267/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

267
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 7. septembra 2012,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 14 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovuje:
§ 1
Oznamovanie údajov za kalendárny mesiac
(1)
Údaje podľa § 27 ods. 2 písm. a) až c) zákona sa oznamujú Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1, takto:
a)
celková suma podľa § 27 ods. 2 písm. a) zákona; táto celková suma zaplatených preddavkov sa zaokrúhľuje matematicky na celé eurá,
b)
počet poistencov podľa pohlavia a veku od 0 do 79 rokov veku v skupinách po piatich rokoch a osobitne v skupine od 80 rokov veku (ďalej len „počet poistencov podľa pohlavia a veku“), za ktorých platiteľom poistného nie je štát podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a odseku 2 zákona za kalendárny mesiac, za ktorý sa mesačné prerozdeľovanie preddavkov na poistné (ďalej len „mesačné prerozdeľovanie“) vykonáva, je vypočítaný ako súčet denných stavov týchto poistencov v príslušnom kalendárnom mesiaci vydelený počtom dní v príslušnom kalendárnom mesiaci, zaokrúhlený na celé čísla smerom nadol; poistenec sa zaradí do vyššej vekovej skupiny podľa prílohy č. 1 prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dosiahol vek rozhodujúci pre zaradenie do vyššej vekovej skupiny,
c)
počet poistencov podľa pohlavia a veku uvedených v § 27 ods. 2 písm. c) zákona, za ktorých platiteľom poistného je štát, vypočítaný ako súčet denných stavov týchto poistencov v príslušnom kalendárnom mesiaci vydelený počtom dní v príslušnom kalendárnom mesiaci, zaokrúhlený na celé čísla smerom nadol; poistenec sa zaradí do vyššej vekovej skupiny podľa prílohy č. 1 od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dosiahol vek rozhodujúci pre zaradenie do vyššej vekovej skupiny.
(2)
Údaj o počte poistencov zaradených do jednotlivých farmaceuticko-nákladových skupín podľa § 27b ods. 2 a 3 zákona za kalendárny mesiac, za ktorý sa mesačné prerozdeľovanie vykonáva podľa § 27 ods. 2 písm. d) zákona, sa oznamuje úradu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.
(3)
Údaje podľa § 27 ods. 2 písm. e) zákona sa zasielajú úradu v elektronickej podobe podľa prílohy č. 3.
(4)
Za preddavok podľa odseku 1 písm. a) sa považuje poistné splatné za rozhodujúce obdobie kalendárneho roka, do ktorého patrí aj kalendárny mesiac, za ktorý sa mesačné prerozdeľovanie vykonáva – suma zaplateného preddavku v lehote splatnosti, pred lehotou splatnosti, ako aj zaplatený preddavok po lehote splatnosti.
(5)
Údaje podľa odsekov 1 a 2 sa zasielajú úradu v listinnej podobe a elektronicky.
§ 2
Výpočet mesačného prerozdeľovania
Na základe údajov podľa § 1 ods. 1 a 2 sa vykonáva mesačné prerozdeľovanie podľa § 27 zákona a podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c) zákona. Vzor spôsobu a postupu výpočtu mesačného prerozdeľovania je uvedený v prílohe č. 4 a tvorí súčasť rozhodnutia úradu podľa § 27 ods. 8 a 9 zákona.
§ 3
Oznamovanie údajov za príslušný kalendárny rok
(1)
Údaje za predchádzajúci kalendárny rok podľa § 27a ods. 2 zákona sa oznamujú úradu do 30. novembra kalendárneho roka nasledujúceho po rozhodujúcom období, za ktoré sa uskutoční ročné prerozdeľovanie poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „ročné prerozdeľovanie“), na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 5, takto:
a)
celková suma poistného podľa § 27a ods. 2 písm. a) zákona; táto celková suma sa zaokrúhľuje matematicky na celé eurá,
b)
počet poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát, je vypočítaný ako súčet poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom nie je štát, nahlásených zdravotnou poisťovňou podľa § 1 ods. 1 písm. b) za jednotlivé kalendárne mesiace rozhodujúceho obdobia,
c)
počet poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného je štát, je vypočítaný ako súčet poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom je štát, nahlásených zdravotnou poisťovňou podľa § 1 ods. 1 písm. c) za jednotlivé kalendárne mesiace rozhodujúceho obdobia.
(2)
Údaj o počte poistencov zaradených do jednotlivých farmaceuticko-nákladových skupín podľa § 27b ods. 2 a 3 zákona za rozhodujúce obdobie podľa § 27a ods. 2 písm. d) zákona, ktorý je vypočítaný ako súčet poistencov nahlásených zdravotnou poisťovňou podľa § 1 ods. 2 za jednotlivé kalendárne mesiace rozhodujúceho obdobia, sa oznamuje úradu do 30. novembra kalendárneho roka nasledujúceho po rozhodujúcom období, za ktoré sa uskutoční ročné prerozdeľovanie, na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 6.
(3)
Údaje podľa odsekov 1 a 2 sa zasielajú úradu v listinnej podobe a elektronicky.
§ 4
Výpočet ročného prerozdeľovania
Na základe údajov podľa § 3 sa vykonáva ročné prerozdeľovanie podľa § 27a a § 28 ods. 1 písm. a) až c) zákona. Vzor spôsobu a postupu výpočtu ročného prerozdeľovania je uvedený v prílohe č. 7 a tvorí súčasť rozhodnutia úradu podľa § 27a ods. 9 a 10 zákona.
