú požiarnymi deliacimi konštrukciami.
(2)
Montážny alebo kontrolný otvor (uzáver) konštrukcií inštalačného kanála alebo inštalačnej šachty musí spĺňať požiadavku na požiarnu odolnosť požiarnej deliacej konštrukcie a nemusí sa automaticky uzatvárať.
§ 47b
Vzduchotechnické zariadenie
Ochranu stavieb proti šíreniu požiaru vzduchotechnickým zariadením určuje technická norma.13b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13b znie:
„13b)
STN 73 0872 Požiarna bezpečnosť stavieb. Ochrana stavieb proti šíreniu požiaru vzduchotechnickým zariadením.“.
24.
V § 52 odsek 3 znie:
„(3)
Požiarny strop nad chránenou únikovou cestou musí byť vyhotovený z konštrukčných prvkov druhu D1 s požiarnou odolnosťou najmenej REI 30.“.
25.
§ 53 znie:
㤠53
V chránených únikových cestách môžu požiarne zaťaženie tvoriť horľavé látky v konštrukciách dverí, podláh, držadiel a okenných rámov, zariaďovacie predmety v priestoroch vrátnice, recepcie, informačnej služby, umyvární a toaliet. Náhodné požiarne zaťaženie v týchto priestoroch nemôže byť väčšie ako 15 kg.m-2.“.
26.
V § 54 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo nechránenú únikovú cestu“.
27.
§ 54 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Súčasťou požiarneho úseku spoločnej komunikácie môžu byť priestory vrátnice, recepcie, informačnej služby, umyvární a toaliet. Náhodné požiarne zaťaženie v týchto priestoroch nemôže byť väčšie ako 15 kg.m-2.“.
28.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:
„16)
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.“.
29.
V § 60 odsek 2 znie:
„(2)
Použitie náhradnej únikovej možnosti určuje technická norma.4)“.
30.
V § 60 ods. 4 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
„a)
otvárateľný otvor v obvodovej konštrukcii so svetlou výškou najmenej 0,8 m a šírkou najmenej 0,6 m a s výškou parapetu najviac 1,2 m nad úrovňou podlahy,“.
Doterajšie písmená a) až c) sa označujú ako písmená b) až d).“.
31.
§ 62 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Požiadavky na únikové cesty výrobnej stavby sa v plnom rozsahu vzťahujú aj na sklad v jednopodlažnej stavbe podľa § 1 ods. 1 písm. l).“.
32.
V § 65 ods. 5 písm. c) druhom bode sa vypúšťa slovo „rýchlosti“.
33.
V § 65 sa odsek 5 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
na osi východu z bytu.“.
34.
V § 65 odseky 12 a 13 znejú:
„(12)
Čiastočne chránená úniková cesta z obytných buniek a priestorov domového vybavenia môže mať dĺžku najviac
a)
20 m, ak vedie k jednému východu na voľné priestranstvo alebo do chránenej únikovej cesty,
b)
40 m k najbližšiemu východu na voľné priestranstvo alebo do chránenej únikovej cesty, ak čiastočne chránená úniková cesta vedie najmenej dvomi rôznymi smermi úniku.
(13)
Čiastočne chránená úniková cesta v nevýrobnej stavbe sa môže použiť na evakuáciu osôb z nadzemných podlaží a najviac z druhého podzemného podlažia. Čiastočne chránenú únikovú cestu v nevýrobnej stavbe možno použiť na evakuáciu osôb aj z druhého podzemného podlažia len vtedy, ak vedie k samostatnému východu zo stavby na voľné priestranstvo.“.
35.
V § 72 odsek 2 znie:
„(2)
Najmenšia šírka kosých stupňov, ktoré sú v započítateľnej šírke únikovej cesty, musí byť vo vzdialenosti 0,30 m od vnútorného okraja ramena aspoň 0,23 m, a to vo všetkých prípadoch, ak schodisko slúži pre viac ako desať osôb.“.
36.
V § 79 ods. 2 sa za slovo „okrem“ vkladajú slová „požiarnych úsekov bez požiarneho rizika,“.
37.
§ 82 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Každá neprejazdná jednopruhová prístupová komunikácia dlhšia ako 50 m musí mať na konci slučkový objazd alebo plochu umožňujúcu otáčanie vozidla.“.
38.
