259/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.01.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

259
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
zo 16. augusta 2012,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 349/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 21 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 349/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 písm. e) znie:
„e)
vzor inštruktorského preukazu a evidenčnej karty inštruktora autoškoly.“.
2.
V § 7 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „a podskupiny“.
3.
V § 8 ods. 3 písm. a) sa slová „B alebo podskupiny B1“ nahrádzajú slovami „B1 alebo B“.
4.
V § 8 ods. 3 písm. b) sa slová „B+E“ nahrádzajú slovom „BE“.
5.
V § 8 ods. 3 písm. c) sa slová „C alebo podskupiny C1“ nahrádzajú slovami „C1 alebo C“.
6.
V § 8 ods. 3 písm. d) sa slová „C+E alebo C1+E“ nahrádzajú slovami „C1E alebo CE“ a vypúšťa sa slovo „a podskupiny“.
7.
V § 8 ods. 3 písm. e) sa slová „D alebo podskupiny D1“ nahrádzajú slovami „D1 alebo D“.
8.
V § 8 ods. 3 písm. f) sa slová „D+E alebo D1+E“ nahrádzajú slovami „D1E alebo DE“ a vypúšťa sa slovo „podskupiny“.
9.
V § 10 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Osobitný výcvik podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona sa vykonáva podľa prílohy č. 1a.“.
10.
V § 10 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Osobitný výcvik podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona trvá najmenej sedem hodín.“.
11.
V § 11 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a podskupiny“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Trvanie vodičského kurzu je najviac 12 mesiacov odo dňa začatia kurzu.“.
12.
V § 17 písm. a) sa slová „A a AM a pre podskupinu A1“ nahrádzajú slovami „AM, A1, A2 a A“.
13.
V § 17 písm. b) sa slová „B a podskupinu B1“ nahrádzajú slovami „B1 a B“.
14.
V § 17 písm. c) sa slová „B, C a T a pre podskupiny B1 a C1“ nahrádzajú slovami „B1, B, C1, C a T“.
15.
V § 17 písm. d) sa slová „B, C, D a T a pre podskupiny B1, C1, D1“ nahrádzajú slovami „B1, B, C1, C, D1, D a T“.
16.
V § 17 písm. e) sa slová „B a E“ nahrádzajú slovom „BE“ a slová „B a E a B a pre podskupinu B1“ sa nahrádzajú slovami „B1, B a BE“.
17.
V § 17 písm. f) sa slová „C a E“ nahrádzajú slovom „CE“ a slová „C a E, B, C, C1 a E, B a E a pre podskupiny B1 a C1“ sa nahrádzajú slovami „B1, B, BE, C1, C1E, C, CE a T“.
18.
V § 17 písm. g) sa slová „C1 a E“ nahrádzajú slovom „C1E“ a slová „C1 a E, B, T, B a E a pre podskupiny B1 a C1“ sa nahrádzajú slovami „B1, B, BE, C1, C1E a T“.
19.
V § 17 písm. h) sa slová „D a E“ nahrádzajú slovom „DE“ a slová „D a E, B, C, D, T, D1 a E, C a E, C1 a E, B a D a E a pre podskupiny B1, C1, D1“ sa nahrádzajú slovami „B1, B, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE a T“.
20.
V § 17 písm. i) sa slová „D1 a E“ nahrádzajú slovom „D1E“ a slová „D1 a E, B, C, T, C a E, C1 a E, B a E a pre podskupiny B1, C1 a D1“ sa nahrádzajú slovami „B1, B, BE, C1, C1E, C, CE,D1, D1E a T“.
21.
V § 25 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „a podskupín“.
22.
Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„25a
Osvedčenie o absolvovaní osobitného výcviku
(1)
Prevádzkovateľ autoškoly vydá osvedčenie účastníkovi, ktorý absolvoval osobitný výcvik podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona.
(2)
Osvedčenie obsahuje
a)
obchodné meno prevádzkovateľa autoškoly,
b)
údaje o registrácii autoškoly a vydaní živnostenského oprávnenia,
c)
druh osobitného výcviku podľa osobitného predpisu8a) a dátum jeho začatia a skončenia,
d)
meno a priezvisko účastníka a jeho číslo z matričnej knihy,
e)
dátum a miesto narodenia účastníka,
f)
vlastnoručný podpis prevádzkovateľa autoškoly.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
§ 76 ods. 7, § 78 ods. 2 písm. c) alebo ods. 3 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z.“.
