243/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

243
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 3. augusta 2012,
ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje:
§ 1
Vydáva sa Štatistická klasifikácia odborov vzdelania uvedená v prílohe.
§ 2
Predmetom Štatistickej klasifikácie odborov vzdelania sú vedné odbory a študijné odbory na vysokých školách a študijné odbory a učebné odbory na stredných školách.
§ 3
Zrušuje sa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 114/2011 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2012.
Ľudmila Benkovičová v. r.
Príloha k vyhláške č. 243/2012 Z. z.
Štatistická klasifikácia odborov vzdelania
Kód     Názov Stupeň vzdelania
(národná
klasifikácia)
Stupeň vzdelania
(medzinárodná
klasifikácia)
    1 Prírodné vedy    
    11 Fyzikálno-matematické vedy    
1101 x 00 matematická logika a základy matematiky V 864
1102 x 00 algebra a teória čísel V 864
1104 x 00 matematická analýza V 864
1106 x 00 pravdepodobnosť a matematická štatistika V 864
1107 x 00 numerická analýza a vedecko–technické výpočty V 864
1111 x 00 diskrétna matematika V 864
1113 x 00 matematika R,T,U 665,767,768
1114 x 00 aplikovaná matematika R,T,V 665,767,864
1116 x 00 geometria a topológia V 864
1117 x 00 teória vyučovania matematiky V 864
1121 x 00 všeobecná fyzika a matematická fyzika V 864
1122 x 00 fyzika kondenzovaných látok a akustika V 864
1123 x 00 kvantová elektronika a optika V 864
1124 x 00 jadrová a subjadrová fyzika V 864
1125 x 00 fyzika plazmy T,V 767,864
1140 x 00 astronómia 6,N,V 454,864
1141 x 00 astrofyzika V 864
1145 x 00 geofyzika V 864
1155 x 00 meteorológia a klimatológia V 864
1156 x 00 chemická fyzika V 864
1157 x 00 biofyzika V 864
1160 x 00 fyzika R,T,U 665,767,768
1165 x 00 teória vyučovania fyziky V 864
1180 x 00 teoretická informatika V 864
1181 x 00 teória vyučovania informatiky V 864
    12 Geologické vedy    
1201 x 00 geológia R,T,U 665,767,768
1202 x 00 hydrogeológia V 864
1203 x 00 inžinierska geológia V 864
1205 x 00 geochémia V 864
1207 x 00 mineralógia V 864
1211 x 00 aplikovaná geofyzika V 864
1214 x 00 ložisková geológia V 864
1220 x 00 paleontológia V 864
1225 x 00 petrológia V 864
1226 x 00 tektonika V 864
    13 Geografické vedy    
1301 x 00 fyzická geografia a geoekológia V 864
1302 x 00 humánna geografia V 864
1303 x 00 regionálna geografia V 864
1307 x 00 politická geografia V 864
1316 x 00 geografia R,T,U 665,767,768
    14 Chemické vedy    
1401 x 00 anorganická chémia V 864
1402 x 00 organická chémia V 864
1403 x 00 analytická chémia V 864
1404 x 00 fyzikálna chémia V 864
1405 x 00 makromolekulová chémia V 864
1407 x 00 jadrová chémia V 864
1410 x 00 biochémia V 864
1420 x 00 chémia R,T,U 665,767,768
    15 Biologické vedy    
1502 x 00 molekulárna biológia V 864
1503 x 00 genetika V 864
1505 x 00 fyziológia rastlín V 864
1506 x 00 zoológia V 864
1507 x 00 botanika V 864
1510 x 00 mikrobiológia V 864
1511 x 00 virológia V 864
1512 x 00 parazitológia V 864
1514 x 00 onkológia V 864
1515 x 00 imunológia V 864
1516 x 00 antropológia V 864
1517 x 00 fyziológia živočíchov V 864
1525 x 00 pedológia V 864
1526 x 00 etológia V 864
1536 x 00 biológia R,T,U 665,767,768
1545 x 00 molekulárna cytológia V 864
    16 Ochrana životného prostredia    
1612 x 00 environmentálne inžinierstvo R,T,V 665,767,864
1615 x 00 environmentálny manažment R,T,V 665,767,864
1622 x 00 všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií R,T,V 665,767,864
1624 x 00 synekológia R,T,V 665,767,864
1626 x 00 ochrana a využívanie krajiny R,T,V 665,767,864
    2 Technické vedy a náuky I    
    21 Baníctvo, geológia a geotechnika    
2102 x 00 banské meračstvo a geodézia V 864
2106 x 00 banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie V 864
2118 x 00 získavanie a spracovanie zemských zdrojov R,T,V 665,767,864
2121 x 00 banská geológia a geologický prieskum R,T,V 665,767,864
2133 x 00 mineralurgia R,T,V 665,767,864
2141 x 00 geológia a baníctvo 6,M 354
2141 x 01 geológia a baníctvo – inžinierska geológia a hydrogeológia 6,M 354
2141 x 02 geológia a baníctvo – geochémia životného prostredia 6,M 354
2141 x 03 geológia a baníctvo – meračstvo a geodézia 6,M 354
2141 x 04 geológia a baníctvo – prieskum ložísk 6,M 354
2141 x 05 geológia a baníctvo – dobývanie ložísk 6,M 354
2141 x 06 geológia a baníctvo – podzemné staviteľstvo 6,M 354
2141 x 07 geológia a baníctvo – vŕtanie 6,M 354
2141 x 08 geológia a baníctvo – úpravníctvo 6,M 354
2147 x 00 kamenárstvo 6,M 354
2147 x 01 kamenárstvo – výroba drveného a ťaženého kameniva 6,M 354
2147 x 02 kamenárstvo – hrubá a ušľachtilá kamenárska výroba 6,M 354
2147 x 03 kamenárstvo – manažment a marketing
v kameňopriemysle
6,M 354
2153 x 00 baníctvo 4,L,R,T,V 454,665,767,864
2156 x 00 geopropagácia krajiny 7,Q 554
2157 x 00 geológia, geotechnika a environmentalistika 6,M 354
2176 x 00 mechanik banských prevádzok 2,H 353
2197 x 00 banský priemysel 2,G 352
2197 x 01 banský priemysel – banské práce 2,G 352
2197 x 02 banský priemysel – hlbinné dobývanie 2,G 352
    22 Hutníctvo    
2201 x 00 hutníctvo kovov V 864
2203 x 00 fyzikálna metalurgia V 864
2234 x 00 zlievačstvo 6,M 354
2234 x 01 zlievačstvo – prevádzka zlievarní 6,M 354
2234 x 02 zlievačstvo – netradičné spôsoby zlievačskej výroby 6,M 354
2234 x 03 zlievačstvo – riadenie priemyselných podnikov 6,M 354
2235 x 01 hutníctvo – výroba kovov 6,M 354
2235 x 02 hutníctvo – tvárnenie kovov 6,M 354
2235 x 03 hutníctvo – kovové a nekovové materiály 6,M 354
2235 x 04 hutníctvo – ekológia v hutníctve 6,M 354
2235 x 05 hutníctvo – riadenie priemyselných podnikov 6,M 354
2235 x 06 hutníctvo – tepelná energetika 6,M 354
2235 x 07 hutníctvo – výskyt a spracúvanie druhotných surovín 6,M 354
2235 x 08 hutníctvo – keramické materiály 6,M 354
2235 x 09 hutníctvo – výroba neželezných kovov 6,M 354
2235 x 00 hutníctvo 6,M,R,T 354,665,767
2241 x 00 polytechnika 6,7 354,554
2262 x 00 hutník operátor 4,K 354
2262 x 01 hutník operátor – pre metalurgiu 4,K 354
2262 x 02 hutník operátor – pre tvárnenie kovov 4,K 354
2275 x 00 hutník 2,H 353
2275 x 01 hutník – výroba koksu 2,H 353
2275 x 02 hutník – výroba železných kovov 2,H 353
2275 x 03 hutník – výroba neželezných kovov 2,H 353
2275 x 04 hutník – tvárnenie kovov 2,H 353
2285 x 00 zlievač H 353
2287 x 00 modelár H 353
2294 x 00 hutnícka výroba 2,G 352
2294 x 01 hutnícka výroba – neželezné kovy 2,G 352
2294 x 02 hutnícka výroba – valcovne 2,G 352
    23 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I    
2301 x 00 časti a mechanizmy strojov V 864
2302 x 00 dopravné stroje a zariadenia R,T,V 665,767,864
2304 x 00 energetické stroje a zariadenia R,T,V 665,767,864
2305 x 00 výrobné technológie R,T 665,767
2307 x 00 strojárske technológie a materiály R,T,V 665,767,864
2329 x 00 výrobná technika R,T,V 665,767,864
2352 x 00 bezpečnosť technických systémov T,V 767,864
2353 x 00 motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá R,T,V 665,767,864
2354 x 00 procesná technika R,T,V 665,767,864
2355 x 00 údržba strojov a zariadení R,T 665,767
2381 x 01 strojárstvo – hydraulické systémy 7,Q 554
2381 x 01 strojárstvo – stavba strojov 6,M 354
2381 x 02 strojárstvo – príprava a riadenie výroby 7,Q 554
2381 x 02 strojárstvo – technický manažment 6,M 354
2381 x 03 strojárstvo – diagnostika a servis 6,M 354
2381 x 04 strojárstvo – dopravné zariadenia 6,M 354
2381 x 05 strojárstvo – technika prostredia 6,M 354
2381 x 06 strojárstvo – konštrukcia a oprava lodí 6,M 354
2381 x 07 strojárstvo – príprava a riadenie výroby 6,M 354
2381 x 08 strojárstvo – grafické systémy CAD, CAM 7,Q 554
2381 x 09 strojárstvo – automatizácia v strojárstve 7,Q 554
2381 x 11 strojárstvo – zlievačská výroba 6,M 354
2381 x 13 strojárstvo – grafické systémy 6,M 354
2381 x 15 strojárstvo – obnoviteľné zdroje energie 6,M 354
2381 x 00 strojárstvo 6,7,L,M,Q,R,T 454,354,554,665,767
2384 x 00 strojárska konštrukcia 6,M 354
2386 x 00 kvalita produkcie R,T,V 665,767,864
2387 x 00 mechatronika 6,M,R,T,V 354,665,767,864
2388 x 00 základy strojárstva a elektrotechniky 6,M 354
2398 x 00 základy techniky 1,4,6,F,K,M 253,354
2399 x 00 technik v strojárstve 6,M 354
2399 x 01 technik v strojárstve – stavba strojov 6,M 354
2399 x 02 technik v strojárstve – technický manažment 6,M 354
2399 x 04 technik v strojárstve – dopravné zariadenia 6,M 354
2399 x 05 technik v strojárstve – technika prostredia 6,M 354
    24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II    
2411 x 00 mechanik nastavovač 4,K 354
2411 x 01 mechanik nastavovač – obrábacie stroje a linky 4,K 354
2411 x 02 mechanik nastavovač – stavebné stroje 4,K 354
2411 x 03 mechanik nastavovač – linky na výrobu stavebných látok 4,K 354
2412 x 00 mechanik číslicovo riadených strojov 4,K 354
2413 x 00 mechanik strojov a zariadení 4,K,L 354,454
2414 x 00 strojárstvo 4,L 454
2414 x 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 4,L 454
2414 x 02 strojárstvo – obrábanie materiálov 4,L 454
2414 x 03 strojárstvo – tvárnenie, odlievanie a úprava kovov 4,L 454
2414 x 04 strojárstvo – podnikanie a služby 4,L 454
2414 x 06 strojárstvo – dizajn 4,L 454
2415 x 00 plynárenstvo 4,L 454
2417 x 00 prevádzka strojov a zariadení 4,L 454
2418 x 00 mechanik požiarnej techniky 4,K 354
2419 x 00 operátor ekologických zariadení 4,K 354
2423 x 00 nástrojár 2,H 353
2423 x 01 nástrojár – lovecké a športové zbrane 2,H 353
2426 x 00 programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 4,K 354
2430 x 00 operátor strojárskej výroby 2,H 353
2431 x 00 operátor v kovoobrábaní a službách 2,H 353
2432 x 00 puškár 2,H 353
2433 x 00 obrábač kovov 2,H 353
2433 x 01 obrábač kovov – univerzálne obrábanie 2,H 353
2433 x 02 obrábač kovov – sústruženie 2,H 353
2433 x 03 obrábač kovov – frézovanie 2,H 353
2433 x 04 obrábač kovov – brúsenie 2,H 353
2433 x 05 obrábač kovov – sústruženie a frézovanie 2,H 353
2433 x 06 obrábač kovov – sústruženie a brúsenie 2,H 353
2433 x 07 obrábač kovov – frézovanie a brúsenie 2,H 353
2435 x 00 klampiar 2,H 353
2435 x 01 klampiar – strojárska výroba 2,H 353
2435 x 02 klampiar – stavebná výroba 2,H 353
2439 x 00 lakovník 2,H 353
2447 x 00 mechanik hasičskej techniky 4,K 354
2458 x 00 mechanik cestných a diaľničných strojov 2,H 353
2463 x 00 hodinár 2,H 353
2464 x 00 strojný mechanik 2,H 353
2464 x 01 strojný mechanik – stroje a zariadenia 2,H 353
2464 x 02 strojný mechanik – oceľové konštrukcie 2,H 353
2464 x 03 strojný mechanik – výroba a montáž potrubia 2,H 353
2464 x 04 strojný mechanik – výroba a montáž kotlov 2,H 353
2464 x 05 strojný mechanik – okuliarová výroba 2,H 353
2464 x 06 strojný mechanik – traťové montáže 2,H 353
2464 x 07 strojný mechanik – zváranie 2,H 353
2465 x 00 strojník 2,H 353
2465 x 01 strojník – vrtné súpravy 2,H 353
2465 x 02 strojník – hutnícka druhovýroba kovov 2,H 353
2465 x 03 strojník – energetické zariadenia 2,H 353
2465 x 04 strojník – výroba stavebných látok 2,H 353
2465 x 05 strojník – duté sklo 2,H 353
2465 x 06 strojník – ploché sklo 2,H 353
2465 x 07 strojník – výroba krmív a úprava plodín 2,H 353
2465 x 08 strojník – drevárske polovýrobky 2,H 353
2465 x 09 strojník – konštrukčné dosky 2,H 353
2465 x 10 strojník – stavebné stroje 2,H 353
2465 x 11 strojník – vodohospodárske zariadenia 2,H 353
2465 x 12 strojník – traťové stroje 2,H 353
2465 x 14 strojník – výroba papiera 2,H 353
2465 x 15 strojník – spracúvanie papiera 2,H 353
2465 x 16 strojník – banské úpravne 2,H 353
2466 x 00 mechanik opravár 2,H 353
2466 x 01 mechanik opravár – plynárenské zariadenia 2,H 353
