227/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

227
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 26. júla 2012,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení vyhlášky č. 396/2008 Z. z.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 96 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 363/2007 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení vyhlášky č. 396/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
§ 4 ods. 3 zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 5 ods. 4 písm. h) až j) a l) až ac) zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 2 ods. 6 písmeno a) znie:
„a)
suma, ktorá je vyplatená osobe ako dávka v nezamestnanosti v kalendárnom mesiaci, v ktorom bola doručená žiadosť, a“.
3.
V § 2 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a 9, ktoré znejú:
„(8)
Ak je spoločne posudzovaná osoba podľa § 3 ku dňu podania žiadosti o priznanie sociálneho štipendia súvisle, najmenej štyri mesiace dočasne pracovne neschopná a v čase podania žiadosti jej je poskytované nemocenské, namiesto príjmu tejto osoby zo závislej činnosti sa ako príjem tejto osoby na určenie rozhodujúceho príjmu považuje 365-násobok denného nemocenského.
(9)
Ak je spoločne posudzovaná osoba podľa § 3 v evidencii uchádzačov o zamestnanie po uplynutí podporného obdobia v nezamestnanosti, namiesto príjmu tejto osoby zo závislej činnosti sa ako príjem tejto osoby na určenie rozhodujúceho príjmu považuje 0 €.“.
Doterajšie odseky 8 až 13 sa označujú ako odseky 10 až 15.
4.
V § 2 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:
„(12)
Od rozhodujúceho príjmu sa odpočíta priemer určeného výživného platené osobou, ktorá je spoločne posudzovanou osobou podľa § 3 za mesiace, za ktoré sa zohľadnil príjem tejto osoby.“.
Doterajšie odseky 12 až 15 sa označujú ako odseky 13 až 16.
5.
V § 2 odsek 13 znie:
„(13)
Rozhodujúci príjem je 0 eur, ak v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom bola doručená žiadosť, má nárok na pomoc v hmotnej núdzi dávkou a príspevkami podľa osobitného predpisu9a)
a)
študent, ak medzi spoločne posudzovanými osobami podľa § 3 nie sú jeho rodičia,
b)
rodičia študenta, ak sú spoločne posudzovanými osobami podľa § 3; ak je spoločne posudzovanou osobou len jeden rodič, má na takú pomoc nárok tento rodič alebo
c)
manžel študenta, ak je spoločne posudzovanou osobou podľa § 3.“.
6.
V § 3 ods. 1 písm. a) prvom bode sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová:
„alebo súd určil rozsah vyživovacej povinnosti na návrh podľa osobitného predpisu9da) po zápise študenta na prvé vysokoškolské štúdium na vysokú školu sídliacu na území Slovenskej republiky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9da znie:
„9da)
§ 65 ods. 3 zákona č. 36/2005 Z. z.“.
7.
V § 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Študent sa posudzuje spoločne s rodičmi, ak spĺňajú podmienky podľa odseku 1 písm. a) bez ohľadu na to, či žijú so študentom v domácnosti, ak
a)
okruh spoločne posudzovaných osôb tvorí len študent, a
b)
za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom podal žiadosť, nemal príjem vo výške najmenej 12-násobku sumy životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby alebo mu nie je poskytovaná dávka a príspevky podľa osobitného predpisu.9a)“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
8.
V § 3 ods. 4 písmeno a) znie:
„a)
sa o študenta, ktorý je nezaopatreným dieťaťom, stará rodič, ktorý je slobodný, rozvedený alebo ovdovený; okrem prípadu, ak sa študent posudzuje s oboma rodičmi, alebo“.
9.
V § 3 ods. 4 písm. b) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak sa študent posudzuje spoločne s rodičom svojho nezaopatreného dieťaťa.“.
10.
V § 7 odsek 1 znie:
„(1)
Sociálne štipendium sa priznáva od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť podaná, do konca mesiaca jún príslušného akademického roka, ak táto vyhláška neustanovuje inak. U študenta, ktorý je nezaopatreným dieťaťom a je obojstranná sirota alebo je polosirota a od žijúceho rodiča má určený rozsah vyživovacej povinnosti, sa sociálne štipendium priznáva aj na mesiace júl a august príslušného akademického roka. U študenta, ktorý je nezaopatreným dieťaťom a má určený rozsah vyživovacej povinnosti od oboch rodičov, sa sociálne štipendium priznáva aj na mesiace júl a august, ak sa študent neposudzuje spoločne s rodičmi.“.
11.
V § 7 ods. 2 sa za slová „§ 2 ods. 6“ vkladá čiarka a slová „8 a 9“.
12.
V § 7 ods. 3 sa slová „0 Sk“ nahrádzajú slovami „0 eur“ a slová „príjem podľa § 2 ods. 10“ sa nahrádzajú slovami „príjem podľa § 2 ods. 13“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2012.
Dušan Čaplovič v. r.