269/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.09.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

269
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 24. augusta 2012,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách prepočtu objemových jednotiek množstva na energiu a podmienky, za ktorých sa vykonáva určenie objemu plynu a spaľovacieho tepla objemového
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 95 ods. 1 písm. j) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Základné ustanovenia
(1)
Základom pre účtovanie dodávky plynu medzi dodávateľom plynu a odberateľom plynu je dodané množstvo energie v plyne. Dodané množstvo energie v plyne sa vyjadruje v jednotkách energie v kWh alebo MJ podľa osobitného predpisu.1)
(2)
Určenie dodaného množstva energie vo výstupných bodoch prepravnej siete a vo výstupných bodoch zo zásobníka vykoná prevádzkovateľ prepravnej siete alebo prevádzkovateľ zásobníka v spolupráci s dodávateľom plynu určenými meradlami schválenými podľa osobitného predpisu.2) Ak takéto meradlá nie sú k dispozícii, použije sa vo výstupných bodoch prepravnej siete a vo výstupných bodoch zo zásobníka postup podľa odseku 3.
(3)
Prepočet objemových jednotiek množstva plynu na energiu vykoná dodávateľ plynu vynásobením dodaného objemu plynu určeného za podmienok podľa odseku 6 a priemernej hodnoty spaľovacieho tepla objemového vypočítaného ako aritmetický priemer denných priemerných hodnôt spaľovacieho tepla objemového za príslušné účtovacie obdobie.
(4)
Účtovacím obdobím je obdobie, za ktoré fakturuje dodávateľ plynu odberateľovi dodávku plynu na základe denných údajov o dodanom množstve plynu na danom odbernom mieste. Ak určené meradlo na danom odbernom mieste nezaznamenáva denné údaje o dodanom množstve plynu, je účtovacím obdobím obdobie medzi dvoma odpočtami stavu určeného meradla.
(5)
Objem plynu dodaný odberateľovi plynu, zmeraný za prevádzkových podmienok, pred prepočtom na množstvo dodanej energie sa prepočíta na objem pri podmienkach podľa odseku 6. Prepočet vykoná určenými meradlami schválenými podľa osobitného predpisu2) dodávateľ plynu v spolupráci s prevádzkovateľom siete alebo ho vykoná dodávateľ plynu podľa § 3 ods. 7.
(6)
Na určenie dodaného objemu plynu v m3 a spaľovacieho tepla objemového v kWh • m-3 alebo v MJ • m-3 sú určujúce tieto podmienky:
a)
základná teplota na vyjadrenie objemu 15 oC,
b)
základný tlak na vyjadrenie objemu 101,325 kPa,
c)
relatívna vlhkosť suchého plynu φ = 0,
d)
referenčná teplota spaľovania 25 oC.
(7)
Všetky priemerné hodnoty spaľovacieho tepla objemového v kWh • m-3 alebo v MJ • m-3 na potreby účtovania dodávky plynu sa zaokrúhľujú na tri desatinné miesta. Dodané množstvo energie vyjadrené v kWh alebo MJ dodávateľ plynu zaokrúhli na celé číslo. Ak je číslica za zaokrúhľovanou číslicou 0 až 5, zaokrúhľovaná číslica zostáva nezmenená. Ak je číslica za zaokrúhľovanou číslicou 6 až 9, zaokrúhľovaná číslica sa zvýši o 1.
§ 2
Dodávky plynu z výroby plynu, zo zásobníka a z prepravnej siete
(1)
V miestach dodávky zemného plynu z ťažobnej siete meria prevádzkovateľ siete množstvo a kvalitu plynu. Vo výstupných bodoch z prepravnej siete a vo výstupných bodoch zo zásobníka meria prevádzkovateľ siete objemové množstvo, energetické množstvo a kvalitu plynu, ktorá sa meria priebežne, najmenej raz za hodinu.
(2)
Kvalita plynu na stanovenie spaľovacieho tepla objemového sa meria priebežne, najmenej raz za hodinu. Z nameraných údajov stanoví prevádzkovateľ siete, okrem prípadu podľa § 1 ods. 2, priemernú dennú hodnotu spaľovacieho tepla objemového ako vážený priemer denných hodnôt spaľovacieho tepla objemového všetkých prúdov plynu vystupujúcich zo siete alebo jej časti.
(3)
Pri dodávke plynu z ťažobnej siete s výkonom neprevyšujúcim v každom meracom mieste 5 tisíc m3 • h-1 meria prevádzkovateľ siete kvalitu plynu a určuje hodnotu spaľovacieho tepla objemového najmenej raz mesačne. Takto určená hodnota je platná od nasledujúceho dňa po určení a používa sa na určenie priemernej hodnoty spaľovacieho tepla objemového pre všetky dodávky z ťažobnej siete.
§ 3
Dodávky plynu z distribučnej siete
(1)
Pre distribučnú sieť alebo jej časť určí prevádzkovateľ distribučnej siete dennú priemernú hodnotu spaľovacieho tepla objemového ako vážený priemer denných hodnôt spaľovacieho tepla objemového všetkých prúdov plynu vstupujúcich do distribučnej siete alebo jej časti.
(2)
Vážený priemer sa vypočíta podielom súčtu dodaného množstva energie v každom vstupnom bode a súčtu celkových objemov dodaného plynu do vstupných bodov za príslušný deň. Dodané množstvo energie vo vstupnom bode za deň je súčinom dodaného objemu plynu za deň a dennej priemernej hodnoty spaľovacieho tepla objemového v príslušnom vstupnom bode.
(3)
Denná priemerná hodnota spaľovacieho tepla objemového určená podľa odseku 1 je záväzná pre všetky dodávky a dopravu plynu z distribučnej siete alebo jej časti, ak distribučná sieť alebo jej časť spĺňajú za mesiac predchádzajúci dodávke podmienku homogénnej oblasti podľa odseku 4.
(4)
Ak sa mesačný aritmetický priemer denných priemerných hodnôt spaľovacieho tepla objemového v ktoromkoľvek zo vstupných bodov distribučnej siete alebo jej časti nelíši od mesačného aritmetického priemeru denných priemerných hodnôt spaľovacieho tepla objemového vypočítaných postupom podľa odseku 1 pre celú distribučnú sieť alebo jej časť o viac ako ± 2 %, distribučná sieť alebo jej časť, spĺňajúca túto podmienku, sa považuje za homogénnu oblasť.
(5)
Ak je odchýlka podľa odseku 4 väčšia ako ± 2 %, prevádzkovateľ distribučnej siete rozdelí distribučnú sieť ďalšími meracími miestami na oblasti, ktoré budú preukazovať dodržanie podmienky homogénnych oblastí. Pre tieto meracie miesta platí primerane § 2. Do vymedzenia nových oblastí je pri všetkých dodávkach plynu záväzná hodnota spaľovacieho tepla objemového určená podľa odseku 1.
(6)
Ak vstupom plynu z nízkokapacitných zdrojov do homogénnej oblasti nebude distribučná sieť spĺňať podmienky homogénnej oblasti podľa odseku 4, hodnota spaľovacieho tepla objemového z nízkokapacitných zdrojov sa považuje za zhodnú s hodnotou stanovenou podľa odseku 1 bez zohľadnenia plynu z týchto zdrojov, ak podiel objemu plynu z nízkokapacitných zdrojov na celkovom ročnom objeme plynu dodaného do inak homogénnej oblasti v súhrne neprevyšuje 2 % a zároveň hodnota spaľovacieho tepla objemového z nízkokapacitných zdrojov je vyššia ako hodnota stanovená podľa odseku 1.
(7)
Objem plynu dodaný z distribučnej siete pri pretlaku menšom ako 5 kPa, zmeraný určeným meradlom nevykonávajúcim prepočet na podmienky podľa § 1 ods. 6, prepočíta dodávateľ plynu vynásobením objemovým prepočítavacím číslom uvedeným v prílohe. Prepočítané objemové množstvo zemného plynu sa zaokrúhli na celé m3.
§ 4
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2012.
Tomáš Malatinský v. r.
Príloha k vyhláške č. 269/2012 Z. z.
NADMORSKÁ VÝŠKA OBCE/MESTA (V METROCH) ZA OBCE/MESTÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY A HODNOTA OBJEMOVÉHO PREPOČÍTAVACIEHO ČÍSLA
Kód obce Obec/mesto Kód
okresu
Kód
kraja
Nadmorská
výška
Objemové
prepočítavacie
číslo
511226 Ábelová 606 6 445 0,969
557757 Abovce 609 6 159 1,004
503673 Abrahám 202 2 125 1,008
519014 Abrahámovce 701 7 267 0,991
523399 Abrahámovce 703 7 739 0,932
512044 Abramová 509 5 478 0,964
524158 Abranovce 707 7 446 0,968
505838 Adamovské Kochanovce 309 3 201 0,999
520012 Adidovce 702 7 203 0,998
500020 Alekšince 403 4 162 1,003
503029 Andovce 404 4 112 1,010
519022 Andrejová 701 7 319 0,984
556220 Ardanovce 406 4 237 0,994
525537 Ardovo 808 8 268 0,990
526363 Arnutovce 810 8 520 0,959
500046 Báb 403 4 163 1,003
544060 Babie 713 7 217 0,997
509558 Babín 507 5 688 0,939
518166 Babiná 611 6 418 0,972
581623 Babindol 403 4 195 0,999
514489 Babinec 609 6 423 0,971
508446 Bacúch 603 6 605 0,949
518174 Bacúrov 611 6 452 0,968
501441 Báč 201 2 123 1,008
528102 Bačka 811 8 101 1,011
528111 Bačkov 811 8 200 0,999
521141 Bačkovík 806 8 269 0,990
516601 Baďan 602 6 401 0,974
582697 Bádice 403 4 187 1,000
508454 Badín 601 6 369 0,978
507806 Báhoň 107 1 160 1,004
522287 Bajany 807 8 106 1,010
501034 Bajč 401 4 121 1,009
524174 Bajerov 707 7 349 0,980
524182 Bajerovce 708 7 665 0,941
502049 Bajka 402 4 161 1,004
503037 Bajtava 404 4 174 1,002
501450 Baka 201 2 115 1,009
508471 Baláže 601 6 538 0,957
526371 Baldovce 704 7 430 0,970
515868 Balog nad Ipľom 610 6 135 1,007
501468 Baloň 201 2 111 1,010
527114 Baňa 711 7 413 0,972
581399 Banka 204 2 177 1,002
503045 Bánov 404 4 121 1,009
542652 Bánovce nad Bebravou 301 3 209 0,998
522295 Bánovce nad Ondavou 807 8 110 1,010
516627 Banská Belá 602 6 469 0,966
508438 Banská Bystrica 601 6 368 0,978
516643 Banská Štiavnica 602 6 621 0,947
544078 Banské 713 7 327 0,983
516651 Banský Studenec 602 6 570 0,953
528129 Bara 811 8 152 1,005
514501 Barca 609 6 194 1,000
519006 Bardejov 701 7 323 0,984
503053 Bardoňovo 404 4 193 1,000
516660 Bartošova Lehôtka 613 6 390 0,975
519049 Bartošovce 701 7 355 0,980
521159 Baška 806 8 366 0,978
520021 Baškovce 702 7 194 1,000
522309 Baškovce 809 8 172 1,002
558354 Bašovce 204 2 165 1,003
523402 Batizovce 706 7 751 0,931
514519 Bátka 609 6 182 1,001
515876 Bátorová 610 6 159 1,004
501395 Bátorove Kosihy 401 4 132 1,007
502057 Bátovce 402 4 224 0,996
505846 Beckov 304 3 190 1,000
526380 Beharovce 704 7 464 0,966
519057 Becherov 701 7 426 0,971
503061 Belá 404 4 186 1,000
517429 Belá 511 5 494 0,962
512052 Belá-Dulice 506 5 512 0,960
520039 Belá nad Cirochou 709 7 211 0,997
500062 Beladice 407 4 170 1,002
527122 Belejovce 712 7 454 0,967
514535 Belín 609 6 219 0,996
511234 Belina 606 6 206 0,998
542661 Belince 406 4 161 1,004
555517 Bellova Ves 201 2 119 1,009
519065 Beloveža 701 7 295 0,987
516678 Beluj 602 6 410 0,973
512851 Beluša 308 3 254 0,992
