252/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2013 do 31.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

252
ZÁKON
z 10. augusta 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z. a zákona č. 69/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 sa slová „príspevkov na starobné dôchodkové sporenie1)“ nahrádzajú slovami „povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie1) (ďalej len „príspevky na starobné dôchodkové sporenie“)“.
2.
V § 4 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Zamestnanec na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti je fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a odsekov 2 a 3, okrem
a)
fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov,
b)
fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ak je poberateľom
1.
starobného dôchodku,
2.
invalidného dôchodku,
3.
výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu2) a dovŕšila dôchodkový vek,
4.
invalidného výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu2) a
c)
žiaka strednej školy a študenta vysokej školy pri praktickom vyučovaní v období odbornej (výrobnej) praxe.
(2)
Zamestnanec na účely dôchodkového poistenia je aj fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na nepravidelný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a odsekov 2 a 3, okrem žiaka strednej školy do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕšil 18 rokov veku, v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov, ak mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a odsekov 2 a 3 z dohody o brigádnickej práci študentov nepresiahne u jedného zamestnávateľa 66 eur, žiaka strednej školy a študenta vysokej školy pri praktickom vyučovaní v období odbornej (výrobnej) praxe a člena volebnej komisie. Zamestnancom na účely dôchodkového poistenia je aj
a)
fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a odsekov 2 a 3, okrem žiaka strednej školy do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕšil 18 rokov veku, v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov, ak mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a odsekov 2 a 3 z dohody o brigádnickej práci študentov u jedného zamestnávateľa nepresiahne 66 eur, a
b)
fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a odsekov 2 a 3, ak je poberateľom
1.
starobného dôchodku,
2.
invalidného dôchodku,
3.
výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu2) a dovŕšila dôchodkový vek,
4.
invalidného výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu.2)“.
3.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Maximálnu sumu mesačného príjmu žiaka strednej školy na účely odseku 2 môže upraviť vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) nariadením.“.
4.
V § 7 ods. 3 sa slová „s fyzickou osobou na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru“ nahrádzajú slovami „so žiakom strednej školy do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕšil 18 rokov veku, na základe dohody o brigádnickej práci študentov, ak mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a odsekov 2 a 3 z dohody o brigádnickej práci študentov u jedného zamestnávateľa nepresiahne 66 eur“.
5.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Zamestnávateľ na účely nemocenského poistenia a poistenia v nezamestnanosti nie je fyzická osoba alebo právnická osoba podľa odseku 1 v právnom vzťahu s
a)
fyzickou osobou na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktorý jej zakladá právo na nepravidelný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a odsekov 2 a 3,
b)
fyzickou osobou na základe dohody o brigádnickej práci študentov, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a odsekov 2 a 3,
c)
fyzickou osobou na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a odsekov 2 a 3, ak je poberateľom
1.
starobného dôchodku,
2.
invalidného dôchodku,
3.
výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu2) a dovŕšila dôchodkový vek,
4.
invalidného výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu.2)“.
6.
V § 14 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „a dobrovoľne poistená v nezamestnanosti“.
7.
§ 20 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Povinné nemocenské poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti zaniká
a)
priznaním starobného dôchodku, invalidného dôchodku, alebo invalidného výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu,2)
b)
dovŕšením dôchodkového veku poberateľa výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu.2)“.
8.
V § 60 ods. 6 sa za slová „ods. 2“ vkladajú slová „prvej vety“.
9.
V § 63 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Priemerný osobný mzdový bod v hodnote nižšej ako 1,25 sa započítava v celej výške. Z hodnoty priemerného osobného mzdového bodu od 1,25 do 3 sa započítava v roku
a)
2013                      80 %,
b)
2014                      76 %,
c)
2015                      72 %,
d)
2016                      68 %,
e)
2017                      64 %,
f)
2018 a nasledujúcich rokoch                 60 %.
(4)
K priemernému osobnému mzdovému bodu v hodnote nižšej ako 1,0 sa pripočíta z rozdielu medzi hodnotou 1,0 a priemerným osobným mzdovým bodom určeným podľa odseku 1 v roku
a)
2013                      17 %
b)
2014                      18 %,
c)
2015                      19 %,
d)
2016                      20 %,
e)
2017                      21 %,
f)
2018 a nasledujúcich rokoch                22 %.“.
14.
V § 66 odsek 6 znie:
„(6)
Suma starobného dôchodku poistenca, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu,1) sa za obdobie starobného dôchodkového sporenia
a)
pred 1. septembrom 2012 zníži o 1/2 pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie starobného dôchodkového sporenia,
b)
od 1. septembra 2012 do 31. decembra 2016 zníži o 2/9 pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie starobného dôchodkového sporenia,
c)
od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 zníži o 17/72 pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie starobného dôchodkového sporenia,
d)
od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 zníži o jednu 1/4 pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie starobného dôchodkového sporenia,
e)
od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 zníži o 19/72 pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie starobného dôchodkového sporenia,
f)
od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 zníži o 5/18 pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie starobného dôchodkového sporenia,
g)
od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 zníži o 7/24 pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie starobného dôchodkového sporenia,
h)
od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 zníži o 11/36 pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie starobného dôchodkového sporenia,
i)
od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 zníži o 23/72 pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie starobného dôchodkového sporenia,
j)
po 31. decembri 2023 zníži o 1/3 pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie starobného dôchodkového sporenia.“.
15.
V § 67 ods. 1 sa za slovom „Poistenec“ vypúšťa čiarka a slová „ktorý nie je sporiteľ podľa osobitného predpisu,1).
16.
V § 67 ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „dôchodok“ vkladajú slová „aj vtedy“.
17.
V § 67 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
získal obdobie starobného dôchodkového sporenia najmenej päť rokov,“.
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).“.
18.
§ 67 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ak poberateľ predčasného starobného dôchodku bol povinne dôchodkovo poistený počas poberania predčasného starobného dôchodku a nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku mu nezanikol podľa odseku 5 z dôvodu, že jeho právny vzťah, ktorý zakladá právo na príjem uvedený v § 3 ods. 1 písm. a) a odsekoch 2 a 3, zanikol pred najbližším výplatným termínom splátky predčasného starobného dôchodku nasledujúcim po vzniku tohto právneho vzťahu, zúčtujú sa sumy vyplatené na predčasnom starobnom dôchodku za obdobie od vzniku povinného dôchodkového poistenia do zániku povinného dôchodkového poistenia so sumami dôchodkovej dávky, na ktorej výplatu vznikne nárok po zániku tohto povinného dôchodkového poistenia.“.
19.
V § 81 ods. 5 sa za slovo „priznaním“ vkladajú slová „alebo vznikom nároku na výplatu“.
20.
§ 82 vrátane nadpisu znie:
㤠82
Zvyšovanie dôchodkových dávok
(1)
Dôchodková dávka sa
a)
do 31. decembra 2017 zvyšuje v závislosti od medziročného rastu spotrebiteľských cien a medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázaných štatistickým úradom za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku, a od priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku, priemernej mesačnej sumy predčasného starobného dôchodku, priemernej mesačnej sumy invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, priemernej mesačnej sumy invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 %, priemernej mesačnej sumy vdovského dôchodku a vdoveckého dôchodku a od priemernej mesačnej sumy sirotského dôchodku vykázaných Sociálnou poisťovňou k 30. júnu kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku,
b)
od 1. januára 2018 zvyšuje v závislosti od medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaného štatistickým úradom za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.
(2)
Starobný dôchodok vyplácaný k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a starobný dôchodok priznaný od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšujú podľa odseku 1 písm. a) o pevnú sumu určenú percentom, ktoré sa určí
a)
v roku 2013 ako súčet 50 % medziročného rastu spotrebiteľských cien a 50 % medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy, z priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku,
b)
v roku 2014 ako súčet 60 % medziročného rastu spotrebiteľských cien a 40 % medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy, z priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku,
c)
v roku 2015 ako súčet 70 % medziročného rastu spotrebiteľských cien a 30 % medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy, z priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku,
d)
v roku 2016 ako súčet 80 % medziročného rastu spotrebiteľských cien a 20 % medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy, z priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku,
e)
v roku 2017 ako súčet 90 % medziročného rastu spotrebiteľských cien a 10 % medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy, z priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku.
(3)
Predčasný starobný dôchodok vyplácaný k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a predčasný starobný dôchodok priznaný od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšujú podľa odseku 1 písm. a) o pevnú sumu určenú percentom, ktoré sa určí
a)
v roku 2013 ako súčet 50 % medziročného rastu spotrebiteľských cien a 50 % medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy, z priemernej mesačnej sumy predčasného starobného dôchodku,
b)
v roku 2014 ako súčet 60 % medziročného rastu spotrebiteľských cien a 40 % medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy, z priemernej mesačnej sumy predčasného starobného dôchodku,
c)
v roku 2015 ako súčet 70 % medziročného rastu spotrebiteľských cien a 30 % medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy, z priemernej mesačnej sumy predčasného starobného dôchodku,
d)
v roku 2016 ako súčet 80 % medziročného rastu spotrebiteľských cien a 20 % medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy, z priemernej mesačnej sumy predčasného starobného dôchodku,
e)
v roku 2017 ako súčet 90 % medziročného rastu spotrebiteľských cien a 10 % medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy, z priemernej mesačnej sumy predčasného starobného dôchodku.
(4)
Invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, invalidný dôchodok podľa § 266 a sociálny dôchodok vyplácané k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % priznaný od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšujú podľa odseku 1 písm. a) o pevnú sumu určenú percentom, ktoré sa určí
a)
v roku 2013 ako súčet 50 % medziročného rastu spotrebiteľských cien a 50 % medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy, z priemernej mesačnej sumy invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
b)
v roku 2014 ako súčet 60 % medziročného rastu spotrebiteľských cien a 40 % medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy, z priemernej mesačnej sumy invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
c)
v roku 2015 ako súčet 70 % medziročného rastu spotrebiteľských cien a 30 % medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy, z priemernej mesačnej sumy invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
d)
v roku 2016 ako súčet 80 % medziročného rastu spotrebiteľských cien a 20 % medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy, z priemernej mesačnej sumy invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
e)
v roku 2017 ako súčet 90 % medziročného rastu spotrebiteľských cien a 10 % medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy, z priemernej mesačnej sumy invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.
(5)
Invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 % vyplácaný k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 % priznaný od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšujú podľa odseku 1 písm. a) o pevnú sumu určenú percentom, ktoré sa určí
a)
v roku 2013 ako súčet 50 % medziročného rastu spotrebiteľských cien a 50 % medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy, z priemernej mesačnej sumy invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 %,
b)
v roku 2014 ako súčet 60 % medziročného rastu spotrebiteľských cien a 40 % medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy, z priemernej mesačnej sumy invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 %,
c)
v roku 2015 ako súčet 70 % medziročného rastu spotrebiteľských cien a 30 % medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy, z priemernej mesačnej sumy invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 %,
d)
v roku 2016 ako súčet 80 % medziročného rastu spotrebiteľských cien a 20 % medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy, z priemernej mesačnej sumy invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 %,
e)
v roku 2017 ako súčet 90 % medziročného rastu spotrebiteľských cien a 10 % medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy, z priemernej mesačnej sumy invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 %.
(6)
Vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok vyplácané k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok priznané od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšujú podľa odseku 1 písm. a) o pevnú sumu určenú percentom, ktoré sa určí
a)
v roku 2013 ako súčet 50 % medziročného rastu spotrebiteľských cien a 50 % medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy, z priemernej mesačnej sumy vdovského dôchodku a vdoveckého dôchodku,
b)
v roku 2014 ako súčet 60 % medziročného rastu spotrebiteľských cien a 40 % medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy, z priemernej mesačnej sumy vdovského dôchodku a vdoveckého dôchodku,
c)
v roku 2015 ako súčet 70 % medziročného rastu spotrebiteľských cien a 30 % medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy, z priemernej mesačnej sumy vdovského dôchodku a vdoveckého dôchodku,
d)
v roku 2016 ako súčet 80 % medziročného rastu spotrebiteľských cien a 20 % medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy, z priemernej mesačnej sumy vdovského dôchodku a vdoveckého dôchodku,
e)
v roku 2017 ako súčet 90 % medziročného rastu spotrebiteľských cien a 10 % medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy, z priemernej mesačnej sumy vdovského dôchodku a vdoveckého dôchodku.
