249/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.08.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

249
OZNÁMENIE
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 92 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo
opatrenie z 1. augusta 2012 č. 2012-6519/32834:12-071, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2013/2014 pre študijné programy v externej forme štúdia.
Opatrenie upravuje sumy maximálneho ročného školného na akademický rok 2013/2014 pre študijné programy v externej forme štúdia.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2012.
Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.