228/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.08.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

228
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vydalo podľa § 1 ods. 2 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení zákona č. 101/2011 Z. z.
výnos z 3. augusta 2012 č. 571/2012-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5. mája 2011 č. 536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka (oznámenie č. 144/2011 Z. z.) v znení výnosu z 25. októbra 2011 č. 917/2011-100 (oznámenie č. 374/2011 Z. z.).
Týmto výnosom sa rozširuje počet oprávnených žiadateľov o Slovenskú poľovnícku komoru a Slovenskú poľnohospodársku a potravinársku komoru.
Výnos nadobúda účinnosť 10. augusta 2012.
Výnos je uverejnený v čiastke č. 20/2012 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.