521167 Belža 806 8 177 1,002
510271 Beňadiková 505 5 619 0,947
527131 Beňadikovce 712 7 238 0,994
509566 Beňadovo 507 5 763 0,929
522317 Beňatina 809 8 406 0,973
521175 Beniakovce 806 8 203 0,998
512061 Benice 506 5 426 0,971
544086 Benkovce 713 7 138 1,006
508462 Beňuš 603 6 544 0,956
507814 Bernolákovo 108 1 141 1,006
524191 Bertotovce 707 7 408 0,973
502065 Beša 402 4 164 1,003
528137 Beša 807 8 103 1,011
503070 Bešeňov 404 4 123 1,008
510301 Bešeňová 508 5 514 0,960
526398 Betlanovce 810 8 547 0,956
525545 Betliar 808 8 343 0,981
522325 Bežovce 809 8 105 1,010
521183 Bidovce 806 8 249 0,993
528145 Biel 811 8 101 1,011
502073 Bielovce 402 4 115 1,009
580473 Biely Kostol 207 2 153 1,005
526401 Bijacovce 704 7 513 0,960
504211 Bílkove Humence 205 2 242 0,994
503088 Bíňa 404 4 130 1,007
506788 Bíňovce 207 2 204 0,998
557315 Biskupice 606 6 209 0,998
542695 Biskupová 406 4 163 1,003
547522 Bitarová 511 5 380 0,977
501484 Blahová 201 2 118 1,009
501492 Blatná na Ostrove 201 2 121 1,009
522333 Blatná Polianka 809 8 102 1,011
507822 Blatné 108 1 137 1,007
522341 Blatné Remety 809 8 103 1,011
522350 Blatné Revištia 809 8 107 1,010
512079 Blatnica 506 5 495 0,962
521191 Blažice 806 8 208 0,998
512087 Blažovce 509 5 452 0,968
542709 Blesovce 406 4 233 0,995
514543 Blhovce 609 6 205 0,998
505854 Bobot 309 3 241 0,994
509582 Bobrov 507 5 604 0,949
510319 Bobrovček 505 5 661 0,942
510327 Bobrovec 505 5 635 0,945
510335 Bobrovník 505 5 595 0,950
559831 Bočiar 806 8 205 0,998
503461 Bodíky 201 2 119 1,009
557633 Bodiná 306 3 411 0,973
512095 Bodorová 509 5 464 0,966
524204 Bodovce 708 7 444 0,969
527149 Bodružal 712 7 359 0,979
501042 Bodza 401 4 110 1,010
555819 Bodzianske Lúky 401 4 109 1,010
519073 Bogliarka 701 7 445 0,969
521205 Bohdanovce 806 8 210 0,998
506796 Bohdanovce nad Trnavou 207 2 169 1,003
501506 Boheľov 201 2 112 1,010
582301 Bohunice 302 3 241 0,994
580937 Bohunice 402 4 261 0,991
525553 Bohúňovo 808 8 210 0,998
542717 Bojná 406 4 202 0,999
513903 Bojnice 307 3 291 0,988
506800 Bojničky 203 2 193 1,000
528161 Boľ 811 8 101 1,011
503681 Boldog 108 1 123 1,008
506818 Boleráz 207 2 172 1,002
512885 Bolešov 302 3 230 0,995
521213 Boliarov 806 8 308 0,985
511251 Boľkovce 606 6 186 1,000
512109 Borcová 509 5 449 0,968
556793 Borčany 301 3 197 0,999
557391 Borčice 302 3 228 0,995
507831 Borinka 106 1 263 0,991
506826 Borová 207 2 233 0,995
506834 Borovce 204 2 161 1,004
504238 Borský Mikuláš 205 2 197 0,999
504220 Borský Svätý Jur 205 2 174 1,002
528170 Borša 811 8 101 1,011
502090 Bory 402 4 153 1,005
505871 Bošáca 304 3 330 0,983
542733 Bošany 305 3 177 1,002
528188 Boťany 811 8 101 1,011
514551 Bottovo 609 6 196 0,999
525561 Bôrka 808 8 560 0,954
522368 Bracovce 807 8 105 1,010
500071 Branč 403 4 133 1,007
503096 Branovo 404 4 128 1,008
582000 Bratislava 100 1 152 1,005
508489 Braväcovo 603 6 610 0,948
525570 Brdárka 808 8 569 0,953
528200 Brehov 811 8 111 1,010
581607 Brehy 612 6 221 0,996
520055 Brekov 702 7 140 1,006
520063 Brestov 702 7 212 0,997
524212 Brestov 707 7 290 0,988
520071 Brestov nad Laborcom 705 7 215 0,997
506842 Brestovany 207 2 136 1,007
504254 Brestovec 303 3 387 0,976
501069 Brestovec 401 4 110 1,010
524221 Bretejovce 707 7 215 0,997
514578 Bretka 808 8 191 1,000
509591 Breza 507 5 657 0,942
547557 Brezany 511 5 381 0,976
528218 Brezina 811 8 179 1,001
518191 Breziny 611 6 366 0,978
527157 Breznica 711 7 176 1,002
511269 Breznička 607 6 227 0,995
527165 Breznička 711 7 235 0,994
508497 Brezno 603 6 504 0,961
542741 Brezolupy 301 3 222 0,996
519081 Brezov 701 7 190 1,000
504262 Brezová pod Bradlom 303 3 265 0,991
520080 Brezovec 709 7 269 0,990
509604 Brezovica 510 5 720 0,935
524239 Brezovica 708 7 447 0,968
524247 Brezovička 708 7 467 0,966
519090 Brezovka 701 7 346 0,981
524255 Brežany 707 7 367 0,978
502103 Brhlovce 402 4 204 0,998
512117 Brieštie 509 5 561 0,954
504271 Brodské 206 2 160 1,004
580449 Brodzany 305 3 192 1,000
505889 Brunovce 304 3 172 1,002
527173 Brusnica 711 7 191 1,000
515884 Brusník 610 6 235 0,994
508675 Brusno 601 6 417 0,972
526410 Brutovce 704 7 864 0,917
503100 Bruty 404 4 155 1,004
512915 Brvnište 306 3 360 0,979
560022 Brzotín 808 8 262 0,991
519103 Buclovany 701 7 238 0,994
501077 Búč 401 4 117 1,009
506851 Bučany 207 2 153 1,005
518204 Budča 611 6 285 0,988
514586 Budikovany 609 6 221 0,996
521221 Budimír 806 8 219 0,996
511277 Budiná 606 6 629 0,946
513857 Budince 807 8 104 1,011
512125 Budiš 509 5 478 0,964
522376 Budkovce 807 8 102 1,011
507849 Budmerice 107 1 176 1,002
526428 Buglovce 704 7 455 0,967
506869 Buková 207 2 310 0,985
527181 Bukovce 711 7 235 0,994
504289 Bukovec 303 3 360 0,979
521248 Bukovec 806 8 351 0,980
510351 Bukovina 505 5 591 0,951
558273 Bulhary 606 6 220 0,996
521256 Bunetice 806 8 412 0,973
522384 Bunkovce 809 8 106 1,010
515892 Bušince 610 6 162 1,003
523411 Bušovce 703 7 592 0,950
521264 Buzica 806 8 214 0,997
511293 Buzitka 606 6 205 0,998
557251 Bystrá 603 6 566 0,954
527190 Bystrá 711 7 379 0,977
526436 Bystrany 810 8 408 0,973
544094 Bystré 713 7 180 1,001
513911 Bystričany 307 3 239 0,994
512133 Bystrička 506 5 449 0,968
528226 Byšta 811 8 279 0,989
517461 Bytča 501 5 337 0,982
516708 Bzenica 613 6 245 0,993
524263 Bzenov 707 7 304 0,986
505897 Bzince pod Javorinou 304 3 292 0,987
580813 Bziny 503 5 492 0,963
518212 Bzovík 605 6 339 0,982
518221 Bzovská Lehôtka 611 6 422 0,971
527203 Bžany 711 7 172 1,002
545589 Cabaj-Čápor 403 4 159 1,004
544108 Cabov 713 7 217 0,997
514594 Cakov 609 6 176 1,002
528234 Cejkov 811 8 161 1,004
527211 Cernina 712 7 323 0,984
504297 Cerová 205 2 303 0,986
518239 Cerovo 605 6 468 0,966
521272 Cestice 806 8 211 0,997
506877 Cífer 207 2 149 1,005
513920 Cigeľ 307 3 450 0,968
519111 Cigeľka 701 7 508 0,961
527220 Cigla 712 7 329 0,983
542776 Cimenná 301 3 271 0,990
511315 Cinobaňa 607 6 432 0,970
582387 Čab 403 4 152 1,005
520098 Čabalovce 705 7 383 0,976
520101 Čabiny 705 7 253 0,992
518247 Čabradský Vrbovok 605 6 314 0,985
509132 Čadca 502 5 506 0,961
505901 Čachtice 304 3 182 1,001
502111 Čajkov 402 4 190 1,000
502120 Čaka 402 4 179 1,001
500101 Čakajovce 403 4 148 1,005
511323 Čakanovce 606 6 243 0,993
521281 Čakanovce 806 8 271 0,990
501514 Čakany 201 2 125 1,008
544116 Čaklov 713 7 134 1,007
501085 Čalovec 401 4 108 1,010
511331 Čamovce 606 6 207 0,998
521299 Čaňa 806 8 174 1,002
500127 Čaradice 407 4 245 0,993
504319 Čáry 205 2 167 1,003
507857 Častá 107 1 292 0,987
504327 Častkov 205 2 382 0,976
505919 Častkovce 304 3 177 1,002
555843 Čata 402 4 132 1,007
507865 Čataj 108 1 133 1,007
513938 Čavoj 307 3 580 0,952
515906 Čebovce 610 6 215 0,997
522392 Čečehov 807 8 105 1,010
521302 Čečejovce 806 8 210 0,998
503118 Čechy 404 4 151 1,005
555886 Čechynce 403 4 133 1,007
518255 Čekovce 605 6 396 0,975
500135 Čeľadice 403 4 180 1,001
556297 Čeľadince 406 4 170 1,002
515914 Čeláre 610 6 154 1,004
557561 Čelkova Lehota 306 3 449 0,968
515922 Čelovce 610 6 346 0,981
524271 Čelovce 707 7 373 0,977
528242 Čeľovce 811 8 139 1,006
580554 Čenkovce 201 2 123 1,008
513946 Čereňany 307 3 258 0,992
514608 Čerenčany 609 6 214 0,997
528251 Čerhov 811 8 129 1,008
508519 Čerín 601 6 395 0,975
542792 Čermany 406 4 179 1,001
503126 Černík 404 4 126 1,008
520110 Černina 702 7 253 0,992
528269 Černochov 811 8 167 1,003
520128 Čertižné 705 7 438 0,969
524280 Červená Voda 708 7 520 0,959
515931 Červeňany 610 6 339 0,982
524301 Červenica 707 7 578 0,952
524298 Červenica pri Sabinove 708 7 356 0,980
506885 Červeník 203 2 144 1,006
555916 Červený Hrádok 407 4 170 1,002
512931 Červený Kameň 302 3 357 0,979
523429 Červený Kláštor 703 7 462 0,966
511340 České Brezovo 607 6 451 0,968
528277 Čičarovce 807 8 105 1,010
544124 Čičava 713 7 156 1,004
517470 Čičmany 511 5 645 0,944
501093 Číčov 401 4 110 1,010
528285 Čierna 811 8 100 1,011
542806 Čierna Lehota 301 3 390 0,975
525596 Čierna Lehota 808 8 509 0,961
528293 Čierna nad Tisou 811 8 110 1,010
503690 Čierna Voda 202 2 117 1,009
509159 Čierne 502 5 475 0,965
500151 Čierne Kľačany 407 4 224 0,996
544132 Čierne nad Topľou 713 7 158 1,004
528307 Čierne Pole 807 8 105 1,010
508527 Čierny Balog 603 6 555 0,955
503703 Čierny Brod 202 2 118 1,009
514616 Čierny Potok 609 6 208 0,998
500160 Čifáre 403 4 170 1,002
501531 Čiližská Radvaň 201 2 110 1,010
518719 Čimhová 510 5 666 0,941
526673 Čirč 710 7 506 0,961
514624 Číž 609 6 170 1,002
521311 Čižatice 806 8 290 0,988
525600 Čoltovo 808 8 199 0,999
512141 Čremošné 509 5 649 0,943
560031 Čučma 808 8 447 0,968
520136 Čukalovce 709 7 396 0,975
524310 Ďačov 708 7 407 0,973
515949 Dačov Lom 610 6 488 0,963
524328 Daletice 708 7 504 0,961
526444 Danišovce 810 8 457 0,967
512150 Ďanová 506 5 449 0,968
544141 Ďapalovce 713 7 193 1,000
528315 Dargov 811 8 259 0,991
544159 Davidov 713 7 196 0,999
521329 Debraď 806 8 265 0,991
520152 Dedačov 702 7 209 0,998
501107 Dedina Mládeže 401 4 110 1,010
503134 Dedinka 404 4 194 1,000
525618 Dedinky 808 8 784 0,927
506893 Dechtice 207 2 182 1,001
516716 Dekýš 602 6 471 0,965
502154 Demandice 402 4 133 1,007
510386 Demänovská Dolina 505 5 1109 0,887
524336 Demjata 707 7 299 0,987
544167 Detrík 713 7 391 0,975
518263 Detva 604 6 474 0,965
518271 Detvianska Huta 604 6 850 0,919
502162 Devičany 402 4 276 0,989
518280 Devičie 605 6 254 0,992
542822 Dežerice 301 3 215 0,997
512168 Diaková 506 5 436 0,970
503711 Diakovce 405 4 115 1,009
513954 Diviacka Nová Ves 307 3 266 0,991
513962 Diviaky nad Nitricou 307 3 290 0,988
511358 Divín 606 6 434 0,970
517488 Divina 511 5 410 0,973
517496 Divinka 511 5 388 0,976
556599 Dlhá 207 2 187 1,000
509167 Dlhá nad Kysucou 502 5 537 0,957
509639 Dlhá nad Oravou 503 5 530 0,958
503720 Dlhá nad Váhom 405 4 115 1,009
525626 Dlhá Ves 808 8 332 0,982
544175 Dlhé Klčovo 713 7 114 1,009
520161 Dlhé nad Cirochou 709 7 185 1,001
517500 Dlhé Pole 511 5 536 0,957