2466 x 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia 2,H 353
2466 x 03 mechanik opravár – požiarna technika 2,H 353
2466 x 04 mechanik opravár – lesné stroje a zariadenia 2,H 353
2466 x 05 mechanik opravár – poľnohospodárska technika rastlinnej výroby 2,H 353
2466 x 06 mechanik opravár – poľnohospodárska technika živočíšnej výroby 2,H 353
2466 x 07 mechanik opravár – cukrovary a škrobárne 2,H 353
2466 x 08 mechanik opravár – renovácia poľnohospodárskej techniky a kováčstvo 2,H 353
2466 x 09 mechanik opravár – cestné motorové vozidlá 2,H 353
2466 x 10 mechanik opravár – koľajové vozidlá 2,H 353
2466 x 11 mechanik opravár – lietadlá 2,H 353
2466 x 12 mechanik opravár – banské stroje a zariadenia 2,H 353
2466 x 13 mechanik opravár – hutnícke zariadenia 2,H 353
2466 x 14 mechanik opravár – stroje a zariadenia v poľnohospodárstve 2,H 353
2466 x 15 mechanik opravár – stroje a zariadenia na výrobu papiera 2,H 353
2466 x 21 mechanik opravár – hasičská technika 2,H 353
2468 x 00 nastavovač textilných strojov 2,H 353
2468 x 01 nastavovač textilných strojov – tkáčovne 2,H 353
2468 x 02 nastavovač textilných strojov – pradiarne 2,H 353
2468 x 03 nastavovač textilných strojov – pletiarne 2,H 353
2477 x 00 obrábanie kovov 0,F 253
2478 x 00 strojárska výroba 0,2,F,G 253
2478 x 01 strojárska výroba – sústruženie kovov 2,G 352
2478 x 02 strojárska výroba – obrábanie kovov 2,G 352
2478 x 03 strojárska výroba – stavba oceľových konštrukcií 2,G 352
2478 x 04 strojárska výroba – ručné spracúvanie kovov 2,G 352
2478 x 05 strojárska výroba – kováčske práce 2,G 352
2478 x 06 strojárska výroba – strojové formovanie 2,G 352
2485 x 00 rytec kovov 2,H 353
2485 x 01 rytec kovov – tlačiace a raziace valce 2,H 353
2485 x 02 rytec kovov – nástroje a znaky 2,H 353
2487 x 00 autoopravár 2,H 353
2487 x 01 autoopravár – mechanik 2,H 353
2487 x 02 autoopravár – elektrikár 2,H 353
2487 x 03 autoopravár – karosár 2,H 353
2487 x 04 autoopravár – lakovník 2,H 353
2488 x 00 mechanik špecialista automobilovej výroby 2,H 353
2489 x 00 manažér predaja a prevádzky autoservisu 4,L 454
2489 x 01 manažér predaja a prevádzky autoservisu – predaj automobilov 4,L 454
2489 x 02 manažér predaja a prevádzky autoservisu – prijímací technik 4,L 454
2489 x 03 manažér predaja a prevádzky autoservisu – logistik 4,L 454
2490 x 00 manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle 4,K 354
2490 x 01 manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle – automobilové diely a príslušenstvo 4,K 354
2490 x 02 manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle – autoelektronika 4,K 354
2493 x 00 predaj a servis vozidiel L 454
2497 x 00 mechanik automobilových liniek 4,K 354
2499 x 00 mechanik v strojárstve 2,4,H,K 353,354
2499 x 01 mechanik v strojárstve – obrábacie stroje a linky 4,K 354
2499 x 02 mechanik v strojárstve – stroje a zariadenia 4,K 354
2499 x 03 mechanik v strojárstve – plynárenstvo 4,K 354
2499 x 04 mechanik v strojárstve – číslicovo riadené stroje 4,K 354
2499 x 08 mechanik v strojárstve – opravár strojov a zariadení 2,H 353
2499 x 09 mechanik v strojárstve – opravár cestných motorových vozidiel 2,H 353
    25 Informatika a výpočtová technika    
2503 x 00 kognitívna veda T,V 767,864
2508 x 00 informatika R,T,U,V 665,767,768,864
2511 x 00 aplikovaná informatika R,T,V 665,767,864
2523 x 00 počítačové inžinierstvo R,T,V 665,767,864
2533 x 00 informačné systémy T 767
2535 x 00 softvérové inžinierstvo T,V 767,864
2541 x 00 umelá inteligencia T,V 767,864
    26 Elektrotechnika    
2602 x 00 teoretická elektrotechnika V 864
2613 x 00 elektronika R,T,V 665,767,864
2621 x 00 automatizácia R,T,V 665,767,864
2627 x 00 telekomunikácie R,T,V 665,767,864
2632 x 00 silnoprúdová elektrotechnika R,T,V 665,767,864
2634 x 00 elektroenergetika R,T,V 665,767,864
2635 x 00 elektrotechnológie a materiály V 864
2645 x 00 priemyselné inžinierstvo R,T,V 665,767,864
2647 x 00 kybernetika R,T,V 665,767,864
2664 x 00 biomedicínske inžinierstvo R,T,V 665,767,864
2665 x 00 manažment a podnikanie v elektrotechnike 7,Q 554
2670 x 00 mechanik silnoprúdových zariadení 4,K 354
2672 x 00 mechanik elektronik 4,K 354
2672 x 01 mechanik elektronik – automatizačná technika 4,K 354
2672 x 02 mechanik elektronik – organizačná a výpočtová technika 4,K 354
2672 x 03 mechanik elektronik – oznamovacia a zabezpečovacia technika 4,K 354
2672 x 04 mechanik elektronik – telekomunikačné zariadenia 4,K 354
2672 x 05 mechanik elektronik – prenosové zariadenia 4,K 354
2672 x 06 mechanik elektronik – vysielače a technika VKV 4,K 354
2672 x 07 mechanik elektronik – spotrebná elektronika 4,K 354
2672 x 08 mechanik elektronik – číslicová a riadiaca technika 4,K 354
2672 x 09 mechanik elektronik – časomerné zariadenia 4,K 354
2672 x 10 mechanik elektronik – zdravotnícka elektronika 4,K 354
2672 x 11 mechanik elektronik – optoelektronické zariadenia 4,K 354
2672 x 12 mechanik elektronik – telekomunikačná a zabezpečovacia technika 4,K 354
2672 x 13 mechanik elektronik – autoelektronika 4,K 354
2672 x 15 mechanik elektronik – automatizačná a riadiaca technika v doprave 4,K 354
2675 x 01 elektrotechnika – elektrické stroje a prístroje 6,M 354
2675 x 01 elektrotechnika – energetika 4,L 454
2675 x 02 elektrotechnika – elektroenergetika 6,L 454
2675 x 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení 4,L 454
2675 x 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia 1,4,F,L 253,454
2675 x 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia 4,L 454
2675 x 03 elektrotechnika – výkonová elektronika 6,M 354
2675 x 04 elektrotechnika – elektrické zariadenia 6,M 354
2675 x 04 elektrotechnika – montáž, opravy a údržba elektrotechnických zariadení 1,F 253
2675 x 05 elektrotechnika – silnoprúdová elektrotechnika 1,F 253
2675 x 06 elektrotechnika – racionalizácia výroby a spotreba energie 7,Q 554
2675 x 11 elektrotechnika – oznamovacia technika 6,M 354
2675 x 12 elektrotechnika – elektronické počítačové systémy 6,M 354
2675 x 13 elektrotechnika – automatizačná technika 6,M 354
2675 x 13 elektrotechnika – automatizačná technika 7,Q 554
2675 x 14 elektrotechnika – prístrojové a zdravotnícke zariadenia 6,M 354
2675 x 15 elektrotechnika – obrazová a zvuková technika 6,M 354
2675 x 16 elektrotechnika – technológia mikroelektroniky 6,M 354
2675 x 17 elektrotechnika – informatické a telekomunikačné systémy 6,M 354
2675 x 18 elektrotechnika – televízna a komunikačná technika 6,M 354
2675 x 00 elektrotechnika 1,4,6,7,F,L,M,N,Q,R,T 253,454,354,554,665,767
2676 x 00 zariadenia oznamovacej techniky 4,L 454
2677 x 00 elektronik 2,H 353
2677 x 01 elektronik – automatizačná technika 2,H 353
2677 x 03 elektronik – oznamovacia a zabezpečovacia technika 2,H 353
2677 x 07 elektronik – spotrebná elektronika 2,H 353
2677 x 08 elektronik – číslicová a riadiaca technika 2,H 353
2679 x 00 mechanik – mechatronik 4,K 354
2680 x 00 mechanik 2,H 353
2680 x 01 mechanik – vážiace zariadenia 2,H 353
2680 x 02 mechanik – zdvíhacie zariadenia 2,H 353
2680 x 03 mechanik – chladiace zariadenia 2,H 353
2680 x 04 mechanik – stroje a zariadenia 2,H 353
2680 x 05 mechanik – elektrotechnika 2,H 353
2680 x 06 mechanik – meracie prístroje a zariadenia 2,H 353
2680 x 07 mechanik – administratívna technika 2,H 353
2680 x 08 mechanik – chladiace a klimatizačné zariadenia 2,H 353
2682 x 00 mechanik počítačových sietí 4,K,N 354,454
2683 x 00 elektromechanik 2,H 353
2683 x 01 elektromechanik – banské stroje a zariadenia 2,H 353
2683 x 02 elektromechanik – oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia 2,H 353
2683 x 03 elektromechanik – rozvodné zariadenia 2,H 353
2683 x 04 elektromechanik – stroje a zariadenia 2,H 353
2683 x 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 2,H 353
2683 x 12 elektromechanik – automatizačná technika 2,H 353
2683 x 13 elektromechanik – telekomunikačná technika 2,H 353
2683 x 14 elektromechanik – oznamovacia a zabezpečovacia technika 2,H 353
2683 x 15 elektromechanik – úžitková technika 2,H 353
2683 x 17 elektromechanik – chladiace zariadenia a tepelné èerpadlá 2,H 353
2684 x 00 bezpečnostné systémy v doprave a priemysle 4,K 354
2686 x 00 mechanik elektronických zariadení 2,H 353
2689 x 00 spojový mechanik 2,H 353
2689 x 01 spojový mechanik – oznamovacie siete 2,H 353
2689 x 02 spojový mechanik – spojové zariadenia 2,H 353
2691 x 00 elektrotechnická výroba 2,G 352
2691 x 01 elektrotechnická výroba – výroba elektronických a elektromechanických zariadení 2,G 352
2691 x 02 elektrotechnická výroba – elektrotechnická a strojárska montáž 2,G 352
2694 x 00 informačné a sieťové technológie 6,M 354
2695 x 00 počítačové systémy 7,Q 554
2697 x 00 mechanik elektrotechnik 4,K 354
2698 x 00 mechanik v elektrotechnike 2,H 353
2698 x 00 mechanik v elektrotechnike 4,K 354
2698 x 01 mechanik v elektrotechnike – automatizačná technika 4,K 354
2698 x 02 mechanik v elektrotechnike – organizačná a výpočtová technika 4,K 354
2698 x 03 mechanik v elektrotechnike – oznamovacia a zabezpečovacia technika 4,K 354
2698 x 07 mechanik v elektrotechnike – spotrebná elektronika 4,K 354
2698 x 08 mechanik v elektrotechnike – číslicová a riadiaca technika 4,K 354
2698 x 10 mechanik v elektrotechnike – silnoprúdové zariadenia 4,K 354
2698 x 14 mechanik v elektrotechnike – mechanik elektronických zariadení 2,H 353
2698 x 15 mechanik v elektrotechnike – mechanik strojov a zariadení 2,H 353
2699 x 00 technik v elektrotechnike 6,M 354
2699 x 11 technik v elektrotechnike – oznamovacia technika 6,M 354
2699 x 12 technik v elektrotechnike – elektronické počítačové systémy 6,M 354
2699 x 13 technik v elektrotechnike – automatizačná technika 6,M 354
2699 x 14 technik v elektrotechnike – informačné technológie 6,M 354
    27 Technická chémia silikátov    
2720 x 00 chémia silikátov 6,M 354
2720 x 01 chémia silikátov – chémia stavebných spojív 6,M 354
2720 x 02 chémia silikátov – chémia keramiky 6,M 354
2720 x 03 chémia silikátov – automatizované systémy riadenia keramického priemyslu 6,M 354
2720 x 04 chémia silikátov – chémia skla 6,M 354
2731 x 00 keramický priemysel 4,K 354
2733 x 00 sklársky priemysel 4,K 354
2733 x 01 sklársky priemysel – výroba skla 4,K 354
2733 x 02 sklársky priemysel – zošľachťovanie skla 4,K,L 354,454
2733 x 03 sklársky priemysel – optika 4,K 354
2733 x 04 sklársky priemysel – brúsenie technického a šperkového kameňa 4,K 354
2737 x 00 sklársky a keramický priemysel 4,L 454
2738 x 00 operátor sklárskej výroby 2,H 353
2738 x 01 operátor sklárskej výroby – výroba dutého a lisovaného skla 2,H 353
2738 x 02 operátor sklárskej výroby – obsluha sklárskych automatov 2,H 353
2738 x 03 operátor sklárskej výroby – úprava a zošľachťovanie plochého skla 2,H 353
2738 x 04 operátor sklárskej výroby – maľba skla a keramiky 2,H 353
2738 x 05 operátor sklárskej výroby – výroba bižutérie a ozdobných predmetov 2,H 353
2738 x 06 operátor sklárskej výroby – brúsenie skla 2,H 353
2738 x 07 operátor sklárskej výroby – výroba vianočných ozdôb 2,H 353
2752 x 00 výroba úžitkového skla 0,F 253
2755 x 00 maliar skla a keramiky 2,H 353
2755 x 01 maliar skla a keramiky – maľba skla 2,H 353
2755 x 02 maliar skla a keramiky – maľba a dekorácia keramiky 2,H 353
2756 x 00 sklár 2,H 353
2756 x 01 sklár – duté a lisované sklo 2,H 353
2756 x 02 sklár – výroba foriem 2,H 353
2756 x 03 sklár – technické sklo 2,H 353
2756 x 04 sklár – obsluha sklárskych automatov 2,H 353
2756 x 05 sklár – úprava a zošľachťovanie skla 2,H 353
2759 x 00 výrobca ozdobných predmetov a zapínadiel 2,H 353
2759 x 01 výrobca ozdobných predmetov a zapínadiel – ozdobné predmety 2,H 353