(7)
Sirotský dôchodok vyplácaný k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a sirotský dôchodok priznaný od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšujú podľa odseku 1 písm. a) o pevnú sumu určenú percentom, ktoré sa určí
a)
v roku 2013 ako súčet 50 % medziročného rastu spotrebiteľských cien a 50 % medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy, z priemernej mesačnej sumy sirotského dôchodku,
b)
v roku 2014 ako súčet 60 % medziročného rastu spotrebiteľských cien a 40 % medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy, z priemernej mesačnej sumy sirotského dôchodku,
c)
v roku 2015 ako súčet 70 % medziročného rastu spotrebiteľských cien a 30 % medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy, z priemernej mesačnej sumy sirotského dôchodku,
d)
v roku 2016 ako súčet 80 % medziročného rastu spotrebiteľských cien a 20 % medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy, z priemernej mesačnej sumy sirotského dôchodku,
e)
v roku 2017 ako súčet 90 % medziročného rastu spotrebiteľských cien a 10 % medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy, z priemernej mesačnej sumy sirotského dôchodku.
(8)
Od 1. januára 2018 sa dôchodková dávka vyplácaná k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a dôchodková dávka priznaná od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka zvyšuje podľa odseku 1 písm. b) o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov.
(9)
Pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky, ktorá nie je vyplácaná v sume jednej polovice z dôvodu súbehu nárokov na výplatu dôchodkov, sa určí z priemernej mesačnej sumy dôchodkovej dávky, ktorá nie je vyplácaná v sume jednej polovice z dôvodu súbehu nárokov na výplatu dôchodkov, vykázanej Sociálnou poisťovňou podľa odseku 1 písm. a). Invalidný dôchodok podľa § 266 a sociálny dôchodok, ktoré nie sú vyplácané v sume jednej polovice z dôvodu súbehu nárokov na výplatu dôchodkov, sa zvyšujú pevnou sumou, ktorá sa určí z priemernej mesačnej sumy invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, ktorý nie je vyplácaný v sume jednej polovice, vykázanej Sociálnou poisťovňou podľa odseku 1 písm. a).
(10)
Pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky, ktorá je vyplácaná v sume jednej polovice z dôvodu súbehu nárokov na výplatu dôchodkov, sa určí podľa odsekov 2 až 7 z priemernej mesačnej sumy dôchodkovej dávky, ktorá je vyplácaná v sume jednej polovice z dôvodu súbehu nárokov na výplatu dôchodkov, vykázanej Sociálnou poisťovňou podľa odseku 1 písm. a). Invalidný dôchodok podľa § 266, ktorý je vyplácaný v sume jednej polovice z dôvodu súbehu nárokov na výplatu dôchodkov, sa zvyšuje pevnou sumou, ktorá sa určí podľa odseku 4 z priemernej mesačnej sumy invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, ktorý je vyplácaný v sume jednej polovice, vykázanej Sociálnou poisťovňou podľa odseku 1 písm. a).
(11)
Príslušný kalendárny rok je rok, v ktorom sa zvýšenie dôchodkových dávok vykonáva. Dôchodková dávka vyplácaná k 1. januáru príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje od 1. januára príslušného kalendárneho roka a dôchodková dávka priznaná od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje odo dňa jej priznania.
(12)
Ministerstvo vydá opatrenie a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku, ktorým ustanoví
a)
pevnú sumu zvýšenia dôchodkovej dávky podľa odsekov 2 až 7, 9 a 10,
b)
percento zvýšenia dôchodkovej dávky podľa odseku 8.
(13)
Dôchodková dávka, ktorej suma bola určená s prihliadnutím na obdobie poistenia získané v cudzine podľa osobitného predpisu4) alebo podľa medzinárodnej zmluvy, sa zvýši o pomernú časť pevnej sumy ustanovenej podľa odseku 12 písm. a), ktorá zodpovedá pomernej časti, v akej sa priznal čiastkový dôchodok podľa predpisov Slovenskej republiky.
(14)
Na zvýšenie dôchodkovej dávky od 1. januára 2018 je rozhodujúca mesačná suma dôchodkovej dávky vyplácaná ku dňu, od ktorého sa zvyšuje.
(15)
Starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a invalidný dôchodok, ktoré sa v príslušnom kalendárnom roku nevyplácajú z dôvodu poskytovania náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu51) alebo nemocenského, na ktoré vznikol nárok pred priznaním starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, sa zvýšia za príslušný kalendárny rok, v ktorom sa z uvedeného dôvodu nevyplácali. Toto zvýšenie patrí od vzniku nároku na výplatu týchto dôchodkov.
(16)
Dôchodková dávka, ktorá sa v príslušnom kalendárnom roku nevyplácala z dôvodu zániku nároku na jej výplatu, sa zvýši pri opätovnom vzniku nároku na jej výplatu za každý príslušný kalendárny rok, v ktorom sa dôchodková dávka nevyplácala. Tieto zvýšenia patria od opätovného vzniku nároku na výplatu dôchodkovej dávky.
(17)
Ak je dôchodková dávka upravená z dôvodu súbehu s inou dôchodkovou dávkou, pri prvej zmene sumy vyplácanej dôchodkovej dávky, ktorá súvisí s dôvodom zníženia dôchodkovej dávky, sa určí zvýšenie odo dňa zmeny.
(18)
Pri súbehu nárokov na viac dôchodkových dávok sa zvyšuje každá z týchto dôchodkových dávok.
(19)
Vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok sa v príslušnom kalendárnom roku nezvyšujú, ak boli vymerané zo starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku zvýšeného v príslušnom kalendárnom roku.
(20)
Zvýšenie dôchodkových dávok sa zlučuje s dôchodkovou dávkou.“.
21.
V § 89 odsek 8 znie:
„(8)
Úrazová renta sa
a)
do 31. decembra 2017 zvyšuje v závislosti od medziročného rastu spotrebiteľských cien a od medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázaných štatistickým úradom za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku,
b)
od 1. januára 2018 zvyšuje v závislosti od medziročného rastu spotrebiteľských cien vykázaného štatistickým úradom za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.“.
22.
§ 89 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:
„(9)
Úrazová renta vyplácaná k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a úrazová renta priznaná od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšujú
a)
podľa odseku 8 písm. a) o percento, ktoré sa určí
1.
v roku 2013 ako súčet 50 % medziročného rastu spotrebiteľských cien a 50 % medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy,
2.
v roku 2014 ako súčet 60 % medziročného rastu spotrebiteľských cien a 40 % medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy,
3.
v roku 2015 ako súčet 70 % medziročného rastu spotrebiteľských cien a 30 % medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy,
4.
v roku 2016 ako súčet 80 % medziročného rastu spotrebiteľských cien a 20 % medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy,
5.
v roku 2017 ako súčet 90 % medziročného rastu spotrebiteľských cien a 10 % medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy,
b)
podľa odseku 8 písm. b) o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien.
(10)
Percento zvýšenia úrazovej renty sa ustanoví opatrením, ktoré vydá ministerstvo a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Príslušný kalendárny rok je rok, v ktorom sa zvýšenie úrazovej renty vykonáva. Úrazová renta vyplácaná k 1. januáru príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje od 1. januára príslušného kalendárneho roka a úrazová renta priznaná od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje odo dňa priznania.“.
23.
V § 93 odsek 3 znie:
„(3)
Na zvyšovanie pozostalostnej úrazovej renty platí § 89 ods. 8 a 9 rovnako.“.
24.
V § 94 ods. 4 sa slová „dôchodkovej dávky podľa § 82 ods. 2“ nahrádzajú slovami „úrazovej renty podľa § 89 ods. 8 a 9“.
25.
V § 108 ods. 5 sa slovo „trojnásobku“ nahrádza slovom „2-násobku“.
26.
V § 122 ods. 2 sa vypúšťajú slová „Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“)“.
27.
V § 128 odsek 4 znie:
„(4)
Poistné na invalidné poistenie neplatí poistenec, ktorý je dôchodkovo poistený po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku. Poistné na invalidné poistenie neplatí ani poistenec, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu2) a dovŕšil dôchodkový vek. Poistné na invalidné poistenie neplatí zamestnávateľ za zamestnanca, ktorý je poistenec podľa prvej a druhej vety.“.
28.
V § 131 odsek 2 znie:
„(2)
Sadzba poistného na starobné poistenie je pre
a)
zamestnanca, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu,1) 4 % z vymeriavacieho základu,
b)
zamestnávateľa za zamestnanca, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu,1)
1.
od 1. septembra 2012 do 31. decembra 2016 10 % z vymeriavacieho základu,
2.
v roku 2017 9,75 % z vymeriavacieho základu,
3.
v roku 2018 9,50 % z vymeriavacieho základu,
4.
v roku 2019 9,25 % z vymeriavacieho základu,
5.
v roku 2020 9 % z vymeriavacieho základu,
6.
v roku 2021 8,75 % z vymeriavacieho základu,
7.
v roku 2022 8,50 % z vymeriavacieho základu,
8.
v roku 2023 8,25 % z vymeriavacieho základu,
9.
v roku 2024 a nasledujúcich rokoch 8 % z vymeriavacieho základu,
c)
povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá je sporiteľ podľa osobitného predpisu,1) dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu, ktorá je sporiteľ podľa osobitného predpisu,1) štát za fyzické osoby uvedené v § 128 ods. 5, ktoré sú sporitelia podľa osobitného predpisu,1) a Sociálnu poisťovňu za poberateľov úrazovej renty priznanej podľa § 88, ktorí do 31. júla 2006 nedovŕšili dôchodkový vek alebo im nebol priznaný predčasný starobný dôchodok a ktorí sú sporitelia podľa osobitného predpisu,1)
1.
od 1. septembra 2012 do 31. decembra 2016 14 % z vymeriavacieho základu,
2.
v roku 2017 13,75 % z vymeriavacieho základu,
3.
v roku 2018 13,50 % z vymeriavacieho základu,
4.
v roku 2019 13,25 % z vymeriavacieho základu,
5.
v roku 2020 13 % z vymeriavacieho základu,
6.
v roku 2022 12,50 % z vymeriavacieho základu,
7.
v roku 2023 12,25 % z vymeriavacieho základu,
8.
v roku 2024 a nasledujúcich rokoch 12 % z vymeriavacieho základu.“.
29.
V § 138 ods. 2 prvá veta znie: „Vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby je podiel pomernej časti základu dane z príjmov fyzických osôb dosiahnutý vykonávaním podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, príspevok na starobné dôchodkové sporenie, poistné do rezervného fondu solidarity, poistné na poistenie v nezamestnanosti, a koeficientu 1,486.“.
30.
V § 138 ods. 4 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
súčasne dobrovoľne nemocensky poistený a dobrovoľne dôchodkovo poistený, je ním určená suma,“.
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).“.
31.
V § 138 ods. 5 sa slová „44,2 %“ nahrádzajú slovami „50 %“.
32.
V § 138 ods. 6 písm. a) sa slovo „1,5-násobok“ nahrádza slovom „5-násobok“.
33.
V § 138 ods. 6 písm. b) a odseku 7 sa slovo „4-násobok“ nahrádza slovom „5-násobok“.
34.
V § 138 ods. 8 sa vypúšťa druhá veta.
35.
