226/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.08.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

226
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 25. júla 2012,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 648/2008 Z. z. o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní v znení vyhlášky č. 159/2009 Z. z.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 10 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 648/2008 Z. z. o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní v znení vyhlášky č. 159/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 písm. t) sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.
2.
V § 5 ods. 2 sa za slová „poriadkovej polície“ vkladá čiarka a slová „služby železničnej polície“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. augusta 2012.
Robert Kaliňák v. r.