2759 x 02 výrobca ozdobných predmetov a zapínadiel – zapínadlá 2,H 353
2759 x 03 výrobca ozdobných predmetov a zapínadiel – vianočné ozdoby 2,H 353
2781 x 00 keramická výroba 2,G 352
2781 x 01 keramická výroba – keramické výrobky 2,G 352
2781 x 02 keramická výroba – výrobky sanitnej keramiky 2,G 352
2782 x 00 sklárska výroba 0,F 253
2782 x 00 sklárska výroba 2,G 352
2782 x 01 sklárska výroba – výroba lisovaného skla 2,G 352
2782 x 02 sklárska výroba – dobrusovanie predlisovaného skla 2,G 352
2782 x 03 sklárska výroba – výroba dutého skla 2,G 352
2782 x 04 sklárska výroba – hutnícka výroba skla 2,G 352
2782 x 05 sklárska výroba – zošľachťovanie skla 2,G 352
2782 x 06 sklárska výroba – strojovo brúsené výrobky 2,G 352
2782 x 07 sklárska výroba – bižutérna výroba 2,G 352
2783 x 00 brusič skla 2,H 353
2783 x 01 brusič skla – zabrusovanie a obrusovanie 2,H 353
2783 x 02 brusič skla – vybrusovanie 2,H 353
2783 x 03 brusič skla – rytie 2,H 353
2789 x 00 výroba stavebných hmôt 2,G 352
2789 x 01 výroba stavebných hmôt – stavebná keramika 2,G 352
2789 x 02 výroba stavebných hmôt – úprava surovín 2,G 352
2789 x 03 výroba stavebných hmôt – výroba cementu a vápna 2,G 352
2789 x 04 výroba stavebných hmôt – stavebné dielce 2,G 352
2789 x 05 výroba stavebných hmôt – výroba tehál 2,G 352
2789 x 06 výroba stavebných hmôt – azbestocementárska výroba 2,G 352
2789 x 07 výroba stavebných hmôt – výroba izolácií 2,G 352
2789 x 08 výroba stavebných hmôt – kamenárska výroba 2,G 352
2791 x 00 spracúvanie bižutérie 2,G 352
    28 Technická a aplikovaná chémia    
2802 x 00 anorganická technológia a materiály V 864
2804 x 00 organická technológia a technológia palív V 864
2811 x 00 technológia makromolekulových látok V 864
2822 x 00 chemické technológie R,T 665,767
2831 x 00 chemické inžinierstvo R,T,V 665,767,864
2838 x 00 teoretická a počítačová chémia V 864
2839 x 00 manažérstvo kvality v chemickom laboratóriu Q 554
2840 x 00 biotechnológia a farmakológia 6,M 354
2841 x 00 technológia ochrany a tvorby životného prostredia 6,M 354
2847 x 00 technológia kozmetiky a chemických liečiv 6,M 354
2848 x 00 chemická informatika 6,M 354
2849 x 00 kontrolné analytické metódy 6,M 354
2850 x 00 chémia 6,M 354
2850 x 01 chémia – chemická technológia 6,M 354
2850 x 02 chémia – chémia liečiv 6,M 354
2850 x 03 chémia – výroba čistých a špeciálnych chemikálií 6,M 354
2850 x 04 chémia – analytická chémia 6,M 354
2850 x 05 chémia – výroba tukov a kozmetických prípravkov 6,M 354
2850 x 06 chémia – biotechnológia 6,M 354
2850 x 07 chémia – monitorovanie životného prostredia 6,M 354
2850 x 08 chémia – sanácia životného prostredia 6,M 354
2850 x 09 chémia – technológia polymérov 6,M 354
2850 x 10 chémia – výroba celulózy a papiera 6,M 354
2850 x 11 chémia – chemická technológia textilu 6,M 354
2850 x 12 chémia – chemická technológia kože 6,M 354
2858 x 00 priemyselná chémia 4,K 354
2858 x 01 priemyselná chémia – chemickotechnologické procesy 4,K 354
2858 x 02 priemyselná chémia – farmaceutická výroba 4,K 354
2858 x 03 priemyselná chémia – výroba a spracúvanie papiera 4,K 354
2858 x 04 priemyselná chémia – spracúvanie kaučuku a plastov 4,K 354
2859 x 00 operátor gumárskej a plastikárskej výroby 4,K 354
2860 x 00 chemik operátor 4,K 354
2860 x 01 chemik operátor – priemyselná chémia 4,K 354
2860 x 02 chemik operátor – výroba celulózy a papiera 4,K 354
2860 x 03 chemik operátor – farmaceutická výroba 4,K 354
2860 x 04 chemik operátor – ochrana a tvorba životného prostredia 4,K 354
2861 x 00 prevádzkový chemik 2,H 353
2861 x 01 prevádzkový chemik – priemyselná chémia 2,H 353
2861 x 02 prevádzkový chemik – výroba tukov a kozmetiky 2,H 353
2861 x 03 prevádzkový chemik – farmaceutická výroba 2,H 353
2866 x 00 gumár plastikár 2,H 353
2866 x 01 gumár plastikár – spracúvanie kaučuku 2,H 353
2866 x 02 gumár plastikár – spracúvanie plastov 2,H 353
2873 x 00 textilný chemik 2,H 353
2873 x 01 textilný chemik – úprava textílií 2,H 353
2873 x 02 textilný chemik – farbenie textílií 2,H 353
2873 x 03 textilný chemik – potlačovanie textílií 2,H 353
2877 x 00 chemik pre udržiavanie textilných výrobkov a ďalšie služby 2,H 353
2878 x 00 biochemik 2,H 353
2878 x 01 biochemik – mliekarská výroba 2,H 353
2878 x 02 biochemik – výroba piva a sladu 2,H 353
2878 x 03 biochemik – liehovarnícka výroba a výroba vína 2,H 353
2880 x 00 chémia a životné prostredie 4,K 354
2884 x 00 gumárska a plastikárska výroba 2,G 352
2884 x 01 gumárska a plastikárska výroba – plastikárska výroba 2,G 352
2884 x 02 gumárska a plastikárska výroba – gumárska výroba 2,G 352
2885 x 00 chemická výroba 0,6,F,M 253,354
2887 x 00 riadenie chemickotechnologických procesov 4,K 354
2887 x 01 riadenie chemickotechnologických procesov – manažér gumárskej a plastikárskej výroby 4,K 354
2888 x 00 operátor farmaceutickej výroby 4,K 354
2889 x 00 chemik 2,H 353
2889 x 01 chemik – chemickotechnologické procesy 2,H 353
2889 x 02 chemik – farmaceutická výroba 2,H 353
2889 x 03 chemik – výroba a spracúvanie papiera 2,H 353
2889 x 04 chemik – spracúvanie kaučuku a plastov 2,H 353
2889 x 05 chemik – ochrana a tvorba životného prostredia 2,H 353
2890 x 00 chemický a farmaceutický priemysel 4,L 454
2893 x 00 papierenská výroba 2,G 352
2895 x 00 chémia a technológia životného prostredia V 864
    29 Potravinárstvo    
2901 x 00 chémia a technológia požívatín V 864
2908 x 00 biotechnológie R,T,V 665,767,864
2940 x 01 potravinárstvo – hygiena potravín 7,Q 554
2940 x 01 potravinárstvo – výroba cukru a cukroviniek 6,M 354
2940 x 02 potravinárstvo – priemyselná výroba krmív a mlynárstvo 6,M 354
2940 x 03 potravinárstvo – spracúvanie múky 6,M 354
2940 x 04 potravinárstvo – kvasná technológia 6,M 354
2940 x 05 potravinárstvo – spracúvanie mlieka 6,M 354
2940 x 06 potravinárstvo – spracúvanie mäsa 6,M 354
2940 x 07 potravinárstvo – konzervárstvo 6,M 354
2940 x 08 potravinárstvo – podnikanie v potravinárstve 6,M 354
2940 x 09 potravinárstvo – potravinár – kvalitár 6,M 354
2940 x 10 potravinárstvo – syrárstvo a fermentované výrobky 6,M 354
2940 x 00 potravinárstvo 6,7,M,Q,R,T 354,554,665,767
2949 x 00 výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín 6,M 354
2951 x 00 výživa a šport 6,M 354
2952 x 00 výroba potravín 2,4,H,L 353,454
2952 x 00 výroba potravín 4,L 454
2952 x 01 výroba potravín – mäsiar, spracovanie a predaj mäsa 2,H 353
2952 x 02 výroba potravín – cukrár, výroba a predaj 2,H 353
2952 x 03 výroba potravín – mliekar, spracovanie a predaj 2,H 353
2952 x 04 výroba potravín – cukrovinkár, výroba a predaj 2,H 353
2952 x 05 výroba potravín – predavač, potravinársky tovar 2,H 353
2954 x 00 mäsiar 2,H 353
2955 x 00 mäsiar, lahôdkar 2,H 353
2956 x 00 mäsiar kuchár 2,H 353
2958 x 00 kontrolór potravín 4,K 354
2959 x 00 potravinársky priemysel 4,K 354
2960 x 00 operátor potravinárskej výroby 4,K 354
2962 x 00 pekár 2,H 353
2963 x 00 mlynár a cestovinár 2,H 353
2964 x 00 cukrár 2,H 353
2965 x 00 cukrovinkár pečivár 2,H 353
2965 x 01 cukrovinkár pečivár – výroba cukroviniek 2,H 353
2965 x 02 cukrovinkár pečivár – výroba trvanlivého pečiva 2,H 353
2968 x 00 mäsiar údenár 2,H 353
2968 x 01 mäsiar údenár – spracúvanie mäsa a mäsových výrobkov 2,H 353
2968 x 02 mäsiar údenár – predaj mäsa a mäsových výrobkov 2,H 353
2977 x 00 cukrár kuchár 2,H 353
2978 x 00 cukrár pekár 2,H 353
2982 x 00 potravinárska výroba 0,2,4,F,G,L 253,352,454
2982 x 01 potravinárska výroba – mäsová a údenárska výroba 4,L 454
2982 x 01 potravinárska výroba – spracúvanie mäsa 2,G 352
2982 x 02 potravinárska výroba – pekárenská výroba 2,G 352
2982 x 02 potravinárska výroba – pekárska a cukrárska výroba 4,L 454
2982 x 03 potravinárska výroba – cukrovinkárska a pečivárska výroba 4,L 454
2982 x 03 potravinárska výroba – výroba cukroviniek 2,G 352
2982 x 04 potravinárska výroba – mliekarská výroba 4,L 454
2982 x 04 potravinárska výroba – výroba trvanlivého pečiva 2,G 352
2982 x 05 potravinárska výroba – konzervárenská výroba 4,L 454
2982 x 05 potravinárska výroba – mliekarenská výroba 2,G 352
2982 x 06 potravinárska výroba – mlynárska a cestovinárska výroba 4,L 454
2982 x 06 potravinárska výroba – výroba nápojov a konzervovanie 2,G 352
2982 x 07 potravinárska výroba – spracúvanie cukru a perníka – špeciálne techniky 4,L 454
2982 x 08 potravinárska výroba – výroba piva, sladu, nealkoholických nápojov a spracovanie minerálnych vôd 4,L 454
2982 x 09 potravinárska výroba – liehovarnícka výroba, výroba vína a nealkoholických nápojov 4,L 454
2985 x 00 cukrárska výroba 2,G 352
    3 Technické vedy a náuky II    
    31 Textil a odevníctvo    
3125 x 00 odevníctvo 4,6,L,M 454,354
3125 x 01 odevníctvo – technológia odevov 6,M 354
3125 x 02 odevníctvo – konštrukcia odevov 6,M 354
3126 x 00 textilná technológia 6,7,M,Q 354,554
3126 x 01 textilná technológia – pradiarstvo 6,M 354
3126 x 02 textilná technológia – tkáčstvo 6,M 354
3126 x 03 textilná technológia – pletiarstvo 6,M 354
3126 x 04 textilná technológia – riadenie technologických procesov 6,M 354
3126 x 08 textilná technológia – tkáčska výroba a dizajn 7,Q 554
3126 x 09 textilná technológia – pletiarska výroba a dizajn 7,Q 554
3126 x 10 textilná technológia – textilný manažment 7,Q 554
3133 x 00 manažér v odevníctve 7,Q 554
3135 x 00 komerčný pracovník v odevníctve 7,Q 554
3137 x 00 operátor odevnej výroby 4,K 354
3137 x 01 operátor odevnej výroby – odevná výroba 4,K 354
3137 x 02 operátor odevnej výroby – odevné stroje a zariadenia 4,K 354
3138 x 00 operátor textilnej výroby 4,K 354
3138 x 01 operátor textilnej výroby – tkáčovne 4,K 354
3138 x 02 operátor textilnej výroby – pradiarne 4,K 354
3138 x 03 operátor textilnej výroby – pletiarne 4,K 354
3138 x 04 operátor textilnej výroby – zošľachťovanie textílií 4,K 354
3139 x 00 textilný priemysel 4,L 454
3139 x 01 textilný priemysel – prevádzka textilných strojov 4,L 454
3139 x 02 textilný priemysel – textilná technológia 4,L 454
3139 x 03 textilný priemysel – zošľachťovanie textílií 4,L 454
3143 x 00 pradiar 2,H 353
3143 x 01 pradiar – spracúvanie textilných vláken 2,H 353
3143 x 02 pradiar – výroba netkaných textílií 2,H 353
3146 x 00 tkáč 2,H 353
3146 x 01 tkáč – plošné textílie 2,H 353
3146 x 02 tkáč – kovové tkaniny a sitá 2,H 353
3148 x 00 gubár 2,H 353
3151 x 00 pletiar 2,H 353
3152 x 00 krajčír 2,H 353
3152 x 01 krajčír – pánske odevy 2,H 353
3152 x 02 krajčír – dámske odevy 2,H 353
3152 x 03 krajčír – univerzálne šitie odevov 2,H 353
3155 x 00 grafické systémy v odevníctve 6,M 354
3158 x 00 styling a marketing 6,M 354
3161 x 00 praktická žena 0,F 253
3178 x 00 výroba konfekcie 0,F 253
3178 x 00 výroba konfekcie 2,G,H 352,353
3178 x 01 výroba konfekcie – šitie odevov v odevnej konfekcii 2,G 352
3178 x 02 výroba konfekcie – šitie bielizne 2,G 352
3178 x 03 výroba konfekcie – šitie bielizne a ručné techniky 2,G 352
3179 x 00 textilná výroba 0,2,F,G 253,352
3179 x 01 textilná výroba – pradiarne 2,G 352
3179 x 02 textilná výroba – tkáčovne 2,G 352
3179 x 03 textilná výroba – pletiarne 2,G 352
3179 x 04 textilná výroba – pradiarstvo 2,G 352
3179 x 05 textilná výroba – výroba klobúkov 2,G 352
3179 x 06 textilná výroba – výroba baretov a fezov 2,G 352
3179 x 07 textilná výroba – úprava plsti 2,G 352
3179 x 08 textilná výroba – výroba kobercov 2,G 352
3179 x 09 textilná výroba – tkáč 2,G 352
3179 x 10 textilná výroba – ľudovoumelecká tvorba 2,G 352
3185 x 00 krajčírka 2,H 353
3185 x 01 krajčírka – odevná konfekcia a bielizeň 2,H 353
3185 x 02 krajčírka – technická konfekcia 2,H 353
3185 x 03 krajčírka – textilné hračky 2,H 353