526452 Dlhé Stráže 704 7 599 0,950
527238 Dlhoňa 712 7 355 0,980
513971 Dlžín 307 3 404 0,974
528323 Dobrá 811 8 100 1,011
518298 Dobrá Niva 611 6 357 0,979
506915 Dobrá Voda 207 2 244 0,993
511366 Dobroč 606 6 654 0,943
501549 Dobrohošť 201 2 122 1,008
527246 Dobroslava 712 7 319 0,984
525634 Dobšiná 808 8 459 0,967
512940 Dohňany 308 3 336 0,982
504335 Dojč 205 2 182 1,001
507873 Doľany 107 1 245 0,993
526461 Doľany 704 7 590 0,951
515957 Dolinka 610 6 153 1,005
512958 Dolná Breznica 308 3 296 0,987
506923 Dolná Krupá 207 2 192 1,000
508535 Dolná Lehota 603 6 496 0,962
512966 Dolná Mariková 306 3 427 0,971
508543 Dolná Mičiná 601 6 388 0,976
505935 Dolná Poruba 309 3 429 0,971
502171 Dolná Seč 402 4 155 1,004
555789 Dolná Streda 202 2 125 1,008
515965 Dolná Strehová 610 6 239 0,994
505943 Dolná Súča 309 3 363 0,979
517518 Dolná Tižina 511 5 442 0,969
516724 Dolná Trnávka 613 6 238 0,994
516732 Dolná Ves 613 6 418 0,972
516741 Dolná Ždaňa 613 6 238 0,994
506931 Dolné Dubové 207 2 183 1,001
557439 Dolné Kočkovce 308 3 260 0,991
582425 Dolné Lefantovce 403 4 158 1,004
556661 Dolné Lovčice 207 2 135 1,007
518301 Dolné Mladonice 605 6 392 0,975
542849 Dolné Naštice 301 3 203 0,998
500194 Dolné Obdokovce 403 4 190 1,000
506940 Dolné Orešany 207 2 200 0,999
506958 Dolné Otrokovce 203 2 185 1,001
515973 Dolné Plachtince 610 6 203 0,998
503746 Dolné Saliby 202 2 115 1,009
502189 Dolné Semerovce 402 4 145 1,006
505951 Dolné Srnie 304 3 222 0,996
515981 Dolné Strháre 610 6 240 0,994
506966 Dolné Trhovište 203 2 185 1,001
513989 Dolné Vestenice 307 3 223 0,996
514632 Dolné Zahorany 609 6 252 0,992
556521 Dolné Zelenice 203 2 135 1,007
518310 Dolný Badín 605 6 305 0,986
501557 Dolný Bar 201 2 114 1,009
508551 Dolný Harmanec 601 6 484 0,964
517526 Dolný Hričov 511 5 356 0,980
503754 Dolný Chotár 202 2 110 1,010
512206 Dolný Kalník 506 5 433 0,970
509540 Dolný Kubín 503 5 507 0,961
546640 Dolný Lieskov 306 3 318 0,984
506982 Dolný Lopašov 204 2 206 0,998
503151 Dolný Ohaj 404 4 123 1,008
502197 Dolný Pial 402 4 178 1,001
501611 Dolný Štál 201 2 112 1,010
509175 Dolný Vadičov 504 5 442 0,969
502201 Domadice 402 4 161 1,004
518336 Domaníky 605 6 197 0,999
513008 Domaniža 306 3 382 0,976
526479 Domaňovce 704 7 436 0,970
508560 Donovaly 601 6 972 0,904
508578 Drábsko 603 6 916 0,910
528331 Drahňov 807 8 105 1,010
506991 Drahovce 204 2 150 1,005
526487 Dravce 704 7 680 0,940
514641 Dražice 609 6 275 0,990
512214 Dražkovce 506 5 426 0,971
518344 Drážovce 605 6 199 0,999
514659 Drienčany 609 6 229 0,995
524344 Drienica 708 7 458 0,967
524352 Drienov 707 7 219 0,996
521337 Drienovec 806 8 188 1,000
518352 Drienovo 605 6 363 0,979
524361 Drienovská Nová Ves 707 7 225 0,996
505960 Drietoma 309 3 230 0,995
514667 Drňa 609 6 182 1,001
525642 Drnava 808 8 376 0,977
521345 Družstevná pri Hornáde 806 8 226 0,996
502219 Drženice 402 4 218 0,997
514675 Držkovce 608 6 219 0,996
557323 Ďubákovo 607 6 820 0,922
519138 Dubinné 701 7 219 0,996
513016 Dubnica nad Váhom 302 3 253 0,992
542857 Dubnička 301 3 255 0,992
503169 Dubník 404 4 138 1,006
514683 Dubno 609 6 238 0,994
505978 Dubodiel 309 3 326 0,983
507881 Dubová 107 1 224 0,996
527254 Dubová 712 7 317 0,984
507008 Dubovany 204 2 154 1,004
504343 Dubovce 206 2 210 0,998
512222 Dubové 509 5 484 0,964
518361 Dubové 611 6 422 0,971
514691 Dubovec 609 6 171 1,002
524379 Dubovica 708 7 415 0,972
510408 Dúbrava 505 5 649 0,943
526495 Dúbrava 704 7 623 0,947
520179 Dúbrava 709 7 255 0,992
508586 Dúbravica 601 6 428 0,971
522406 Dúbravka 807 8 105 1,010
518379 Dúbravy 604 6 477 0,965
558338 Ducové 204 2 171 1,002
518387 Dudince 605 6 144 1,006
580601 Dukovce 712 7 253 0,992
513024 Dulov 302 3 246 0,993
524387 Dulova Ves 707 7 314 0,985
501123 Dulovce 401 4 136 1,007
557919 Dulovo 609 6 178 1,001
509183 Dunajov 502 5 378 0,977
545333 Dunajská Lužná 108 1 130 1,007
501433 Dunajská Streda 201 2 115 1,009
555541 Dunajský Klátov 201 2 113 1,009
527262 Duplín 711 7 195 0,999
557986 Ďurčiná 511 5 514 0,960
544183 Ďurďoš 713 7 170 1,002
521353 Ďurďošík 806 8 237 0,994
557609 Ďurďové 306 3 447 0,968
521361 Ďurkov 806 8 264 0,991
526681 Ďurková 710 7 523 0,959
515990 Ďurkovce 610 6 184 1,001
556262 Dvorany nad Nitrou 406 4 158 1,004
542873 Dvorec 301 3 200 0,999
528340 Dvorianky 811 8 114 1,009
507024 Dvorníky 203 2 163 1,003
559873 Dvorníky-Včeláre 806 8 204 0,998
503177 Dvory nad Žitavou 404 4 121 1,009
528358 Egreš 811 8 145 1,006
517542 Fačkov 511 5 534 0,958
522414 Falkušovce 807 8 103 1,011
502227 Farná 402 4 148 1,005
522422 Fekišovce 809 8 118 1,009
514713 Figa 609 6 181 1,001
527271 Fijaš 712 7 250 0,993
511391 Fiľakovo 606 6 190 1,000
511404 Fiľakovské Kováče 606 6 185 1,001
524395 Fintice 707 7 271 0,990
512257 Folkušová 506 5 516 0,960
526690 Forbasy 710 7 537 0,957
519154 Frička 701 7 514 0,960
519162 Fričkovce 701 7 437 0,970
524409 Fričovce 707 7 452 0,968
524417 Fulianka 707 7 271 0,990
501573 Gabčíkovo 201 2 114 1,009
519171 Gaboltov 701 7 410 0,973
507890 Gajary 106 1 150 1,005
503665 Galanta 202 2 119 1,009
510416 Galovany 505 5 586 0,951
503762 Gáň 202 2 121 1,009
523437 Gánovce 706 7 642 0,944
517551 Gbeľany 511 5 361 0,979
503185 Gbelce 404 4 133 1,007
504351 Gbely 206 2 172 1,002
521370 Geča 806 8 181 1,001
526509 Gelnica 801 8 365 0,978
514721 Gemer 608 6 181 1,001
514730 Gemerček 609 6 246 0,993
525651 Gemerská Hôrka 808 8 219 0,996
514748 Gemerská Panica 808 8 191 1,000
525669 Gemerská Poloma 808 8 327 0,983
514756 Gemerská Ves 608 6 196 0,999
514764 Gemerské Dechtáre 609 6 206 0,998
557889 Gemerské Michalovce 609 6 195 0,999
525677 Gemerské Teplice 608 6 234 0,995
514781 Gemerský Jablonec 609 6 228 0,995
525685 Gemerský Sad 608 6 253 0,992
524425 Geraltov 707 7 518 0,960
519189 Gerlachov 701 7 354 0,980
523445 Gerlachov 706 7 790 0,926
544191 Giglovce 713 7 149 1,005
519197 Giraltovce 712 7 207 0,998
544205 Girovce 713 7 143 1,006
516007 Glabušovce 610 6 170 1,002
525693 Gočaltovo 808 8 365 0,978
525707 Gočovo 808 8 390 0,975
500232 Golianovo 403 4 163 1,003
514799 Gortva 609 6 187 1,000
510424 Gôtovany 505 5 587 0,951
526517 Granč-Petrovce 704 7 458 0,967
557331 Gregorova Vieska 606 6 267 0,991
524433 Gregorovce 707 7 319 0,984
527289 Gribov 711 7 278 0,989
559644 Gruzovce 702 7 178 1,001
521388 Gyňov 806 8 171 1,002
509655 Habovka 510 5 736 0,933
520187 Habura 705 7 376 0,977
521396 Hačava 806 8 630 0,946
512265 Háj 509 5 509 0,961
518123 Háj 806 8 270 0,990
542881 Hajná Nová Ves 406 4 197 0,999
514811 Hajnáčka 609 6 224 0,996
500241 Hájske 405 4 126 1,008
526703 Hajtovka 710 7 538 0,957
542890 Haláčovce 301 3 217 0,997
511421 Halič 606 6 262 0,991
526711 Haligovce 710 7 506 0,961
556424 Haluzice 304 3 266 0,991
507903 Hamuliakovo 108 1 128 1,008
513997 Handlová 307 3 465 0,966
524441 Hanigovce 708 7 521 0,959
518522 Haniska 707 7 241 0,994
521400 Haniska 806 8 200 0,999
525715 Hanková 808 8 489 0,963
519201 Hankovce 701 7 250 0,993
520195 Hankovce 702 7 182 1,001
544213 Hanušovce nad Topľou 713 7 197 0,999
526525 Harakovce 704 7 601 0,949
519219 Harhaj 701 7 212 0,997
526533 Harichovce 810 8 451 0,968
508594 Harmanec 601 6 441 0,969
522431 Hatalov 807 8 104 1,011
557510 Hatné 306 3 313 0,985
527297 Havaj 711 7 274 0,990
523461 Havka 703 7 627 0,946
527301 Havranec 712 7 385 0,976
522449 Hažín 807 8 120 1,009
559598 Hažín nad Cirochou 702 7 167 1,003
519227 Hažlín 701 7 283 0,989
526541 Helcmanovce 801 8 405 0,973
508608 Heľpa 603 6 660 0,942
525723 Henckovce 808 8 346 0,981
526550 Henclová 801 8 650 0,943
581674 Hencovce 713 7 122 1,008
524450 Hendrichovce 707 7 427 0,971
521418 Herľany 806 8 361 0,979
524468 Hermanovce 707 7 465 0,966
544221 Hermanovce nad Topľou 713 7 295 0,987
519235 Hertník 701 7 463 0,966
519243 Hervartov 701 7 450 0,968
508616 Hiadeľ 601 6 487 0,963
526568 Hincovce 810 8 443 0,969
509663 Hladovka 510 5 747 0,931
504360 Hlboké 205 2 256 0,992
581984 Hlboké nad Váhom 501 5 341 0,981
516767 Hliník nad Hronom 613 6 238 0,994
544230 Hlinné 713 7 151 1,005
522457 Hlivištia 809 8 265 0,991
507032 Hlohovec 203 2 146 1,005
526720 Hniezdne 710 7 534 0,958
526576 Hnilčík 810 8 678 0,940
526584 Hnilec 810 8 651 0,943
522465 Hnojné 807 8 108 1,010
514829 Hnúšťa 609 6 389 0,975
514837 Hodejov 609 6 196 0,999
514845 Hodejovec 609 6 205 0,998
521426 Hodkovce 806 8 323 0,984
516759 Hodruša-Hámre 612 6 426 0,971
502243 Hokovce 402 4 138 1,006
528731 Holčíkovce 713 7 153 1,005
580911 Holiare 401 4 110 1,010
501581 Holice 201 2 120 1,009
504378 Holíč 206 2 180 1,001
511439 Holiša 606 6 179 1,001
523470 Holumnica 703 7 594 0,950
525731 Honce 808 8 377 0,977
502251 Hontianska Vrbica 402 4 159 1,004
518409 Hontianske Moravce 605 6 147 1,005
518417 Hontianske Nemce 605 6 259 0,991
518425 Hontianske Tesáre 605 6 162 1,003
545350 Hontianske Trsťany 402 4 164 1,003
522473 Horňa 809 8 141 1,006
557692 Horná Breznica 308 3 334 0,982
555878 Horná Kráľová 405 4 142 1,006
507041 Horná Krupá 207 2 216 0,997
509671 Horná Lehota 503 5 517 0,960
508624 Horná Lehota 603 6 532 0,958
513083 Horná Mariková 306 3 530 0,958
508632 Horná Mičiná 601 6 437 0,970
513091 Horná Poruba 302 3 410 0,973
501590 Horná Potôň 201 2 123 1,008
502260 Horná Seč 402 4 158 1,004
506001 Horná Streda 304 3 169 1,003
516015 Horná Strehová 610 6 205 0,998
506010 Horná Súča 309 3 429 0,971
512273 Horná Štubňa 509 5 624 0,946
514004 Horná Ves 307 3 318 0,984
581747 Horná Ves 613 6 439 0,969
516791 Horná Ždaňa 613 6 296 0,987
506028 Horňany 309 3 222 0,996
507059 Horné Dubové 207 2 219 0,996
516805 Horné Hámre 612 6 416 0,972
556351 Horné Chlebany 406 4 178 1,001
545635 Horné Lefantovce 403 4 188 1,000
518433 Horné Mladonice 605 6 455 0,967
555568 Horné Mýto 201 2 113 1,009
542920 Horné Naštice 301 3 220 0,996
542938 Horné Obdokovce 406 4 181 1,001
507067 Horné Orešany 207 2 200 0,999
507075 Horné Otrokovce 203 2 208 0,998
