234/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

234
ZÁKON
z 25. júla 2012,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z. a zákona č. 547/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
§ 5 sa dopĺňa písmenom s), ktoré znie:
„s)
základným bankovým produktom bankový produkt obsahujúci tieto bankové služby súvisiace s bežným účtom:13d)
1.
zriadenie, vedenie a zrušenie bežného účtu vedeného v mene euro,
2.
vykonávanie týchto platobných operácií:
2a.
vklad finančných prostriedkov v hotovosti v mene euro na bežný účet,
2b.
výber finančných prostriedkov v hotovosti v mene euro z bežného účtu,
2c.
bezhotovostné prevody finančných prostriedkov z bežného účtu alebo na bežný účet v mene euro
2ca.
úhradou vrátane trvalého príkazu na úhradu,
2cb.
inkasom vrátane trvalého príkazu na inkaso,
3.
vydanie medzinárodnej debetnej platobnej karty.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13d znie:
„13d)
§ 708 Obchodného zákonníka.“.
2.
Za § 27b sa vkladá § 27c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠27c
Poskytovanie základného bankového produktu
(1)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné poskytnúť klientovi, ktorý je spotrebiteľom27f) (ďalej len „spotrebiteľ“), bankové služby v rozsahu základného bankového produktu, ak
a)
spotrebiteľ dovŕšil 18 rokov,
b)
spotrebiteľ podá banke alebo pobočke zahraničnej banky písomnú žiadosť o poskytnutie základného bankového produktu,
c)
spotrebiteľ nemá ku dňu podania žiadosti o poskytnutie základného bankového produktu v banke a v pobočke zahraničnej banky zriadený bežný účet, vkladový účet27fa) alebo peňažný vklad potvrdený vkladnou knižkou,
d)
spotrebiteľ nemá ku dňu podania žiadosti o poskytnutie základného bankového produktu mesačný príjem vyšší, ako je suma mesačnej minimálnej mzdy27fb) zamestnancov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou, ktorá platí ku dňu podania tejto žiadosti,
e)
banka a pobočka zahraničnej banky poskytujú tieto bankové služby spotrebiteľovi v rámci svojho podnikania a
f)
banka a pobočka zahraničnej banky už poskytujú spotrebiteľovi aspoň dve bankové služby súvisiace s bežným účtom v rámci jedného obchodu.
(2)
Spotrebiteľ potvrdzuje skutočnosti podľa odseku 1 písm. c) a d) čestným vyhlásením.
(3)
Spotrebiteľ si v období, počas ktorého mu banka alebo pobočka zahraničnej banky poskytuje základný bankový produkt, nesmie zriadiť vkladový účet, peňažný vklad potvrdený vkladnou knižkou alebo ďalší bežný účet v banke a v pobočke zahraničnej banky.
(4)
Ak banka a pobočka zahraničnej banky zistia nepravdivosť čestného vyhlásenia podľa odseku 2 alebo nedodržanie ustanovenia odseku 3, banka a pobočka zahraničnej banky zrušia poskytovanie základného bankového produktu spotrebiteľovi, ak sa banka alebo pobočka zahraničnej banky nedohodnú so spotrebiteľom inak.
(5)
Ak je súčet súm platobných operácií pripísaných na bežný účet spotrebiteľa v kalendárnom roku v rámci poskytovania základného bankového produktu vyšší ako 14-násobok minimálnej mzdy podľa odseku 1 písm. d), banka a pobočka zahraničnej banky zrušia poskytovanie základného bankového produktu spotrebiteľovi, ak sa banka alebo pobočka zahraničnej banky nedohodnú so spotrebiteľom inak.
(6)
Náležitosti žiadosti o poskytnutie základného bankového produktu sú meno, priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého pobytu žiadateľa o poskytnutie základného bankového produktu.
(7)
Ak banka alebo pobočka zahraničnej banky zamietne žiadosť spotrebiteľa o poskytnutie základného bankového produktu, bezodkladne písomne a bezplatne informuje spotrebiteľa o dôvodoch tohto zamietnutia.
(8)
Spotrebiteľ môže vykonávať platobné operácie podľa § 5 písm. s) druhého bodu prostredníctvom
a)
platobnej karty alebo
b)
miesta, kde banka alebo pobočka zahraničnej banky vykonáva svoju činnosť.
(9)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné v rámci základného bankového produktu poskytnúť bankové služby v mene euro v rozsahu a spôsobom ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo; týmto všeobecne záväzným právnym predpisom sa ustanoví aj maximálna výška poplatku za základný bankový produkt.
(10)
V súvislosti s poskytovaním základného bankového produktu pri vykonávaní platobných operácií podľa § 5 písm. s) druhého bodu banka a pobočka zahraničnej banky nesmú poskytnúť spotrebiteľovi úver formou povoleného prečerpania.
(11)
Poskytnutie základného bankového produktu banka a pobočka zahraničnej banky nesmú podmieňovať poskytnutím iného produktu alebo služby.
(12)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné viesť evidenciu základných bankových produktov najmenej v rozsahu údajov uvedených v odseku 6 vrátane informácie o začatí a ukončení poskytovania základného bankového produktu spotrebiteľovi.