V § 138 odsek 9 znie:
„(9)
Vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie, poistného na garančné poistenie, poistného na poistenie v nezamestnanosti a poistného do rezervného fondu solidarity za každého jeho zamestnanca je mesačne najviac v kalendárnom roku 5-násobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, poistné na garančné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu solidarity.“.
36.
V § 138 sa vypúšťa odsek 10.
Doterajšie odseky 11 až 18 sa označujú ako odseky 10 až 17.
37.
V § 138 ods. 12 sa slová „9 a 10“ nahrádzajú slovom „9“.
38.
V § 138 ods. 14 a 16 sa slová „44,2 %“ nahrádzajú slovami „50 %“.
39.
V § 139 ods. 1 sa za slová „§ 4 ods. 1“ vkladajú slová „a ods. 2 druhej vete“ a za slová „§ 4 ods. 2“ sa vkladajú slová „prvej vete“.
40.
V § 139a a 139b sa slová „13 a 18“ nahrádzajú slovami „12 a 17“.
41.
V § 139b ods. 2 a § 143 ods. 1 sa za slová „ods. 2“ vkladajú slová „prvej vete“.
42.
V § 159 písm. a) a § 168 ods. 2 písm. c) sa slová „0,5 %“ nahrádzajú slovami „0,25 %“.
43.
V poznámke pod čiarou k odkazu 90a sa citácia „zákona č. 334/2011“ a v poznámke pod čiarou k odkazu 90b sa citácia „zákona č. 334/2011 Z. z.“ nahrádzajú citáciou „neskorších predpisov“.
44.
V § 162 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
z poistného na starobné poistenie; poistné na starobné poistenie je aj finančná suma podľa § 159 písm. c) a d),“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 90c sa vypúšťa.“.
45.
V § 170 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Sociálna poisťovňa poskytuje ministerstvu na účely plnenia jeho úloh v oblasti sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia údaje zo svojho informačného systému bez súhlasu dotknutých osôb.“.
Doterajšie odseky 4 až 12 sa označujú ako odseky 5 až 13.“.
46.
V § 226 ods. 1 písm. a) sa slová „svojej internetovej stránky“ nahrádzajú slovami „svojho webového sídla“.
47.
V § 226 ods. 1 písm. e) sa bodkočiarka nahrádza slovom „a“ a slová „register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia zahŕňa na účely § 231 ods. 1 písm. b) aj“ sa nahrádzajú slovami „v registri poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia osobitne evidovať“.
48.
V § 226 ods. 1 písm. h) sa slová „svojej internetovej stránke“ nahrádzajú slovami „svojom webovom sídle“.
49.
V § 226 ods. 1 písmeno m) znie:
„m)
zverejňovať na svojom webovom sídle priemerné mesačné sumy dôchodkových dávok na účely § 82 platné k 30. júnu kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku, do 31. augusta kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku,“.
50.
V § 231 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
prihlásiť do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia
1.
zamestnanca podľa § 4 ods. 1 na nemocenské poistenie, na dôchodkové poistenie a na poistenie v nezamestnanosti a zamestnanca podľa § 4 ods. 2 na dôchodkové poistenie pred vznikom týchto poistení najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca, odhlásiť zamestnanca najneskôr v deň nasledujúci po zániku týchto poistení okrem zániku povinného nemocenského poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti podľa § 20 ods. 3, zrušiť prihlásenie do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, ak poistný vzťah podľa § 20 nevznikol, a oznámiť zmeny v údajoch uvedených v § 232 ods. 2 písm. a) až c),
2.
zamestnanca v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov, ak ide o žiaka strednej školy, do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕšil 18 rokov veku, a mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a odsekov 2 a 3 z dohody o brigádnickej práci študentov nepresiahne u jedného zamestnávateľa 66 eur na účely úrazového poistenia, garančného poistenia a na účely osobitného predpisu100b) pred vznikom tohto právneho vzťahu najneskôr pred začatím výkonu práce, odhlásiť tohto zamestnanca z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia najneskôr v deň nasledujúci po skončení tohto právneho vzťahu, zrušiť prihlásenie do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, ak pracovnoprávny vzťah nevznikol, a oznámiť zmeny v údajoch uvedených v § 232 ods. 2 písm. a) a b),“.
51.
V § 233 odsek 5 znie:
„(5)
Štatistický úrad je povinný oznámiť ministerstvu každoročne
a)
do 30. apríla sumu priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky,
b)
do 30. septembra
1.
index rastu priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky na účely § 82 ods. 1 písm. a) a § 89 ods. 8 písm. a),
2.
index medziročného rastu spotrebiteľských cien na účely § 82 ods. 1 písm. a) a § 89 ods. 8,
3.
index medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov na účely § 82 ods. 1 písm. b),
4.
strednú dĺžku života v referenčnom veku spoločnú pre mužov a ženy.“.
52.
V § 233 ods. 6 úvodnej vete sa slovo „Daňové“ nahrádza slovom „Finančné“.
53.
V § 233 ods. 6 písm. a) sa za slovo „výnosu“ vkladá čiarka a slová „výšku zaplateného poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie, povinného príspevku na starobné dôchodkové sporenie“.
54.
V § 233 ods. 6 písm. b) sa za slová „v písmene a)“ vkladajú slová „a zmenu výšky zaplateného poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie, povinného príspevku na starobné dôchodkové sporenie“.
55.
V § 293by sa slová „11 a 18“ nahrádzajú slovami „10 a 17“.
56.
Za § 293cd sa vkladajú § 293ce až 293co, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Prechodné ustanovenia účinné od 1. septembra 2012
§ 293ce
(1)
Ministerstvo v roku 2012 opatrenie podľa § 82 ods. 2 nevydá.
(2)
Ministerstvo vydá opatrenie a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov najneskôr do 31. októbra 2012, ktorým ustanoví
a)
pevnú sumu zvýšenia dôchodkovej dávky podľa odsekov 3 až 5,
b)
percento zvýšenia úrazovej renty podľa odseku 6.
(3)
Pevná suma zvýšenia
a)
starobného dôchodku sa určí percentom, ktoré sa určí ako súčet 50 % medziročného rastu spotrebiteľských cien a 50 % medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázaných štatistickým úradom za prvý polrok roku 2012, z priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2012,
b)
predčasného starobného dôchodku sa určí percentom, ktoré sa určí ako súčet 50 % medziročného rastu spotrebiteľských cien a 50 % medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázaných štatistickým úradom za prvý polrok roku 2012, z priemernej mesačnej sumy predčasného starobného dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2012,
c)
invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, invalidného dôchodku podľa § 266 a sociálneho dôchodku sa určí percentom, ktoré sa určí ako súčet 50 % medziročného rastu spotrebiteľských cien a 50 % medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázaných štatistickým úradom za prvý polrok roku 2012, z priemernej mesačnej sumy invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2012,
d)
invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 % sa určí percentom, ktoré sa určí ako súčet 50 % medziročného rastu spotrebiteľských cien a 50 % medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázaných štatistickým úradom za prvý polrok roku 2012, z priemernej mesačnej sumy invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 % vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2012,
e)
vdovského dôchodku a vdoveckého dôchodku sa určí percentom, ktoré sa určí ako súčet 50 % medziročného rastu spotrebiteľských cien a 50 % medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázaných štatistickým úradom za prvý polrok roku 2012, z priemernej mesačnej sumy vdovského dôchodku a vdoveckého dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2012,
f)
sirotského dôchodku sa určí percentom, ktoré sa určí ako súčet 50 % medziročného rastu spotrebiteľských cien a 50 % medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázaných štatistickým úradom za prvý polrok roku 2012, z priemernej mesačnej sumy sirotského dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2012.
(4)
Pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky, ktorá nie je vyplácaná v sume jednej polovice z dôvodu súbehu nárokov na výplatu dôchodkov, sa určí podľa odseku 3 z priemernej mesačnej sumy dôchodkovej dávky, ktorá nie je vyplácaná v sume jednej polovice z dôvodu súbehu nárokov na výplatu dôchodkov, vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2012. Invalidný dôchodok podľa § 266 a sociálny dôchodok, ktoré nie sú vyplácané v sume jednej polovice z dôvodu súbehu nárokov na výplatu dôchodkov, sa zvyšujú pevnou sumou, ktorá sa určí podľa odseku 3 písm. c) z priemernej mesačnej sumy invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, ktorý nie je vyplácaný v sume jednej polovice, vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2012.
(5)
Pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky, ktorá je vyplácaná v sume jednej polovice z dôvodu súbehu nárokov na výplatu dôchodkov, sa určí podľa odseku 3 z priemernej mesačnej sumy dôchodkovej dávky, ktorá je vyplácaná v sume jednej polovice z dôvodu súbehu nárokov na výplatu dôchodkov, vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2012. Invalidný dôchodok podľa § 266, ktorý je vyplácaný v sume jednej polovice z dôvodu súbehu nárokov na výplatu dôchodkov, sa zvyšuje pevnou sumou, ktorá sa určí podľa odseku 3 písm. c) z priemernej mesačnej sumy invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, ktorý je vyplácaný v sume jednej polovice, vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2012.
(6)
Percento zvýšenia úrazovej renty sa určí ako súčet 50 % medziročného rastu spotrebiteľských cien a 50 % medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázaných štatistickým úradom za prvý polrok roku 2012.
§ 293cf
(1)
Suma podľa osobitného predpisu121) prevedená dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici za poistenca, ktorému zanikla účasť na starobnom dôchodkovom sporení podľa osobitného predpisu,121) sa považuje za poistné zaplatené na starobné poistenie za obdobie jeho účasti na starobnom dôchodkovom sporení.
(2)
Starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok poistenca, za ktorého bola prevedená suma podľa odseku 1, sa za obdobie starobného dôchodkového sporenia neznižuje.
§ 293cg
Správny fond sa tvorí najviac vo výške 1,9 % aj zo sumy príspevkov na starobné dôchodkové sporenie pripísaných na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, ktorá sa podľa § 293cf ods. 1 považuje za poistné zaplatené na starobné poistenie.
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013
§ 293ch
Ak nárok na dávku v nezamestnanosti vznikol pred 1. januárom 2013, suma dávky sa určí aj po 31. decembri 2012 podľa zákona účinného do 31. decembra 2012.
§ 293ci
Vymeriavací základ určený podľa § 138 ods. 5 v znení účinnom do 31. decembra 2012 sa použije na účely vzniku a zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby do 30. júna 2013, najdlhšie do 30. septembra 2013, ak bola predĺžená lehota na podanie daňového priznania za rok 2012. Ak je príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou k 1. júlu 2013 nižší ako 12-násobok vymeriavacieho základu určeného podľa § 138 ods. 5 v znení účinnom od 1. januára 2013, povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby zaniká od 1. júla 2013 alebo od 1. októbra 2013, ak bola predĺžená lehota na podanie daňového priznania za rok 2012.
§ 293cj
(1)
Na určenie vymeriavacieho základu povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby sa do 30. júna 2013 alebo do 30. septembra 2013, ak bola predĺžená lehota na podanie daňového priznania za rok 2012, použije § 138 ods. 2 v znení účinnom do 31. decembra 2012.
(2)
Na určenie vymeriavacieho základu povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby sa za obdobie od 1. januára 2013 do 30. júna 2015 nepoužije § 138 ods. 2 a 3 v znení účinnom od 1. januára 2013.
(3)
Vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby je
a)
od 1. júla 2013 alebo od 1. októbra 2013, ak bola predĺžená lehota na podanie daňového priznania za rok 2012, podiel pomernej časti základu dane z príjmov fyzických osôb dosiahnutý vykonávaním podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2012, ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, príspevok na starobné dôchodkové sporenie, poistné do rezervného fondu solidarity a poistné na poistenie v nezamestnanosti, a koeficientu 1,9,
b)
od 1. júla 2014 alebo od 1. októbra 2014, ak bola predĺžená lehota na podanie daňového priznania za rok 2013, podiel pomernej časti základu dane z príjmov fyzických osôb dosiahnutý vykonávaním podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2013, ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, príspevok na starobné dôchodkové sporenie, poistné do rezervného fondu solidarity a poistné na poistenie v nezamestnanosti, a koeficientu 1,6.