516023 Horné Plachtince 610 6 243 0,993
508641 Horné Pršany 601 6 641 0,944
503771 Horné Saliby 202 2 115 1,009
502278 Horné Semerovce 402 4 132 1,007
506036 Horné Srnie 309 3 242 0,994
516031 Horné Strháre 610 6 244 0,993
542954 Horné Štitáre 406 4 199 0,999
556602 Horné Trhovište 203 2 211 0,997
502286 Horné Turovce 402 4 143 1,006
514012 Horné Vestenice 307 3 255 0,992
514853 Horné Zahorany 609 6 461 0,967
556530 Horné Zelenice 203 2 137 1,007
518441 Horný Badín 605 6 311 0,985
501603 Horný Bar 201 2 120 1,009
517593 Horný Hričov 511 5 311 0,985
512290 Horný Kalník 506 5 445 0,969
580856 Horný Lieskov 306 3 355 0,980
502294 Horný Pial 402 4 174 1,002
518450 Horný Tisovník 604 6 388 0,976
509205 Horný Vadičov 504 5 487 0,963
513121 Horovce 308 3 249 0,993
522481 Horovce 807 8 106 1,010
503789 Hoste 202 2 125 1,008
514861 Hostice 609 6 205 0,998
500283 Hostie 407 4 248 0,993
514870 Hostišovce 609 6 266 0,991
555959 Hosťová 403 4 195 0,999
500305 Hosťovce 407 4 213 0,997
518107 Hosťovce 806 8 171 1,002
520209 Hostovice 709 7 358 0,979
523496 Hozelec 706 7 683 0,939
523488 Hôrka 706 7 600 0,949
505994 Hôrka nad Váhom 304 3 197 0,999
517577 Hôrky 511 5 375 0,977
Kód obce Obec/mesto Kód
okresu
Kód
kraja
Nadmorská
výška
Objemové
prepočítavacie
číslo
516813 Hrabičov 612 6 358 0,979
524476 Hrabkov 707 7 446 0,968
520217 Hrabová Roztoka 709 7 389 0,975
527319 Hrabovčík 712 7 264 0,991
519251 Hrabovec 701 7 243 0,993
520225 Hrabovec nad Laborcom 702 7 211 0,997
506044 Hrabovka 309 3 294 0,987
519260 Hrabské 701 7 474 0,965
526592 Hrabušice 810 8 542 0,957
523500 Hradisko 703 7 840 0,920
542962 Hradište 305 3 212 0,997
511447 Hradište 607 6 297 0,987
504386 Hradište pod Vrátnom 205 2 233 0,995
506052 Hrádok 304 3 196 0,999
506061 Hrachovište 304 3 210 0,998
514888 Hrachovo 609 6 288 0,988
528366 Hraň 811 8 101 1,011
526738 Hraničné 710 7 534 0,958
523518 Hranovnica 706 7 610 0,948
506079 Hrašné 303 3 333 0,982
521442 Hrašovík 806 8 213 0,997
528374 Hrčeľ 811 8 133 1,007
525740 Hrhov 808 8 216 0,997
528382 Hriadky 811 8 109 1,010
547590 Hričovské Podhradie 511 5 323 0,984
518468 Hriňová 604 6 669 0,941
543144 Hrišovce 801 8 468 0,966
581895 Hrkovce 402 4 126 1,008
514896 Hrlica 608 6 439 0,969
581020 Hrnčiarovce nad Parnou 207 2 141 1,006
514900 Hrnčiarska Ves 607 6 236 0,994
514918 Hrnčiarske Zalužany 607 6 223 0,996
508659 Hrochoť 601 6 622 0,947
526746 Hromoš 710 7 532 0,958
508667 Hronec 603 6 488 0,963
502324 Hronovce 402 4 131 1,007
580236 Hronsek 601 6 309 0,985
518476 Hronská Breznica 611 6 268 0,990
516821 Hronská Dúbrava 613 6 498 0,962
502332 Hronské Kľačany 402 4 164 1,003
502341 Hronské Kosihy 402 4 171 1,002
516830 Hronský Beňadik 612 6 180 1,001
503797 Hrubá Borša 108 1 123 1,008
500313 Hruboňovo 403 4 162 1,003
520233 Hrubov 702 7 306 0,986
503801 Hrubý Šúr 108 1 124 1,008
516040 Hrušov 610 6 349 0,980
525758 Hrušov 808 8 232 0,995
542971 Hrušovany 406 4 158 1,004
514926 Hrušovo 609 6 273 0,990
509680 Hruštín 507 5 704 0,937
501620 Hubice 201 2 124 1,008
556581 Hubina 204 2 222 0,996
524492 Hubošovce 708 7 356 0,980
510441 Hubová 508 5 449 0,968
514934 Hubovo 609 6 233 0,995
525766 Hucín 608 6 221 0,996
520241 Hudcovce 702 7 136 1,007
503193 Hul 404 4 128 1,008
520004 Humenné 702 7 155 1,004
523526 Huncovce 703 7 641 0,944
527327 Hunkovce 712 7 294 0,987
503819 Hurbanova Ves 108 1 124 1,008
501140 Hurbanovo 401 4 114 1,009
522490 Husák 809 8 217 0,997
514942 Husiná 609 6 241 0,994
519278 Hutka 701 7 372 0,978
510459 Huty 505 5 807 0,924
501638 Hviezdoslavov 201 2 126 1,008
517623 Hvozdnica 501 5 328 0,983
510467 Hybe 505 5 688 0,939
521469 Hýľov 806 8 480 0,964
514951 Chanava 609 6 173 1,002
503207 Chľaba 404 4 115 1,009
509698 Chlebnice 503 5 582 0,952
520268 Chlmec 702 7 212 0,997
526754 Chmeľnica 710 7 521 0,959
524506 Chmeľov 707 7 358 0,979
519286 Chmeľová 701 7 363 0,979
524514 Chmeľovec 707 7 368 0,978
524549 Chmiňany 707 7 379 0,977
524522 Chminianska Nová Ves 707 7 423 0,971
524531 Chminianske Jakubovany 707 7 425 0,971
500321 Choča 407 4 174 1,002
506087 Chocholná-Velčice 309 3 371 0,978
522503 Choňkovce 809 8 200 0,999
507911 Chorvátsky Grob 108 1 141 1,006
599310 Chorváty 806 8 196 0,999
527335 Chotča 711 7 217 0,997
501158 Chotín 401 4 110 1,010
556165 Chrabrany 406 4 159 1,004
514969 Chrámec 609 6 176 1,002
543152 Chrasť nad Hornádom 810 8 424 0,971
516058 Chrastince 610 6 146 1,005
521477 Chrastné 806 8 247 0,993
514021 Chrenovec-Brusno 307 3 335 0,982
504394 Chropov 206 2 244 0,993
516066 Chrťany 610 6 222 0,996
507121 Chtelnica 204 2 199 0,999
556408 Chudá Lehota 301 3 223 0,996
514977 Chvalová 608 6 222 0,996
504408 Chvojnica 303 3 384 0,976
514039 Chvojnica 307 3 484 0,964
543004 Chynorany 305 3 175 1,002
525774 Chyžné 608 6 296 0,987
555487 Igram 108 1 144 1,006
523534 Ihľany 703 7 684 0,939
516848 Ihráč 613 6 485 0,964
513156 Ilava 302 3 313 0,985
543161 Iliašovce 810 8 522 0,959
516856 Ilija 602 6 497 0,962
501166 Imeľ 401 4 111 1,010
502359 Iňa 402 4 171 1,002
522511 Iňačovce 807 8 103 1,011
522520 Inovce 809 8 485 0,964
516074 Ipeľské Predmostie 610 6 133 1,007
502367 Ipeľské Úľany 402 4 332 0,982
502375 Ipeľský Sokolec 402 4 119 1,009
509701 Istebné 503 5 490 0,963
507300 Ivachnová 508 5 503 0,961
512303 Ivančiná 509 5 455 0,967
514985 Ivanice 609 6 168 1,003
507938 Ivanka pri Dunaji 108 1 132 1,007
558320 Ivanka pri Nitre 403 4 140 1,006
506095 Ivanovce 309 3 197 0,999
501174 Iža 401 4 108 1,010
556807 Ižipovce 505 5 598 0,950
528391 Ižkovce 807 8 100 1,011
520276 Jabloň 702 7 206 0,998
507946 Jablonec 107 1 159 1,004
504416 Jablonica 205 2 209 0,998
504424 Jablonka 303 3 287 0,988
543179 Jablonov 704 7 482 0,964
525782 Jablonov nad Turňou 808 8 227 0,995
502383 Jabloňovce 402 4 283 0,989
507954 Jablonové 106 1 230 0,995
517631 Jablonové 501 5 332 0,982
556157 Jacovce 406 4 193 1,000
501654 Jahodná 201 2 114 1,009
543187 Jaklovce 801 8 325 0,983
524557 Jakovany 708 7 507 0,961
526762 Jakubany 710 7 613 0,948
507962 Jakubov 106 1 150 1,005
524565 Jakubova Voľa 708 7 367 0,978
510505 Jakubovany 505 5 709 0,936
524573 Jakubovany 708 7 416 0,972
527343 Jakušovce 711 7 265 0,991
520284 Jalová 709 7 339 0,982
557714 Jalovec 307 3 348 0,981
510513 Jalovec 505 5 692 0,938
507130 Jalšové 203 2 161 1,004
518484 Jalšovík 605 6 342 0,981
510521 Jamník 505 5 684 0,939
543195 Jamník 810 8 459 0,967
514993 Janice 609 6 171 1,002
521485 Janík 806 8 188 1,000
501662 Janíky 201 2 125 1,008
520292 Jankovce 702 7 178 1,001
524581 Janov 707 7 294 0,987
516872 Janova Lehota 613 6 418 0,972
519294 Janovce 701 7 366 0,978
503827 Jánovce 202 2 120 1,009
523542 Jánovce 706 7 579 0,952
524590 Janovík 707 7 230 0,995
508691 Jarabá 603 6 840 0,920
526771 Jarabina 710 7 586 0,951
500356 Jarok 403 4 151 1,005
524603 Jarovnice 708 7 422 0,971
513172 Jasenica 306 3 312 0,985
508705 Jasenie 603 6 504 0,961
559547 Jasenov 702 7 157 1,004
522538 Jasenov 809 8 170 1,002
509710 Jasenová 503 5 538 0,957
528749 Jasenovce 713 7 150 1,005
517640 Jasenové 511 5 441 0,969
512311 Jasenovo 509 5 503 0,961
507156 Jaslovské Bohunice 207 2 162 1,003
521493 Jasov 806 8 263 0,991
503215 Jasová 404 4 158 1,004
516881 Jastrabá 613 6 425 0,971
528757 Jastrabie nad Topľou 713 7 141 1,006
522546 Jastrabie pri Michalovciach 807 8 104 1,011
503223 Jatov 404 4 115 1,009
523551 Javorina (vojenský obvod) 703 7 1143 0,882
512320 Jazernica 509 5 449 0,968
519308 Jedlinka 701 7 405 0,973
500364 Jedľové Kostoľany 407 4 394 0,975
500372 Jelenec 403 4 197 0,999
503835 Jelka 202 2 121 1,009
525791 Jelšava 608 6 258 0,992
500381 Jelšovce 403 4 145 1,006
511463 Jelšovec 606 6 174 1,002
522554 Jenkovce 809 8 107 1,010
556777 Jesenské 402 4 177 1,002
515001 Jesenské 609 6 186 1,000
515019 Jestice 609 6 206 0,998
556416 Ješkova Ves 305 3 215 0,997
523569 Jezersko 703 7 795 0,925
560049 Jovice 808 8 294 0,987
522562 Jovsa 807 8 134 1,007
502391 Jur nad Hronom 402 4 146 1,005
527351 Jurkova Voľa 712 7 295 0,987
501671 Jurová 201 2 116 1,009
523577 Jurské 703 7 640 0,944
528765 Juskova Voľa 713 7 248 0,993
522571 Kačanov 807 8 100 1,011
503843 Kajal 202 2 117 1,009
512338 Kaľamenová 509 5 463 0,966
510530 Kalameny 508 5 565 0,954
543209 Kaľava 810 8 570 0,953
507997 Kalinkovo 108 1 129 1,008
520314 Kalinov 705 7 432 0,970
511471 Kalinovo 607 6 212 0,997
502413 Kalná nad Hronom 402 4 175 1,002
520322 Kalná Roztoka 709 7 268 0,990
506109 Kálnica 304 3 223 0,996
519316 Kalnište 712 7 184 1,001
511480 Kalonda 606 6 168 1,003
515027 Kaloša 609 6 198 0,999
521507 Kalša 806 8 200 0,999
522589 Kaluža 807 8 117 1,009
543039 Kamanová 406 4 158 1,004
525812 Kameňany 608 6 246 0,993
514063 Kamenec pod Vtáčnikom 307 3 276 0,989
524611 Kamenica 708 7 483 0,964
520331 Kamenica nad Cirochou 702 7 184 1,001
503231 Kamenica nad Hronom 404 4 132 1,007
557404 Kameničany 302 3 233 0,995
501182 Kameničná 401 4 110 1,010
503240 Kamenín 404 4 125 1,008
517658 Kamenná Poruba 511 5 485 0,964
528773 Kamenná Poruba 713 7 150 1,005
516082 Kamenné Kosihy 610 6 197 0,999
503258 Kamenný Most 404 4 112 1,010
520349 Kamienka 702 7 230 0,995
526789 Kamienka 710 7 586 0,951
514071 Kanianka 307 3 372 0,978
500399 Kapince 403 4 169 1,003
527360 Kapišová 712 7 259 0,991
555495 Kaplna 108 1 146 1,005
524620 Kapušany 707 7 279 0,989
528404 Kapušianske Kľačany 807 8 102 1,011
512346 Karlová 506 5 471 0,965
520357 Karná 702 7 188 1,000
528412 Kašov 811 8 144 1,006
507164 Kátlovce 207 2 172 1,002
504432 Kátov 206 2 164 1,003
528421 Kazimír 811 8 154 1,004
521523 Kecerovce 806 8 307 0,986
521540 Kecerovský Lipovec 806 8 354 0,980
527378 Kečkovce 712 7 383 0,976
525821 Kečovo 808 8 332 0,982
559687 Kechnec 806 8 171 1,002
524638 Kendice 707 7 236 0,994
515035 Kesovce 609 6 197 0,999
502472 Keť 402 4 155 1,004
523585 Kežmarok 703 7 627 0,946
516091 Kiarov 610 6 182 1,001
