257/2012 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

257
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 3. mája 2012 bola v Budapešti podpísaná Dohoda medzi Slovenskou republikou a Maďarskom o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.
Dohoda nadobudne platnosť 1. septembra 2012 v súlade s článkom 14 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Národnom bezpečnostnom úrade a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.