(4)
Pomerná časť základu dane z príjmov fyzických osôb dosiahnutých vykonávaním podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti na účely odseku 3 je časť pripadajúca na jeden kalendárny mesiac výkonu podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti v kalendárnom roku, za ktorý sa zisťuje základ dane. Na určenie vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby podľa odseku 3 platí § 138 ods. 6, 7, 12 a 17 rovnako.
§ 293ck
(1)
Fyzická osoba, ktorej právny vzťah zakladajúci právo na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu5) vznikol pred 1. januárom 2013, a k 31. decembru 2012 nebola zamestnanec podľa § 4 ods. 1 a 2 účinného do 31. decembra 2012, je zamestnanec podľa zákona účinného od 1. januára 2013, ak tento právny vzťah trvá aj po 31. decembri 2012.
(2)
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá do 31. decembra 2012 bola povinná poskytovať fyzickej osobe príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a § 3 ods. 2 a 3 a tento príjem je povinná poskytovať fyzickej osobe aj po tomto dni, alebo ktorá bola do 31. decembra 2012 platiteľ príjmu zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu25a)a je týmto platiteľom aj po tomto dni, je zamestnávateľ podľa zákona účinného od 1. januára 2013 a je povinná splniť povinnosti podľa § 231 ods. 1 písm. b) do 31. januára 2013.
§ 293cl
(1)
Poistencovi, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok podľa zákona účinného do 31. decembra 2012, ktorý nedovŕši dôchodkový vek do 28. februára 2013 a ktorý je povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec podľa § 293ck ods. 1 a toto dôchodkové poistenie trvá po 28. februári 2013, zaniká nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku od najbližšej splátky predčasného starobného dôchodku splatnej po 28. februári 2013.
(2)
Ak zanikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku podľa odseku 1, zúčtujú sa sumy neprávom vyplatené na predčasnom starobnom dôchodku od najbližšej splátky dôchodku splatnej po 28. februári 2013 so sumami dôchodkovej dávky, na ktorej výplatu vznikne nárok.
§ 293cm
Na zvyšovanie úrazovej renty, na ktorú bola prekvalifikovaná náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri uznaní invalidity alebo čiastočnej invalidity a náhrada za stratu na dôchodku, na zvyšovanie pozostalostnej úrazovej renty, na ktorú bola prekvalifikovaná náhrada nákladov na výživu pozostalých a na zvyšovanie plnení vyplývajúcich zo zodpovednosti štátu za škodu na zdraví, ktorá vznikla vojakom povinnej vojenskej služby pri plnení služobných povinností alebo v priamej súvislosti s ich plnením, ktorých výplatu prevzala Sociálna poisťovňa od 1. augusta 2006 od Ministerstva obrany Slovenskej republiky, sa
a)
od 1. januára 2013 do 31. decembra 2017 vzťahuje § 89 ods. 9 písm. a),
b)
od 1. januára 2018 vzťahuje § 89 ods. 9 písm. b).
§ 293cn
(1)
Suma podľa osobitného predpisu122)prevedená dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici za poistenca, ktorému zanikla účasť na starobnom dôchodkovom sporení podľa osobitného predpisu,122) sa považuje za poistné zaplatené na starobné poistenie za obdobie jeho účasti na starobnom dôchodkovom sporení.
(2)
Starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok poistenca, za ktorého bola prevedená suma podľa odseku 1, sa za obdobie starobného dôchodkového sporenia neznižuje.
(3)
Suma podľa odseku 1 je príjmom Sociálnej poisťovne a tvorí sa z nej základný fond starobného poistenia.
§ 293co
Správny fond sa tvorí najviac vo výške 1,9 % aj zo sumy príspevkov na starobné dôchodkové sporenie pripísaných na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, ktorá sa podľa § 293cn ods. 1 považuje za poistné zaplatené na starobné poistenie.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 121 a 122 znejú:“.
„121)
§ 123ac zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 252/2012 Z. z.
122)§ 123ae zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 252/2012 Z. z.“.
57.
Príloha č. 5 sa dopĺňa bodom 10, ktorý znie:
„10.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/41/EÚ zo 7. júla 2010 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby a o zrušení smernice Rady 86/613/EHS (Ú. v. EÚ, L 180, 15. 7. 2010).“.
Čl. II
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 413/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 200/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 574/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z. a zákona č. 251/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 227 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
„Dohoda o brigádnickej práci študentov
§ 227
(1)
Dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku. Prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom fyzická osoba dovŕši 26 rokov veku.
(2)
Na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere; priemer najviac prípustného rozsahu pracovného času sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená, najdlhšie však za 12 mesiacov.“.
2.
V § 228 ods. 2 sa slová „študenta podľa uvedenej dohody“ nahrádzajú slovami „podľa § 227 ods. 1“.
3.
Za § 252g sa vkladá § 252h, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠252h
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2013
Zamestnanec môže vykonávať prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov uzatvorenej pred 1. januárom 2013, pri ktorej nie sú splnené podmienky ustanovené v § 227 účinnom od 1. januára 2013, najdlhšie do 31. januára 2013. Dohoda o brigádnickej práci študentov podľa prvej vety sa skončí najneskôr 31. januára 2013.“.
Čl. III
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č.188/2012 Z. z. a zákona č. 189/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 sa dopĺňa písmenom w), ktoré znie:
„w)
dobrovoľným príspevkom na starobné dôchodkové sporenie príspevok podľa osobitného predpisu.2a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
§ 20 písm. b) zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 29a sa vypúšťa citácia „zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,“.
3.
V § 11 ods. 1 sa slová „odsekoch 2 a 3“ nahrádzajú slovami „odsekoch 2, 3 a 8“.
4.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Nezdaniteľnou časťou základu dane je do 31. decembra 2016 aj suma preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, a to najviac do výšky 2 % zo základu dane (čiastkového základu dane) zisteného z príjmov podľa § 5 alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 alebo zo súčtu čiastkových základov dane z týchto príjmov. Suma podľa prvej vety nesmie presiahnuť výšku 2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane.“.
5.
V § 35 ods. 1 písm. b) sa slová „ods. 3 a 6“ nahrádzajú slovami „ods. 3, 6 a 8“.
6.
V § 37 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
predložením dokladu preukazujúceho oprávnenosť nároku na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 8 vystaveného oprávneným subjektom, ak za zamestnanca neodvádza dobrovoľný príspevok na starobné dôchodkové sporenie zamestnávateľ.“.
7.
V § 38 ods. 4 sa slová „§ 11 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 6 a 8“.
8.
V § 39 ods. 2 sa písmeno f) dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:
„7.
sumu dobrovoľného príspevku na starobné dôchodkové sporenie, ktoré odvádza zamestnávateľ.“.
9.
Za § 52p sa vkladá § 52r, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠52r
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2013
Na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane za zdaňovacie obdobie roku 2013 sa pri osobe, ktorá zaplatila dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie a ktorej zaniklo právne postavenie sporiteľa podľa osobitného predpisu,152) použijú ustanovenia tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2012.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 152 znie:“.
„152)
§ 123ac zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 252/2012 Z. z.“.
Čl. IV
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 62/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 137/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 105/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 355/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z. a zákona č. 546/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Slová „dlhopisový dôchodkový fond“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem dvanástej časti zákona nahrádzajú slovami „dlhopisový garantovaný dôchodkový fond“ v príslušnom tvare.
2.
Slová „akciový dôchodkový fond“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem dvanástej časti zákona nahrádzajú slovami „akciový negarantovaný dôchodkový fond“ v príslušnom tvare.
3.
V § 6 sa slová „ktorej vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení podľa tohto zákona“ nahrádzajú slovami „ktorá má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení (ďalej len „register zmlúv“)“.
4.
§ 14 a 15 vrátane nadpisov znejú:
㤠14
Osoba zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení
(1)
Osoba zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení je sporiteľ, ktorý je dôchodkovo poistený podľa osobitného predpisu,3) najskôr od vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení.
(2)
Osoba zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení je aj fyzická osoba, ktorej sa vypláca úrazová renta podľa osobitného predpisu3) a za ktorú Sociálna poisťovňa platí poistné na starobné poistenie, ak bola sporiteľ pred vznikom nároku na úrazovú rentu.
§ 15
Vznik a zánik prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení
(1)
Sporiteľovi, ktorý je dôchodkovo poistený podľa osobitného predpisu3) k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom Sociálna poisťovňa zapísala zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv, vzniká prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení od tohto dňa.
(2)
Sporiteľovi, ktorý nie je dôchodkovo poistený podľa osobitného predpisu3) k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom Sociálna poisťovňa zapísala zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv, vzniká prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení odo dňa vzniku dôchodkového poistenia, ktoré po tomto dni nasleduje ako prvé v poradí.
(3)
Prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení zaniká dňom zániku dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu,3) ktoré trvalo ku dňu jej vzniku.
(4)
Sociálna poisťovňa je povinná do 180 dní od vzniku prvej účasti na dôchodkovom poistení podľa osobitného predpisu3) vzniknutej po 31. decembri 2012 písomne informovať osobu uvedenú v § 64 ods. 1 a 2 o jej práve na uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.
(5)
Prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení sporiteľovi podľa § 6 druhej vety nevzniká.“.
5.
V § 17a sa vypúšťa odsek 2.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
6.
§ 20 a 21 vrátane nadpisov znejú:
㤠20
Druhy príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
Príspevky na starobné dôchodkové sporenie (ďalej len „príspevky“) sú
a)
povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (ďalej len „povinné príspevky“),
b)
dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (ďalej len „dobrovoľné príspevky“).
§ 21
Platitelia príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
(1)
Povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platí, ak tento zákon neustanovuje inak,
a)
zamestnávateľ za svojho zamestnanca zúčastneného na starobnom dôchodkovom sporení,
b)
samostatne zárobkovo činná osoba povinne dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu3) zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení,
c)
dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba podľa osobitného predpisu3) zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení,
d)
štát,
e)
Sociálna poisťovňa.
(2)
Štát platí povinné príspevky za osobu zúčastnenú na starobnom dôchodkovom sporení počas obdobia riadnej starostlivosti o dieťa do šiestich rokov jeho veku podľa osobitného predpisu3) alebo počas riadnej starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku podľa osobitného predpisu,3) počas obdobia poberania peňažného príspevku na opatrovanie podľa osobitného predpisu3) alebo počas obdobia výkonu osobnej asistencie fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu3) a za sporiteľa, za ktorého ako za zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnú osobu platí poistné na dôchodkové poistenie štát počas poskytovania materského podľa osobitného predpisu.3)
(3)
Sociálna poisťovňa platí povinné príspevky za osobu zúčastnenú na starobnom dôchodkovom sporení podľa § 14 ods. 2.
(4)
Dobrovoľné príspevky platí sporiteľ, ktorý si platenie týchto príspevkov dohodol v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení.“.
7.
Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠21a
Spôsob určenia povinných príspevkov
Suma povinných príspevkov sa určuje percentuálnou sadzbou z vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období.“.
8.
§ 22 vrátane nadpisu znie:
㤠22
Sadzba povinných príspevkov
Sadzba povinných príspevkov je pre zamestnávateľa, samostatne zárobkovo činnú osobu povinne dôchodkovo poistenú podľa osobitného predpisu3) zúčastnenú na starobnom dôchodkovom sporení, dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu podľa osobitného predpisu3) zúčastnenú na starobnom dôchodkovom sporení, štát a Sociálnu poisťovňu
a)
od 1. septembra 2012 do 31. decembra 2016 4 % z vymeriavacieho základu,
b)
v roku 2017 4,25 % z vymeriavacieho základu,
c)
v roku 2018 4,50 % z vymeriavacieho základu,
d)
v roku 2019 4,75 % z vymeriavacieho základu,
e)
v roku 2020 5 % z vymeriavacieho základu,
f)
v roku 2021 5,25 % z vymeriavacieho základu,
g)
v roku 2022 5,50 % z vymeriavacieho základu,
h)
v roku 2023 5,75 % z vymeriavacieho základu,
i)
v roku 2024 a nasledujúcich rokoch 6 % z vymeriavacieho základu.“.