507172 Kľačany 203 2 169 1,003
557994 Kľače 511 5 443 0,969
514080 Kľačno 307 3 400 0,974
528781 Kladzany 713 7 121 1,009
516902 Kľak 612 6 616 0,947
500402 Klasov 403 4 180 1,001
512354 Kláštor pod Znievom 506 5 494 0,962
543047 Klátova Nová Ves 305 3 198 0,999
543225 Klčov 704 7 505 0,961
516104 Kleňany 610 6 216 0,997
524646 Klenov 707 7 560 0,954
520365 Klenová 709 7 249 0,993
515043 Klenovec 609 6 335 0,982
557552 Klieština 306 3 360 0,979
509728 Klin 507 5 630 0,946
513831 Klin nad Bodrogom 811 8 97 1,011
501191 Klížska Nemá 401 4 111 1,010
518492 Klokoč 604 6 560 0,954
509213 Klokočov 502 5 622 0,947
522597 Klokočov 807 8 138 1,006
509221 Klubina 502 5 455 0,967
501689 Kľúčovec 201 2 110 1,010
543233 Kluknava 801 8 361 0,979
519324 Kľušov 701 7 317 0,984
503266 Kmeťovo 404 4 131 1,007
525839 Kobeliarovo 808 8 455 0,967
519332 Kobylnice 712 7 209 0,998
519341 Kobyly 701 7 362 0,979
525847 Koceľovce 808 8 345 0,981
515051 Kociha 609 6 248 0,993
514098 Kocurany 307 3 310 0,985
507199 Kočín-Lančár 204 2 226 0,996
506125 Kočovce 304 3 184 1,001
519359 Kochanovce 701 7 241 0,994
520373 Kochanovce 702 7 157 1,004
524654 Kojatice 707 7 335 0,982
543241 Kojšov 801 8 463 0,966
511498 Kokava nad Rimavicou 607 6 329 0,983
524662 Kokošovce 707 7 424 0,971
521558 Kokšov-Bakša 806 8 183 1,001
526797 Kolačkov 710 7 649 0,943
543055 Kolačno 305 3 238 0,994
516112 Koláre 610 6 145 1,006
517674 Kolárovice 501 5 578 0,952
501204 Kolárovo 401 4 110 1,010
520381 Kolbasov 709 7 299 0,987
527386 Kolbovce 711 7 211 0,997
522601 Kolibabovce 809 8 174 1,002
500411 Kolíňany 403 4 199 0,999
543250 Kolinovce 810 8 394 0,975
520390 Kolonica 709 7 358 0,979
503274 Kolta 404 4 174 1,002
528790 Komárany 713 7 135 1,007
501026 Komárno 401 4 109 1,010
519367 Komárov 701 7 244 0,993
521566 Komárovce 806 8 198 0,999
503282 Komjatice 404 4 128 1,008
510548 Komjatná 508 5 679 0,940
503291 Komoča 404 4 110 1,010
543063 Koniarovce 406 4 156 1,004
515060 Konrádovce 609 6 231 0,995
507393 Konská 505 5 755 0,930
517682 Konská 511 5 435 0,970
522627 Koňuš 809 8 270 0,990
504459 Kopčany 206 2 163 1,003
516937 Kopernica 613 6 504 0,961
507202 Koplotovce 203 2 159 1,004
519375 Koprivnica 701 7 262 0,991
508713 Kordíky 601 6 848 0,919
527394 Korejovce 712 7 324 0,983
509230 Korňa 502 5 600 0,949
522643 Koromľa 809 8 275 0,990
527408 Korunková 711 7 263 0,991
580520 Korytárky 604 6 425 0,971
581640 Korytné 704 7 509 0,961
516121 Kosihovce 610 6 269 0,990
516139 Kosihy nad Ipľom 610 6 138 1,006
516945 Kosorín 613 6 366 0,978
582514 Kostoľany nad Hornádom 806 8 230 0,995
500429 Kostoľany pod Tribečom 407 4 242 0,994
513245 Kostolec 306 3 495 0,962
508012 Kostolište 106 1 157 1,004
506133 Kostolná-Záriečie 309 3 211 0,997
503851 Kostolná pri Dunaji 108 1 124 1,008
514101 Kostolná Ves 307 3 358 0,979
506141 Kostolné 303 3 280 0,989
501697 Kostolné Kračany 201 2 116 1,009
514110 Koš 307 3 312 0,985
504467 Košariská 303 3 328 0,983
528803 Košarovce 702 7 164 1,003
513253 Košeca 302 3 253 0,992
513351 Košecké Podhradie 302 3 379 0,977
599981 Košice 800 8 255 0,992
521574 Košická Belá 806 8 370 0,978
521582 Košická Polianka 806 8 194 1,000
521591 Košické Oľšany 806 8 193 1,000
521604 Košický Klečenov 806 8 342 0,981
520403 Koškovce 702 7 187 1,000
507211 Košolná 207 2 180 1,001
512371 Košťany nad Turcom 506 5 415 0,972
503860 Košúty 202 2 120 1,009
517691 Kotešová 501 5 343 0,981
511374 Kotmanová 606 6 301 0,986
517704 Kotrčiná Lúčka 511 5 464 0,966
518506 Kováčová 611 6 306 0,986
525855 Kováčová 808 8 444 0,969
516147 Kováčovce 610 6 150 1,005
504475 Koválov 205 2 210 0,998
504483 Koválovec 206 2 254 0,992
543071 Kovarce 406 4 162 1,003
502421 Kozárovce 402 4 187 1,000
516953 Kozelník 602 6 379 0,977
518514 Kozí Vrbovok 605 6 354 0,980
519383 Kožany 701 7 235 0,994
528439 Kožuchov 811 8 106 1,010
527416 Kožuchovce 711 7 340 0,981
519391 Kračúnovce 712 7 183 1,001
516961 Krahule 613 6 889 0,914
527424 Krajná Bystrá 712 7 363 0,979
527432 Krajná Poľana 712 7 326 0,983
527441 Krajná Porúbka 712 7 414 0,972
506150 Krajné 303 3 267 0,991
527459 Krajné Čierno 712 7 318 0,984
507229 Krakovany 204 2 163 1,003
515078 Kráľ 609 6 169 1,003
508721 Králiky 601 6 668 0,941
503878 Kráľov Brod 202 2 112 1,010
510564 Kráľova Lehota 505 5 674 0,940
503886 Kráľová nad Váhom 405 4 117 1,009
503894 Kráľová pri Senci 108 1 124 1,008
509744 Kraľovany 503 5 430 0,970
521612 Kráľovce 806 8 209 0,998
518531 Kráľovce-Krnišov 605 6 339 0,982
501701 Kráľovičove Kračany 201 2 117 1,009
528447 Kráľovský Chlmec 811 8 120 1,009
515086 Kraskovo 609 6 416 0,972
524671 Krásna Lúka 708 7 555 0,955
543080 Krásna Ves 301 3 256 0,992
517712 Krasňany 511 5 383 0,976
556246 Krásno 305 3 189 1,000
509248 Krásno nad Kysucou 502 5 392 0,975
525863 Krásnohorská Dlhá Lúka 808 8 308 0,985
525871 Krásnohorské Podhradie 808 8 354 0,980
522651 Krásnovce 807 8 109 1,010
520411 Krásny Brod 705 7 292 0,987
523593 Kravany 706 7 730 0,933
528455 Kravany 811 8 169 1,003
501212 Kravany nad Dunajom 401 4 107 1,010
522660 Krčava 809 8 129 1,008
526801 Kremná 710 7 599 0,950
516970 Kremnica 613 6 564 0,954
516988 Kremnické Bane 613 6 754 0,930
522678 Kristy 809 8 108 1,010
527467 Krišľovce 711 7 275 0,990
528463 Krišovská Liesková 807 8 102 1,011
509761 Krivá 503 5 550 0,956
518549 Kriváň 604 6 395 0,975
524689 Krivany 708 7 415 0,972
519405 Krivé 701 7 417 0,972
557617 Krivoklát 302 3 322 0,984
506168 Krivosúd-Bodovka 309 3 213 0,997
519413 Kríže 701 7 560 0,954
523607 Krížová Ves 703 7 616 0,947
524697 Krížovany 707 7 403 0,974
556483 Križovany nad Dudváhom 207 2 132 1,007
511501 Krná 607 6 318 0,984
543101 Krnča 406 4 216 0,997
515094 Krokava 609 6 787 0,926
543268 Krompachy 810 8 375 0,977
512389 Krpeľany 506 5 418 0,972
502430 Krškany 402 4 164 1,003
543110 Krtovce 406 4 208 0,998
527793 Kručov 711 7 202 0,999
518557 Krupina 605 6 271 0,990
509779 Krušetnica 507 5 656 0,943
527475 Krušinec 711 7 204 0,998
556149 Krušovce 406 4 176 1,002
519421 Kružlov 701 7 350 0,980
527483 Kružlová 712 7 282 0,989
560065 Kružná 808 8 308 0,985
515108 Kružno 609 6 271 0,990
543136 Kšinná 301 3 357 0,979
502448 Kubáňovo 402 4 124 1,008
519430 Kučín 701 7 207 0,998
528811 Kučín 713 7 127 1,008
508021 Kuchyňa 106 1 253 0,992
504491 Kuklov 205 2 160 1,004
519448 Kuková 712 7 203 0,998
502456 Kukučínov 402 4 142 1,006
517721 Kunerad 511 5 499 0,962
516996 Kunešov 613 6 779 0,927
525898 Kunova Teplica 808 8 256 0,992
502464 Kuraľany 402 4 159 1,004
519456 Kurima 701 7 215 0,997
543276 Kurimany 704 7 522 0,959
527491 Kurimka 712 7 321 0,984
519464 Kurov 701 7 399 0,974
522686 Kusín 807 8 123 1,008
501719 Kútniky 201 2 114 1,009
504513 Kúty 205 2 156 1,004
581704 Kuzmice 406 4 194 1,000
528471 Kuzmice 811 8 168 1,003
510572 Kvačany 505 5 623 0,947
524701 Kvačany 707 7 389 0,975
528820 Kvakovce 713 7 217 0,997
557501 Kvašov 308 3 332 0,982
501727 Kvetoslavov 201 2 125 1,008
515116 Kyjatice 609 6 465 0,966
526819 Kyjov 710 7 670 0,941
557277 Kynceľová 601 6 382 0,976
521639 Kysak 806 8 256 0,992
580597 Kyselica 201 2 122 1,008
528480 Kysta 811 8 130 1,007
509256 Kysucké Nové Mesto 504 5 362 0,979
509264 Kysucký Lieskovec 504 5 368 0,978
508039 Láb 106 1 155 1,004
518565 Lackov 605 6 483 0,964
526827 Lacková 710 7 581 0,952
582140 Lackovce 702 7 157 1,004
524727 Lada 707 7 270 0,990
513296 Ladce 302 3 248 0,993
500437 Ladice 407 4 197 0,999
528498 Ladmovce 811 8 106 1,010
599328 Ladomerská Vieska 613 6 262 0,991
520438 Ladomirov 709 7 308 0,985
527505 Ladomirová 712 7 262 0,991
518573 Ladzany 605 6 216 0,997
504521 Lakšárska Nová Ves 205 2 233 0,995
519472 Lascov 701 7 193 1,000
512397 Laskár 506 5 463 0,966
522694 Lastomír 807 8 108 1,010
528501 Lastovce 811 8 173 1,002
522708 Laškovce 807 8 116 1,009
511510 Látky 604 6 880 0,915
514128 Lazany 307 3 313 0,985
510581 Lazisko 505 5 676 0,940
513300 Lazy pod Makytou 308 3 380 0,977
524735 Lažany 707 7 383 0,976
513318 Lednica 308 3 404 0,974
513326 Lednické Rovne 308 3 278 0,989
526835 Legnava 710 7 449 0,968
501735 Lehnice 201 2 121 1,009
500453 Lehota 403 4 174 1,002
515124 Lehota nad Rimavicou 609 6 270 0,990
514136 Lehota pod Vtáčnikom 307 3 384 0,976
511528 Lehôtka 606 6 248 0,993
517011 Lehôtka pod Brehmi 613 6 251 0,992
523615 Lechnica 703 7 485 0,964
522716 Lekárovce 809 8 107 1,010
503312 Leľa 404 4 127 1,008
528510 Leles 811 8 108 1,010
524743 Lemešany 707 7 229 0,995
519481 Lenartov 701 7 468 0,966
515132 Lenartovce 609 6 155 1,004
523623 Lendak 703 7 744 0,932
515141 Lenka 609 6 208 0,998
511536 Lentvora 606 6 548 0,956
507253 Leopoldov 203 2 142 1,006
516155 Lesenice 610 6 169 1,003
524751 Lesíček 707 7 523 0,959
522724 Lesné 807 8 141 1,006
526843 Lesnica 710 7 490 0,963
518581 Lešť (vojenský obvod) 611 6 570 0,953
509787 Leštiny 503 5 581 0,952
543284 Letanovce 810 8 508 0,961
504530 Letničie 206 2 213 0,997
515574 Leváre 608 6 207 0,998
502031 Levice 402 4 165 1,003
515159 Levkuška 608 6 183 1,001
543292 Levoča 704 7 628 0,946
512419 Ležiachov 506 5 439 0,969
556360 Libichava 301 3 222 0,996
525901 Licince 608 6 210 0,998
524760 Ličartovce 707 7 282 0,989
509795 Liesek 510 5 651 0,943
543306 Lieskovany 810 8 447 0,968
558133 Lieskovec 611 6 304 0,986
520446 Lieskovec 702 7 156 1,004
512427 Liešno 509 5 470 0,965
514144 Liešťany 307 3 343 0,981
517739 Lietava 511 5 445 0,969
557935 Lietavská Lúčka 511 5 363 0,979
517755 Lietavská Svinná-Babkov 511 5 448 0,968
510599 Likavka 508 5 494 0,962
508047 Limbach 107 1 192 1,000
524778 Lipany 708 7 387 0,976
557706 Lipník 307 3 333 0,982
559971 Lipníky 707 7 302 0,986
503321 Lipová 404 4 124 1,008
519499 Lipová 701 7 286 0,988
511544 Lipovany 606 6 216 0,997
524786 Lipovce 707 7 622 0,947
501221 Lipové 401 4 109 1,010
512435 Lipovec 506 5 400 0,974
515167 Lipovec 609 6 510 0,961
505021 Lipovník 406 4 262 0,991
525910 Lipovník 808 8 360 0,979