    32 Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi    
3231 x 00 výroba obuvi a galantérneho tovaru 6,M 354
3231 x 01 výroba obuvi a galantérneho tovaru – výroba obuvi 6,M 354
3231 x 02 výroba obuvi a galantérneho tovaru – výroba galantérneho tovaru 6,M 354
3243 x 00 operátor kožiarskej výroby 4,K 354
3244 x 00 operátor kožušníckej výroby 4,K 354
3247 x 00 technik obuvníckej výroby 4,K 354
3248 x 00 kožiarstvo 4,L 454
3250 x 00 remenár sedlár 2,H 353
3251 x 00 kožušník 2,H 353
3251 x 01 kožušník – príprava kožušinových výrobkov 2,H 353
3251 x 02 kožušník – šitie a oprava kožušinových výrobkov 2,H 353
3272 x 00 zvrškár 2,H 353
3274 x 00 obuvník 2,H 353
3274 x 01 obuvník – priemyselná výroba 2,H 353
3274 x 02 obuvník – zákazková výroba a opravy obuvi 2,H 353
3274 x 03 obuvník – ortopedická obuv 2,H 353
3274 x 04 obuvník – obuvnícke polovýrobky 2,H 353
3274 x 05 obuvník – výroba gumenej obuvi 2,H 353
3274 x 06 obuvník – univerzálny obuvník 2,H 353
3274 x 07 obuvník – výroba zvrškov a spodkov 2,H 353
3274 x 08 obuvník – výroba spodkov 2,H 353
3282 x 00 výroba obuvi 0,F 253
3283 x 00 výroba koženej galantérie 0,F 253
3284 x 00 kožušnícka výroba 0,F 253
3291 x 00 kožiarska výroba 2,G 352
3291 x 01 kožiarska výroba – výroba remenárskeho tovaru 2,G 352
3291 x 02 kožiarska výroba – rukavičiarska výroba 2,G 352
3291 x 03 kožiarska výroba – obuvnícka manipulácia 2,G 352
3291 x 04 kožiarska výroba – obuvnícka montáž 2,G 352
3291 x 05 kožiarska výroba – šitie obuvi 2,G 352
3291 x 06 kožiarska výroba – oprava obuvi 2,G 352
    33 Spracúvanie dreva    
3301 x 00 technológia spracovania dreva V 864
3331 x 00 drevárstvo 6,M,R,T 354,665,767
3332 x 00 nábytkárstvo 6,M,T 354,767
3336 x 00 drevárstvo a nábytkárstvo 6,M 354
3336 x 01 drevárstvo a nábytkárstvo – drevárstvo 6,M 354
3336 x 02 drevárstvo a nábytkárstvo – nábytkárstvo 6,M 354
3336 x 03 drevárstvo a nábytkárstvo – čalúnnictvo 6,M 354
3336 x 04 drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve 6,M 354
3336 x 06 drevárstvo a nábytkárstvo – výroba hudobných nástrojov 6,M 354
3337 x 00 výroba hudobných nástrojov 6,M 354
3337 x 01 výroba hudobných nástrojov – technológie výroby hudobných nástrojov 6,M 354
3337 x 02 výroba hudobných nástrojov – manažment predaja hudobných nástrojov 6,M 354
3338 x 00 štruktúra a vlastnosti dreva V 864
3339 x 00 konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov V 864
3341 x 00 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 4,K 354
3343 x 01 nábytkárska výroba – stolárstvo 4,L 454
3343 x 02 nábytkárska výroba – čalúnnictvo 4,K 354
3347 x 00 drevárska a nábytkárska výroba 4,L 454
3347 x 01 drevárska a nábytkárska výroba – drevárstvo a nábytkárstvo 4,L 454
3347 x 02 drevárska a nábytkárska výroba – čalúnnictvo 4,K 354
3355 x 00 stolár 2,H 353
3355 x 01 stolár – výroba nábytku a zariadení 2,H 353
3355 x 02 stolár – stavebnostolárska výroba 2,H 353
3355 x 03 stolár – poľnohospodárska výroba 2,H 353
3355 x 04 stolár – priemyselné obrábanie dreva 2,H 353
3356 x 00 spracúvateľ prírodných pletív 2,H 353
3370 x 00 čalúnnik 2,H 353
3382 x 00 košikárska výroba 0,2,E,G 252,352
3383 x 00 spracúvanie dreva 0,2,7,F,G,M,Q 253,352,354,554
3383 x 01 spracúvanie dreva – drevárska prvovýroba 2,G 352
3383 x 02 spracúvanie dreva – stolárska výroba 2,G 352
3383 x 03 spracúvanie dreva – kefárska výroba 2,G 352
3383 x 04 spracúvanie dreva – drevárska druhovýroba 2,G 352
3383 x 05 spracúvanie dreva – drobná drevárska výroba 2,G 352
3383 x 06 spracúvanie dreva – čalúnenie nábytku 2,G 352
3383 x 07 spracúvanie dreva – čalúnenie dopravných prostriedkov 2,G 352
3383 x 08 spracúvanie dreva – výroba úžitkových a umeleckých predmetov 2,G 352
3383 x 11 spracúvanie dreva – manažment a podnikanie v spracúvaní dreva 7,Q 554
3384 x 00 čalúnnická výroba 0,E 252
    34 Polygrafia a médiá    
3431 x 00 polygrafia 6,M 354
3431 x 01 polygrafia – polygrafická technológia 6,M 354
3431 x 02 polygrafia – grafika tlačovín 6,M 354
3432 x 00 obalová technika 6,M 354
3434 x 00 operátor obalových materiálov 4,K 354
3446 x 00 grafik tlačových médií 4,K 354
3447 x 00 grafik digitálnych médií 4,K,N 354,454
3453 x 00 tlačiar na polygrafických strojoch 4,K 354
3454 x 00 polygrafický priemysel 4,L 454
3457 x 00 operátor tlače 4,K 354
3471 x 00 reprodukčný grafik 4,K 354
3473 x 00 polygraf 2,H 353
3473 x 01 polygraf – sadzba 2,H 353
3473 x 02 polygraf – reprodukčná grafika 2,H 353
3473 x 03 polygraf – polygrafická montáž 2,H 353
3473 x 04 polygraf – tlač na polygrafických strojoch 2,H 353
3473 x 05 polygraf – dokončovacie spracúvanie 2,H 353
3473 x 06 polygraf – grafik 2,H 353
3473 x 07 polygraf – tlačiar 2,H 353
3473 x 08 polygraf – knihár 2,H 353
    35 Architektúra    
3507 x 00 architektúra a urbanizmus R,T,V 665,767,864
3514 x 00 priestorové plánovanie R,T,V 665,767,864
    36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia    
3608 x 00 geotechnika T,V 767,864
3629 x 00 vodné stavby R,T,V 665,767,864
3631 x 00 pozemné stavby R,T,V 665,767,864
3636 x 00 geodézia a kartografia R,T,V 665,767,864
3644 x 00 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby R,T,V 665,767,864
3650 x 00 staviteľstvo 6,L,M,N 354,454
3650 x 01 staviteľstvo – pozemné staviteľstvo 6,M,N 354,454
3650 x 02 staviteľstvo – dopravné staviteľstvo 6,M 354
3650 x 03 staviteľstvo – železničné staviteľstvo 6,M 354
3650 x 04 staviteľstvo – vodohospodárske stavby 6,M 354
3650 x 05 staviteľstvo – požiarna ochrana 6,M 354
3650 x 06 staviteľstvo – rekonštrukcia a adaptácia budov 6,M 354
3650 x 07 staviteľstvo – technické zariadenie budov 6,M 354
3650 x 08 staviteľstvo – ekologické staviteľstvo 6,M 354
3650 x 09 staviteľstvo – hydroekologické stavby 6,M 354
3650 x 10 staviteľstvo – stavebný manažment 6,M 354
3655 x 00 geodézia 6,M 354
3656 x 00 operátor stavebnej výroby 4,K 354
3656 x 01 operátor stavebnej výroby – murované konštrukcie 4,K 354
3656 x 02 operátor stavebnej výroby – betónové konštrukcie 4,K 354
3656 x 03 operátor stavebnej výroby – kvalita stavebných prác 4,K 354
3658 x 00 mechanik stavebnoinštalačných zariadení 4,K 354
3659 x 00 stavebníctvo 4,L,R,T,V 454,665,767,864
3659 x 01 stavebníctvo – výroba stavieb 4,L 454
3659 x 02 stavebníctvo – technické zariadenie budov 4,L 454
3659 x 05 stavebníctvo – podnikanie v stavebníctve 4,L 454
3660 x 00 vodné hospodárstvo 4,L,R,T 454,665,767
3661 x 00 murár 2,H 353
3663 x 00 tesár 2,H 353
3664 x 00 železobetonár 2,H 353
3665 x 00 štukatér 2,H 353
3668 x 00 montér suchých stavieb 2,H 353
3672 x 00 kamenár 2,H 353
3673 x 00 kachliar 2,H 353
3675 x 00 maliar 2,H 353
3675 x 01 maliar – interiéry 2,H 353
3675 x 02 maliar – stavebná výroba 2,H 353
3676 x 00 izolatér 2,H 353
3678 x 00 inštalatér 2,G,H 352,353
3678 x 01 inštalatér – vodovodné zariadenia 2,G 352
3679 x 00 sklenár 2,H 353
3680 x 00 podlahár 2,H 353
3684 x 00 strechár 2,H 353
3686 x 00 stavebná výroba 0,2,F,G 253,352
3686 x 01 stavebná výroba – podlahárske práce 2,G 352
3686 x 02 stavebná výroba – pokrývačské práce 2,G 352
3686 x 03 stavebná výroba – murárske práce 2,G 352
3686 x 04 stavebná výroba – stavebné práce 2,G 352
3686 x 05 stavebná výroba – železobetonárska výroba 2,G 352
3686 x 06 stavebná výroba – stavebné zámočníctvo 2,G 352
3686 x 07 stavebná výroba – stavebné klampiarstvo 2,G 352
3686 x 08 stavebná výroba – stavebné tesárstvo 2,G 352
3686 x 09 stavebná výroba – dláždenie 2,G 352
3686 x 10 stavebná výroba – maliarske a natieračské práce 2,G 352
3686 x 11 stavebná výroba – stavebné stolárstvo 2,G 352
3686 x 12 stavebná výroba – stavebné sklenárstvo 2,G 352
3688 x 00 kominár 2,H 353
3692 x 00 geodézia, kartografia a kataster 6,M,N 354,454
3693 x 00 technik energetických zariadení budov 4,K 354
3699 x 00 technik v stavebníctve 6,M 354
3699 x 01 technik v stavebníctve – pozemné staviteľstvo 6,M 354
    37 Doprava, pošty a telekomunikácie    
3702 x 00 dopravné služby R,T,V 665,767,864
3704 x 00 poštové služby R,T,V 665,767,864
3739 x 00 elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách 6,M 354
3740 x 00 elektrotechnika v doprave a spojoch 6,M 354
3740 x 01 elektrotechnika v doprave a spojoch – elektrická trakcia a energetika v doprave 6,M 354
3740 x 02 elektrotechnika v doprave a spojoch – silnoprúdová elektrotechnika v doprave 6,M 354
3740 x 03 elektrotechnika v doprave a spojoch – údržba a oprava vozidiel 6,M 354
3740 x 04 elektrotechnika v doprave a spojoch – oznamovacia technika v doprave a spojoch 6,M 354
3740 x 05 elektrotechnika v doprave a spojoch – zabezpečovacia technika v doprave 6,M 354
3740 x 06 elektrotechnika v doprave a spojoch – telekomunikačná technika 6,M 354
3740 x 07 elektrotechnika v doprave a spojoch – rádiokomunikačná technika 6,M 354
3744 x 00 cestná doprava 6,M 354
3744 x 01 cestná doprava – prevádzka a údržba vozidiel 6,M 354
3744 x 02 cestná doprava – doprava a preprava 6,M 354
3756 x 00 poštová prevádzka 4,L 454
3757 x 00 dopravná prevádzka 4,L 454
3757 x 01 dopravná prevádzka – cestná a mestská doprava 4,L 454
3757 x 02 dopravná prevádzka – železničná doprava a preprava 4,L 454
3757 x 03 dopravná prevádzka – lodná doprava 4,L 454
3757 x 04 dopravná prevádzka – bezpečnosť a ochrana železničnej prevádzky 4,L 454
3757 x 05 dopravná prevádzka – obchodná činnosť železníc 4,L 454
3757 x 06 dopravná prevádzka – železničná dopravná cesta 4,L 454
3757 x 08 dopravná prevádzka – vodná doprava 4,L 454
3758 x 00 operátor prevádzky a ekonomiky dopravy 4,K 354
3759 x 00 komerčný pracovník v doprave 4,K 354
3759 x 01 komerčný pracovník v doprave – cestná a mestská doprava 4,K 354
3759 x 02 komerčný pracovník v doprave – železničná doprava 4,K 354
3759 x 03 komerčný pracovník v doprave – vodná doprava 4,K 354
3759 x 05 komerčný pracovník v doprave – letecká doprava 4,K 354
3759 x 06 komerčný pracovník v doprave – zasielateľstvo a colná deklarácia 4,K 354
3759 x 07 komerčný pracovník v doprave – dopravná logistika 4,K 354
3760 x 00 prevádzka a ekonomika dopravy 6,M 354
3760 x 01 prevádzka a ekonomika dopravy – železničná doprava 6,M 354
3760 x 02 prevádzka a ekonomika dopravy – železničná preprava 6,M 354
3760 x 03 prevádzka a ekonomika dopravy – colný deklarant 6,M 354
3760 x 04 prevádzka a ekonomika dopravy – zasielateľstvo 6,M 354
3760 x 05 prevádzka a ekonomika dopravy – cestná doprava a preprava 6,M 354
3760 x 06 prevádzka a ekonomika dopravy – logistika v doprave 6,M 354
3762 x 00 železničiar 2,H 353
3762 x 01 železničiar – dopravná cesta 2,H 353
3762 x 02 železničiar – obchodná činnosť 2,H 353
3763 x 00 manipulant poštovej prevádzky a prepravy 2,H 353
3764 x 00 logistika a manažment v cestnej preprave 7,Q 554
3765 x 00 technika a prevádzka dopravy 6,M 354
3766 x 00 lodník 2,H 353
3767 x 00 dopravná akadémia 6,M 354
3768 x 00 poštové technológie R,T,V 665,767,864
3772 x 01 doprava – prevádzka a údržba cestných vozidiel 6,M 354
3772 x 02 doprava – mestská hromadná doprava 6,M 354
3772 x 03 doprava – lodná doprava 6,M 354
3772 x 05 doprava – kamiónová doprava 6,M 354
3772 x 00 doprava 6,M,R,T,V 354,665,767,864
3774 x 00 mechanik telekomunikácií 4,K 354
3774 x 01 mechanik telekomunikácií – telekomunikačné zariadenia 4,K 354
3774 x 02 mechanik telekomunikácií – telekomunikačné služby 4,K 354
3774 x 03 mechanik telekomunikácií – informačné komunikačné technológie 4,K 354
3776 x 00 mechanik lietadiel 4,K 354
3776 x 01 mechanik lietadiel – mechanika 4,K 354
3776 x 02 mechanik lietadiel – avionika 4,K 354
3778 x 00 technik informačných a telekomunikačných technológií 4,K 354
3779 x 00 súkromný pilot 6,M 354
3791 x 00 spojový manipulant 4,K 354