9.
V § 23 ods. 6, 8 až 10, § 25 a § 26 ods. 2 sa slovo „príspevky“ nahrádza slovami „povinné príspevky“.
10.
V § 23 ods. 10 a § 26 ods. 2 sa slová „§ 20 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 21 ods. 2“.
11.
§ 26 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Za zamestnanca odvádza dobrovoľné príspevky jeho zamestnávateľ, ak sa na tom so zamestnancom dohodol.“.
12.
Nadpis § 27 znie: „Platenie povinných príspevkov a ich postupovanie“.
13.
V § 27 sa slovo „príspevky“ nahrádza slovami „povinné príspevky“.
14.
V § 27 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
15.
V § 27 ods. 4 sa slovo „príspevkov“ nahrádza slovami „povinných príspevkov“.
16.
Nadpis § 28 znie: „Splatnosť povinných príspevkov“.
17.
V § 28 sa slovo „Príspevky“ nahrádza slovami „Povinné príspevky“.
18.
V § 28 ods. 3 úvodnej vete a písm. a) sa slovo „príspevkov“ nahrádza slovami „povinných príspevkov“.
19.
Nadpis § 28a znie: „Vrátenie povinných príspevkov a penále“.
20.
V § 28a ods. 1, 3 a 6 sa slovo „príspevky“ nahrádza slovami „povinné príspevky“.
21.
V § 28a ods. 1 až 5 sa slovo „príspevkov“ nahrádza slovami „povinných príspevkov“.
22.
V § 28a ods. 4 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ako aj sumu odplaty za vedenie osobného dôchodkového účtu z povinných príspevkov postúpených bez právneho dôvodu, a to z vlastného majetku dôchodkovej správcovskej spoločnosti.“.
23.
V § 40 ods. 6 a 7 a § 41 sa slovo „príspevky“ nahrádza slovami „povinné príspevky“ a slovo „príspevkov“ sa nahrádza slovami „povinných príspevkov“.
24.
V § 47 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
výber dobrovoľných príspevkov.“.
25.
V § 47 ods. 3 sa za slová „§ 72 ods. 4“ vkladajú slová „a môže vytvoriť dôchodkové fondy podľa § 72 ods. 5“.
26.
V § 52 ods. 1 písm. a) sa za slovo „prekročenie“ vkladá slovo „priameho“.
27.
V § 52 ods. 1 písm. c) sa slovo „voľbu“ nahrádza slovom „zvolenie“, čiarka na konci sa nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o opakované zvolenie tých istých osôb na bezprostredne nasledujúce funkčné obdobie,“.
28.
V § 52 sa odsek 1 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:
„j)
vytvorenie nového dôchodkového fondu,
k)
zlúčenie dôchodkových fondov.“.
29.
V § 52 sa odsek 2 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:
„j)
podľa odseku 1 písm. j) musí byť predložený návrh štatútu nového dôchodkového fondu a predbežný súhlas depozitára s výkonom činnosti depozitára pre nový dôchodkový fond,
k)
podľa odseku 1 písm. k) sa na dôchodkový fond, s ktorým sa dôchodkové fondy zlučujú alebo ktorý sa zlúčením dôchodkových fondov vytvorí (ďalej len „nástupnícky dôchodkový fond“), rovnako vzťahujú podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. j) až l), n) a o).“.
30.
V § 52 sa odsek 4 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f)
podľa odseku 1 písm. j) dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá nový dôchodkový fond vytvára,
g)
podľa odseku 1 písm. k) dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá dôchodkové fondy zlučuje.“.
31.
V § 52 ods. 6 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená a) až d).
32.
V § 52 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu musí výrok rozhodnutia podľa odseku 1 písm. j) obsahovať
a)
názov novovytváraného dôchodkového fondu,
b)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára novovytváraného dôchodkového fondu,
c)
schválenie štatútu a informačného prospektu novovytváraného dôchodkového fondu.
(8)
Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu musí výrok rozhodnutia podľa odseku 1 písm. k) obsahovať
a)
názov zanikajúceho dôchodkového fondu a názov nástupníckeho dôchodkového fondu,
b)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára nástupníckeho dôchodkového fondu,
c)
schválenie štatútu a informačného prospektu nástupníckeho dôchodkového fondu alebo schválenie zmeny štatútu a zmeny informačného prospektu nástupníckeho dôchodkového fondu.“.
Doterajšie odseky 7 až 11 sa označujú ako odseky 9 až 13.“.
33.
V § 52 ods. 12 sa slová „g) a h)“ nahrádzajú slovami „g), h), j) a k)“.
34.
§ 52 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14)
Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1.“.
35.
V § 55a ods. 1 písm. c) sa vypúšťa slovo „indexovom“.
36.
V § 55a ods. 5 písm. b) sa slová „§ 83b ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 82c ods. 2“ a vypúšťajú sa slová „a rizika protistrany podľa § 83a ods. 2“.
37.
V § 61 ods. 9 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
38.
V § 63a odsek 3 znie:
„(3)
Odplata za správu dôchodkového fondu za jeden kalendárny rok správy dôchodkového fondu určená v štatúte dôchodkového fondu nesmie presiahnuť 0,3 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.“.
39.
V § 63a sa vypúšťa odsek 6.
40.
V § 63c ods. 1 sa vypúšťa tretia veta.
41.
V nadpise § 63d sa vypúšťa slovo „dlhopisového“.
42.
V § 63d odsek 3 znie:
„(3)
Sledované obdobie podľa odsekov 1 a 2 je posledných desať po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov. Nové sledované obdobie začína plynúť 1. januára každého kalendárneho roka, pričom už začaté sledované obdobia plynú súbežne.“.
43.
§ 63d sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná sa v štatúte dôchodkového fondu podľa § 72 ods. 5 písm. a) zaviazať, že bude dopĺňať majetok do tohto dôchodkového fondu; odseky 1 a 2 sa na tento dôchodkový fond vzťahujú rovnako. Dĺžku sledovaného obdobia na účel podľa prvej vety určuje dôchodková správcovská spoločnosť v štatúte dôchodkového fondu ako príslušný počet po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, najviac pätnásť. Nové sledované obdobie začína plynúť 1. januára každého kalendárneho roka, pričom už začaté sledované obdobia plynú súbežne.“.
44.
V § 63e ods. 1 sa za slovo „sporení“ vkladajú slová „vrátane jej zmien“ a na konci sa pripája táto veta: „Do výdavkov podľa prvej vety sa nezapočítava poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ.“.
45.
V § 64 odseky 1 až 4 znejú:
„(1)
Prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení môže s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou uzatvoriť fyzická osoba,
a)
ktorej vzniklo prvé dôchodkové poistenie a
b)
ktorá ku dňu podpisu prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení nedovŕšila 35 rokov veku.
(2)
Prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení môže s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou uzatvoriť aj fyzická osoba, ktorá bola pred 1. januárom 2005 dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu,3) v období od 1. januára 2005 do 30. júna 2006 bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo sa sústavne pripravovala na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole po dovŕšení 16 rokov veku a počas tohto zaradenia alebo tejto sústavnej prípravy a po ich skončení až do 31. decembra 2012 nebola dôchodkovo poistená ako zamestnanec, povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba alebo dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba podľa osobitného predpisu,3) ak jej po 31. decembri 2012 vzniklo dôchodkové poistenie podľa osobitného predpisu.3)
(3)
Pri prestupe sporiteľa podľa § 64b uzatvára s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení sporiteľ.
(4)
V rovnakom období môže mať sporiteľ alebo fyzická osoba podľa odsekov 1 a 2 uzatvorenú iba jednu účinnú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení; to neplatí v období odo dňa zápisu zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv v prípade prestupu sporiteľa podľa § 64b do dňa prestupu sporiteľa podľa § 64b ods. 5, v ktorom môže mať sporiteľ uzatvorené dve účinné zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.“.
46.
V § 64 ods. 5 sa slová „starobné dôchodkové sporenie“ nahrádzajú slovami „uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení“.
47.
V § 64 ods. 6 písm. c) sa slová „ak sporiteľ sporí“ nahrádzajú slovami „ak fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, sporí alebo sa rozhodne sporiť“.
48.
V § 64 ods. 6 písmeno e) znie:
„e)
informáciu, z ktorej vyplýva, v ktorom dôchodkovom fonde je dôchodková správcovská spoločnosť povinná dopĺňať majetok, ak poklesne hodnota dôchodkovej jednotky,“.
49.
V § 64 ods. 6 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
prejav vôle osoby, ktorá uzatvára zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, platiť dobrovoľné príspevky podľa tohto zákona, ak je osoba, ktorá uzatvára zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení rozhodnutá platiť dobrovoľné príspevky, ako aj podmienky platenia dobrovoľných príspevkov; súčasťou zmluvy nemôže byť sankcia za neplatenie dobrovoľných príspevkov,“.
Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená g) až i).“.
50.
V § 64 ods. 7 sa slovo „sporiteľa“ nahrádza slovami „fyzickej osoby, ktorá uzatvára zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení“.
51.
V § 64 ods. 8 sa vypúšťa slovo „percentuálny“.
52.
V § 64a ods. 3 písm. b) sa slová „nie je sporiteľ“ nahrádzajú slovami „nespĺňa podmienky na uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64 alebo § 64b“.
53.
V § 64a ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).
54.
V § 64a ods. 9 a 10 sa slovo „príspevkov“ nahrádza slovami „povinných príspevkov“.
55.
V § 64a ods. 11 sa slovo „príspevky“ nahrádza slovami „povinné príspevky“ a slovo „príspevkov“ sa nahrádza slovami „povinných príspevkov“.
56.
V § 64a ods. 12 sa slová „aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu dotknutého sporiteľa“ nahrádzajú slovami „súčinu počtu dôchodkových jednotiek pripísaných z povinných príspevkov evidovaných na osobnom dôchodkovom účte fyzickej osoby, ktorej zaniklo právne postavenie sporiteľa podľa § 17a, a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky“.
57.
§ 64a sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13)
Ak dôchodková správcovská spoločnosť prevádza z bežného účtu dôchodkového fondu na účet Sociálnej poisťovne sumu podľa odsekov 9, 10 a 12, je povinná vrátiť sumu zodpovedajúcu súčinu počtu dôchodkových jednotiek, ktoré boli pripísané z dobrovoľných príspevkov, a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu, osobe, na ktorej meno bol vedený osobný dôchodkový účet, na ktorom boli tieto dôchodkové jednotky evidované, a ak to nie je možné, osobe, ktorá preukáže, že má na tieto finančné prostriedky nárok.“.
58.
§ 64aa sa vypúšťa.
59.
V § 65 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Zamestnanec je povinný informovať svojho zamestnávateľa o uzatvorení zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení alebo o jej zmene, a ak žiada zamestnávateľa o odvádzanie dobrovoľných príspevkov, je povinný informovať ho aj o svojom záväzku platiť dobrovoľné príspevky a preukázať mu všetky skutočnosti potrebné na odvádzanie dobrovoľných príspevkov. Ak zamestnanec nesplní povinnosť podľa predchádzajúcej vety, zamestnávateľ nie je povinný odvádzať dobrovoľné príspevky za zamestnanca.“.
60.