510602 Liptovská Anna 505 5 666 0,941
510611 Liptovská Kokava 505 5 796 0,925
510629 Liptovská Lúžna 508 5 738 0,932
510637 Liptovská Osada 508 5 714 0,935
558281 Liptovská Porúbka 505 5 649 0,943
510653 Liptovská Sielnica 505 5 574 0,953
510661 Liptovská Štiavnica 508 5 561 0,954
510670 Liptovská Teplá 508 5 517 0,960
523631 Liptovská Teplička 706 7 900 0,912
510688 Liptovské Beharovce 505 5 634 0,945
510696 Liptovské Kľačany 505 5 668 0,941
510700 Liptovské Matiašovce 505 5 648 0,943
510718 Liptovské Revúce 508 5 684 0,939
511005 Liptovské Sliače 508 5 537 0,957
510726 Liptovský Hrádok 505 5 656 0,943
510734 Liptovský Ján 505 5 635 0,945
510742 Liptovský Michal 508 5 520 0,959
510262 Liptovský Mikuláš 505 5 607 0,949
510751 Liptovský Ondrej 505 5 678 0,940
580287 Liptovský Peter 505 5 679 0,940
510777 Liptovský Trnovec 505 5 588 0,951
510785 Lisková 508 5 484 0,964
518603 Lišov 605 6 187 1,000
518611 Litava 605 6 430 0,970
526851 Litmanová 710 7 656 0,943
556173 Livina 305 3 184 1,001
556190 Livinské Opatovce 305 3 193 1,000
519502 Livov 701 7 515 0,960
519511 Livovská Huta 701 7 653 0,943
509272 Lodno 504 5 473 0,965
502481 Lok 402 4 179 1,001
509809 Lokca 507 5 647 0,944
508730 Lom nad Rimavicou 603 6 938 0,908
509817 Lomná 507 5 690 0,938
527513 Lomné 711 7 170 1,002
526860 Lomnička 710 7 615 0,948
502499 Lontov 402 4 129 1,008
504548 Lopašov 206 2 265 0,991
519529 Lopúchov 701 7 268 0,990
509281 Lopušné Pažite 504 5 426 0,971
556688 Lošonec 207 2 254 0,992
500461 Lovce 407 4 271 0,990
517020 Lovča 613 6 276 0,989
517038 Lovčica-Trubín 613 6 327 0,983
511552 Lovinobaňa 606 6 264 0,991
508055 Lozorno 106 1 188 1,000
522732 Ložín 807 8 119 1,009
503339 Ľubá 404 4 159 1,004
510793 Ľubeľa 505 5 617 0,947
525928 Lubeník 608 6 274 0,990
523682 Ľubica 703 7 629 0,946
508748 Ľubietová 601 6 471 0,965
506184 Lubina 304 3 313 0,985
520454 Ľubiša 702 7 164 1,003
510807 Ľubochňa 508 5 451 0,968
511561 Ľuboreč 606 6 252 0,992
516163 Ľuboriečka 610 6 230 0,995
518590 Ľubotice 707 7 258 0,992
526878 Ľubotín 710 7 492 0,963
524794 Ľubovec 707 7 320 0,984
501743 Lúč na Ostrove 201 2 118 1,009
508756 Lučatín 601 6 386 0,976
511218 Lučenec 606 6 186 1,000
524808 Lúčina 707 7 485 0,964
523658 Lučivná 706 7 771 0,928
543314 Lúčka 704 7 510 0,961
524816 Lúčka 708 7 536 0,957
519537 Lúčka 712 7 190 1,000
525936 Lúčka 808 8 539 0,957
510815 Lúčky 508 5 596 0,950
517046 Lúčky 613 6 552 0,955
522741 Lúčky 807 8 132 1,007
500470 Lúčnica nad Žitavou 403 4 139 1,006
505048 Ludanice 406 4 160 1,004
581097 Ľudovítová 403 4 150 1,005
510823 Ludrová 508 5 567 0,953
528528 Luhyňa 811 8 167 1,003
506206 Lúka 304 3 174 1,002
520462 Lukačovce 702 7 167 1,003
500488 Lukáčovce 403 4 168 1,003
558087 Lukavica 611 6 339 0,982
519545 Lukavica 701 7 358 0,979
519553 Lukov 701 7 421 0,972
515175 Lukovištia 609 6 361 0,979
513334 Lúky 308 3 332 0,982
502502 Lula 402 4 169 1,003
511579 Lupoč 606 6 298 0,987
599336 Lutila 613 6 293 0,987
524824 Ľutina 708 7 429 0,971
517763 Lutiše 511 5 568 0,953
505056 Ľutov 301 3 244 0,993
505064 Lužany 406 4 179 1,001
519561 Lužany pri Topli 712 7 180 1,001
580899 Lužianky 403 4 154 1,004
513342 Lysá pod Makytou 308 3 402 0,974
517771 Lysica 511 5 475 0,965
555606 Macov 201 2 123 1,008
555649 Mad 201 2 114 1,009
507288 Madunice 203 2 147 1,005
525944 Magnezitovce 608 6 346 0,981
500500 Machulince 407 4 241 0,994
507296 Majcichov 207 2 136 1,007
523674 Majere 703 7 466 0,966
528838 Majerovce 713 7 132 1,007
509299 Makov 502 5 633 0,945
527521 Makovce 711 7 255 0,992
516171 Malá Čalomija 610 6 151 1,005
514179 Malá Čausa 307 3 340 0,981
517780 Malá Čierna 511 5 523 0,959
528846 Malá Domaša 713 7 137 1,007
559938 Malá Franková 703 7 750 0,931
505072 Malá Hradná 301 3 246 0,993
521655 Malá Ida 806 8 292 0,987
517062 Malá Lehota 612 6 596 0,950
521663 Malá Lodina 806 8 262 0,991
582638 Malá Mača 202 2 121 1,009
503347 Malá nad Hronom 404 4 116 1,009
527530 Malá Poľana 711 7 327 0,983
513792 Malá Tŕňa 811 8 167 1,003
508063 Malacky 106 1 160 1,004
580244 Malachov 601 6 464 0,966
502511 Málaš 402 4 158 1,004
509825 Malatiná 503 5 792 0,926
510831 Malatíny 505 5 553 0,955
519570 Malcov 701 7 408 0,973
522759 Malčice 807 8 103 1,011
510840 Malé Borové 505 5 885 0,914
555665 Malé Dvorníky 201 2 115 1,009
505102 Malé Hoste 301 3 268 0,990
556785 Malé Chyndice 403 4 188 1,000
503355 Malé Kosihy 404 4 112 1,010
581135 Malé Kozmálovce 402 4 172 1,002
505129 Malé Kršteňany 305 3 207 0,998
557579 Malé Lednice 306 3 418 0,972
504556 Malé Leváre 106 1 153 1,005
502537 Malé Ludince 402 4 132 1,007
528536 Malé Ozorovce 811 8 196 0,999
522767 Malé Raškovce 807 8 102 1,011
505137 Malé Ripňany 406 4 160 1,004
558206 Malé Straciny 610 6 208 0,998
528544 Malé Trakany 811 8 105 1,010
580953 Malé Uherce 305 3 211 0,997
555924 Malé Vozokany 407 4 176 1,002
500534 Malé Zálužie 403 4 160 1,004
516198 Malé Zlievce 610 6 187 1,000
511595 Málinec 607 6 527 0,958
514187 Malinová 307 3 342 0,981
508071 Malinovo 108 1 129 1,008
510858 Malužiná 505 5 732 0,933
555908 Malý Cetín 403 4 131 1,007
512443 Malý Čepčín 509 5 464 0,966
528552 Malý Horeš 811 8 99 1,011
528561 Malý Kamenec 811 8 98 1,011
558192 Malý Krtíš 610 6 173 1,002
555851 Malý Lapáš 403 4 176 1,002
526886 Malý Lipník 710 7 452 0,968
581241 Malý Slavkov 703 7 652 0,943
524832 Malý Slivník 707 7 385 0,976
Kód obce Obec/mesto Kód
okresu
Kód
kraja
Nadmorská
výška
Objemové
prepočítavacie
číslo
524841 Malý Šariš 707 7 295 0,987
507318 Malženice 207 2 157 1,004
503363 Maňa 404 4 132 1,007
500542 Mankovce 407 4 241 0,994
501239 Marcelová 401 4 112 1,010
543322 Margecany 801 8 336 0,982
519588 Marhaň 701 7 195 0,999
508080 Marianka 106 1 230 0,995
522783 Markovce 807 8 101 1,011
525952 Markuška 808 8 381 0,976
543331 Markušovce 810 8 425 0,971
517798 Maršová-Rašov 501 5 300 0,986
512036 Martin 506 5 402 0,974
500551 Martin nad Žitavou 407 4 196 0,999
510866 Martinček 508 5 583 0,952
515183 Martinová 609 6 180 1,001
501247 Martovce 401 4 110 1,010
511609 Mašková 606 6 209 0,998
559652 Maškovce 702 7 228 0,995
543349 Matejovce nad Hornádom 810 8 423 0,971
528854 Matiaška 713 7 217 0,997
523712 Matiašovce 703 7 544 0,956
527548 Matovce 712 7 196 0,999
528579 Maťovské Vojkovce 807 8 106 1,010
555754 Matúškovo 202 2 118 1,009
526894 Matysová 710 7 597 0,950
518646 Medovarce 605 6 180 1,001
527556 Medvedie 712 7 365 0,978
501760 Medveďov 201 2 111 1,010
556823 Medzany 707 7 320 0,984
521671 Medzev 806 8 318 0,984
528862 Medzianky 713 7 224 0,996
508764 Medzibrod 601 6 400 0,974
509833 Medzibrodie nad Oravou 503 5 493 0,963
520471 Medzilaborce 705 7 342 0,981
545686 Melčice-Lieskové 309 3 204 0,998
500569 Melek 403 4 165 1,003
525961 Meliata 808 8 201 0,999
523721 Mengusovce 706 7 807 0,924
507326 Merašice 203 2 172 1,002
528871 Merník 713 7 176 1,002
513377 Mestečko 308 3 321 0,984
527564 Mestisko 712 7 250 0,993
519596 Mičakovce 712 7 179 1,001
501778 Mierovo 201 2 124 1,008
505153 Miezgovce 301 3 244 0,993
520489 Michajlov 709 7 243 0,993
501786 Michal na Ostrove 201 2 118 1,009
503371 Michal nad Žitavou 404 4 135 1,007
528587 Michaľany 811 8 130 1,007
518654 Michalková 611 6 581 0,952
528889 Michalok 713 7 262 0,991
508772 Michalová 603 6 586 0,951
522279 Michalovce 807 8 113 1,009
524867 Miklušovce 707 7 473 0,965
527572 Miková 711 7 369 0,978
519600 Mikulášová 701 7 345 0,981
513385 Mikušovce 302 3 308 0,985
580309 Mikušovce 606 6 186 1,000
580252 Milhosť 806 8 166 1,003
508098 Miloslavov 108 1 128 1,008
524875 Milpoš 708 7 495 0,962
527581 Miňovce 711 7 168 1,003
524883 Mirkovce 707 7 320 0,984
527599 Miroľa 712 7 382 0,976
511617 Mládzovo 607 6 235 0,994
527602 Mlynárovce 712 7 281 0,989
523739 Mlynčeky 703 7 687 0,939
523747 Mlynica 706 7 681 0,939
543357 Mlynky 810 8 761 0,930
506231 Mníchova Lehota 309 3 255 0,992
543365 Mníšek nad Hnilcom 801 8 431 0,970
526908 Mníšek nad Popradom 710 7 439 0,969
501255 Moča 401 4 109 1,010
500739 Močenok 405 4 130 1,007
517071 Močiar 602 6 593 0,950
508101 Modra 107 1 314 0,985
520497 Modra nad Cirochou 702 7 207 0,998
501263 Modrany 401 4 128 1,008
506249 Modrová 304 3 199 0,999
506257 Modrovka 304 3 171 1,002
516210 Modrý Kameň 610 6 250 0,993
500577 Mojmírovce 403 4 142 1,006
517801 Mojš 511 5 346 0,981
513407 Mojtín 308 3 619 0,947
503398 Mojzesovo 404 4 128 1,008
580384 Mokrá Lúka 608 6 292 0,987
521680 Mokrance 806 8 200 0,999
519618 Mokroluh 701 7 307 0,986
504564 Mokrý Háj 206 2 263 0,991
521698 Moldava nad Bodvou 806 8 206 0,998
522791 Moravany 807 8 110 1,010
507342 Moravany nad Váhom 204 2 174 1,002
506265 Moravské Lieskové 304 3 301 0,986
504572 Moravský Svätý Ján 205 2 152 1,005
508110 Most pri Bratislave 108 1 130 1,007
503924 Mostová 202 2 117 1,009
512451 Moškovec 509 5 448 0,968
512460 Mošovce 509 5 484 0,964
508799 Moštenica 601 6 452 0,968
524905 Mošurov 707 7 367 0,978
506273 Motešice 309 3 291 0,988
508802 Motyčky 601 6 690 0,938
508781 Môlča 601 6 453 0,968
527611 Mrázovce 711 7 231 0,995
511625 Mučín 606 6 189 1,000
501271 Mudroňovo 401 4 157 1,004
521701 Mudrovce 806 8 416 0,972
516228 Muľa 610 6 219 0,996
525987 Muráň 608 6 393 0,975
525995 Muránska Dlhá Lúka 608 6 343 0,981
526002 Muránska Huta 608 6 688 0,939
526011 Muránska Lehota 608 6 373 0,977
526029 Muránska Zdychava 608 6 529 0,958
509850 Mútne 507 5 787 0,926
503401 Mužla 404 4 121 1,009
504581 Myjava 303 3 313 0,985
520501 Myslina 702 7 160 1,004
511641 Mýtna 606 6 252 0,992
502570 Mýtne Ludany 402 4 152 1,005
508811 Mýto pod Ďumbierom 603 6 621 0,947
522805 Nacina Ves 807 8 128 1,008
505170 Nadlice 305 3 182 1,001
520519 Ňagov 705 7 355 0,980
507351 Naháč 207 2 246 0,993
543373 Nálepkovo 801 8 590 0,951
509868 Námestovo 507 5 620 0,947
556092 Nána 404 4 108 1,010
526037 Nandraž 608 6 287 0,988
501930 Ňárad 201 2 113 1,009
512478 Necpaly 506 5 500 0,962