23.
V § 26 sa vypúšťa odsek 3 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 9.
24.
Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý znie:
㤠27a
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.“.
25.
Za prílohu č. 1 sa vkladá príloha č. 1a, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1a k vyhláške č. 349/2005 Z. z.
Minimálne požiadavky na osobitný výcvik vodiča jazdných súprav a pre motocykle skupiny A2 a A podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona
I. Minimálne požiadavky na praktické zručnosti a schopnosti vodičov vyžadované na vedenie motorových vozidiel skupín B, B1 a BE zamerané na:
a) prípravu a technickú kontrolu vozidla pred jazdou vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky:
1. nastavenie sedadla do správnej polohy sedenia,
2. nastavenie spätných zrkadiel, bezpečnostných pásov a opierok hlavy, ak existujú,
3. kontrolu uzatvorenia dverí,
4. vykonanie náhodnej kontroly stavu pneumatík, riadenia, bŕzd, kvapalín (napríklad motorového oleja, chladiacej kvapaliny, kvapaliny ostrekovača), svietidiel, smerových svietidiel a zvukového výstražného zariadenia,
b) kontrolu bezpečnostných faktorov súvisiacich s nakladaním: korba, plachty, nákladové dvere, zaistenie kabíny, spôsob nakladania, zabezpečenie nákladu (iba pre skupinu BE); kontrolu spojovacieho mechanizmu a brzdy a elektrických spojov (iba pre skupinu BE),
c) osobitné úkony vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky (iba pre skupinu B1 a B):
1. cúvanie priamo alebo so zatáčaním vpravo alebo vľavo okolo rohu pri zachovaní určeného smeru,
2. otočenie vozidla do protismeru s použitím prevodovej páky a spätného chodu,
3. zaparkovanie vozidla a výjazd z parkovacieho miesta (pozdĺžne, šikmé alebo kolmé, dopredu alebo cúvaním, na rovine, pri stúpaní a klesaní),
4. presné brzdenie do zastavenia; uskutočnenie núdzového zastavenia je však nepovinné,
d) osobitné úkony vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky (iba pre skupinu BE):
1. pripojenie a odpojenie alebo odpojenie a opätovné pripojenie prípojného vozidla od jeho motorového vozidla; tento úkon musí obsahovať zaparkovanie ťažného vozidla vedľa prípojného vozidla (nie v jednej línii),
2. cúvanie v zákrute,
3. bezpečné zaparkovanie pri nakladaní alebo vykladaní,
e) správanie v cestnej premávke:
1. výjazd po zaparkovaní, po zastavení v premávke alebo výjazd z vozovky,
2. jazda na rovných cestách; prechádzanie okolo vozidiel idúcich v protismere vrátane obmedzených priestorov,
3. vedenie vozidla v zákrutách,
4. priblíženie sa a prejazd križovatiek a prípojných pozemných komunikácií,
5. zmena smeru: zákruty doľava a doprava; zmena jazdných pruhov,
6. vjazd alebo výjazd z diaľnic alebo z podobných cestných komunikácií (ak sú k dispozícii): zaradenie sa zo zrýchľovacieho pruhu; jazda v spomaľovacom pruhu,
7. predchádzanie alebo obchádzanie: predchádzanie iných vozidiel (ak je to možné); jazda popri prekážkach, napríklad zaparkovaných vozidlách; nechať sa predísť inými vozidlami (ak je to primerané),
8. osobitné charakteristiky ciest (ak existujú): kruhové objazdy, prejazdy cez železničné priecestia, zastávky električiek alebo autobusov, priechody pre chodcov; jazda do alebo z dlhých svahov,
9. prijatie potrebných bezpečnostných opatrení pri vystupovaní z vozidla.
Osobitná pozornosť sa venuje dynamike pohybu vozidla, bezpečnosti premávky, ťažnému vozidlu skupiny B a prípojnému vozidlu (spojovací mechanizmus), správnemu nakladaniu a bezpečnostnému príslušenstvu.