3792 x 00 poštový manipulant 4,K 354
3794 x 00 poštové a peňažné služby 6,M 354
    38 Automatizácia a riadenie    
    39 Špeciálne technické odbory    
3901 x 00 aplikovaná mechanika R,T,V 665,767,864
3904 x 00 medzné stavy materiálov V 864
3914 x 00 nekovové materiály a stavebné hmoty V 864
3916 x 00 životné prostredie 6,M,N 354,454
3917 x 00 technické a informatické služby 6,M 354
3917 x 01 technické a informatické služby – v hutníctve 6,M 354
3917 x 02 technické a informatické služby – v strojárstve 6,M 354
3917 x 03 technické a informatické služby – v elektrotechnike 6,M 354
3917 x 04 technické a informatické služby – v chémii 6,M 354
3917 x 05 technické a informatické služby – v textile a odevníctve 6,M 354
3917 x 06 technické a informatické služby – v stavebníctve 6,M 354
3917 x 07 technické a informatické služby – prevádzka a ekonomika železníc 6,M 354
3917 x 08 technické a informatické služby – mechanizácia a doprava v poľnohospodárstve 6,M 354
3917 x 09 technické a informatické služby – zasielateľstvo 6,M 354
3917 x 10 technické a informatické služby – odevníctvo 6,M 354
3917 x 11 technické a informatické služby – obuvníctvo 6,M 354
3917 x 12 technické a informatické služby – spracúvanie dreva 6,M 354
3917 x 13 technické a informatické služby – geológia a baníctvo 6,M 354
3917 x 14 technické a informatické služby – zdravotnícke služby 6,M 354
3918 x 00 technické lýceum 6,M 354
3919 x 00 technicko–organizačné riadenie v priemyselnej výrobe 7,Q 554
3920 x 00 polytechnika M 354
3921 x 00 energetika R,T,V 665,767,864
3925 x 00 jadrová energetika V 864
3940 x 00 fyzikálne inžinierstvo R,T,V 665,767,864
3943 x 00 hydrológia V 864
3948 x 00 materiály R,T,V 665,767,864
3952 x 00 bionika a biomechanika V 864
3957 x 00 multimédiá 6,M 354
3963 x 00 požiarna ochrana 7,Q 554
3964 x 00 ochrana osôb a majetku pred požiarom 6,M 354
3965 x 00 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 6,M,N,R,T,V 354,454,665,767,864
3968 x 00 logistika 6,M,R,T,V 354,665,767,864
3971 x 00 meracia technika V 864
3973 x 00 meranie R,T 665,767
3975 x 00 metrológia V 864
3981 x 00 súdne inžinierstvo T,V 767,864
    4 Poľnohospodársko–lesnícke a veterinárne vedy a náuky    
    41 Poľnohospodársko–lesnícke vedy    
4103 x 00 agrochémia a výživa rastlín V 864
4107 x 00 pestovanie lesa V 864
4108 x 00 hospodárska úprava lesov V 864
4109 x 00 hydromeliorácie T,V 767,864
4111 x 00 mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby V 864
4112 x 00 poľnohospodárska a lesnícka technika R,T 665,767
4121 x 00 krajinná a záhradná architektúra R,T,V 665,767,864
4127 x 00 krajinárstvo R,T,V 665,767,864
4131 x 00 fyziológia plodín a drevín V 864
4132 x 00 všeobecná rastlinná produkcia V 864
4133 x 00 všeobecná živočíšna produkcia V 864
4137 x 00 ochrana pôdy V 864
4138 x 00 ochrana lesa V 864
4139 x 00 lesnícka fytológia V 864
4140 x 00 všeobecné poľnohospodárstvo R,T 665,767
4142 x 00 záhradníctvo R,T,V 665,767,864
4168 x 00 poľovníctvo R,T,V 665,767,864
4170 x 00 spracovanie poľnohospodárskych produktov R,T,V 665,767,864
4173 x 00 rastlinná produkcia R,T 665,767
4177 x 00 špeciálna rastlinná produkcia V 864
4179 x 00 živočíšna produkcia R,T 665,767
4183 x 00 špeciálna živočíšna produkcia V 864
4188 x 00 výživa R,T,V 665,767,864
4197 x 00 ochrana rastlín V 864
    42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I    
4210 x 00 agropodnikanie 6,7,M,N,Q 354,454,554
4210 x 01 agropodnikanie – poľnohospodárska prevádzka 6,M 354
4210 x 01 agropodnikanie – reprodukcia a hygiena v chove hospodárskych zvierat 7,Q 554
4210 x 02 agropodnikanie – hygiena potravín živočíšneho pôvodu 7,Q 554
4210 x 02 agropodnikanie – poľnohospodárske služby 6,M 354
4210 x 03 agropodnikanie – chov koní 7,Q 554
4210 x 03 agropodnikanie – podnikanie a služby na vidieku 6,M 354
4210 x 04 agropodnikanie – farmárstvo 6,M 354
4210 x 05 agropodnikanie – mechanizácia poľnohospodárskej výroby 6,M 354
4210 x 06 agropodnikanie – ekologické poľnohospodárstvo 6,M 354
4210 x 07 agropodnikanie – hydinárstvo 6,M 354
4210 x 08 agropodnikanie – poľnohospodársky manažment 6,M,N 354,454
4210 x 09 agropodnikanie – záhradnícka výroba 6,M 354
4210 x 10 agropodnikanie – krajinnoekologické meliorácie 6,M 354
4210 x 11 agropodnikanie – agroturistika 6,M 354
4210 x 12 agropodnikanie – produkcia potravín 6,M 354
4210 x 13 agropodnikanie – alternatívne poľnohospodárstvo 6,M 354
4210 x 14 agropodnikanie – chovateľstvo hospodárskych zvierat 6,M 354
4210 x 15 agropodnikanie – plemenárstvo 6,M 354
4210 x 16 agropodnikanie – pestovateľstvo 6,M 354
4210 x 17 agropodnikanie – chov koní a jazdectvo 6,M,N 354,454
4210 x 18 agropodnikanie – kynológia 6,M 354
4211 x 00 záhradníctvo 6,7,M,N,Q 354,454,554
4211 x 01 záhradníctvo – ovocinárstvo a zeleninárstvo 6,M 354
4211 x 02 záhradníctvo – kvetinárstvo a sadovníctvo 6,M 354
4211 x 03 záhradníctvo – ovocinárstvo, vinohradníctvo a zeleninárstvo 6,M 354
4211 x 04 záhradníctvo – šľachtiteľstvo a semenárstvo 6,7,M,Q 354,554
4211 x 05 záhradníctvo – zeleninárstvo a kvetinárstvo 6,M 354
4211 x 06 záhradníctvo – záhradnícke služby 6,M 354
4211 x 07 záhradníctvo – alternatívne záhradníctvo 7,Q 554
4211 x 07 záhradníctvo – viazanie a aranžovanie kvetín 6,M 354
4211 x 08 záhradníctvo – aranžovanie a viazačstvo 7,Q 554
4211 x 09 záhradníctvo – škôlkarstvo 6,7,M,Q 354,554
4211 x 10 záhradníctvo – rýchlenie zeleniny a kvetín pod sklom 7,Q 554
4211 x 11 záhradníctvo – ovocinárska farma 7,Q 554
4211 x 12 záhradníctvo – životné prostredie 7,Q 554
4211 x 13 záhradníctvo – podnikanie a obchod 7,Q 554
4211 x 16 záhradníctvo – záhradná a krajinárska tvorba 6,7,N,Q 454,554
4211 x 17 záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo 6,M 354
4211 x 18 záhradníctvo – agroturistika 6,M 354
4211 x 19 záhradníctvo – záhradnícky manažment 6,M 354
4211 x 26 záhradníctvo – sadovnícka a krajinárska tvorba 6,M 354
4211 x 27 záhradníctvo – krajinná ekológia 6,M 354
4211 x 33 záhradníctvo – škôlkarská výroba 7,Q 554
4211 x 34 záhradníctvo – arboristika 7,Q 554
4214 x 00 vinohradníctvo 6,M 354
4214 x 01 vinohradníctvo – prevádzka vo vinohradníctve a ovocinárstve 6,M 354
4214 x 02 vinohradníctvo – podnikanie vo vinohradníctve a ovocinárstve 6,M 354
4214 x 03 vinohradníctvo – agroturistika 6,M 354
4215 x 00 rybárstvo 6,M 354
4218 x 00 ekonomika poľnohospodárstva a výživy 6,M 354
4219 x 01 lesníctvo – lesnícka prevádzka 6,M 354
4219 x 02 lesníctvo – krajinná ekológia 6,M 354
4219 x 03 lesníctvo – lesnícke služby 6,M 354
4219 x 00 lesníctvo 6,M,R,T 354,665,767
4220 x 00 lesníctvo a lesnícky manažment 7,Q 554
4221 x 00 vidiecka turistika 7,Q 554
4223 x 00 krajinárske úpravy a tvorba krajiny 7,Q 554
4225 x 00 obchod a služby v poľnohospodárstve 7,Q 554
4227 x 00 vinohradníctvo a ovocinárstvo 6,M,N 354,454
4227 x 01 vinohradníctvo a ovocinárstvo – prevádzka 6,M 354
4227 x 03 vinohradníctvo a ovocinárstvo – agroturistika 6,M 354
4227 x 05 vinohradníctvo a ovocinárstvo – somelierstvo 6,M 354
4228 x 00 záhradnícka výroba a služby 6,M 354
4234 x 00 podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat M 354
4236 x 00 ekonomika pôdohospodárstva 6,M 354
4238 x 00 agrolesníctvo 6,M 354
4239 x 00 floristika 6,M 354
4243 x 00 mechanizácia pôdohospodárstva 6,M 354
4243 x 01 mechanizácia pôdohospodárstva – mechanizácia poľnohospodárskej výroby 6,M 354
4243 x 02 mechanizácia pôdohospodárstva – opravárstvo 6,M 354
4243 x 03 mechanizácia pôdohospodárstva – technické služby na vidieku 6,M 354
4246 x 00 bioenergetika 6,M 354
    43 Veterinárske vedy    
4305 x 00 veterinárne pôrodníctvo a gynekológia V 864
4309 x 00 veterinárna morfológia a fyziológia V 864
4314 x 00 vnútorné choroby zvierat V 864
4320 x 00 všeobecné veterinárske lekárstvo R,S,T 665,766,767
4321 x 00 veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia V 864
4322 x 00 infekčné a parazitárne choroby zvierat V 864
4323 x 00 súdne a verejné veterinárske lekárstvo V 864
4330 x 00 veterinárstvo 6,M 354
4330 x 01 veterinárstvo – veterinárno–asanačné služby 6,M 354
4330 x 02 veterinárstvo – hygienická a laboratórna služba 6,M 354
4330 x 04 veterinárstvo – starostlivosť o hospodárske zvieratá 6,M 354
4330 x 05 veterinárstvo – starostlivosť o cudzokrajné zvieratá 6,M 354
4332 x 00 hygiena potravín R,S,T,V 665,766,767,864
4336 x 00 veterinárne pôrodníctvo a gynekológia 6,7,M,Q 354,554
4336 x 01 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov hospodárskych zvierat 6,M 354
4336 x 02 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – hygienická a laboratórna služba 6,M 354
4336 x 03 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov cudzokrajných zvierat 6,M 354
4336 x 04 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – drobnochov 6,M 354
4336 x 05 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov psov 6,M 354
4341 x 00 výživa zvierat a dietetika V 864
4345 x 00 hygiena chovu zvierat a životné prostredie V 864
4347 x 00 kynológia R 665
    45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II    
4501 x 00 rastlinná výroba 4,K 354
4502 x 00 živočíšna výroba 4,K 354
4502 x 01 živočíšna výroba – chov hospodárskych zvierat 4,K 354
4502 x 02 živočíšna výroba – rybárstvo 4,K 354
4508 x 00 rybárstvo a životné prostredie 4,L 454
4511 x 00 záhradníctvo 4,L 454
4512 x 00 poľnohospodárstvo 4,L 454
4521 x 00 lesné hospodárstvo 4,L 454
4524 x 00 agromechanizátor, opravár 2,H 353
4526 x 00 mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 4,L 454
4529 x 00 pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby 2,H 353
4553 x 00 podnikateľ pre rozvoj vidieka 4,K 354
4556 x 00 operátor lesnej techniky 4,K 354
4557 x 00 podnikanie v poľnohospodárstve 4,K 354
4558 x 00 agropodnikateľ 4,K 354
4558 x 01 agropodnikateľ – poľnohospodárska prevádzka 4,K 354
4558 x 02 agropodnikateľ – turistika na vidieku 4,K 354
4558 x 03 agropodnikateľ – poľnohospodárska mechanizácia a doprava a komunálna technika na vidieku 4,K 354
4560 x 00 pestovateľ 2,H 353
4560 x 01 pestovateľ – chmeliarstvo 2,H 353
4560 x 02 pestovateľ – ovocinárstvo a včelárstvo 2,H 353
4560 x 03 pestovateľ – šľachtenie a semenárstvo 2,H 353
4560 x 04 pestovateľ – vinohradníctvo 2,H 353
4561 x 00 poľnohospodár 2,H 353
4561 x 01 poľnohospodár – mechanizácia 2,H 353
4561 x 02 poľnohospodár – farmárstvo 2,H 353
4561 x 03 poľnohospodár – služby 2,H 353
4562 x 00 lesokrajinár 2,H 353
4567 x 00 poľnohospodár pre služby na vidieku 2,H 353
4569 x 00 viazač – aranžér kvetín 2,H 353
4571 x 00 záhradník 2,H 353
4572 x 00 poľnohospodárska výroba 0,2,E,F,G,H 252,253,352,353
4572 x 01 poľnohospodárska výroba – chmeliarstvo 2,G 352
4572 x 02 poľnohospodárska výroba – záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, ovocinár 2,G 352
4572 x 03 poľnohospodárska výroba – záhradníctvo: sadovník, kvetinár 2,G 352
4572 x 04 poľnohospodárska výroba – rastlinná a živočíšna výroba 2,G 352
4572 x 05 poľnohospodárska výroba – rastlinná výroba 2,G 352
4572 x 06 poľnohospodárska výroba – oprava poľnohospodárskych strojov 2,G 352
4572 x 07 poľnohospodárska výroba – vinohradníctvo a ovocinárstvo 2,G 352
4572 x 09 poľnohospodárska výroba – záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník 2,G 352
4572 x 10 poľnohospodárska výroba – ovčiarstvo 2,G 352
4572 x 21 poľnohospodárska výroba – robotník v poľnohospodárskej výrobe 0,E 252
4574 x 00 opravár poľnohospodárskych strojov 2,H 353
4575 x 00 mechanizátor lesnej výroby 2,H 353
4576 x 00 mechanizátor rastlinnej výroby 2,H 353
4577 x 00 hydinár 2,H 353
4578 x 00 rybár 2,H 353
4579 x 00 lesná výroba 0,2,F,G 253,352