505196 Nedanovce 305 3 180 1,001
505200 Nedašovce 301 3 202 0,999
503932 Neded 405 4 111 1,010
517828 Nededza 511 5 361 0,979
514209 Nedožery-Brezany 307 3 296 0,987
520527 Nechválova Polianka 702 7 294 0,987
557285 Nemce 601 6 410 0,973
519626 Nemcovce 701 7 207 0,998
524913 Nemcovce 707 7 304 0,986
581305 Nemčice 406 4 176 1,002
500585 Nemčiňany 407 4 192 1,000
508829 Nemecká 603 6 425 0,971
505226 Nemečky 406 4 266 0,991
543381 Nemešany 704 7 462 0,966
506281 Nemšová 309 3 245 0,993
516236 Nenince 610 6 170 1,002
506290 Neporadza 309 3 286 0,988
515205 Neporadza 609 6 216 0,997
509302 Nesluša 504 5 417 0,972
501280 Nesvady 401 4 112 1,010
500593 Neverice 407 4 182 1,001
514217 Nevidzany 307 3 406 0,973
500607 Nevidzany 407 4 179 1,001
517089 Nevoľné 613 6 691 0,938
558168 Nezbudská Lúčka 511 5 357 0,979
557447 Nimnica 308 3 266 0,991
500011 Nitra 403 4 167 1,003
511668 Nitra nad Ipľom 606 6 180 1,001
505234 Nitrianska Blatnica 406 4 234 0,995
505242 Nitrianska Streda 406 4 170 1,002
556696 Nitrianske Hrnčiarovce 403 4 204 0,998
514225 Nitrianske Pravno 307 3 354 0,980
514233 Nitrianske Rudno 307 3 319 0,984
514241 Nitrianske Sučany 307 3 297 0,987
514250 Nitrica 307 3 243 0,993
507369 Nižná 204 2 180 1,001
509876 Nižná 510 5 584 0,951
510874 Nižná Boca 505 5 844 0,919
518140 Nižná Hutka 806 8 181 1,001
520535 Nižná Jablonka 702 7 303 0,986
527629 Nižná Jedľová 712 7 286 0,988
521728 Nižná Kamenica 806 8 302 0,986
521736 Nižná Myšľa 806 8 207 0,998
527637 Nižná Olšava 711 7 175 1,002
527645 Nižná Pisaná 712 7 321 0,984
519634 Nižná Polianka 701 7 385 0,976
522813 Nižná Rybnica 809 8 118 1,009
528897 Nižná Sitnica 702 7 169 1,003
526045 Nižná Slaná 808 8 361 0,979
519642 Nižná Voľa 701 7 267 0,991
520543 Nižné Ladičkovce 702 7 198 0,999
522821 Nižné Nemecké 809 8 115 1,009
543390 Nižné Repaše 704 7 746 0,931
526916 Nižné Ružbachy 710 7 555 0,955
521744 Nižný Čaj 806 8 206 0,998
528901 Nižný Hrabovec 713 7 126 1,008
528919 Nižný Hrušov 713 7 120 1,009
521752 Nižný Klátov 806 8 353 0,980
527653 Nižný Komárnik 712 7 362 0,979
528927 Nižný Kručov 713 7 134 1,007
521761 Nižný Lánec 806 8 197 0,999
527661 Nižný Mirošov 712 7 302 0,986
527670 Nižný Orlík 712 7 257 0,992
557790 Nižný Skálnik 609 6 236 0,994
524921 Nižný Slavkov 708 7 511 0,960
519669 Nižný Tvarožec 701 7 416 0,972
528609 Nižný Žipov 811 8 126 1,008
512486 Nolčovo 506 5 421 0,972
505251 Norovce 406 4 215 0,997
517097 Nová Baňa 612 6 442 0,969
515230 Nová Bašta 609 6 271 0,990
506303 Nová Bošáca 304 3 302 0,986
509311 Nová Bystrica 502 5 593 0,950
502588 Nová Dedina 402 4 200 0,999
508136 Nová Dedinka 108 1 128 1,008
513440 Nová Dubnica 302 3 258 0,992
528935 Nová Kelča 713 7 181 1,001
506311 Nová Lehota 304 3 428 0,971
523763 Nová Lesná 706 7 748 0,931
526924 Nová Ľubovňa 710 7 557 0,955
521795 Nová Polhora 806 8 208 0,998
527688 Nová Polianka 712 7 344 0,981
520551 Nová Sedlica 709 7 389 0,975
516244 Nová Ves 610 6 164 1,003
556459 Nová Ves nad Váhom 304 3 181 1,001
500631 Nová Ves nad Žitavou 403 4 152 1,005
503436 Nová Vieska 404 4 133 1,007
521787 Nováčany 806 8 334 0,982
514268 Nováky 307 3 242 0,994
511676 Nové Hony 606 6 211 0,997
506338 Nové Mesto nad Váhom 304 3 189 1,000
500640 Nové Sady 403 4 162 1,003
503011 Nové Zámky 404 4 114 1,009
528617 Novosad 811 8 114 1,009
509884 Novoť 507 5 752 0,931
528625 Nový Ruskov 811 8 128 1,008
521809 Nový Salaš 806 8 360 0,979
582549 Nový Svet 108 1 123 1,008
502596 Nový Tekov 402 4 171 1,002
501808 Nový Život 201 2 121 1,009
502600 Nýrovce 402 4 152 1,005
516252 Obeckov 610 6 170 1,002
582361 Obid 404 4 118 1,009
521817 Obišovce 806 8 254 0,992
528633 Oborín 807 8 104 1,011
526932 Obručné 710 7 647 0,944
500658 Obyce 407 4 248 0,993
506346 Očkov 304 3 166 1,003
518662 Očová 611 6 394 0,975
543403 Odorín 810 8 439 0,969
501816 Ohrady 201 2 113 1,009
520560 Ohradzany 702 7 188 1,000
509329 Ochodnica 504 5 400 0,974
526053 Ochtiná 808 8 338 0,982
501824 Okoč 201 2 112 1,010
501301 Okoličná na Ostrove 401 4 110 1,010
527696 Okrúhle 712 7 236 0,994
524930 Okružná 707 7 423 0,971
543411 Olcnava 810 8 411 0,973
501832 Oľdza 201 2 123 1,008
524948 Olejníkov 708 7 683 0,939
509337 Olešná 502 5 449 0,968
520578 Oľka 705 7 244 0,993
516261 Olováry 610 6 190 1,000
519677 Oľšavce 701 7 253 0,992
543420 Oľšavica 704 7 776 0,928
527700 Oľšavka 711 7 286 0,988
543438 Oľšavka 810 8 435 0,970
520586 Oľšinkov 705 7 443 0,969
524956 Oľšov 708 7 458 0,967
521825 Olšovany 806 8 224 0,996
505277 Omastiná 301 3 334 0,982
506354 Omšenie 309 3 325 0,983
519685 Ondavka 701 7 481 0,964
528943 Ondavské Matiašovce 713 7 134 1,007
512494 Ondrašová 509 5 464 0,966
524964 Ondrašovce 707 7 468 0,966
502618 Ondrejovce 402 4 159 1,004
521833 Opátka 806 8 462 0,966
506371 Opatovce 309 3 199 0,999
514284 Opatovce nad Nitrou 307 3 258 0,992
516279 Opatovská Nová Ves 610 6 154 1,004
516287 Opava 610 6 400 0,974
521841 Opiná 806 8 367 0,978
556491 Opoj 207 2 131 1,007
505285 Oponice 406 4 169 1,003
508837 Oravce 601 6 427 0,971
515248 Orávka 609 6 179 1,001
509892 Oravská Jasenica 507 5 624 0,946
509906 Oravská Lesná 507 5 858 0,918
509914 Oravská Polhora 507 5 686 0,939
509922 Oravská Poruba 503 5 479 0,964
509931 Oravské Veselé 507 5 749 0,931
509949 Oravský Biely Potok 510 5 649 0,943
509957 Oravský Podzámok 503 5 505 0,961
543446 Ordzovany 704 7 543 0,956
522830 Orechová 809 8 123 1,008
501859 Orechová Potôň 201 2 118 1,009
504599 Oreské 206 2 244 0,993
522848 Oreské 807 8 169 1,003
556211 Orešany 406 4 238 0,994
526941 Orlov 710 7 480 0,964
580546 Orovnica 612 6 321 0,984
519693 Ortuťová 701 7 231 0,995
509965 Osádka 503 5 678 0,940
520594 Osadné 709 7 382 0,976
519707 Osikov 701 7 367 0,978
514292 Oslany 307 3 274 0,990
508845 Osrblie 603 6 585 0,951
518671 Ostrá Lúka 611 6 453 0,968
505307 Ostratice 305 3 182 1,001
507385 Ostrov 204 2 163 1,003
522856 Ostrov 809 8 108 1,010
524981 Ostrovany 708 7 306 0,986
517119 Ostrý Grúň 612 6 441 0,969
523771 Osturňa 703 7 723 0,934
504602 Osuské 205 2 218 0,997
509345 Oščadnica 502 5 463 0,966
556289 Otrhánky 301 3 232 0,995
515256 Otročok 608 6 186 1,000
547611 Ovčiarsko 511 5 429 0,971
524999 Ovčie 707 7 479 0,964
511684 Ozdín 607 6 286 0,988
515264 Ožďany 609 6 213 0,997
526061 Pača 808 8 418 0,972
501867 Padáň 201 2 113 1,009
515272 Padarovce 609 6 231 0,995
528951 Pakostov 702 7 188 1,000
503452 Palárikovo 404 4 117 1,009
522864 Palín 807 8 104 1,011
520616 Palota 705 7 439 0,969
500666 Paňa 403 4 178 1,001
511692 Panické Dravce 606 6 185 1,001
521850 Paňovce 806 8 243 0,993
520624 Papín 702 7 260 0,991
513466 Papradno 306 3 498 0,962
528676 Parchovany 811 8 111 1,010
520632 Parihuzovce 709 7 428 0,971
509973 Párnica 503 5 455 0,967
510904 Partizánska Ľupča 505 5 863 0,917
505315 Partizánske 305 3 190 1,000
502626 Pastovce 402 4 120 1,009
507415 Pastuchov 203 2 220 0,996
526070 Pašková 808 8 237 0,994
547620 Paština Závada 511 5 360 0,979
503959 Pata 202 2 138 1,006
501883 Pataš 201 2 112 1,010
501310 Patince 401 4 109 1,010
510912 Pavčina Lehota 505 5 710 0,936
543454 Pavľany 704 7 789 0,926
556556 Pavlice 207 2 127 1,008
556033 Pavlová 404 4 126 1,008
510921 Pavlova Ves 505 5 620 0,947
515281 Pavlovce 609 6 188 1,000
528960 Pavlovce 713 7 266 0,991
522872 Pavlovce nad Uhom 807 8 106 1,010
505323 Pažiť 305 3 202 0,999
520641 Pčoliné 709 7 290 0,988
507431 Pečeňady 204 2 154 1,004
505331 Pečeňany 301 3 197 0,999
502634 Pečenice 402 4 253 0,992
525006 Pečovská Nová Ves 708 7 343 0,981
521868 Peder 806 8 181 1,001
521876 Perín-Chym 806 8 214 0,997
508161 Pernek 106 1 260 0,991
528978 Petkovce 713 7 209 0,998
522881 Petrikovce 807 8 103 1,011
519715 Petrová 701 7 444 0,969
581348 Petrova Lehota 309 3 402 0,974
504611 Petrova Ves 206 2 206 0,998
525014 Petrovany 707 7 257 0,992
515299 Petrovce 609 6 236 0,994
528986 Petrovce 713 7 309 0,985
522899 Petrovce 809 8 279 0,989
522902 Petrovce nad Laborcom 807 8 119 1,009
517861 Petrovice 501 5 564 0,954
526088 Petrovo 808 8 386 0,976
508179 Pezinok 107 1 151 1,005
507440 Piešťany 204 2 160 1,004
520659 Pichne 709 7 278 0,989
508187 Píla 107 1 244 0,993
511706 Píla 606 6 330 0,983
517127 Píla 612 6 380 0,977
511714 Pinciná 606 6 190 1,000
522911 Pinkovce 809 8 108 1,010
528994 Piskorovce 713 7 244 0,993
517135 Pitelová 613 6 457 0,967
502642 Plášťovce 402 4 147 1,005
502651 Plavé Vozokany 402 4 166 1,003
504629 Plavecké Podhradie 106 1 218 0,997
504637 Plavecký Mikuláš 106 1 253 0,992
504645 Plavecký Peter 205 2 222 0,996
508195 Plavecký Štvrtok 106 1 157 1,004
526959 Plaveč 710 7 501 0,962
526967 Plavnica 710 7 515 0,960
528641 Plechotice 811 8 142 1,006
511722 Pleš 606 6 223 0,996
526096 Plešivec 808 8 216 0,997
513474 Plevník-Drienové 306 3 304 0,986
518689 Pliešovce 611 6 633 0,945
515302 Ploské 608 6 313 0,985
521884 Ploské 806 8 277 0,989
506401 Pobedim 304 3 167 1,003
558222 Počarová 306 3 383 0,976
517160 Počúvadlo 602 6 540 0,957
509981 Podbiel 510 5 559 0,954
504653 Podbranč 205 2 288 0,988
508853 Podbrezová 603 6 476 0,965
503479 Podhájska 404 4 144 1,006
500674 Podhorany 403 4 175 1,002
523780 Podhorany 703 7 596 0,950
525022 Podhorany 707 7 333 0,982
517879 Podhorie 511 5 460 0,967
517143 Podhorie 602 6 581 0,952
522929 Podhoroď 809 8 345 0,981
514306 Podhradie 307 3 549 0,956
505340 Podhradie 406 4 434 0,970
512508 Podhradie 506 5 464 0,966
525031 Podhradík 707 7 444 0,969
508861 Podkonice 601 6 508 0,961
511731 Podkriváň 604 6 492 0,963
506419 Podkylava 303 3 246 0,993
505358 Podlužany 301 3 217 0,997
502669 Podlužany 402 4 174 1,002
506427 Podolie 304 3 177 1,002
526975 Podolínec 710 7 565 0,954
511749 Podrečany 606 6 216 0,997
580864 Podskalie 306 3 360 0,979
510947 Podtureň 505 5 620 0,947
509361 Podvysoká 502 5 455 0,967
518697 Podzámčok 611 6 394 0,975
508870 Pohorelá 603 6 724 0,934
500682 Pohranice 403 4 189 1,000