V § 83 ods. 2 písm. a) sa slová „3,5 m“ nahrádzajú slovami „4 m“.
39.
Nadpis tretej hlavy znie: „POŽIARNE ZARIADENIA“.
40.
V § 87 odsek 3 znie:
„(3)
Stabilným hasiacim zariadením musí byť vybavené javisko
a)
s povraziskom určené pre vnútorný zhromažďovací priestor hľadiska s viac ako 500 osobami,2)
b)
bez povraziska určené pre vnútorný zhromažďovací priestor hľadiska s viac ako 800 osobami.2)“.
41.
V § 88 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
v ktorej je vnútorný zhromažďovací priestor.“.
42.
V § 88 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).
43.
V § 88 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Zariadením elektrickej požiarnej signalizácie musí byť vybavená podzemná časť stavby, ak sa v podzemných podlažiach trvale zdržuje viac ako 20 osôb.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.“.
44.
Za § 89 sa vkladá § 89a, ktorý znie:
㤠89a
Požiadavky na zabezpečenie stavby vodou na hasenie požiarov ustanovuje osobitný predpis.20a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
„20a)
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.“.
45.
§ 90 vrátane nadpisu znie:
㤠90
Hlasová signalizácia požiaru
(1)
Hlasovou signalizáciou požiaru20b) musia byť vybavené stavby,
a)
v ktorých sú zhromažďovacie priestory,
b)
uvedené v § 88 ods.1 a 2,
c)
v ktorých sa predpokladá postupná evakuácia osôb,
d)
v ktorých je viac ako 200 osôb, okrem stavieb určených na bývanie.
(2)
Súčasti systému hlasovej signalizácie požiaru20c) musia byť inštalované tak, aby umožňovali dobrú a zreteľnú počuteľnosť.
(3)
Ak sa v stavbách uvedených v odseku 1 predpokladá prítomnosť osôb s poruchou sluchu, musia byť priestory, v ktorých sa osoby pohybujú, okrem vonkajších zhromažďovacích priestorov, vybavené zariadením na vizuálnu signalizáciu požiaru.20d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 20b, 20c a 20d znejú:
„20b)
STN EN 54-16 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 16: Ústredňa hlasovej signalizácie požiaru.
20c)
STN EN 54-24 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 24: Súčasti systému hlasovej signalizácie požiaru – reproduktory.
20d)
STN EN 54-23 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 23: Zariadenia signalizácie požiaru. Vizuálne signalizačné zariadenia.“.
46.
§ 91 vrátane nadpisu znie:
㤠91
Dodávka elektrickej energie
Elektrické zariadenia, ktoré sú v prevádzke počas požiaru, musia mať zabezpečenú trvalú dodávku elektrickej energie. Trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari a vlastnosti káblových rozvodov určuje technická norma.21)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:
„21)
STN 92 0203 Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari.“.
47.
V § 92 ods. 1 sa slová „najmenej 0,4 m2 a najviac 4 m2“ nahrádzajú slovami „pôdorysná plocha menšia ako 4 m2“.
48.
V § 94 ods. 1 sa pred prvú vetu vkladá nová veta, ktorá znie: „Stavby na bývanie alebo ubytovanie sú stavby alebo ich časti určené na bývanie alebo ubytovanie.“.
49.
V § 94 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová veta, ktorá znie: „Stavbou na bývanie skupiny A je aj stavba rodinného domu.1)“.
50.
V § 94 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Požiadavky pre stavby na bývanie a ubytovanie platia aj pre obytné bunky v stavbe iného účelu.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
51.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:
„23)
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
52.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:
„25) Napríklad STN 73 0834 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb, STN 730802 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia, STN 73 0804 Požiarna bezpečnosť stavieb. Výrobné stavby.“.
53.
V § 99 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo zariadeniami elektrickej požiarnej signalizácie“.
54.
§ 99 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
rozhodnúť o spojení prvého nadzemného požiarneho podlažia a prvého podzemného požiarneho podlažia do spoločného požiarneho úseku odchylne od ustanovenia § 6 ods. 9.“.
55.
