247/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

247
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 15. augusta 2012
o základnom bankovom produkte
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 27c ods. 9 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 234/2012 Z. z. ustanovuje:
§ 1
V rámci základného bankového produktu sa poskytujú tieto bankové služby:
a)
desať platobných operácií mesačne v mene euro uskutočnených prostredníctvom medzinárodnej debetnej platobnej karty v Slovenskej republike u osoby, ktorá prijíma platobné karty,
b)
tri hotovostné platobné operácie mesačne v mene euro, a to výberom finančných prostriedkov v hotovosti z bežného účtu, uskutočnené prostredníctvom medzinárodnej debetnej platobnej karty prostredníctvom bankomatov príslušnej banky alebo pobočky zahraničnej banky v Slovenskej republike,
c)
jedna hotovostná platobná operácia mesačne v mene euro, a to vkladom finančných prostriedkov v hotovosti na bežný účet alebo výberom finančných prostriedkov v hotovosti z bežného účtu, uskutočnená v mieste, kde banka alebo pobočka zahraničnej banky vykonáva svoju činnosť na území Slovenskej republiky,
d)
tri bezhotovostné platobné operácie mesačne v úhrne v mene euro, a to úhradou vrátane trvalého príkazu na úhradu alebo inkasom vrátane trvalého príkazu na inkaso
1.
z bežného účtu v rámci Slovenskej republiky uskutočnené v mieste, kde banka alebo pobočka zahraničnej banky vykonáva svoju činnosť na území Slovenskej republiky,
2.
na bežný účet,
e)
vydanie jednej medzinárodnej debetnej platobnej karty a každá jej automatická obnova po skončení platnosti takejto karty.
§ 2
Výška poplatku za základný bankový produkt je najviac jedno euro mesačne.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2012.
v z. Peter Pellegrini v. r.