255/2012 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

255
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. apríla 2011 bol podpísaný Program spolupráce na roky 2011 – 2013 na vykonávanie Dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Flámska (oznámenie č. 300/2004 Z. z.).
Program nadobudol platnosť 11. apríla 2012 v súlade s časťou 18 čl. 2, ods. 2.
Do textu programu možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.