254/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

254
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 40 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
výnos z 24. augusta 2012 č. S04983-OL-2012, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra (oznámenie č. 399/2010 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. augusta 2011 č. 07575-OL-2011 (oznámenie č. 282/2011 Z. z.).
Vo výnose sa dopĺňajú nové minimálne štandardy pre zdravotnícke povolania lekár, farmaceut, sestra a farmaceutický laborant, ktoré boli schválené Akreditačnou komisiou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v období od septembra 2011. Na základe podnetov z odbornej praxe boli tiež inovované minimálne štandardy pre študijné programy nefrológia, chirurgia prsníka a neodkladná podpora životných funkcií.
Výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 2012.
Výnos je uverejnený v čiastke č. 20/2012 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.