§ 65 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Zamestnávateľ je povinný zdržať sa konania, ktorým priamo alebo nepriamo núti svojho zamestnanca uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. Ak zamestnanec požiada svojho zamestnávateľa, aby za neho odvádzal dobrovoľné príspevky, je zamestnávateľ povinný so zamestnancom o tom uzatvoriť písomnú dohodu a je povinný spolu s každou platbou zasielať dôchodkovej správcovskej spoločnosti rozpis dobrovoľných príspevkov odvedených do tejto dôchodkovej správcovskej spoločnosti za jeho zamestnancov v takom členení, aby bolo možné identifikovať platbu podľa § 95 ods. 1; podrobnosti môže ustanoviť všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
61.
V § 68 ods. 3 sa za slová „zlúčeniu dôchodkových fondov“ vkladajú slová „podľa § 72 ods. 4“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak zanikajúca dôchodková správcovská spoločnosť spravuje aj dôchodkové fondy podľa § 72 ods. 5, pri zlúčení podľa odseku 1 dochádza súčasne k prechodu správy týchto dôchodkových fondov na nástupnícku dôchodkovú správcovskú spoločnosť bez zlučovania týchto dôchodkových fondov s dôchodkovými fondmi nástupníckej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.“.
62.
V § 69 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
nezačne vytvárať a spravovať dôchodkové fondy podľa § 72 ods. 4 v lehote šiestich mesiacov od zápisu do obchodného registra,“.
63.
V § 72 odsek 4 znie:
„(4)
Dôchodková správcovská spoločnosť povinne vytvára a spravuje
a)
jeden dlhopisový garantovaný dôchodkový fond a
b)
jeden akciový negarantovaný dôchodkový fond.“.
64.
V § 72 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Dôchodková správcovská spoločnosť môže okrem dôchodkových fondov uvedených v odseku 4 vytvoriť a spravovať aj iné dôchodkové fondy, pri ktorých sa v štatúte dôchodkového fondu
a)
zaviaže doplniť majetok do tohto dôchodkového fondu (ďalej len „garantovaný dôchodkový fond“) alebo
b)
nezaviaže doplniť majetok do tohto dôchodkového fondu (ďalej len „negarantovaný dôchodkový fond“).
(6)
Garantovaný dôchodkový fond musí mať v názve slovo „garantovaný“ a negarantovaný dôchodkový fond musí mať v názve slovo „negarantovaný“.“.
Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 7 až 11.“.
65.
V § 72 ods. 8 prvá a druhá veta znejú: „Dôchodkový fond môže mať skrátený a neskrátený názov; súčasťou názvu dôchodkového fondu musí byť aj obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti spravujúcej tento dôchodkový fond a názov dôchodkového fondu spolu s uvedením slov „akciový negarantovaný dôchodkový fond“, „dlhopisový garantovaný dôchodkový fond“ alebo uvedením neskráteného názvu dôchodkového fondu podľa § 72 ods. 5. Okrem neskráteného názvu možno ako rovnocenný používať skrátený názov, pričom slovo „akciový“ možno nahradiť skratkou „a.“, slovo „dlhopisový“ možno nahradiť skratkou „d.“ a slová „dôchodkový fond“ možno nahradiť skratkou „d. f.“.“.
66.
V § 74a odsek 6 znie:
„(6)
Všetky platby poukazované Sociálnou poisťovňou, inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou pri prestupe sporiteľa do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti a platby dobrovoľných príspevkov musia byť realizované prostredníctvom účtu nepriradených platieb, ak tento zákon neustanovuje inak. Účet nepriradených platieb je určený aj na zúčtovanie odplaty za vedenie osobného dôchodkového účtu.“.
67.
V § 74a sa vypúšťa odsek 9.
68.
V § 75 ods. 3 sa slová „(§ 72 ods. 8)“ nahrádzajú slovami „podľa § 72 ods. 10“.
69.
V § 77 ods. 4 písmená f) a g) znejú:
„f)
výšku odplaty za vedenie osobného dôchodkového účtu, výšku odplaty za správu dôchodkového fondu a výšku odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde,
g)
uvedenie povinnosti alebo záväzku dôchodkovej správcovskej spoločnosti dopĺňať majetok v dôchodkovom fonde podľa § 63d, a ak ide o garantovaný dôchodkový fond, aj dĺžku sledovaného obdobia; inak je dôchodková správcovská spoločnosť povinná v štatúte uviesť, že v dôchodkovom fonde majetok do dôchodkového fondu nedopĺňa,“.
70.
V § 77 ods. 4 sa vypúšťa písmeno h).
Doterajšie písmená i) a j) sa označujú ako písmená h) a i).
71.
§ 77 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ak sa dôchodková správcovská spoločnosť v štatúte dôchodkového fondu zaviaže dopĺňať majetok do dôchodkového fondu podľa tohto zákona, tento záväzok nemôže zrušiť a nemôže ani zmeniť dĺžku sledovaného obdobia.“.
72.
V nadpise § 78 sa vypúšťajú slová „a premena“.
73.
V § 78 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo § 79a“.
74.
Nad § 79 sa vkladá nadpis, ktorý znie: „Zlúčenie dôchodkových fondov“.
75.
Nadpis § 79 sa vypúšťa.
76.
V § 79 ods. 1 úvodná veta znie: „Zlúčiť dôchodkové fondy podľa odsekov 2 až 12 možno iba“.
77.
V § 79 ods. 2 sa slová „fondov je“ nahrádzajú slovami „fondov podľa odseku 1 je“.
78.
V § 79 odsek 3 znie:
„(3)
Pri zlúčení podľa odseku 1 sa zakazuje
a)
zlúčenie akciového negarantovaného dôchodkového fondu s iným ako akciovým negarantovaným dôchodkovým fondom a
b)
zlúčenie dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu s iným ako dlhopisovým garantovaným dôchodkovým fondom.“.
79.
V § 79 ods. 10 sa za slovo „fondov“ vkladajú slová „podľa odsekov 1 až 9“.
80.
V § 79 ods. 11 sa slová „Osoby povinné podľa odseku 10 sú povinné“ nahrádzajú slovami „Depozitár podľa odseku 10 je povinný“.
81.
§ 79 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Ak je pri zlučovaní podľa odsekov 1 až 11 zanikajúcim dôchodkovým fondom dlhopisový garantovaný dôchodkový fond a zlučovanie sa vykonáva počas plynutia sledovaného obdobia podľa § 63d ods. 3, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná oceniť majetok v zanikajúcom dôchodkovom fonde metódou reálnej hodnoty ku dňu predchádzajúcemu dňu zlúčenia a doplniť majetok podľa § 63d najneskôr v deň zlúčenia, pričom za posledný kalendárny mesiac sledovaného obdobia sa považuje kalendárny mesiac, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa nachádza deň podľa odseku 4 alebo 5 a za prvý kalendárny mesiac sledovaného obdobia sa považuje kalendárny mesiac plynúceho sledovaného obdobia, ktoré začalo plynúť ako prvé v poradí.“.
82.
Za § 79 sa vkladá § 79a, ktorý znie:
㤠79a
(1)
Ustanovenia odsekov 2 až 11 sa vzťahujú na zlúčenie, ktoré nie je zlúčením podľa § 79.
(2)
Zlúčenie je proces spojenia majetku v jednom alebo vo viacerých zanikajúcich dôchodkových fondoch s majetkom v nástupníckom dôchodkovom fonde, pri ktorom sa
a)
majetok a záväzky v jednom alebo vo viacerých zanikajúcich dôchodkových fondoch prevedú do majetku a záväzkov iného nástupníckeho dôchodkového fondu vytvoreného pred dňom zlučovania, pričom sa sporiteľom v deň účinnosti zlúčenia v zanikajúcich dôchodkových fondoch odpíšu ich dôchodkové jednotky a na ich osobný dôchodkový účet v nástupníckom dôchodkovom fonde sa pripíšu dôchodkové jednotky nástupníckeho dôchodkového fondu, alebo
b)
majetok a záväzky v dvoch alebo vo viacerých zanikajúcich dôchodkových fondoch prevedú do majetku a záväzkov nástupníckeho dôchodkového fondu, ktorý sa zlúčením vytvorí, pričom sa sporiteľom v deň účinnosti zlúčenia v zanikajúcich dôchodkových fondoch odpíšu ich dôchodkové jednotky a na ich osobný dôchodkový účet v nástupníckom dôchodkovom fonde sa pripíšu dôchodkové jednotky nástupníckeho dôchodkového fondu.
(3)
Zlúčiť možno len dôchodkové fondy spravované tou istou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Zanikajúcim dôchodkovým fondom môže byť len dôchodkový fond podľa § 72 ods. 5. Nástupníckym dôchodkovým fondom môže byť ktorýkoľvek dôchodkový fond.
(4)
Zanikajúce dôchodkové fondy zanikajú dňom účinnosti zlúčenia; k tomuto dňu sa sporitelia v týchto dôchodkových fondoch stávajú sporiteľmi v nástupníckom dôchodkovom fonde.
(5)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná informovať sporiteľov o zámere zlúčiť dôchodkové fondy podľa odseku 1 pred podaním žiadosti o predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 4 a do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o vydaní predchádzajúceho súhlasu zverejniť toto rozhodnutie, informačný prospekt nástupníckeho dôchodkového fondu a informovať dotknutých sporiteľov podľa postupu určeného v štatúte na oboznamovanie sporiteľov so zmenami štatútu a informačného prospektu. Informácie podľa prvej vety obsahujú najmä stručný popis investičnej stratégie a hlavných rizík nástupníckeho dôchodkového fondu.
(6)
Dôchodková správcovská spoločnosť určí deň, ku ktorému sa vypočíta konečný počet dôchodkových jednotiek v zanikajúcom dôchodkovom fonde, a čistú hodnotu majetku zanikajúceho dôchodkového fondu.
(7)
Za deň účinnosti zlúčenia musí byť určený najneskôr tretí pracovný deň odo dňa podľa odseku 6. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná informovať Národnú banku Slovenska o dni určenom podľa odseku 6 a o určenom dni účinnosti zlúčenia najmenej desať dní vopred.
(8)
Zlúčenie dôchodkových fondov nemožno vyhlásiť za neplatné.
(9)
Ak v dôsledku zlúčenia dôchodkových fondov dôjde k nedodržaniu obmedzení pre zloženie majetku v nástupníckom dôchodkovom fonde podľa tohto zákona alebo podľa štatútu nástupníckeho dôchodkového fondu, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť zloženie majetku s ustanoveniami tohto zákona v lehote do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti zlúčenia dôchodkových fondov. V odôvodnených prípadoch a v záujme ochrany majetku sporiteľov môže Národná banka Slovenska na žiadosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti lehotu podľa prvej vety predĺžiť.
(10)
Zlúčenie garantovaného dôchodkového fondu sa zakazuje, ak je nástupníckym dôchodkovým fondom negarantovaný dôchodkový fond.
(11)
Ak je zanikajúcim dôchodkovým fondom garantovaný dôchodkový fond a zlúčenie podľa odsekov 2 až 9 sa má vykonať počas plynutia sledovaného obdobia podľa § 63d ods. 4, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná oceniť majetok v zanikajúcom dôchodkovom fonde podľa § 88b ku dňu podľa odseku 6 a v tento deň doplniť majetok podľa § 63d, pričom za posledný kalendárny mesiac sledovaného obdobia sa považuje kalendárny mesiac, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa nachádza deň podľa odseku 6, a za prvý kalendárny mesiac sledovaného obdobia sa považuje kalendárny mesiac plynúceho sledovaného obdobia, ktoré začalo plynúť ako prvé v poradí.“.
83.
V § 81 ods. 5 písm. g) sa vypúšťa časť vety za bodkočiarkou.
84.
V § 82 ods. 1 sa vypúšťajú slová „inom ako indexovom“.
85.
V § 82 odsek 6 znie:
„(6)
Ak prevoditeľné cenné papiere z nových emisií neboli v lehote podľa § 81 ods. 1 písm. b) prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná ich do 180 dní predať.“.
86.