4580 x 00 chovateľ 2,H 353
4580 x 01 chovateľ – chov hospodárskych zvierat 2,H 353
4580 x 02 chovateľ – chov koní a jazdectvo 2,H 353
4580 x 03 chovateľ – chov oviec 2,H 353
4580 x 04 chovateľ – chov kožušinových a laboratórnych zvierat 2,H 353
4582 x 00 včelár – včelárka 2,H 353
4586 x 00 salašník, salašníčka H 353
    5 Zdravotníctvo    
    51 Lekárske vedy    
5101 x 00 anatómia, histológia a embryológia V 864
5102 x 00 normálna a patologická fyziológia V 864
5105 x 00 vnútorné choroby V 864
5106 x 00 epidemiológia V 864
5107 x 00 hygiena V 864
5108 x 00 chirurgia V 864
5109 x 00 röntgenológia a rádiológia V 864
5110 x 00 gynekológia a pôrodníctvo V 864
5111 x 00 pediatria V 864
5112 x 00 neurológia V 864
5113 x 00 psychiatria V 864
5114 x 00 dermatovenerológia V 864
5116 x 00 oftalmológia V 864
5119 x 00 otorinolaryngológia V 864
5121 x 00 telovýchovné lekárstvo V 864
5122 x 00 toxikológia V 864
5127 x 00 klinická farmakológia V 864
5128 x 00 lekárska biofyzika V 864
5132 x 00 urológia V 864
5136 x 00 ortopédia V 864
5141 x 00 všeobecné lekárstvo S 766
5145 x 00 nukleárna medicína V 864
5149 x 00 anesteziológia a resuscitácia V 864
5157 x 00 fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia V 864
5159 x 00 patologická anatómia a súdne lekárstvo V 864
5166 x 00 zubné lekárstvo S,V 766,864
5168 x 00 klinická biochémia V 864
5169 x 00 lekárska, klinická a farmaceutická biochémia V 864
5175 x 00 neurovedy V 864
    52 Farmaceutické vedy    
5201 x 00 farmaceutická chémia V 864
5202 x 00 farmakognózia V 864
5203 x 00 galenická farmácia V 864
5205 x 00 farmakológia V 864
5208 x 00 lekárenstvo – sociálna farmácia V 864
5214 x 00 farmácia S,U 766,768
5216 x 00 klinická farmácia V 864
    53 Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách    
5304 x 00 asistent výživy 6,M 354
5308 x 00 zdravotnícky laborant 6,M 354
5310 x 00 zubný technik 6,N 454
5311 x 00 farmaceutický laborant 6,M 354
5312 x 00 očný optik 6,M,N 354,454
5314 x 00 ortopedický technik 6,L,M,N 354,454
5315 x 00 zdravotnícky záchranár 6,N 454
5317 x 00 diplomovaný fyzioterapeut 7,Q 554
5325 x 00 diplomovaná všeobecná sestra 7,Q 554
5328 x 00 diplomovaná dentálna hygienička 7,Q 554
5333 x 00 diplomovaný rádiologický asistent 7,Q 554
5335 x 00 diplomovaný optometrista 7,Q 554
5356 x 00 zdravotnícky asistent 6,L,M,N 354,454
5358 x 00 zubný asistent 6,M 354
5370 x 00 masér 6,L,M,N 354,454
5371 x 00 sanitár 3,I 353
5376 x 00 masér pre zrakovo hendikepovaných 6,M 354
    56 Nelekárske zdravotnícke vedy    
5602 x 00 ošetrovateľstvo R,T,U,V 665,767,768,864
5605 x 00 urgentná zdravotná starostlivosť R 665
5607 x 00 verejné zdravotníctvo R,T,V 665,767,864
5609 x 00 pôrodná asistencia R,T 665,767
5611 x 00 fyzioterapia R,T,V 665,767,864
5613 x 00 fyziologická a klinická výživa R 665
5616 x 00 laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve R,T,V 665,767,864
5621 x 00 rádiologická technika R 665
5626 x 00 dentálna hygiena R 665
5628 x 00 zubná technika R 665
5631 x 00 zdravotnícke a diagnostické pomôcky R 665
    6 Spoločenské vedy, náuky a služby I    
    61 Filozofické vedy    
6101 x 00 systematická filozofia V 864
6102 x 00 dejiny filozofie V 864
6103 x 00 logika a metodológia vedy V 864
6107 x 00 filozofia R,T,U,V 665,767,768,864
6121 x 00 sociológia R,T,U,V 665,767,768,864
6131 x 00 etika R,T,U,V 665,767,768,864
6161 x 00 katolícka teológia R,S,T,U,V 665,766,767,768,864
6163 x 00 evanjelická teológia R,S,T,U,V 665,766,767,768,864
6164 x 00 pravoslávna teológia R,S,T,U,V 665,766,767,768,864
6171 x 00 teológia R,T,V 665,767,864
    62 Ekonomické vedy    
6201 x 00 ekonomická teória V 864
6203 x 00 odvetvové a prierezové ekonomiky V 864
6204 x 00 svetová ekonomika V 864
6205 x 00 dejiny národného hospodárstva V 864
6208 x 00 ekonomika a riadenie podnikov V 864
6209 x 00 účtovníctvo R,T,V 665,767,864
6211 x 00 štatistika R,T,U,V 665,767,768,864
6216 x 00 poisťovníctvo R,T,V 665,767,864
6218 x 00 verejná správa  a regionálny rozvoj R,T,V 665,767,864
6221 x 00 medzinárodné ekonomické vzťahy R,T,V 665,767,864
6225 x 00 medzinárodné podnikanie T,V 767,864
6230 x 00 národné hospodárstvo R,T 665,767
6235 x 00 financie T,V 767,864
6249 x 00 ekonometria a operačný výskum T,V 767,864
6252 x 00 verejná ekonomika a služby R,T,V 665,767,864
6258 x 00 kvantitatívne metódy v ekonómii R,T,V 665,767,864
6259 x 00 odvetvové ekonomiky a manažment R,T,V 665,767,864
6262 x 00 obchodné podnikanie R 665
6271 x 00 financie, bankovníctvo a investovanie R,T 665,767
6276 x 00 finančný manažment R,T,V 665,767,864
6279 x 00 ľudské zdroje a personálny manažment R,T 665,767
6280 x 00 obchod a marketing T,V 767,864
6284 x 00 ekonomika a manažment podniku R,T,V 665,767,864
6289 x 00 manažment R,T,U,V 665,767,768,864
6290 x 00 podnikový manažment R,T,V 665,767,864
6292 x 00 hospodárska informatika 6,N,R,T,V 454,665,767,864
    63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I    
6308 x 00 verejná správa 6,N,T 454,767
6310 x 00 financie 7,Q 554
6314 x 00 cestovný ruch 6,7,N,Q,R,T,V 454,554,665,767,864
6317 x 00 obchodná akadémia 6,L,M,N 354,454
6317 x 07 obchodná akadémia – bankovníctvo 6,M 354
6317 x 09 obchodná akadémia – malé a stredné podnikanie 6,M 354
6317 x 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium 6,M 354
6317 x 76 obchodná akadémia – s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy 6,M 354
6318 x 00 manažment hotelov a cestovných kancelárií 7,Q 554
6318 x 01 manažment hotelov a cestovných kancelárií – manažment hotelov 7,Q 554
6318 x 02 manažment hotelov a cestovných kancelárií – manažment cestovných kancelárií 7,Q 554
6318 x 03 manažment hotelov a cestovných kancelárií – manažment turistických informačných kancelárií 7,Q 554
6323 x 00 hotelová akadémia 6,L,M,N 354,454
6323 x 01 hotelová akadémia – hotelový manažment 6,M 354
6323 x 02 hotelová akadémia – gastronomický manažment 6,M 354
6324 x 00 manažment regionálneho cestovného ruchu 6,M,N 354,454
6325 x 00 ekonomické lýceum 6,M 354
6326 x 00 efektívny manažment 6,N 454
6328 x 00 ekonomické a obchodné služby 6,M 354
6328 x 01 ekonomické a obchodné služby – manažment obchodu 6,M 354
6329 x 00 obchodné a informačné služby 6,M 354
6329 x 01 obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy 6,M 354
6329 x 02 obchodné a informačné služby – riadenie podniku 6,M 354
6329 x 03 obchodné a informačné služby – informatika a informačné systémy 6,M 354
6332 x 00 daňové služby 7,Q 554
6334 x 00 trhové služby 7,Q 554
6335 x 00 medzinárodné podnikanie 7,Q 554
6336 x 00 informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu 6,M 354
6337 x 00 informačné technológie a informačné služby v obchode 6,M 354
6338 x 00 manažment a ekonomika priemyselného podniku 7,Q 554
6341 x 00 škola podnikania 6,L,M,N 354,454
6343 x 00 športový manažment 6,M 354
6352 x 00 obchod a podnikanie 6,M 354
6352 x 01 obchod a podnikanie – podnikanie v obchode 6,M 354
6352 x 02 obchod a podnikanie – podnikanie v turistike a cestovnom ruchu 6,M 354
6352 x 03 obchod a podnikanie – sekretárske práce 6,M 354
6353 x 00 služby a domáce hospodárenie 3,I 353
6354 x 00 služby a súkromné podnikanie 6,M 354
6354 x 01 služby a súkromné podnikanie – hotelierstvo 6,M 354
6354 x 02 služby a súkromné podnikanie – ekonomika a prevádzka odievania 6,M 354
6354 x 03 služby a súkromné podnikanie – ekonomika a prevádzka kozmetiky 6,M 354
6354 x 04 služby a súkromné podnikanie – marketing 6,M 354
6355 x 00 služby v cestovnom ruchu 6,M 354
6357 x 00 ekonomické služby 6,L 454
6360 x 00 kozmetika 6,N 454
6362 x 00 kozmetička a vizážistka 6,M,N 354,454
    64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II    
6401 x 00 prevádzka miestneho hospodárstva a výrobných družstiev 4,K 354
6401 x 01 prevádzka miestneho hospodárstva a výrobných družstiev – výroba a služby 4,K 354
6401 x 02 prevádzka miestneho hospodárstva a výrobných družstiev – ľudová a remeselná výroba 4,K 354
6403 x 00 podnikanie v remeslách a službách 4,L 454
6405 x 00 pracovník marketingu 4,K 354
6411 x 00 prevádzka obchodu 4,L 454
6411 x 01 prevádzka obchodu – vnútorný obchod 4,L 454
6411 x 02 prevádzka obchodu – propagácia 4,L 454
6411 x 03 prevádzka obchodu – knižná kultúra 4,L 454
6421 x 00 spoločné stravovanie 4,L 454
6422 x 00 telová kozmetika 4,K 354
6423 x 00 starostlivosť o ruky a nohy 4,L 454
6424 x 00 manikér – pedikér 2,H 353
6425 x 00 kaderník – vizážista 4,K 354
6426 x 00 vlasová kozmetika 4,L 454
6428 x 00 komerčný pracovník 2,H 353
6432 x 00 pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu 4,K 354
6441 x 00 kníhkupec 4,N 454
6442 x 00 obchodný pracovník 4,K 354
6442 x 01 obchodný pracovník – potravinársky tovar 4,K 354
6442 x 02 obchodný pracovník – technický tovar 4,K 354
6442 x 03 obchodný pracovník – chemický tovar 4,K 354
6442 x 04 obchodný pracovník – odievanie 4,K 354
6442 x 05 obchodný pracovník – rozličný tovar 4,K 354
6443 x 00 obchodník 4,L 454
6444 x 00 čašník, servírka 2,4,H,K 353,354
6445 x 00 kuchár 2,4,H,K 353,354
6445 x 00 kuchár 4,K 354
6446 x 00 kozmetik 4,K,N 354,454
6449 x 00 technické služby v autoservise 0,F 253
6451 x 00 aranžér 2,H 353
6452 x 00 fotograf 2,G 352
6452 x 00 fotograf 2,H 353
6453 x 00 knihár 2,H 353
6453 x 01 knihár – ručná výroba 2,H 353
6453 x 02 knihár – priemyselná výroba 2,H 353
6456 x 00 kaderník 2,H 353
6460 x 00 predavač 2,H 353
6460 x 01 predavač – potravinársky tovar 2,H 353
6460 x 02 predavač – rozličný tovar 2,H 353
6460 x 03 predavač – elektrotechnický tovar 2,H 353
6460 x 04 predavač – drogériový tovar 2,H 353
6460 x 05 predavač – motorové vozidlá 2,H 353
6460 x 06 predavač – stavebniny a remeselnícke potreby 2,H 353
6460 x 07 predavač – textil a odevy 2,H 353
6460 x 08 predavač – obuv a kožená galantéria 2,H 353
6460 x 09 predavač – domáce potreby 2,H 353
6460 x 10 predavač – drobný tovar 2,H 353
6460 x 11 predavač – hodiny a klenoty 2,H 353
6460 x 12 predavač – nábytok a bytové zariadenie 2,H 353
6460 x 13 predavač – záhradnícky tovar a potreby 2,H 353
6468 x 00 pomocník v kuchyni F 253
6475 x 00 technicko–administratívny pracovník 2,H 353
6476 x 00 technicko–ekonomický pracovník 4,K,L 354,454
6478 x 00 obchodno–administratívny zamestnanec 2,G 352
6479 x 00 pomocné práce v administratíve a službách 2,G 352
6480 x 00 operátor skladovania 2,H 353
6480 x 01 operátor skladovania – hutnícke a strojárske výrobky 2,H 353
6480 x 02 operátor skladovania – obchod 2,H 353
6486 x 00 opatrovateľská starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti 2,G 352
6487 x 00 sociálne služby 2,G 352
6487 x 01 sociálne služby – sociálne zariadenia 2,G 352
6489 x 00 hostinský, hostinská 2,H 353
6490 x 00 kuchár, čašník; kuchárka, servírka 2,H 353
6490 x 01 kuchár, čašník; kuchárka, servírka – príprava jedál 2,H 353
6490 x 02 kuchár, čašník; kuchárka, servírka – obsluha 2,H 353
6490 x 03 kuchár, čašník; kuchárka, servírka – pohostinstvo 2,H 353
6491 x 00 obchodná prevádzka 2,G 352
6491 x 01 obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál 2,G 352
6491 x 02 obchodná prevádzka – príprava, skladovanie a predaj tovaru 2,G 352
6492 x 00 praktická škola 0,E 252
6494 x 00 služby a domáce práce 2,G 352
6495 x 00 polygrafická výroba 2,G 352
6495 x 01 polygrafická výroba – knihárne a kartonáž 2,G 352
6497 x 00 pedikúra – manikúra 2,G 352
    67 Politické vedy    
6701 x 00 teória a metodológia sociológie V 864
6703 x 00 politológia R,T,U 665,767,768
6707 x 00 teória politiky V 864
6709 x 00 verejná politika a verejná správa R,T 665,767
6711 x 00 prognostika V 864
