253/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

253
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 22. augusta 2012,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 558/2007 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 82 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 558/2007 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 3 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 9.
2.
V § 3 ods. 7 sa slová „ministerstvu školstva“ nahrádzajú slovami „Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“)“.
3.
V § 3 odsek 9 znie:
„(9)
Komisia po posúdení žiadosti a príloh podľa § 2 ods. 2 písm. a) prijme vyjadrenie, že vysoká škola je spôsobilá uskutočňovať študijný program, ak
a)
v študijných programoch v študijnom odbore ošetrovateľstvo je garant študijného programu prvého stupňa odborne spôsobilý na výkon povolania sestry,
b)
v študijných programoch v nelekárskych zdravotníckych študijných odboroch okrem študijného odboru ošetrovateľstvo je garant študijného programu odborne spôsobilý na výkon zdravotníckeho povolania.“.
4.
V § 3 sa vypúšťa odsek 9.
5.
V prílohe č. 3 druhom bode bode 2b sa vypúšťa bodkočiarka a tieto slová: „priloží sa plán zabezpečenia plynulého garantovania habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov, ak v čase posudzovania žiadosti garant má dovŕšiť vek 65 rokov v období po najbližšiu akreditáciu“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2012 okrem štvrtého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2013.
Robert Fico v. r.