266/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.09.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

266
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 7. septembra 2012,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte indexu rizika nákladov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 14 písm. b) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“) po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovuje:
§ 1
(1)
Výpočet indexu rizika nákladov sa vykonáva po overení údajov zaslaných zdravotnou poisťovňou podľa § 28 ods. 4 zákona, z ktorých boli vylúčené chybné údaje, ktoré tvorili do 5 % z celkového objemu údajov predložených zdravotnou poisťovňou.
(2)
Ak v priebehu obdobia, za ktoré sú poskytované údaje podľa § 28 ods. 4 písm. a) zákona (ďalej len „sledované obdobie“), dochádza k zmene hodnoty štandardnej dávky liečiva, na účely výpočtu indexu rizika nákladov sa použije štandardná dávka liečiva určená k poslednému dňu sledovaného obdobia; ak štandardná dávka liečiva k poslednému dňu sledovaného obdobia nie je určená, použije sa posledná známa štandardná dávka liečiva v sledovanom období.
(3)
Ak je liek zaradený do farmaceuticko-nákladovej skupiny v sledovanom období iba časť obdobia, použije sa na výpočet indexu rizika nákladov iba v období, keď bol zaradený v zozname kategorizovaných liekov.
(4)
Poistenec sa na základe spotreby liekov v sledovanom období zaraďuje do farmaceuticko-nákladovej skupiny podľa § 27b ods. 2 a 3 zákona.
(5)
Z údajov podľa § 28 ods. 4 zákona sa vypočíta pre každého poistenca a pre každú farmaceuticko-nákladovú skupinu počet štandardných dávok liečiva ako súčet súčinov štandardných dávok liečiva pre jedno balenie liekov a počtu balení liekov.
(6)
Priemerné náklady na zdravotnú starostlivosť na základe zaradenia do skupiny podľa veku, pohlavia a typu platiteľa poistného (ďalej len „demografické náklady“) a index rizika nákladov, ktorý zohľadňuje len demografické náklady a určuje prínos tejto skupiny k celkovým priemerným nákladom (ďalej len „demografický index rizika nákladov“), sa počítajú na základe lineárnej regresnej analýzy z údajov všetkých poistencov. Do výpočtu vstupujú individuálne údaje podľa § 28 ods. 4 zákona. Demografické náklady a demografický index rizika nákladov sa určuje osobitne pre každú skupinu podľa § 28 ods. 3 písm. a) a b) zákona.
(7)
Na účely určenia poradia nákladovej náročnosti farmaceuticko-nákladovej skupiny sa
a)
vypočítajú demografické náklady pre všetkých poistencov podľa odseku 6,
b)
pre každú farmaceuticko-nákladovú skupinu vypočíta rozdiel medzi jej priemernými nákladmi a demografickými nákladmi, poistenci doteraz patriaci do viacerých farmaceuticko-nákladových skupín prispievajú do priemeru všetkých farmaceuticko-nákladových skupín, do ktorých sú aktuálne zaradení,
c)
za aktuálne najnákladnejšiu farmaceuticko-nákladovú skupinu považuje tá farmaceuticko-nákladová skupina, ktorá vykazuje najväčší rozdiel medzi jej priemernými nákladmi a demografickými nákladmi, všetci poistenci zaradení do tejto farmaceuticko-nákladovej skupiny sú považovaní za poistencov patriacich do práve tejto jedinej farmaceuticko-nákladovej skupiny,
d)
postup uvedený v písmenách a) až c) opakuje dovtedy, kým sú zoradené všetky farmaceuticko-nákladové skupiny a všetkým poistencom je priradená najviac jedna farmaceuticko-nákladová skupina, do ktorej sú zaradení.
(8)
Po určení poradia nákladovej náročnosti jednotlivých farmaceuticko-nákladových skupín podľa odseku 7 sa poistenci, ktorí patria do viacerých farmaceuticko-nákladových skupín, zaradia vždy iba do farmaceuticko-nákladovej skupiny s najvyššou nákladovou náročnosťou.
(9)
Index rizika nákladov pre jednotlivé farmaceuticko-nákladové skupiny vyjadruje dodatočný prínos farmaceuticko-nákladovej skupiny k demografickým nákladom. Demografický index rizika nákladov a index rizika nákladov pre jednotlivé farmaceuticko-nákladové skupiny sú vypočítané na základe jedného lineárneho regresného modelu.