6721 x 00 medzinárodné vzťahy R,T,V 665,767,864
6741 x 00 religionistika R,T,V 665,767,864
    68 Právne vedy    
6803 x 00 ústavné právo V 864
6804 x 00 správne právo V 864
6805 x 00 hospodárske právo a finančné právo V 864
6806 x 00 pracovné právo V 864
6808 x 00 trestné právo V 864
6809 x 00 medzinárodné právo V 864
6810 x 00 rímske právo V 864
6813 x 00 obchodné a finančné právo V 864
6817 x 00 občianske právo V 864
6831 x 00 teória a dejiny štátu a práva V 864
6835 x 00 právo R,T,U 665,767,768
6851 x 00 sociálno–právna činnosť 6,7,N,Q 454,554
6857 x 00 právo a podnikanie 6,M 354
    7 Spoločenské vedy, náuky a služby II    
    71 Historické vedy    
7101 x 00 všeobecné dejiny V 864
7102 x 00 slovenské dejiny V 864
7103 x 00 archeológia R,T,U,V 665,767,768,864
7104 x 00 pomocné vedy historické V 864
7106 x 00 etnológia R,T,U,V 665,767,768,864
7110 x 00 história R,T,U,V 665,767,768,864
7120 x 00 archívnictvo R,T,U 665,767,768
7130 x 00 muzeológia R,T,U,V 665,767,768,864
7137 x 00 klasická archeológia R,T,U,V 665,767,768,864
    72 Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie    
7201 x 00 teória a dejiny žurnalistiky V 864
7212 x 00 knižnično–informačné štúdiá R,T,V 665,767,864
7218 x 00 masmediálne štúdiá 6,M,R,T,U,V 354,665,767,768,864
7222 x 00 žurnalistika R,T,U 665,767,768
7235 x 00 informačné a digitálne technológie 6,M 354
7237 x 00 informačné systémy a služby 6,M,N 354,454
7237 x 01 informačné systémy a služby – knihovníctvo a vedecké informácie 6,M 354
7237 x 02 informačné systémy a služby – archívnictvo 6,M 354
7237 x 03 informačné systémy a služby – hospodárske informácie 6,M 354
7237 x 04 informačné systémy a služby – verejné knižnice 6,M 354
7237 x 05 informačné systémy a služby – informatická výchova detí a mládeže 6,M 354
7237 x 06 informačné systémy a služby – informačný manažment 6,N 454
7237 x 07 informačné systémy a služby – informačné technológie 6,N 454
    73 Filologické vedy    
7301 x 00 všeobecná jazykoveda T,V 767,864
7304 x 00 slovenský jazyk a literatúra R,T,U,V 665,767,768,864
7319 x 00 jazykoveda konkrétnych jazykových skupín V 864
7330 x 00 prekladateľstvo a tlmočníctvo R,T,U,V 665,767,768,864
7343 x 00 klasické jazyky R,T,V 665,767,864
7357 x 00 cudzie jazyky a kultúry R,T,U,V 665,767,768,864
7362 x 00 slovanské jazyky a literatúry R,T,U,V 665,767,768,864
7366 x 00 neslovanské jazyky a literatúry R,T,U,V 665,767,768,864
7368 x 00 orientálne jazyky a literatúry R,T,U,V 665,767,768,864
    74 Vedy o telesnej kultúre    
7402 x 00 športová kinantropológia V 864
7403 x 00 športová edukológia V 864
7404 x 00 športová humanistika V 864
7407 x 00 šport R,T,U 665,767,768
    75 Pedagogické vedy    
7501 x 00 pedagogika R,T,U,V 665,767,768,864
7518 x 00 špeciálna pedagogika 7,Q,R,T,U,V 554,665,767,768,864
7520 x 00 logopédia R,S,T,U,V 665,766,767,768,864
7522 x 00 andragogika R,T,U,V 665,767,768,864
7524 x 00 liečebná pedagogika R,T,U,V 665,767,768
7536 x 00 predškolská a elementárna pedagogika R,T,U,V 665,767,864
7553 x 00 odborová didaktika V 864
    76 Učiteľstvo    
7634 x 00 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy R,T,U 665,767,768
7646 x 00 vychovávateľsko–opatrovateľská činnosť 6,M,N 354,454
7647 x 00 opatrovateľka 3,I 353
7649 x 00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 6,M,N 354,454
7656 x 00 učiteľstvo akademických predmetov R,T,U 665,767,768
7658 x 00 učiteľstvo umelecko–výchovných a výchovných predmetov R,T,U 665,767,768
7661 x 00 sociálno–výchovný pracovník 6,M 354
7662 x 00 animátor voľného času 6,M,N 354,454
7663 x 00 kultúrno–výchovný pracovník 6,M 354
7667 x 00 starostlivosť o seniorov 6,N 454
7669 x 00 pedagogické lýceum 6,M 354
    77 Spoločenské a behaviorálne vedy    
7701 x 00 psychológia R,T,U 665,767,768
7705 x 00 klinická psychológia V 864
7715 x 00 všeobecná a experimentálna psychológia V 864
7718 x 00 sociálna psychológia a psychológia práce V 864
7721 x 00 pedagogická, poradenská a školská psychológia V 864
7758 x 00 sociálne služby 6,L 454
7761 x 00 sociálna práca R,T,U,V 665,767,768,864
7763 x 00 sociálne služby a poradenstvo R,T,V 665,767,864
7765 x 00 sociálna antropológia R,T,V 665,767,864
    78 Učiteľstvo predmetov v kombináciách    
    79 Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu    
7902 x 00 gymnázium 5,J 344
7902 x 01 gymnázium – matematika 5,J 344
7902 x 02 gymnázium – matematika a fyzika 5,J 344
7902 x 05 gymnázium – informatika 5,J 344
7902 x 10 gymnázium – biológia a chémia 5,J 344
7902 x 16 gymnázium – ekológia a cudzie jazyky 5,J 344
7902 x 38 gymnázium – programovanie 5,J 344
7902 x 70 gymnázium – spoločenskovedné 5,J 344
7902 x 71 gymnázium – kultúrno–výchovná činnosť 5,J 344
7902 x 73 gymnázium – cudzie jazyky 5,J 344
7902 x 74 gymnázium – bilingválne štúdium 5,J 344
7902 x 76 gymnázium – telesná výchova 5,J 344
7902 x 77 gymnázium – šport 5,J 344
7902 x 78 gymnázium – slovenský jazyk a literatúra 5,J 344
7902 x 81 gymnázium – umelecká výchova 5,J 344
    8 Vedy a náuky o kultúre a umení    
    81 Vedy o umení    
8102 x 00 literárna veda V 864
8105 x 00 teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr V 864
8109 x 00 dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry V 864
8114 x 00 dejiny a teória umenia R,T 665,767
8116 x 00 dejiny a teória filmového umenia a multimédií V 864
8119 x 00 estetika R,T,U,V 665,767,768,864
8122 x 00 teória hudby V 864
8126 x 00 dejiny a teória divadelného umenia V 864
8136 x 00 kulturológia R,T,U,V 665,767,768,864
8145 x 00 teória tanca V 864
    82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I    
8204 x 00 filmové umenie a multimédiá R,T,U,V 665,767,768,864
8211 x 00 hudobné umenie R,T,U,V 665,767,768,864
8212 x 00 tanečné umenie R,T,U,V 665,767,768,864
8213 x 00 divadelné umenie R,T,U,V 665,767,768,864
8215 x 00 architektonická tvorba R,T,V 665,767,864
8216 x 00 výtvarné umenie R,T,U,V 665,767,768,864
8218 x 00 reštaurovanie textílií 6,7,M,Q 354,554
8221 x 00 dizajn 6,M,N,R,T,U,V 354,454,665,767,768,864
8221 x 05 dizajn – priemyselný dizajn 6,M 354
8221 x 09 dizajn – fotografický dizajn 6,M,N 354,454
8221 x 11 dizajn – grafický a priestorový dizajn 6,M,N 354,454
8221 x 14 dizajn – odevný dizajn 6,M 354
8222 x 00 úžitková maľba 6,M 354
8223 x 00 úžitková fotografia 6,M 354
8226 x 00 hudobno–dramatické umenie 7,Q*/ 554
8226 x 01 hudobno–dramatické umenie – muzikál 7,Q*/ 554
8227 x 00 tanec 7,Q*/ 554
8227 x 01 tanec – klasický tanec 7,Q*/ 554
8227 x 02 tanec – ľudový tanec 7,Q*/ 554
8227 x 03 tanec – moderný tanec 7,Q*/ 554
8228 x 00 spev 7,Q*/ 554
8228 x 11 spev – stará hudba 7,Q*/ 554
8228 x 12 spev – komorná hudba 7,Q*/ 554
8229 x 00 hudba 7,Q*/ 554
8229 x 01 hudba – skladba 7,Q*/ 554
8229 x 02 hudba – dirigovanie 7,Q*/ 554
8229 x 03 hudba – hra na klavíri 7,Q*/ 554
8229 x 04 hudba – hra na organe 7,Q*/ 554
8229 x 05 hudba – hra na zobcovej flaute, flaute, hoboji, klarinete, fagote, saxofóne, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube a bicích nástrojoch 7,Q*/ 554
8229 x 06 hudba – hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale 7,Q*/ 554
8229 x 07 hudba – hra na akordeóne 7,Q*/ 554
8229 x 08 hudba – cirkevná hudba 7,Q*/ 554
8229 x 09 hudba – hra na ľudových hudobných nástrojoch 7,Q*/ 554
8229 x 11 hudba – stará hudba 7,Q*/ 554
8229 x 12 hudba – komorná hudba 7,Q*/ 554
8230 x 00 scénická technika 6,M 354
8231 x 00 tvarovanie priemyselných výrobkov 6,M 354
8231 x 01 tvarovanie priemyselných výrobkov – tvarovanie strojov a nástrojov 6,M 354
8231 x 02 tvarovanie priemyselných výrobkov – tvarovanie výrobkov z plastov 6,M 354
8232 x 00 propagačné výtvarníctvo 6,M 354
8232 x 01 propagačné výtvarníctvo – výstavníctvo 6,M 354
8232 x 02 propagačné výtvarníctvo – propagačná grafika 6,M 354
8232 x 03 propagačné výtvarníctvo – grafická úprava tlačív 6,M 354
8233 x 00 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov 6,M 354
8233 x 01 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – zlatníctvo a strieborníctvo 6,M 354
8233 x 02 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – umelecké zámočníctvo a kováčstvo 6,M 354
8233 x 03 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – plošné a plastické rytie kovov 6,M 354
8233 x 04 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – umelecké odlievanie 6,M 354
8233 x 05 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – brúsenie a rytie drahých kameňov 6,M 354
8234 x 00 výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu 6,M 354
8234 x 01 výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu – modelárstvo 6,M 354
8234 x 02 výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu – zdobenie 6,M 354
8235 x 00 výtvarné spracúvanie skla 6,7,M,Q 354,554
8235 x 01 výtvarné spracúvanie skla – modelovanie lisovaného skla 6,M 354
8235 x 02 výtvarné spracúvanie skla – brúsenie skla 6,M,N,Q 354,454,554
8235 x 03 výtvarné spracúvanie skla – hutnícke tvarovanie skla 6,M,N,Q 354,454,554
8235 x 04 výtvarné spracúvanie skla – maľovanie a leptanie skla 6,M,Q 354,554
8235 x 05 výtvarné spracúvanie skla – rytie skla 6,M 354
8235 x 06 výtvarné spracúvanie skla – tvorba a výroba sklených figúrok 6,M 354
8235 x 07 výtvarné spracúvanie skla – vzorkárstvo sklenej bižutérie 6,M,N,Q 354,454,554
8235 x 08 výtvarné spracúvanie skla – vitrážové sklo 6,M 354
8235 x 09 výtvarné spracúvanie skla – tvorba drobnej sklenej plastiky 6,M 354
8235 x 11 výtvarné spracúvanie skla – výroba sklenej vitráže 6,M,N,Q 354,454,554
8236 x 00 textilné výtvarníctvo 6,M 354
8236 x 01 textilné výtvarníctvo – tkáčska tvorba 6,M 354
8236 x 02 textilné výtvarníctvo – pletiarska tvorba 6,M 354
8236 x 03 textilné výtvarníctvo – tlačiarenská tvorba 6,M 354
8237 x 00 modelárstvo a návrhárstvo odevov 6,7,M,Q 354,554
8238 x 00 ručné výtvarné spracúvanie textílií 6,7,M,Q 354,554
8239 x 00 čalúnnictvo a dekoratérstvo 6,M 354
8240 x 00 tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov 6,M 354
8242 x 00 konštrukcia a tvorba nábytku 6,M 354
8244 x 00 modelárstvo a navrhovanie obuvi a módnych doplnkov 6,M 354
8245 x 00 konzervátorstvo a reštaurátorstvo 6,M 354
8245 x 01 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezby 6,M 354
8245 x 02 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – kovy 6,M 354
8245 x 05 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – omietky a štuková výzdoba 6,M,N 354,454
8245 x 07 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – maliarske techniky 6,M 354
8245 x 08 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – textil 6,M 354
8245 x 09 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – papier, staré tlaèe a knižné väzby 6,M 354
8247 x 00 ladenie klavírov 6,M 354
8248 x 00 kameňosochárstvo 6,M 354
8249 x 00 tvarovanie dreva a rezbárstvo 6,M 354
8257 x 00 manažment umenia a kultúry 7,Q 554
8258 x 00 filmová a mediálna tvorba 7,Q 554
8259 x 00 animovaná tvorba 6,M,N 354,454
8259 x 00 animovaná tvorba 7,Q 554
8260 x 00 propagačné výtvarníctvo 6,7,M,Q 354,554
8261 x 00 propagačná grafika 6,M,N 354,454
8262 x 00 grafická úprava tlačív 6,M 354
8263 x 00 fotografia 7,Q 554
8264 x 00 konzervátorské a reštaurátorské práce 6,M 354
8264 x 01 konzervátorské a reštaurátorské práce – papier, staré tlače a knižné väzby 6,M 354
8264 x 02 konzervátorské a reštaurátorské práce – textil, koža 6,M 354
8264 x 03 konzervátorské a reštaurátorské práce – drevo 6,M 354
8264 x 04 konzervátorské a reštaurátorské práce – kov 6,M 354
8264 x 05 konzervátorské a reštaurátorské práce – kameň, omietky, nástenné maľby, keramika, porcelán 6,M 354
