257/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

257
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 3. mája 2012 bola v Budapešti podpísaná Dohoda medzi Slovenskou republikou a Maďarskom o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.
Dohoda nadobudne platnosť 1. septembra 2012 v súlade s článkom 14 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Národnom bezpečnostnom úrade a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.