237/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

237
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 1. augusta 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č.19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 348/2010 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 275/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 3 písm. f) sa slovo „schváleným“ nahrádza slovom „akreditovaným“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 16 a 16a znejú:
„16)
§ 2 písm. c) zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16a)
Kategória I písm. b) a c), kategória II až V prílohy č. I nariadenia (ES) č. 657/2008 v znení nariadenia (ES) č. 966/2009.“.
2.
V § 3 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Uchádzač podľa odseku 2 môže zabezpečovať mliečne výrobky odo dňa začiatku školského roka v kalendárnom roku, v ktorom podal žiadosť podľa odseku 1.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
3.
V § 3 ods. 5 písm. c) sa vypúšťajú slová „a f)“.
4.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Pri zmene príchute ochutených mliečnych výrobkov uvedených v prílohe č. 1 sa postupuje podľa odseku 7 do 30. septembra kalendárneho roka.“.
5.
V § 4 ods. 2 písm. a) sa za slovo „škôl“ vkladá čiarka a slová „v písomnej a elektronickej podobe“ sa nahrádzajú slovami „predkladaný elektronickými prostriedkami a v listinnej podobe“.
6.
V § 4 ods. 3 písm. a) sa za slová „platby žiakmi“ vkladá čiarka a na konci sa pripájajú tieto slová: „predkladané elektronickými prostriedkami a v listinnej podobe“.
7.
§ 4 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Mliečne výrobky uvedené v prílohe č. 1 podliehajú kontrole zloženia na účely preukázania parametrov podľa osobitného predpisu.19a) Ak mliečne výrobky tieto parametre nespĺňajú, náklady na vykonanie kontroly zloženia uhrádza uchádzač.
(6)
Uchádzač podľa § 3 ods. 2 archivuje písomnosti vyhotovené podľa tohto nariadenia vlády počas piatich rokov na účely kontroly podľa osobitného predpisu.19b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 19a a 19b znejú:
„19a)
Príloha č. I nariadenia (ES) č. 657/2008 v znení nariadenia (ES) č. 966/2009.
19b)
§ 11 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
8.
Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 339/2008 Z. z.
ZOZNAM MLIEČNYCH VÝROBKOV PODĽA § 2 ods. 2
P. č. Názov výrobku Kategória
podľa prílohy I
nariadenia
Komisie (ES)
č. 966/2009
Druh
a veľkosť
balenia
Množstvo
na žiaka a deň
Podpora z národných
zdrojov s DPH
v eurách
Najvyššia
úhrada platená
žiakom s DPH
v eurách
1. plnotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT) I kartón/vrecko/ fľaša 1 l 250 ml 0,0953 0,06
2. plnotučné mlieko neochutené, pasterizované I kartón/vrecko/ fľaša 1 l 250 ml 0,0953 0,05
3. polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT) I kartón/vrecko/ fľaša 1 l 250 ml 0,0953 0,04
4. polotučné mlieko neochutené, pasterizované I kartón/vrecko/ fľaša 1 l 250 ml 0,0953 0,05
5. polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT) I kartón 250 ml 250 ml 0,1122 0,19
6. polotučné mlieko ochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT) I kartón 250 ml 250 ml 0,1122 0,28
7. polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT) I téglik 200 ml 200 ml 0,0942 0,18
8. polotučné mlieko ochutené s vitamínmi I téglik 200 ml 200 ml 0,1122 0,28
9. zakysané plnotučné mlieko I téglik 200 g 200 g 0,0915 0,19
10. zakysané mlieko I téglik 250 g 250 g 0,1089 0,22
11. acidofilné mlieko 3,6 % I téglik 230 ml 230 ml 0,1032 0,15
12. acidofilné mlieko 1 % I téglik 250 ml 250 ml 0,1122 0,18
13. bifidový cmar neochutený I téglik 250 g 250 g 0,1089 0,17
14. jogurt biely I téglik 125 g 125 g 0,0626 0,18
15. jogurt biely I téglik 135 g 135 g 0,0676 0,23
16. jogurt biely I téglik 150 g 150 g 0,0751 0,26
17. jogurt ochutený II téglik 125 g 125 g 0,0613 0,20
18. jogurt ochutený so zníženým obsahom tuku II téglik 150 g 150 g 0,0735 0,24
19. smotanový jogurt ochutený II téglik 125 g 125 g 0,0613 0,23
20. smotanový jogurt ochutený II téglik 145 g 145 g 0,0711 0,28
21. smotanový jogurt ochutený II téglik 150 g 150 g 0,0735 0,28
22. jogurtové mlieko II téglik 200 ml 200 ml 0,1010 0,23
23. bifidový cmar ochutený II téglik 250 g 250 g 0,1127 0,25
24. polotvrdý zrejúci stredne tučný syr 30 % V kryovak 2 600 g 30 g 0,0850 0,10
25. polotvrdý zrejúci plnotučný syr 45 % V kryovak 2 600 g 30 g 0,0850 0,10
26. polotvrdý zrejúci plnotučný syr 45 % V kryovak 2 800 g 30 g 0,0850 0,10
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2012.
Robert Fico v. r.