(13)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné každoročne do 25. januára príslušného kalendárneho roka predložiť ministerstvu informáciu za predchádzajúci kalendárny rok o
a)
počte novo poskytnutých a zrušených základných bankových produktov,
b)
počte zamietnutých žiadostí o zriadenie základného bankového produktu vrátane dôvodu zamietnutia a
c)
výške poplatku za základný bankový produkt.
(14)
Ministerstvo informuje Európsku komisiu pravidelne, jedenkrát ročne o základných bankových produktoch v rozsahu informácií podľa odseku 13.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 27f až 27fb znejú:
„27f)
§ 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka.
27fa)
§ 716 Obchodného zákonníka.
27fb)
Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 36a sa slová „§ 75 ods. 4, 6 a 9“ nahrádzajú slovami „§ 75 ods. 1 písm. h), ods. 4, 6, 9 až 11“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 46 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa táto citácia: „§ 6 zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 233/2012 Z. z.“.
5.
V § 75 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
informácie o právach klienta podľa odsekov 6 až 11.“.
6.
V § 75 ods. 6 sa za slová „splatením hypotekárneho úveru“ vkladajú slová „alebo jeho časti“ a za slová „splateniu hypotekárneho úveru“ sa vkladajú slová „alebo jeho časti“.
7.
V § 75 ods. 6 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak v odseku 11 nie je ustanovené inak,“ a v písmene b) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak v odseku 11 nie je ustanovené inak.“.
8.
§ 75 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:
„(10)
Hypotekárna banka je povinná v oznámení podľa odseku 6 poučiť klienta o podmienkach predčasného splatenia hypotekárneho úveru alebo jeho časti, pri splnení ktorých nie je možné od klienta požadovať úhradu úrokov, poplatkov alebo iných nákladov.
(11)
Ak hypotekárna banka vyžaduje predloženie žiadosti o predčasné splatenie hypotekárneho úveru alebo jeho časti pred uplynutím doby fixácie úrokovej sadzby hypotekárneho úveru alebo pred vykonaním zmeny úrokovej sadzby hypotekárneho úveru, je povinná zaslať oznámenie podľa odseku 6 najneskôr dva mesiace pred termínom vyžadovaným hypotekárnou bankou na predloženie tejto žiadosti.“.
9.
Za § 92a sa vkladá § 92b, ktorý znie:
㤠92b
(1)
Banky a pobočky zahraničných bánk si na účely poskytovania základného bankového produktu podľa § 27c môžu s použitím automatizovaných alebo neautomatizovaných prostriedkov vytvoriť spoločný register spotrebiteľov, ktorým bol poskytnutý základný bankový produkt, prostredníctvom ktorého sú banky a pobočky zahraničných bánk oprávnené len za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitným zákonom37) navzájom si aj bez súhlasu a informovania spotrebiteľa ako dotknutej osoby podľa osobitného zákona37) bezplatne alebo za úhradu vecných nákladov sprístupniť a poskytovať informácie o poskytnutom základnom bankovom produkte spotrebiteľom a údaje o týchto spotrebiteľoch v rozsahu podľa § 93a ods. 1 písm. a) prvého a tretieho bodu.
(2)
Informácie poskytnuté do spoločného registra spotrebiteľov, ktorým bol poskytnutý základný bankový produkt, alebo z tohto spoločného registra zostávajú predmetom bankového tajomstva. Informácie z tohto spoločného registra a informácie o ďalších skutočnostiach súvisiacich s prevádzkovaním tohto spoločného registra možno poskytovať len bankám a pobočkám zahraničných bánk. Voči všetkým ostatným osobám sú zamestnanci a členovia orgánov spoločného podniku pomocných bankových služieb povinní zachovávať mlčanlivosť o týchto informáciách.
(3)
Na spoločný register spotrebiteľov, ktorým bol poskytnutý základný bankový produkt, sa vzťahujú ustanovenia § 92a ods. 2, 4 a 5 rovnako.“.
10.
Za § 122p sa vkladá § 122q, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠122q
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2012
(1)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné poskytovať základný bankový produkt najneskôr od 1. júla 2013.
(2)
Ustanovenie § 75 ods. 6 druhej vety v znení účinnom od 1. septembra 2012 týkajúce sa
a)
zákazu požadovania úhrady úrokov, poplatkov alebo iných nákladov v súvislosti s predčasným splatením časti hypotekárneho úveru od klienta sa prvýkrát použije pri najbližšom uplynutí doby fixácie úrokovej sadzby hypotekárneho úveru alebo pri najbližšej zmene úrokovej sadzby hypotekárneho úveru po 31. auguste 2012,
b)
oznamovacej povinnosti hypotekárnej banky sa prvýkrát použije pri dobe fixácie úrokovej sadzby hypotekárneho úveru, ktorá uplynie 15. novembra 2012, alebo pri zmene úrokovej sadzby hypotekárneho úveru, ku ktorej dôjde 15. novembra 2012.
(3)
Ustanovenie § 75 ods. 11 v znení účinnom od 1. septembra 2012 sa prvýkrát použije pri dobe fixácie úrokovej sadzby hypotekárneho úveru, ktorá uplynie 15. januára 2013, alebo pri zmene úrokovej sadzby hypotekárneho úveru, ku ktorej dôjde 15. januára 2013.
(4)
Hypotekárna banka je povinná najneskôr do 1. novembra 2012 zosúladiť všeobecné podmienky poskytovania hypotekárnych úverov s ustanovením § 75 ods. 1 písm. h).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2012.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.