Za § 102 sa vkladá § 102aa, ktorý znie:
㤠102aa
Požiadavky ustanovené v § 1a, § 8, § 9, § 42, § 47b, § 60, § 90, § 91, prílohe č. 1 a prílohe č. 3 k tejto vyhláške sa neuplatňujú na výrobky, ktoré boli vyrobené alebo uvedené na trh v niektorom členskom štáte Európskej únie alebo v Turecku, alebo boli uvedené na trh v súlade s právom niektorého zo štátov Európskeho združenia voľného obchodu, ktoré sú súčasne zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore.“.
56.
§ 102b znie:
㤠102b
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.28)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:
„28)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1988 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení.“.
57.
Za § 102b sa vkladá § 102ba, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠102ba
Prechodné ustanovenie účinné k 15. augustu 2012
Stavebné povolenie podľa projektovej dokumentácie, ktorá bola vypracovaná podľa predpisov účinných do 14. augusta 2012, možno vydať do 31. marca 2013.“.
58.
V prílohe č. 1 prvom bode písm. c) sa vypúšťajú slová „káblové šachty a kanály“.
59.
V prílohe č. 1 druhom bode písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „súčasťou požiarneho úseku vnútorného zhromažďovacieho priestoru môžu byť aj priestory s náhodným požiarnym zaťažením najviac 5,0 kg.m-2,“.
60.
V prílohe č. 1 treťom bode sa na konci pripája táto veta: „Súčasťou požiarneho úseku rodinného domu môže byť aj jednotlivá garáž s najviac dvoma státiami.29)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29 znie:
„29)
STN 73 6057 Jednotlivé a radové garáže. Základné ustanovenia.“.
61.
V prílohe č. 1 šiestom bode písm. e) sa vypúšťa štvrtý bod a v poslednej vete sa číslo „4“ nahrádza číslom „3“.
Doterajší piaty bod sa označuje ako štvrtý bod.
62.
Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 3 k vyhláške č. 94/2004 Z. z.
OSVEDČOVANIE, POŽADOVANÉ KRITÉRIÁ A KLASIFIKAČNÉ NORMY POŽIARNYCH KONŠTRUKCIÍ
1.
Osvedčenie požiarnych konštrukcií obsahuje najmä
a)
názov a miesto stavby,
b)
obchodné meno a sídlo zhotoviteľa požiarnych konštrukcií, meno a priezvisko osoby zodpovednej za zhotovenie požiarnych konštrukcií,
c)
názov požiarnych konštrukcií, kritériá a požiarnu odolnosť,
d)
názov a číslo dokladu preukazujúceho vlastnosti požiarnych konštrukcií, prípadné riešenia špecifických detailov požiarnych konštrukcií,
e)
miesto a dátum vystavenia, podpis a odtlačok pečiatky zhotoviteľa požiarnych konštrukcií.
2.
Za osvedčenie požiarnych konštrukcií zhotoviteľom sa považuje najmä
a)
zoznam požiarnych konštrukcií, pre ktoré je osvedčenie vystavené,
b)
kópie technických listov, katalógových listov alebo návodov na montáž, podľa ktorých boli požiarne konštrukcie zhotovené,
c)
kópie dokladov preukazujúcich zhodu stavebných výrobkov použitých na zhotovenie požiarnych konštrukcií,
d)
vypočítané hodnoty hrúbok ochrany jednotlivých prvkov chránených požiarnych konštrukcií,
e)
kópie iných dokumentov (napríklad doklad o povinnej odbornej kvalifikácii, doklad o preškolení výrobcom a zoznam tesnení prestupov a lineárnych stykov), ak boli k predmetným požiarnym konštrukciám vydané.