(10)
Výsledkom postupu podľa odsekov 3 až 9 je index rizika nákladov pre skupiny poistencov podľa veku, pohlavia a typu platiteľa poistného a index rizika nákladov pre jednotlivé farmaceuticko-nákladové skupiny, ktoré sa pripočítavajú ako dodatočný index len tým poistencom, ktorí sú zaradení do príslušnej farmaceuticko-nákladovej skupiny. Index rizika nákladov sa zaokrúhľuje matematicky na štyri desatinné miesta.
(11)
Metodika výpočtu indexov rizika nákladov je uvedená v prílohe.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 10. septembra 2012.
Zuzana Zvolenská v. r.
Príloha k vyhláške č. 266/2012 Z. z.
METODIKA VÝPOČTU INDEXOV RIZIKA NÁKLADOV
Metodika výpočtu indexov rizika nákladov je založená na predikcii nákladov pomocou modelu lineárnej regresie, kde sú prediktormi:
1.
príslušnosť do skupiny podľa vekovej skupiny, pohlavia a typu platiteľa,
2.
príslušnosť do najdrahšej farmaceuticko-nákladovej skupiny.
Pri výpočtoch sa odhadujú regresné modely, v ktorých sa za vysvetľovanú premennú považujú priemerné mesačné náklady na poistenca zo vstupných dát ako podiel celkových uvedených nákladov v dátach a počtu mesiacov, počas ktorých bol poistenec v danom období poistený v zdravotnej poisťovni. Na účely prepočtu regresných koeficientov na nákladové indexy sa ďalej tieto priemerné náklady centrujú pomocou váženého populačného priemeru mesačných nákladov. To znamená, že ak označíme ako c1, c2, ...cn náklady uvedené v dátach pre jednotlivých poistencov a ako w1, w2, ...wn počty mesiacov, ku ktorým sa tieto náklady vzťahujú, najprv sa vypočítajú priemerné mesačné náklady pre jednotlivých poistencov a získame y1 = c1/w1, ... yn = cn/wn. Populačné priemerné mesačné nákladyObrázok 01 sú následne vypočítané ako
Vzorec 01
kde yi sú priemerné mesačné náklady i-tého poistenca a n je počet poistencov.
Do regresných modelov potom ako vysvetľovaná premenná vstupujú hodnotyObrázok 02 . AkoObrázok 03 sú v ďalšom texte označované odhadované mesačné náklady predikované modelom pre i-tého poistenca.
Výpočet indexu rizika nákladov pre farmaceuticko-nákladovú skupinu
Pri výpočte indexu rizika nákladov sa berie do úvahy príslušnosť poistenca do skupiny podľa veku, pohlavia a typu platiteľa a zároveň príslušnosť poistenca do žiadnej alebo jednej farmaceuticko-nákladovej skupiny. Ak príslušnosť i-tého poistenca do farmaceuticko-nákladovej skupiny sa vyjadrí pomocou vektora zi = (zi,1, zi,2,... zi,JPCG), kde pre j = 1, 2,...JPCG je zi,j = 1, práve keď je i-tý poistenec klasifikovaný do j-tej farmaceuticko-nákladovej skupiny. V opačnom prípade je zi,j = 0.
Predikujú sa náklady na i-tého poistenca ako
Vzorec 02
Odhadujú sa koeficientyObrázok 04 ktoré vyjadrujú odchýlku od priemeru priemerných nákladov poistencov z jednotlivých skupín podľa vekových skupín, pohlavia a typu platiteľa od priemeru.
KoeficientyObrázok 05 potom vyjadrujú odchýlky priemerných nákladov poistencov rovnakej vekovej skupiny, pohlavia a typu platiteľa zaradených do konkrétnej farmaceuticko-nákladovej skupiny od populačného priemeru.
Platí, že
Vzorec 03
a koeficientyObrázok 06 predstavujú nákladové indexy pre jednotlivé skupiny podľa vekovej skupiny, pohlavia a typu platiteľa a koeficientyObrázok 07 sú nákladové indexy pre jednotlivé farmaceuticko-nákladové skupiny.
Demografické indexy rizika sa pre potreby prerozdelenia vyjadria ako 1 + Bi, t. j. „priemerný index“ + odchýlka od priemerného indexu, a indexy pre farmaceuticko-nákladové skupiny sa vyjadria ako Ci ako dodatočný index k demografickému indexu.