260/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 06.09.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

260
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 99d ods. 4 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
opatrenie z 20. augusta 2012 č. MF/020058/2012-722, ktorým sa ustanovujú vzory priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.
Predmetným opatrením sa ustanovujú vzory priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje pre fyzické osoby a právnické osoby.
Účinnosť opatrenia je od 1. decembra 2012.
Uvedené opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 7/2012 a možno doň nazrieť na webovej stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky www.finance.gov.sk.