Požadované kritériá a klasifikačné normy požiarnych konštrukcií sú napríklad:
Položka Požiarne konštrukcie Požadované
kritériá
Klasifikácia
na základe
skúšok podľa
technickej normy
1. Nosné prvky bez požiarnej deliacej funkcie (steny, stropy, strechy, nosníky, stľpy, balkóny, lávky a schodištia) R STN EN 13501-2
2. Nosné prvky  s požiarnou deliacou funkciou (steny, stropy, strechy a zdvojené podlahy) RE, REI, REW, REI-M STN EN 13501-2
3. Nosné obvodové steny REI, REW STN EN 13501-2
4. Ochrana konštrukcií, obkladmi, nátermi, nástrekmi, vodorovnými membránami a zvislými membránami R STN EN 13501-2
5. Nenosné steny (priečky) EI STN EN 13501-2
6. Fasády (závesové steny)
a nenosné vonkajšie steny
EI, EW, orientácia o, i STN EN 13501-2
7. Požiarne pásy REI, REW, EI, EW STN EN 13501-2
8. Podhľady s nezávislou
požiarnou odolnosťou
EI, orientácia a, b STN EN 13501-2
9. Požiarne dvere a uzávery EI, EI1, EI2, EW,
C0 až C5
STN EN 13501-2
10. Dvere tesné proti prieniku dymu Sm, C0 až C5 STN EN 13501-2
11. Uzávery dopravníkových systémov EI, EI1, EI2, EW,
C0 až C5, T
STN EN 13501-2
12. Požiarne tesnenia prestupov EI, U/U, U/C, C/U, C/C STN EN 13501-2
13. Požiarne tesnenia lineárnych stykov EI, H, V, T, X, M, F, B, W STN EN 13501-2
14. Inštalačné kanály a šachty EI, orientácia o, i, ve, ho STN EN 13501-2
15. Vzduchotechnické potrubia
s požiarnou odolnosťou
EI, orientácia o, i, ve, ho STN EN 13501-3
16. Požiarne klapky EI, EI-S, E-S STN EN 13501-3
17. Potrubia na odvod tepla a splodín horenia v jednom požiarnom úseku E300, E600-SINGLE STN EN 13501-4
18. Potrubia na odvod tepla a splodín horenia, ktoré vedú cez iný požiarny úsek EI (tlak)-S-MULTI STN EN 13501-4
19. Kombinované vzduchotechnické potrubia s požiarnou odolnosťou a súčasne  na odvod tepla a splodín horenia EI (tlak)-S-MULTI STN EN 13501-4
20. Dymové klapky E, E-S, EI, EI-S STN EN 13 501-4
21. Dymové zábrany D, DH STN EN 12101-1
22. Strešný plášť Croof (t4) STN EN 13501-5
23. Zariadenia pre trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari Px *) STN 92 0205
STN 92 0206
Vysvetlivky:
*) Kritérium pre trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari je Px, kde
x = H pre káble s priemerom do 20 mm a prierezom vodičov do 2,5 mm2,
x = sa neuvádza pre káble s priemerom nad 20 mm alebo pre protipožiarne ochranné systémy káblových systémov,
x = S pre káblové systémy s funkčnou odolnosťou pri požiari,
x = R pre elektrické rozvádzače s funkčnou odolnosťou pri požiari.“.
63.
Príloha č. 8 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 8 k vyhláške č. 94/2004 Z. z.
DOVOLENÝ ČAS EVAKUÁCIE OSÔB NA ÚNIKOVÝCH CESTÁCH
Úniková cesta Dovolený čas evakuácie osôb *)
tu max v min
.
jediná úniková
cesta
viacúnikových
ciest
Nechránená úniková cesta v požiarnom úseku so súčiniteľom horľavých látok do 0,6 **) 2,5 4,0
0,7 2,3 3,7
0,8 2,0 3,3
0,9 1,7 3,0
1,0 1,3 2,7
1,1 1,0 2,0
nad 1,1      1,0***) 1,3
Nechránená úniková cesta v požiarnom úseku s pravdepodobnosťou vzniku a rozšírenia požiaru do 0,55 **) 3,0 5,0
1,2 2,5 4,0
2,7 1,5 2,5
nad 2,7   0,75 1,5
Čiastočne chránená úniková cesta v požiarnom úseku podľa § 51 ods. 4 písm. a) a c) 4,0 6,0
podľa § 51 ods. 4 písm. b) 3,0 4,0
Chránená úniková cesta typu A 6,0 10,0
typu B 15,0   20,0
typu C 30,0   30,0
Vysvetlivky:
*) Dovolený čas evakuácie osôb sa znižuje pri použití únikového rebríka, a to o 0,5 min. na každých začatých osem metrov prekonávaného výškového rozdielu; pri použití sklzných tyčí a sklzných žľabov sa dovolený čas evakuácie neznižuje.
**) Pre medziľahlé hodnoty sa dovolený čas evakuácie osôb môže určiť lineárnou interpoláciou.
***) Jedna úniková cesta sa dovoľuje, len ak počet osôb nie je väčší ako desať, podľa technickej normy.“.
46.
Príloha č. 14 sa vypúšťa.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. augusta 2012.
Robert Kaliňák v. r.