V § 82 odsek 10 znie:
„(10)
Hodnota cenných papierov uvedených v § 81 ods. 3 písm. b) môže tvoriť v negarantovanom dôchodkovom fonde až 50 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde, ak podľa štatútu tohto dôchodkového fondu nie je jeho investičnou stratégiou kopírovanie zloženia finančného indexu.“.
87.
V § 82 odsek 13 znie:
„(13)
Odseky 1 až 11 sa nevzťahujú na podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere podľa § 81 ods. 1 písm. c) a d) a ods. 3 písm. b) v majetku v dôchodkovom fonde podľa § 72 ods. 5, ak podľa jeho štatútu je investičnou stratégiou tohto dôchodkového fondu kopírovanie zloženia finančného indexu.“.
88.
Nadpis § 82a znie: „Investovanie majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde“.
89.
V § 82a ods. 1 úvodnej vete sa slová „zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom“ nahrádzajú slovami „inom ako dlhopisovom garantovanom“.
90.
V § 82a odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Súčet investícií do cenných papierov a certifikátov podľa odseku 1 a do derivátov podľa § 82b ods. 1, ktorých podkladovým nástrojom je rovnaký druh drahého kovu, nesmie tvoriť viac ako 10 % čistej hodnoty majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, súčet investícií do cenných papierov a certifikátov podľa odseku 1 a do derivátov podľa § 82b ods. 1, ktorých podkladovým nástrojom je akýkoľvek drahý kov, nesmie tvoriť viac ako 20 % čistej hodnoty majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde.
(3)
Hodnota cenných papierov podľa odseku 1 vydaných rovnakým emitentom nesmie tvoriť viac ako 10 % čistej hodnoty majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde. V majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde sa nesmie nachádzať viac ako 10 % hodnoty jednej emisie cenných papierov alebo nástrojov podľa odseku 1.“.
91.
V § 82b sa slová „v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom“ nahrádzajú slovami „v inom ako dlhopisovom garantovanom“.
92.
V § 82c odsek 1 znie:
„(1)
Celkové riziko derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov, ktorému je majetok v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde vystavený, nesmie prekročiť 15 % čistej hodnoty majetku v tomto dôchodkovom fonde.“.
93.
V § 82c ods. 2 až 5, § 82d a § 82e ods. 1, 3 a ods. 6 písm. a), b) a e) sa slová „zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom“ nahrádzajú slovami „inom ako dlhopisovom garantovanom“.
94.
V § 82e ods. 2 sa slová „zmiešaného dôchodkového fondu a akciového“ nahrádzajú slovami „iného ako dlhopisového garantovaného“.
95.
§ 83a až 83f sa vypúšťajú.
96.
V § 86 ods. 1 sa za slovo „devízového“ vkladajú slová „a úrokového“.
97.
§ 87 sa vypúšťa.
98.
§ 88a sa vypúšťa.
99.
V § 88b odsek 1 znie:
„(1)
V dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde sa hodnota majetku určuje metódou reálnej hodnoty alebo metódou umorovanej hodnoty. V inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde sa hodnota majetku určuje metódou reálnej hodnoty.“.
100.
V § 89 ods. 1 sa slová „§ 82 a 86 až 88a“ nahrádzajú slovami „§ 82, 86 a 88“ a slová „ods. 8“ sa nahrádzajú slovami „ods. 10“.
101.
V § 89 ods. 2 až 5 sa slová „§ 82 a 86 až 88a“ nahrádzajú slovami „§ 82, 86 a 88“.
102.
§ 91 sa vypúšťa.
103.
V § 94 ods. 3 písmeno d) znie:
„d)
počet dôchodkových jednotiek na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa pripísaných z povinných príspevkov a počet dôchodkových jednotiek na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa pripísaných z dobrovoľných príspevkov,“.
104.
V § 94 odsek 4 znie:
„(4)
Zápisy na osobnom dôchodkovom účte týkajúce sa pripísania dôchodkových jednotiek obsahujú
a)
dátum pripísania dôchodkových jednotiek pripísaných z povinných príspevkov a dátum pripísania dôchodkových jednotiek pripísaných z dobrovoľných príspevkov,
b)
počet dôchodkových jednotiek pripísaných z povinných príspevkov s uvedením obdobia, za ktoré boli pripísané, a počet dôchodkových jednotiek pripísaných z dobrovoľných príspevkov,
c)
súčet aktuálnych hodnôt všetkých pripísaných dôchodkových jednotiek ku dňu pripísania,
d)
výšku aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky zo dňa, ktorý predchádza dňu pripísania dôchodkových jednotiek na osobný dôchodkový účet sporiteľa.“.
106.
V § 94 ods. 7 písm. c) sa slovo „príspevkov“ nahrádza slovami „povinných príspevkov a súčet dobrovoľných príspevkov“.
107.
V § 94 ods. 7 sa vypúšťajú písmená e), f) a h).
Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno e).
108.
V § 95 ods. 2 sa slovo „príspevkov“ nahrádza slovami „povinných príspevkov a penále“.
109.
V § 97 ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom je povinná uviesť, aká časť z tejto sumy zodpovedá aktuálnej hodnote dôchodkových jednotiek pripísaných z dobrovoľných príspevkov.“.
110.
V § 102 ods. 4 sa slová „až 88“ nahrádzajú slovami „a 88“.
111.
V § 107 ods. 1 sa vypúšťajú písmená i) a j).
112.
V § 107 ods. 3 písmeno c) znie:
„c)
podiel jednotlivých ratingových stupňov dlhopisovej časti portfólia na čistej hodnote majetku v dôchodkovom fonde a údaje o geografickom riziku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, ktorým sa rozumie podiel akciových investícií vydaných emitentom alebo odrážajúcich vývoj cien emitentov s uvedením krajiny sídla emitenta,“.
113.
V § 107 ods. 3 písm. f) sa slová „zmiešaného dôchodkového fondu a“ nahrádzajú slovom „negarantovaného“.
114.
V § 107 ods. 3 sa vypúšťajú písmená g) a i).
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno g).
115.
V § 110 ods. 2 písm. b) sa za slovo „rozpis“ vkladá slovo „povinných“.
116.
V § 110 ods. 3 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Ak posledný deň sledovaného obdobia príslušného kalendárneho mesiaca pripadne na deň pracovného pokoja, dôchodková správcovská spoločnosť použije na všetky výpočty údaje a hodnoty platné k poslednému pracovnému dňu, ktorý predchádza poslednému dňu sledovaného obdobia.“.
117.
V § 123v ods. 1 sa slová „30. septembra 2012“ nahrádzajú slovami „30. septembra 2013“.
118.
Za § 123ab sa vkladajú § 123ac až 123ak, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Prechodné ustanovenia účinné od 1. septembra 2012
§ 123ac
(1)
Fyzická osoba, ktorá je k 1. septembru 2012 sporiteľom, môže v období od 1. septembra 2012 do 31. januára 2013 doručiť Sociálnej poisťovni písomné oznámenie, ktorého obsahom je prejav vôle tejto fyzickej osoby, aby jej zaniklo právne postavenie sporiteľa.
(2)
Doručením písomného oznámenia podľa odseku 1 fyzickej osobe zaniká
a)
účasť na starobnom dôchodkovom sporení odo dňa vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení,
b)
právne postavenie sporiteľa od prvého dňa jeho vzniku a
c)
zmluva o starobnom dôchodkovom sporení, ak bola uzatvorená.
(3)
Sociálna poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu po doručení písomného oznámenia podľa odseku 1 oznámiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, že fyzická osoba podľa odseku 1 uplatnila svoje právo podľa odseku 1. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu odo dňa oznámenia Sociálnej poisťovne podľa prvej vety previesť z bežného účtu dôchodkového fondu alebo z bežných účtov dôchodkových fondov na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu zodpovedajúcu súčinu počtu dôchodkových jednotiek pripísaných z príspevkov a ich aktuálnej hodnoty zo dňa, ktorý predchádza dňu prevodu.
§ 123ad
Fyzická osoba, ktorá k 1. septembru 2012 nie je sporiteľom, môže v období od 1. septembra 2012 do 31. januára 2013 uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ak jej pred dňom podpisu zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení vzniklo aspoň jedno dôchodkové poistenie.
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013
§ 123ae
Sporiteľom podľa tohto zákona je aj ten, komu vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení v období od 1. apríla 2012 do 31. decembra 2012. Na sporiteľa podľa prvej vety sa aj po 31. decembri 2012 až do uplynutia 730 dní od vzniku jeho prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení vzťahujú ustanovenia zákona účinného do 31. decembra 2012 upravujúce jeho účasť na starobnom dôchodkovom sporení, určenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti Sociálnou poisťovňou vrátane možnosti podať písomné vyhlásenie podľa § 17a ods. 2 okrem § 64aa ods. 1 tretej vety; sporiteľ podľa prvej vety, ktorému Sociálna poisťovňa určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť, sa stáva sporiteľom v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde. Sociálna poisťovňa prvýkrát postúpi povinné príspevky za sporiteľa, ktorému vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení v období od 1. apríla 2012 do 31. decembra 2012, odo dňa vzniku starobného dôchodkového sporenia podľa právnej úpravy účinnej od 1. apríla 2012 do 31. decembra 2012 na bežný účet pre nepriradené platby dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá vedie sporiteľovi osobný dôchodkový účet. Sociálna poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu po doručení písomného oznámenia podľa § 17a ods. 2 zákona účinného do 31. decembra 2012 oznámiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, že fyzická osoba uplatnila svoje právo podľa § 17a ods. 2 zákona účinného do 31. decembra 2012. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu odo dňa oznámenia Sociálnej poisťovne podľa predchádzajúcej vety
a)
previesť z bežného účtu dôchodkového fondu alebo z bežných účtov dôchodkových fondov na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu zodpovedajúcu súčinu počtu dôchodkových jednotiek pripísaných z povinných príspevkov a ich aktuálnej hodnoty ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu a
b)
vrátiť z bežného účtu dôchodkového fondu alebo z bežných účtov dôchodkových fondov sumu zodpovedajúcu súčinu počtu dôchodkových jednotiek, ktoré boli pripísané z dobrovoľných príspevkov a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu, osobe, ktorej majetkom je táto suma.
§ 123af
Dôchodková správcovská spoločnosť vyplatí fyzickej osobe uvedenej v § 123q ods. 1 aj sumu podľa § 123q ods. 1 zodpovedajúcu aktuálnej hodnote príspevkov pripísaných po 31. decembri 2007, ak ide o príspevky za obdobie pred 1. januárom 2008, ktoré boli pripísané z dôvodu poberania invalidného dôchodku podľa osobitného predpisu.3) Ak bola fyzická osoba, ktorá podáva žiadosť podľa §123q ods. 1, sporiteľom vo viacerých dôchodkových fondoch alebo vo viacerých dôchodkových správcovských spoločnostiach, pri výpočte sumy sa zohľadní aj skutočnosť, že pri prestupe do iného dôchodkového fondu alebo do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa počet dôchodkových jednotiek primerane upravil. Sociálna poisťovňa je povinná poskytovať dôchodkovým správcovským spoločnostiam údaje na tento účel najneskôr v lehote 25 dní od ich vyžiadania a dôchodkové správcovské spoločnosti sú povinné poskytovať si navzájom na tento účel informácie do 5 dní od ich vyžiadania.
§ 123ag
(1)
Dlhopisový dôchodkový fond podľa zákona účinného do 31. decembra 2012 je od 1. januára 2013 dlhopisový garantovaný dôchodkový fond. V období od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 možno používať aj názov tohto dôchodkového fondu platný do 31. decembra 2012. Štatút dlhopisového dôchodkového fondu podľa zákona účinného do 31. decembra 2012 sa považuje od 1. januára 2013 za štatút dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu.