8267 x 00 štukatérstvo 6,M 354
8269 x 00 tvorba nábytku a interiéru 6,M 354
8270 x 00 scénická kostýmová tvorba 6,M 354
8273 x 00 scénická dekoračná tvorba a reprodukèná maľba 6,M 354
8274 x 00 scénická štukatérska tvorba 6,M 354
8275 x 00 interiérový dizajn Q 554
8276 x 00 produktová tvorba 7,Q 554
8278 x 00 maskérska tvorba 6,M 354
8279 x 00 dizajn a tvarovanie dreva 6,M 354
8280 x 00 scénická tvorba a konštrukcia historického nábytku 6,M 354
8283 x 00 reklamná tvorba 6,M 354
8284 x 00 dizajn a tvarovanie skla 6,M 354
8286 x 00 reštaurovanie R,T,U,V 665,767,768,864
8288 x 00 scénické výtvarníctvo 6,M 354
8288 x 01 scénické výtvarníctvo – kostýmová tvorba 6,M 354
8288 x 02 scénické výtvarníctvo – maľba a dekoračná tvorba 6,M 354
8288 x 03 scénické výtvarníctvo – štukatérska tvorba 6,M 354
8288 x 04 scénické výtvarníctvo – maskérska tvorba 6,M 354
8288 x 05 scénické výtvarníctvo – tvarovanie dreva 6,M 354
8288 x 06 scénické výtvarníctvo – tvorba a konštrukcia scény 6,M 354
8289 x 00 keramický dizajn 6,M 354
8290 x 00 masmediálna tvorba 6,M 354
8291 x 00 odevný a textilný dizajn 7,Q 554
8293 x 00 grafika vizuálnych komunikácií 7,Q 554
8294 x 00 obrazová a zvuková tvorba 6,M 354
8294 x 01 obrazová a zvuková tvorba – kamera, zvuk, strih 6,M 354
8294 x 02 obrazová a zvuková tvorba – umelecká produkcia 6,M 354
8294 x 03 obrazová a zvuková tvorba – virtuálna grafika 6,M 354
8295 x 00 tvorba vitrážového skla a smaltu 6,M 354
8296 x 00 grafický dizajn 6,M,N 354,454
8297 x 00 fotografický dizajn 6,M,N 354,454
8298 x 00 odevný dizajn 6,M 354
8299 x 00 dizajn interiéru 6,M 354
    85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba II    
8501 x 00 umeleckoremeselné práce 4,L 454
8503 x 00 umeleckoremeselné spracúvanie kovov 4,K 354
8503 x 01 umeleckoremeselné spracúvanie kovov – kováčske a zámočnícke práce 4,K 354
8503 x 02 umeleckoremeselné spracúvanie kovov – kovolejecké a cizelérske práce 4,K 354
8503 x 03 umeleckoremeselné spracúvanie kovov – rytecké práce 4,K 354
8503 x 04 umeleckoremeselné spracúvanie kovov – pasiarske práce 4,K 354
8504 x 00 umeleckoremeselné spracúvanie dreva 4,K 354
8504 x 01 umeleckoremeselné spracúvanie dreva – stolárske práce 4,K 354
8504 x 02 umeleckoremeselné spracúvanie dreva – rezbárske práce 4,K 354
8504 x 03 umeleckoremeselné spracúvanie dreva – čalúnnické a dekoratérske práce 4,K 354
8506 x 00 umeleckoremeselné spracúvanie textilu 4,K 354
8506 x 01 umeleckoremeselné spracúvanie textilu – tkáčske práce 4,K 354
8506 x 02 umeleckoremeselné spracúvanie textilu – gobelinárske práce 4,K 354
8506 x 03 umeleckoremeselné spracúvanie textilu – ručná čipka 4,K 354
8506 x 04 umeleckoremeselné spracúvanie textilu – ručná výšivka 4,K 354
8506 x 05 umeleckoremeselné spracúvanie textilu – ručná tlač 4,K 354
8507 x 00 umeleckoremeselné spracúvanie kameňa a keramiky 4,K 354
8507 x 01 umeleckoremeselné spracúvanie kameňa a keramiky – kameňosochárske práce 4,K 354
8507 x 02 umeleckoremeselné spracúvanie kameňa a keramiky – mozaikárske práce 4,K 354
8507 x 03 umeleckoremeselné spracúvanie kameňa a keramiky – štukatérske práce 4,K 354
8507 x 04 umeleckoremeselné spracúvanie kameňa a keramiky – keramické práce 4,K 354
8508 x 00 scénické umeleckoremeselné práce 4,K 354
8508 x 01 scénické umeleckoremeselné práce – parochniarske a maskérske práce 4,K 354
8508 x 02 scénické umeleckoremeselné práce – maľba dekorácií a interiérov 4,K 354
8508 x 03 scénické umeleckoremeselné práce – kroje a kostýmy 4,K 354
8508 x 04 scénické umeleckoremeselné práce – krojová a divadelná obuv 4,K 354
8513 x 00 umeleckoremeselné spracúvanie kože 4,K 354
8541 x 00 umelecký kováč a zámočník 2,H 353
8545 x 00 zlatník a klenotník 2,H 353
8551 x 00 umelecký štukatér 2,H 353
8555 x 00 umelecký rezbár 2,H 353
8557 x 00 umelecký stolár 2,H 353
8559 x 00 umelecký čalúnnik a dekoratér 2,H 353
8564 x 00 umelecký smaltér 2,H 353
8571 x 00 umelecká vyšívačka 2,H 353
8572 x 00 umelecká čipkárka 2,H 353
8573 x 00 umelecký keramik 2,H 353
8576 x 00 umelecký parochniar a maskér 2,H 353
8582 x 00 umelecký krajčír 2,H 353
    9 Vojenské a bezpečnostné vedy a náuky    
    91 Vojenské odbory strojárske a elektrotechnické    
9109 x 00 vojenské spojovacie a informačné systémy R,T,V 665,767,864
9110 x 00 vojenská logistika V 864
9113 x 00 výzbroj a technika ozbrojených síl R,T,V 665,767,864
    92 Bezpečnostné služby    
9201 x 00 teória policajných vied V 864
9210 x 00 bezpečnostná služba 3,6,L,N 353,354,454
9210 x 01 bezpečnostná služba – základná policajná príprava 3,6,L,N 353,354,454
9210 x 02 bezpečnostná služba – poriadková polícia 3,6,L,N 353,354,454
9210 x 03 bezpečnostná služba – dopravná polícia 3,6,L,N 353,354,454
9210 x 04 bezpečnostná služba – ochrana objektov 3,6,L,N 353,354,454
9210 x 05 bezpečnostná služba – hraničná a cudzinecká polícia 3,6,L,N 353,354,454
9210 x 06 bezpečnostná služba – kriminálna polícia 3,6,L,N 353,354,454
9210 x 07 bezpečnostná služba – služby osobitného určenia 3,6,L,N 353,354,454
9210 x 09 bezpečnostná služba – ochrana určených osôb 3,6,L,N 353,354,454
9211 x 00 občianska bezpečnosť R,T,V 665,767,864
9216 x 00 bezpečnostné verejno–správne služby R,T,V 665,767,864
9241 x 00 záchranné služby R,T,V 665,767,864
9245 x 00 ochrana osôb a majetku 6,M,R,T,V 354,665,767,864
9265 x 00 kriminológia, kriminalistika V 864
    94 Neštátne bezpečnostné služby    
9410 x 00 obecná a mestská polícia 6,M 354
9420 x 00 súkromná bezpečnostná služba 6,M 354
    96 Vojenské odbory    
9601 x 00 národná a medzinárodná bezpečnosť R,T,V 665,767,864
9604 x 00 operačné a bojové použitie ozbrojených síl V 864
    98 Vojenské odbory ekonomické    
9871 x 00 manažment vojenských systémov R,T,V 665,767,864
9874 x 00 ekonomika a manažment obranných zdrojov R,T,V 665,767,864
Vysvetlivky:
1. Znak „x“ uvedený v kóde študijného a učebného odboru na piatej pozícii označuje dosiahnutý stupeň vzdelania a môže nadobúdať hodnotu uvedenú v stĺpci Stupeň vzdelania (národná klasifikácia); popis k jednotlivým hodnotám je uvedený ďalej:

Označenie kódu stupňa vzdelania v regionálnom školstve pre všetky aktuálne študijné odbory, učebné odbory a ich odborné zamerania, v ktorých sa výchova a vzdelávanie začali pred školským rokom 2012/2013, je nasledujúce:

0 – Nižšie stredné odborné vzdelanie na školách so zvlášť upravenými učebnými plánmi a na praktických školách
(zaškolenie, zaučenie)
1 – Nižšie stredné odborné vzdelanie v experimentálnych odboroch
2 – Stredné odborné vzdelanie získané na odborných učilištiach a stredných odborných školách (vyučenie)
3 – Stredné odborné vzdelanie (štúdium bez maturity; záverečné vysvedčenie)
4 – Úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé stredné
odborné učilištia)
5 – Úplné stredné všeobecné vzdelanie (štúdium na gymnáziu ukončené maturitou)
6 – Úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou)
7 – Vyššie odborné vzdelanie (vyššie vzdelanie ukončené absolutóriom)
Označenie kódu stupňa vzdelania pre všetky študijné odbory, učebné odbory a ich odborné zamerania, v ktorých sa výchova a vzdelávanie začali školským, resp. akademickým rokom 2012/2013, je nasledujúce:
5. pozícia Dosiahnuté vzdelanie Stupeň vzdelania
(medzinárodná klasifikácia)
A predprimárne vzdelanie 020
bez vzdelania, materská škola, špeciálna materská škola, prípravný ročník na základnej škole a špeciálnej základnej škole , 0-tý ročník na základnej škole; nedokončený 1. stupeň základnej školy 020
B primárne vzdelanie 100
vzdelanie na 1. stupni základnej školy
D nižšie sekundárne vzdelanie 244
nižšie stredné vzdelanie, vzdelanie na 2. stupni základnej školy;
1. - 4. ročník 8-ročných stredných škôl
E nižšie sekundárne vzdelanie 252
absolventi praktických škôl,  žiaci odborných učilíšť s mentálnym postihnutím zaškolení alebo zaučení
F nižšie sekundárne vzdelanie 253
odborné vzdelanie
nižšie stredné odborné vzdelanie (vzdelávacie programy stredných odborných škôl; bývalé učilištia, odbory so zvlášť upravenými učebnými plánmi, zaškolení, zaučení)
G vyššie sekundárne vzdelanie 352
odborné vzdelanie s výučným listom
žiaci odborných učilíšť s mentálnym postihnutím, ktorí získali odborné vzdelanie s výučným listom
H vyššie sekundárne vzdelanie
stredné odborné vzdelanie s výučným listom
353
stredné odborné vzdelanie dosiahnuté absolvovaním stredoškolských nematuritných vzdelávacích programov, pri ktorých žiaci získajú výučný list
I vyššie sekundárne vzdelanie
stredné  odborné vzdelanie bez maturity a výučného listu
353
stredné odborné vzdelanie dosiahnuté absolvovaním stredoškolských nematuritných vzdelávacích programov neposkytujúcich výučný list
J vyššie sekundárne vzdelanie
úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou
344
úplné stredné všeobecné vzdelanie na gymnáziách
K vyššie sekundárne vzdelanie
úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a výučným listom
354
úplné stredné odborné vzdelanie dosiahnuté absolvovaním vzdelávacích programov ukončených maturitou, pri ktorých žiaci získajú aj výučný list
L vyššie sekundárne vzdelanie
úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou bez výučného listu
454
úplné stredné odborné vzdelanie dosiahnuté absolvovaním vzdelávacích programov ukončených maturitou pre absolventov učebných odborov
M vyššie sekundárne vzdelanie
úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou (bez výučného listu)
354
úplné stredné odborné vzdelanie dosiahnuté absolvovaním vzdelávacích programov ukončených maturitou s výnimkou programov uvedených v bode K
N postsekundárne vzdelanie 454
pomaturitné kvalifikačné štúdium  a pomaturitné inovačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium
Q terciárne vzdelanie
vyššie odborné vzdelanie (absolventský diplom)
554
vyššie odborné vzdelanie dosiahnuté absolvovaním vzdelávacích programov vyšších odborných škôl, konzervatórií a tanečných konzervatórií; pomaturitné štúdium špecializačné
P terciárne vzdelanie
vysokoškolské vzdelanie I. stupeň – bakalárske
655
vysokoškolské vzdelanie dosiahnuté absolvovaním profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov vysokých škôl
R terciárne vzdelanie
vysokoškolské vzdelanie I. stupeň – bakalárske
665
vysokoškolské vzdelanie dosiahnuté absolvovaním bakalárskych študijných programov vysokých škôl
S terciárne vzdelanie
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň
766
súvislé vysokoškolské vzdelanie  absolvovaním magisterských, inžinierskych
a doktorských študijných programov vysokých škôl
T terciárne vzdelanie
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň
767
vysokoškolské vzdelanie pokračujúce po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania  absolvovaním magisterských, inžinierskych a doktorských študijných programov vysokých škôl
U terciárne vzdelanie
vysokoškolské vzdelanie II. stupeň
768
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s vykonaním rigoróznej skúšky
V terciárne vzdelanie
vysokoškolské vzdelanie III. stupeň – doktorandské
vysokoškolské doktorandské vzdelanie dosiahnuté absolvovaním štúdia v doktorandských študijných programoch, postgraduálne štúdium a vedecká výchova
864
2. Medzinárodná klasifikácia – stupeň vzdelania podľa Medzinárodnej štandardnej klasifikácie vzdelávania ISCED 2011.
3. */ – Pri štúdiu v študijnom odbore a zameraní na konzervatóriách žiak po úspešnom absolvovaní maturitnej skúšky dosiahne úplné stredné odborné vzdelanie (M).
Použité skratky:
CAD – Computer-aided design (automatizované projektovanie pomocou počítača)
CAM – Computer-aided manufacturing (zhotovenie objektu pomocou počítačom riadeného obrábacieho stroja)