§ 5
Prechodné ustanovenia
(1)
Podľa tejto vyhlášky sa vykoná mesačné prerozdeľovanie prvýkrát v septembri 2012 za mesiac júl 2012.
(2)
Údaje na účely ročného prerozdeľovania za rok 2012 podľa § 38a ods. 7 a 8 zákona sa oznamujú úradu do 30. novembra 2013 na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 8, takto:
a)
celková suma povinného poistného podľa § 3 ods. 1 písm. a) za rok 2012,
b)
počet poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát, je vypočítaný ako súčet poistencov za mesiace január 2012 až jún 2012 nahlásených zdravotnou poisťovňou podľa § 1,
c)
počet poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát, je vypočítaný ako súčet poistencov za mesiace júl 2012 až december 2012 nahlásených zdravotnou poisťovňou podľa § 1,
d)
počet poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného je štát, je vypočítaný ako súčet poistencov za mesiace január 2012 až jún 2012 nahlásených zdravotnou poisťovňou podľa § 1,
e)
počet poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného je štát, je vypočítaný ako súčet poistencov za mesiace júl 2012 až december 2012 nahlásených zdravotnou poisťovňou podľa § 1.
(3)
Údaj o počte poistencov zaradených do jednotlivých farmaceuticko-nákladových skupín podľa § 27b ods. 2 a 3 zákona za mesiace júl 2012 až december 2012 podľa § 27a ods. 2 písm. d) zákona, ktorý je vypočítaný ako súčet poistencov nahlásených zdravotnou poisťovňou podľa § 1 ods. 2 za mesiace júl 2012 až december 2012, sa oznamuje úradu do 30. novembra 2013 na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 9.
(4)
Ročné prerozdeľovanie za rok 2012 sa vykoná v roku 2013 tak, že povinné poistné za kalendárny rok sa rozdelí na dve rovnaké časti podľa § 38a ods. 8 zákona. Na jednu časť povinného poistného za rok 2012 sa použije index rizika nákladov podľa § 38a ods. 7 písm. a) zákona, vzor spôsobu a postupu výpočtu ročného prerozdeľovania je uvedený v prílohe č. 10. Na druhú časť povinného poistného za rok 2012 sa použije index rizika nákladov podľa § 38a ods. 7 písm. b) zákona, vzor spôsobu a postupu výpočtu ročného prerozdeľovania je uvedený v prílohe č. 11. Postup výpočtu celkového výsledku ročného prerozdeľovania poistného za rok 2012 je uvedený v prílohách č. 10 a 11. Celkový výsledok ročného prerozdeľovania poistného za rok 2012 uvedený v prílohe č. 12 spolu s prílohami č. 10 a 11 tvorí súčasť rozhodnutia úradu podľa § 27a ods. 9 a 10 zákona o ročnom prerozdeľovaní za rok 2012. Celková suma povinného poistného rozdelená na dve rovnaké časti sa zaokrúhľuje matematicky na celé eurá.
§ 6
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. decembra 2009 č. 21667/2009-OL o podrobnostiach o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie (oznámenie č. 583/2009 Z. z.).
§ 7
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 10. septembra 2012.
Zuzana Zvolenská v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 267/2012 Z. z.
OZNÁMENIEúdajov k mesačnému prerozdeľovaniu preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie podľa § 27 ods. 2 písm. a) až c) zákona za mesiac............. rok.............
Príloha č. 2 k vyhláške č. 267/2012 Z. z.
OZNÁMENIEúdajov k mesačnému prerozdeľovaniu preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie podľa § 27 ods. 2 písm. d) zákona za mesiac............. rok.............
Príloha č. 3 k vyhláške č. 267/2012 Z. z.
Textový formát na zasielanie údajov podľa § 27 ods. 2 písm. e) zákona
Príloha č. 4 k vyhláške č. 267/2012 Z. z.
Výpočet mesačného prerozdeľovania preddavkov na poistné
Príloha č. 5 k vyhláške č. 267/2012 Z. z.
OZNÁMENIEk ročnému prerozdeľovaniu poistného na verejné zdravotné poistenie podľa § 27a ods. 2 písm. a) až c) zákona
Príloha č. 6 k vyhláške č. 267/2012 Z. z.
OZNÁMENIEúdajov k ročnému prerozdeľovaniu na verejné zdravotné poistenie podľa § 27a ods. 2 písm. d) zákona
Príloha č. 7 k vyhláške č. 267/2012 Z. z.
Výpočet ročného prerozdeľovania poistného
Príloha č. 8 k vyhláške č. 267/2012 Z. z.
OZNÁMENIEk ročnému prerozdeľovaniu poistného na verejné zdravotné poistenie podľa § 27a ods. 2 písm. a) až c) zákona
Príloha č. 9 k vyhláške č. 267/2012 Z. z.
OZNÁMENIEúdajov k ročnému prerozdeľovaniu na verejné zdravotné poistenie podľa § 27a ods. 2 písm. d) zákona
Príloha č. 10 k vyhláške č. 267/2012 Z. z.
Výpočet ročného prerozdeľovania poistného za mesiace január 2012 až jún 2012
Príloha č. 11 k vyhláške č. 267/2012 Z. z.
Výpočet ročného prerozdeľovania poistného za mesiace júl 2012 až december 2012
Príloha č. 12 k vyhláške č. 267/2012 Z. z.
Celkový výsledok ročného prerozdeľovania poistného za rok 2012