Praktická časť výcviku zahŕňa tieto cvičenia: zrýchľovanie, spomaľovanie, jazda dozadu, brzdenie, vzdialenosť zastavenia, brzdenie alebo vyhýbanie, otočenie prívesu, pripojenie prívesu k motorovému vozidlu a jeho odpojenie, parkovanie.
II. Minimálne požiadavky na praktické zručnosti a schopnosti vodičov vyžadované na vedenie motorových vozidiel skupín A2 a A zamerané na:
a) prípravu a technickú kontrolu vozidla pred jazdou vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky:
1. použitie ochranného vybavenia, ako sú rukavice, obuv, odev a ochranná prilba,
2. náhodnú kontrolu stavu pneumatík, bŕzd, riadenia, spínača výstražnej funkcie smerových svietidiel (ak je to vhodné), reťaze, mierok hladiny oleja, svetlometov, smerových svietidiel a zvukového výstražného zariadenia,
b) osobitné úkony, ktoré sa majú odskúšať vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky:
1. zdvihnutie motocykla z podpery a tlačenie motocykla bez použitia motora chôdzou popri vozidle, zaparkovanie motocykla a zdvihnutie na podperu,
2. vykonanie aspoň dvoch úkonov pri malej rýchlosti vrátane slalomu; toto by malo umožniť vyhodnotenie spôsobilosti pri manipulácii so spojkou v spojení s brzdou, rovnováhou, smerom pohľadu, polohou na motocykli a polohou nôh na nožných opierkach,
3. vykonanie aspoň dvoch úkonov pri vyššej rýchlosti, z ktorých jeden je pri druhom alebo treťom prevodovom stupni pri rýchlosti najmenej 30 km/h a jeden úkon je vyhýbanie sa prekážke pri minimálnej rýchlosti 50 km/h; toto by malo umožniť vyhodnotenie spôsobilosti v polohe na motocykli, smere pohľadu, rovnováhy, techniky riadenia a techniky zmeny prevodových stupňov,
4. brzdenie: uskutočnia sa aspoň dve brzdné cvičenia vrátane núdzového brzdenia pri rýchlosti najmenej 50 km/h; toto by malo umožniť vyhodnotenie spôsobilosti pri manipulácii s prednou a zadnou brzdou, smer pohľadu a polohu na motocykli,
c) správanie sa v cestnej premávke:
1. výjazd po zaparkovaní, po zastavení v premávke alebo výjazd z vozovky, jazda na rovných cestách; prechádzanie okolo vozidiel idúcich v protismere vrátane obmedzených priestorov,
2. vedenie vozidla v zákrutách; priblíženie sa a prejazd križovatiek a prípojok pozemných komunikácií,
3. zmenu smeru: zákruty doľava a doprava; zmena jazdných pruhov,
4. vjazd alebo výjazd z diaľnic alebo podobných cestných komunikácií (ak sú k dispozícii): zaradenie sa zo zrýchľovacieho pruhu; jazda v spomaľovacom pruhu,
5. predchádzanie alebo obchádzanie: predchádzanie iných vozidiel (ak je to možné): jazda popri prekážkach, napríklad zaparkovaných vozidlách; nechať sa predísť inými účastníkmi (ak je to primerané),
6. osobitné charakteristiky ciest (ak existujú): kruhové objazdy, prejazdy cez železničné priecestia, zastávky električiek alebo autobusov, priechody pre chodcov, jazda do alebo z dlhých svahov,
7. prijatie potrebných bezpečnostných opatrení pri vystupovaní z vozidla.“.
26.
Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 2 k vyhláške č. 349/2005 Z. z.
Vzor inštruktorského preukazu“.
Vzor 02-01
Vzor 02-02
27.
Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 3 k vyhláške č. 349/2005 Z. z.
Vzor evidenčnej karty inštruktora autoškoly“.
Vzor 03-01
Vzor 03-02
28.
Príloha č. 4 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 4 k vyhláške č. 349/2005 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 403, 30. 12. 2006).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 19. januára 2013.
Ján Počiatek v. r.