(2)
Akciový dôchodkový fond podľa zákona účinného do 31. decembra 2012 je od 1. januára 2013 akciový negarantovaný dôchodkový fond. V období od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 možno používať aj názov tohto dôchodkového fondu platný do 31. decembra 2012. Štatút akciového dôchodkového fondu podľa zákona účinného do 31. decembra 2012 sa považuje od 1. januára 2013 za štatút akciového negarantovaného dôchodkového fondu.
(3)
Zmiešaný dôchodkový fond podľa zákona účinného do 31. decembra 2012 je od 1. januára 2013 dôchodkový fond podľa § 72 ods. 5 s názvom zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond. V období od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 možno používať aj názov tohto dôchodkového fondu platný do 31. decembra 2012. Štatút zmiešaného dôchodkového fondu podľa zákona účinného do 31. decembra 2012 sa považuje od 1. januára 2013 za štatút zmiešaného negarantovaného dôchodkového fondu.
(4)
Indexový dôchodkový fond podľa zákona účinného do 31. decembra 2012 je od 1. januára 2013 dôchodkový fond podľa § 72 ods. 5 s názvom indexový negarantovaný dôchodkový fond. V období od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 možno používať aj názov tohto dôchodkového fondu platný do 31. decembra 2012. Štatút indexového dôchodkového fondu podľa zákona účinného do 31. decembra 2012 sa považuje od 1. januára 2013 za štatút indexového negarantovaného dôchodkového fondu. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť zloženie majetku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde s ustanoveniami tohto zákona najneskôr do 31. decembra 2013; Národná banka Slovenska môže túto lehotu predĺžiť najviac o 18 mesiacov.
(5)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť štatút dôchodkového fondu s ustanoveniami tohto zákona najneskôr do 31. decembra 2013. Ustanovenia štatútu dôchodkového fondu, ktoré sú v rozpore s týmto zákonom, sú v tejto časti neplatné; do zosúladenia ustanovení štatútu dôchodkového fondu platia ustanovenia zákona.
(6)
Dôchodkové fondy nemožno zlúčiť podľa § 79a pred 1. májom 2013.
(7)
V roku 2013 zasiela dôchodková správcovská spoločnosť výpis z osobného dôchodkového účtu podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2012.
§ 123ah
(1)
Príspevky podľa zákona účinného do 31. decembra 2012 sa po 31. decembri 2012 považujú za povinné príspevky.
(2)
Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, ktoré nadobudli účinnosť pred 1. januárom 2013, používa pojem „príspevky na starobné dôchodkové sporenie“, rozumejú sa tým „povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie“.
§ 123ai
(1)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do 28. februára 2013 zaslať sporiteľovi, ktorý je k 1. januáru 2013 sporiteľom v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, tlačivo, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4. Sporiteľ, ktorý má záujem zostať sporiteľom v danom dôchodkovom fonde, je povinný toto tlačivo vyplniť, podpísať a doručiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti najneskôr do 31. marca 2013.
(2)
Sporiteľ, ktorý je k 1. januáru 2013 a k 29. aprílu 2013 sporiteľom v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, sa dňom 30. apríla 2013 stáva sporiteľom v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, ak nedoručí dôchodkovej správcovskej spoločnosti vyhlásenie podľa odseku 1. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby sa sporiteľ podľa prvej vety stal sporiteľom v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, pričom ustanovenia tohto zákona upravujúce prestup sporiteľa z dôchodkového fondu do iného dôchodkového fondu spravovaného tou istou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou sa na vykonanie tejto povinnosti použijú primerane; za deň prestupu sa považuje 30. apríl 2013. Pri výkone povinnosti podľa predchádzajúcej vety dôchodková správcovská spoločnosť nie je povinná speňažiť majetok v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde; ustanovenie § 58 ods. 6 sa v tomto prípade do 30. apríla 2013 neuplatňuje. Ak sporiteľ podľa prvej vety nedoručí dôchodkovej správcovskej spoločnosti vyhlásenie podľa odseku 1, právny úkon vykonaný pred 29. aprílom 2013, ktorého obsahom je jeho prejav vôle byť sporiteľom v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, ktorého právne účinky trvajú k 29. aprílu 2013, sa stáva v tejto časti 30. apríla 2013 neplatný, a tento sporiteľ sa stáva sporiteľom v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde podľa prvej vety.
(3)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť zloženie majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde s ustanoveniami tohto zákona po presune majetku podľa odseku 2 najneskôr do 31. decembra 2013.
(4)
Ak sporiteľ sporí v dvoch dôchodkových fondoch súčasne, ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú na tú časť čistej hodnoty majetku sporiteľa, ktorá sa nachádza v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde.
§ 123aj
(1)
Prvé sledované obdobie podľa § 63d pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond začína plynúť 1. januára 2013.
(2)
V dôchodkovom fonde je dôchodková správcovská spoločnosť po 1. januári 2013 prvýkrát povinná doplniť majetok podľa § 63d po uplynutí prvého sledovaného obdobia; ustanovenie § 123x sa nepoužije.
§ 123ak
Ak fyzická osoba uplatní svoje právo podľa § 123ac po 31. decembri 2012, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná tejto fyzickej osobe bez zbytočného odkladu odo dňa oznámenia Sociálnej poisťovne podľa § 123ac ods. 3 prvej vety vrátiť z bežného účtu dôchodkového fondu alebo z bežných účtov dôchodkových fondov sumu zodpovedajúcu súčinu počtu dôchodkových jednotiek, ktoré boli pripísané z dobrovoľných príspevkov a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu.“.
119.
V prílohe č. 3 vrátane jej nadpisu sa vypúšťajú slová „dlhopisovom dôchodkovom fonde, v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom“ a slová „vo výške 0,56“ sa nahrádzajú slovami „vo výške 0,1“.
120.
Zákon sa dopĺňa prílohou č. 4, ktorá znie:
„Príloha č. 4 k zákonu č. 43/2004 Z. z.
VYHLÁSENIE
Podpísaný
.........................................................................................................................................................................
(meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko)
týmto vyhlasujem, že som si vedomý skutočnosti, že v akciovom negarantovanom dôchodkovom fonde, v zmiešanom negarantovanom dôchodkovom fonde a v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde nie je dôchodková správcovská spoločnosť povinná dopĺňať majetok podľa § 63d zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. S vedomím tejto skutočnosti som rozhodnutý zostať sporiteľom v dôchodkovom fonde, v ktorom som k dnešnému dňu sporiteľom.
V .................................. dňa ................... 2013
........................................
Podpis
Poučenie: Podľa § 123ai zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 252/2012 Z. z., je sporiteľ, ktorý má záujem zostať sporiteľom v akciovom negarantovanom dôchodkovom fonde, v zmiešanom negarantovanom dôchodkovom fonde a v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde, povinný toto vyhlásenie podpísať a doručiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti najneskôr do 31. marca 2013, inak sa dňom 30. apríla 2013 stane sporiteľom výlučne v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde.“.

Čl. V
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z. a zákona č. 185/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10b ods. 1 písm. a) sa slová „dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru,19)“ nahrádzajú slovami „dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu,19) poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku, dohody o pracovnej činnosti poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu,19) poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
„19)
§ 65 a 65a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 11 ods. 3 sa slová „dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru.19)“ nahrádzajú slovami „dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu,19) poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku a dohody o pracovnej činnosti poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu,19) poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku.“.
3.
V § 13 odsek 2 znie:
„(2)
Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby je vo výške podielu základu dane z príjmov fyzických osôb zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. b) dosiahnutého v rozhodujúcom období, ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, povinný príspevok na starobné dôchodkové sporenie, poistné do rezervného fondu solidarity, poistné na poistenie v nezamestnanosti, a koeficientu 1,486.“.
4.
V § 13 ods. 9 písm. b) sa slovo „36-násobok“ nahrádza slovom „60-násobok“.
5.
V § 13 ods. 10 sa slová „44,2 %“ nahrádzajú slovami „50 %“.
6.
V § 16 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
samostatne zárobkovo činná osoba vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. c)] z podielu pomernej časti základu dane z príjmov fyzických osôb zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. b) dosiahnutého v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu pre platenie preddavkov od 1. januára do 31. decembra, a koeficientu 1,486,“.
7.
V § 16 ods. 3 sa slová „poistné na verejné zdravotné poistenie“ nahrádzajú slovami „zaplatené poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, povinný príspevok na starobné dôchodkové sporenie, poistné do rezervného fondu solidarity, poistné na poistenie v nezamestnanosti“.
8.
V § 16 ods. 8 sa slovo „trojnásobku“ nahrádza slovom „päťnásobku“.
9.
V § 19 ods. 1 písm. a) druhom a treťom bode sa slovo „trojnásobok“ nahrádza slovom „päťnásobok“.
10.
V § 29b ods. 11 sa slová „dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru,19)“ nahrádzajú slovami „dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu,19) poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku, dohody o pracovnej činnosti poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu,19) poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku,“.
11.
Za § 38a sa vkladá § 38b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠38b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013
(1)
Preddavok na poistné samostatne zárobkovo činnej osoby vypočítaný v ročnom zúčtovaní poistného za rok 2011 sa na rok 2013 nepoužije.
(2)
Na určenie výšky preddavkov na poistné samostatne zárobkovo činnej osoby sa na rok 2013 a na rok 2014 nepoužije § 16 ods. 2 písm. b) a ods. 3 prvá veta.
(3)
Preddavok na poistné samostatne zárobkovo činnej osoby sa na rok 2013 určí vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. c)] z podielu pomernej časti základu dane z príjmov fyzických osôb zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. b) dosiahnutého v roku 2011, ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, povinný príspevok na starobné dôchodkové sporenie, poistné do rezervného fondu solidarity, poistné na poistenie v nezamestnanosti, a koeficientu 1,9.
(4)
Preddavok na poistné samostatne zárobkovo činnej osoby sa na rok 2014 určí vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. c)] z podielu pomernej časti základu dane z príjmov fyzických osôb zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. b) dosiahnutého v roku 2012, ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, povinný príspevok na starobné dôchodkové sporenie, poistné do rezervného fondu solidarity, poistné na poistenie v nezamestnanosti, a koeficientu 1,6.
(5)
Pomerná časť základu dane podľa odsekov 3 a 4 je časť základu dane podľa odsekov 3 a 4 pripadajúca na jeden kalendárny mesiac prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti v rozhodujúcom období.
(6)
Na určenie vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby zo základu dane z príjmov fyzických osôb zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. b) dosiahnutého vykonávaním podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti v roku 2013 a 2014 sa nepoužije § 13 ods. 2.
(7)
Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby je za rok 2013 vo výške podielu základu dane z príjmov fyzických osôb zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. b) dosiahnutého v roku 2013, ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, povinný príspevok na starobné dôchodkové sporenie, poistné do rezervného fondu solidarity, poistné na poistenie v nezamestnanosti, a koeficientu 1,9.
(8)
Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby je za rok 2014 vo výške podielu základu dane z príjmov fyzických osôb zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. b) dosiahnutého v roku 2014, ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, povinný príspevok na starobné dôchodkové sporenie, poistné do rezervného fondu solidarity, poistné na poistenie v nezamestnanosti, a koeficientu 1,6.“.
Čl. VI
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z. a zákona č. 503/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 140 sa vkladá § 140a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠140a
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2013
Príplatok za štátnu službu k dôchodku sa od 1. januára 2013 do 31. decembra 2017 zvyšuje o ustanovené percento zvýšenia úrazovej renty. Od 1. januára 2013 do 31. decembra 2017 sa ustanovenie § 139 druhej vety neuplatní.“.
Čl. VII
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2012 okrem čl. I bodov 1 až 9, bodov 18 až 27, bodov 29 až 55, § 293ch až 293co v bode 56 a bodu 57, čl. II a III, čl. IV bodov 1 až 7, bodov 9 až 104, bodov 106 až 116, § 123ae až 123ak v bode 118, bodov 119 a 120, čl. V a VI, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013, čl. IV bodu 105, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2014 a okrem čl. I bodov 10 až 13, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2016.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.