508888 Pohronská Polhora 603 6 619 0,947
508896 Pohronský Bukovec 601 6 527 0,958
502677 Pohronský Ruskov 402 4 131 1,007
556742 Pochabany 301 3 256 0,992
509990 Pokryváč 503 5 633 0,945
543462 Poľanovce 704 7 553 0,955
528668 Poľany 811 8 100 1,011
519723 Poliakovce 701 7 225 0,996
504661 Polianka 303 3 416 0,972
511757 Polichno 606 6 596 0,950
515311 Polina 608 6 209 0,998
500691 Poľný Kesov 403 4 126 1,008
525049 Poloma 708 7 582 0,952
508900 Polomka 603 6 614 0,948
511765 Poltár 607 6 242 0,994
514314 Poluvsie 307 3 310 0,985
543471 Pongrácovce 704 7 538 0,957
508918 Poniky 601 6 499 0,962
523381 Poprad 706 7 684 0,939
515337 Poproč 609 6 556 0,955
521892 Poproč 806 8 363 0,979
504670 Popudinské Močidľany 206 2 190 1,000
543489 Poráč 810 8 771 0,928
504688 Poriadie 303 3 429 0,971
522937 Porostov 809 8 109 1,010
514322 Poruba 307 3 410 0,973
522945 Poruba pod Vihorlatom 807 8 200 0,999
557960 Porúbka 511 5 376 0,977
519731 Porúbka 701 7 203 0,998
520667 Porúbka 702 7 288 0,988
522953 Porúbka 809 8 172 1,002
529001 Poša 713 7 119 1,009
510955 Potok 508 5 551 0,955
515345 Potok 609 6 301 0,986
527726 Potoky 711 7 232 0,995
527718 Potôčky 711 7 254 0,992
582522 Potônske Lúky 201 2 116 1,009
506435 Potvorice 304 3 174 1,002
506443 Považany 304 3 176 1,002
512842 Považská Bystrica 306 3 321 0,984
509370 Povina 504 5 367 0,978
555720 Povoda 201 2 115 1,009
508926 Povrazník 601 6 644 0,944
503487 Pozba 404 4 155 1,004
522961 Pozdišovce 807 8 120 1,009
516295 Pôtor 610 6 206 0,998
511773 Praha 606 6 499 0,962
543497 Prakovce 801 8 390 0,975
505374 Prašice 406 4 256 0,992
507466 Prašník 204 2 226 0,996
514331 Pravenec 307 3 324 0,983
516309 Pravica 610 6 356 0,980
505382 Pravotice 301 3 218 0,997
581658 Práznovce 406 4 168 1,003
513563 Prečín 306 3 400 0,974
508934 Predajná 603 6 452 0,968
517895 Predmier 501 5 300 0,986
517178 Prenčov 602 6 298 0,987
505404 Preseľany 406 4 157 1,004
517186 Prestavlky 613 6 300 0,986
524140 Prešov 707 7 296 0,987
516317 Príbelce 610 6 269 0,990
528684 Pribeník 811 8 100 1,011
501328 Pribeta 401 4 135 1,007
510009 Pribiš 503 5 640 0,944
512524 Príbovce 506 5 422 0,971
510963 Pribylina 505 5 768 0,929
508942 Priechod 601 6 463 0,966
522970 Priekopa 809 8 280 0,989
504696 Priepasné 303 3 343 0,981
504700 Prietrž 205 2 293 0,987
504718 Prietržka 206 2 178 1,001
504726 Prievaly 205 2 245 0,993
513881 Prievidza 307 3 309 0,985
526100 Prihradzany 608 6 260 0,991
527734 Príkra 712 7 434 0,970
520675 Príslop 709 7 432 0,970
529010 Prituľany 702 7 233 0,995
525057 Proč 707 7 473 0,965
517194 Prochot 613 6 494 0,962
529028 Prosačov 713 7 200 0,999
510971 Prosiek 505 5 589 0,951
511781 Prša 606 6 183 1,001
513598 Pruské 302 3 242 0,994
505412 Prusy 301 3 222 0,996
513601 Pružina 306 3 420 0,972
527742 Pstriná 712 7 325 0,983
520683 Ptičie 702 7 212 0,997
528692 Ptrukša 807 8 101 1,011
510017 Pucov 503 5 573 0,953
513610 Púchov 308 3 300 0,986
502693 Pukanec 402 4 352 0,980
522988 Pusté Čemerné 807 8 134 1,007
526983 Pusté Pole 710 7 573 0,953
503967 Pusté Sady 202 2 135 1,007
503975 Pusté Úľany 202 2 124 1,008
525065 Pušovce 707 7 371 0,978
510025 Rabča 507 5 642 0,944
510033 Rabčice 507 5 718 0,935
528706 Rad 811 8 100 1,011
525073 Radatice 707 7 284 0,988
503495 Radava 404 4 142 1,006
504734 Radimov 206 2 256 0,992
515353 Radnovce 609 6 173 1,002
514349 Radobica 307 3 435 0,970
580791 Radoľa 504 5 368 0,978
527751 Radoma 712 7 260 0,991
505421 Radošina 406 4 192 1,000
504742 Radošovce 206 2 224 0,996
556653 Radošovce 207 2 168 1,003
509396 Radôstka 502 5 501 0,962
501336 Radvaň nad Dunajom 401 4 111 1,010
520691 Radvaň nad Laborcom 705 7 223 0,996
529036 Radvanovce 713 7 276 0,989
511790 Radzovce 606 6 261 0,991
529044 Rafajovce 713 7 173 1,002
505439 Rajčany 406 4 177 1,002
517917 Rajec 511 5 448 0,968
517925 Rajecká Lesná 511 5 508 0,961
517933 Rajecké Teplice 511 5 411 0,973
526118 Rákoš 608 6 352 0,980
521906 Rákoš 806 8 331 0,983
509400 Raková 502 5 430 0,970
527769 Rakovčík 712 7 222 0,996
522996 Rakovec nad Ondavou 807 8 125 1,008
507482 Rakovice 204 2 160 1,004
526126 Rakovnica 808 8 345 0,981
512541 Rakovo 506 5 432 0,970
512559 Rakša 509 5 502 0,962
523798 Rakúsy 703 7 676 0,940
557854 Rakytník 609 6 181 1,001
521914 Rankovce 806 8 359 0,979
511803 Rapovce 606 6 174 1,002
519936 Raslavice 701 7 306 0,986
503509 Rastislavice 404 4 124 1,008
515361 Rašice 608 6 211 0,997
511811 Ratka 606 6 222 0,996
515370 Ratková 608 6 289 0,988
518620 Ratkovce 203 2 145 1,006
512567 Ratkovo 506 5 452 0,968
515388 Ratkovská Lehota 609 6 285 0,988
515396 Ratkovská Suchá 609 6 478 0,964
515400 Ratkovské Bystré 608 6 402 0,974
507491 Ratnovce 204 2 156 1,004
525081 Ratvaj 708 7 419 0,972
514357 Ráztočno 307 3 398 0,974
508951 Ráztoka 603 6 480 0,964
525090 Ražňany 708 7 350 0,980
503983 Reca 108 1 124 1,008
519740 Regetovka 701 7 463 0,966
526134 Rejdová 808 8 579 0,952
523801 Reľov 703 7 714 0,935
529052 Remeniny 713 7 184 1,001
523003 Remetské Hámre 809 8 288 0,988
525103 Renčišov 708 7 633 0,945
520705 Repejov 705 7 284 0,988
517216 Repište 613 6 521 0,959
521922 Rešica 806 8 192 1,000
519758 Rešov 701 7 489 0,963
526142 Revúca 608 6 352 0,980
526151 Revúcka Lehota 608 6 304 0,986
508969 Riečka 601 6 478 0,964
557765 Riečka 609 6 170 1,002
543501 Richnava 801 8 370 0,978
519766 Richvald 701 7 373 0,977
515426 Rimavská Baňa 609 6 256 0,992
515442 Rimavská Seč 609 6 173 1,002
514462 Rimavská Sobota 609 6 241 0,994
515451 Rimavské Brezovo 609 6 269 0,990
515469 Rimavské Janovce 609 6 196 0,999
557811 Rimavské Zalužany 609 6 250 0,993
500704 Rišňovce 403 4 159 1,004
556122 Rohov 205 2 240 0,994
501891 Rohovce 201 2 123 1,008
504769 Rohožník 106 1 201 0,999
529061 Rohožník 702 7 226 0,996
526177 Rochovce 808 8 371 0,978
525111 Rokycany 707 7 308 0,985
519774 Rokytov 701 7 315 0,985
520250 Rokytov pri Humennom 702 7 231 0,995
559610 Rokytovce 705 7 343 0,981
517941 Rosina 511 5 401 0,974
520713 Roškovce 705 7 357 0,979
526185 Roštár 808 8 318 0,984
504777 Rovensko 205 2 216 0,997
508209 Rovinka 108 1 130 1,007
511820 Rovňany 607 6 237 0,994
515485 Rovné 609 6 383 0,976
520721 Rovné 702 7 188 1,000
527777 Rovné 712 7 356 0,980
521931 Rozhanovce 806 8 218 0,997
526193 Rozložná 808 8 283 0,989
527785 Roztoky 712 7 366 0,978
525120 Rožkovany 708 7 373 0,977
525529 Rožňava 808 8 306 0,986
526207 Rožňavské Bystré 808 8 391 0,975
503517 Rúbaň 404 4 135 1,007
509426 Rudina 504 5 370 0,978
509434 Rudinka 504 5 348 0,981
509442 Rudinská 504 5 448 0,968
529079 Rudlov 713 7 192 1,000
526215 Rudná 808 8 369 0,978
543519 Rudňany 810 8 538 0,957
514365 Rudnianska Lehota 307 3 364 0,979
504793 Rudník 303 3 345 0,981
521949 Rudník 806 8 314 0,985
512575 Rudno 509 5 489 0,963
517232 Rudno nad Hronom 612 6 207 0,998
500712 Rumanová 403 4 157 1,004
515493 Rumince 609 6 170 1,002
520730 Runina 709 7 537 0,957
528714 Ruská 807 8 103 1,011
523011 Ruská Bystrá 809 8 418 0,972
529087 Ruská Kajňa 702 7 203 0,998
525138 Ruská Nová Ves 707 7 418 0,972
529095 Ruská Poruba 702 7 236 0,994
529109 Ruská Voľa 713 7 282 0,989
526991 Ruská Voľa nad Popradom 710 7 515 0,960
520748 Ruská Volová 709 7 248 0,993
521957 Ruskov 806 8 228 0,995
505447 Ruskovce 301 3 226 0,996
523020 Ruskovce 809 8 143 1,006
523038 Ruský Hrabovec 809 8 274 0,990
520764 Ruský Potok 709 7 428 0,971
511838 Ružiná 606 6 268 0,990
507512 Ružindol 207 2 166 1,003
510998 Ružomberok 508 5 535 0,957
505455 Rybany 301 3 187 1,000
556131 Rybky 205 2 213 0,997
502707 Rybník 402 4 180 1,001
515507 Rybník 608 6 260 0,991
518701 Rykynčice 605 6 161 1,004
525146 Sabinov 708 7 333 0,982
529125 Sačurov 713 7 124 1,008
557595 Sádočné 306 3 415 0,972
521965 Sady nad Torysou 806 8 204 0,998
503525 Salka 404 4 110 1,010
502715 Santovka 402 4 160 1,004
501875 Sap 201 2 113 1,009
557820 Sása 608 6 284 0,988
518727 Sása 611 6 383 0,976
507521 Sasinkovo 203 2 195 0,999
502723 Sazdice 402 4 134 1,007
508977 Sebedín-Bečov 601 6 374 0,977
514373 Sebedražie 307 3 335 0,982
518735 Sebechleby 605 6 231 0,995
514381 Seč 307 3 446 0,968
516333 Sečianky 610 6 166 1,003
528722 Sečovce 811 8 136 1,007
529133 Sečovská Polianka 713 7 127 1,008
510041 Sedliacka Dubová 503 5 531 0,958
525154 Sedlice 707 7 428 0,971
529141 Sedliská 713 7 138 1,006
557412 Sedmerovec 302 3 244 0,993
523046 Sejkov 809 8 116 1,009
556114 Sekule 205 2 158 1,004
516341 Seľany 610 6 213 0,997
508985 Selce 601 6 424 0,971
518743 Selce 605 6 320 0,984
515515 Selce 607 6 255 0,992
506478 Selec 309 3 323 0,984
503991 Selice 405 4 113 1,009
503533 Semerovo 404 4 152 1,005
521973 Seňa 806 8 184 1,001
508217 Senec 108 1 148 1,005
525162 Seniakovce 707 7 206 0,998
504203 Senica 205 2 206 0,998
516368 Senné 610 6 268 0,990
523054 Senné 807 8 100 1,011
518751 Senohrad 605 6 589 0,951
504009 Sereď 202 2 128 1,008
518760 Sielnica 611 6 338 0,982
510050 Sihelné 507 5 731 0,933
508993 Sihla 603 6 901 0,912
502731 Sikenica 402 4 136 1,007
503541 Sikenička 404 4 121 1,009
507539 Siladice 203 2 134 1,007
526223 Silica 808 8 546 0,956
526231 Silická Brezová 808 8 430 0,970
526240 Silická Jablonica 808 8 246 0,993
526258 Sirk 608 6 404 0,974
543730 Sirník 811 8 110 1,010
505463 Skačany 305 3 205 0,998
504815 Skalica 206 2 177 1,002
509451 Skalité 502 5 526 0,959
546682 Skalka nad Váhom 309 3 218 0,997
521981 Skároš 806 8 236 0,994
515523 Skerešovo 608 6 220 0,996
516376 Sklabiná 610 6 161 1,004
Kód obce Obec/mesto Kód
okresu
Kód
kraja
Nadmorská
výška
Objemové
prepočítavacie
číslo
512583 Sklabiňa 506 5 484 0,964
512591 Sklabinský Podzámok 506 5 508 0,961
512605 Sklené 509 5 580 0,952
517241 Sklené Teplice 613 6 345 0,981
529150 Skrabské 713 7 160 1,004
500721 Skýcov 407 4 422 0,971
504017 Sládkovičovo 202 2 120 1,009
518115 Slančík 806 8 298 0,987
522007 Slanec 806 8 343 0,981
522015 Slanská Huta 806 8 462 0,966
522023 Slanské Nové Mesto 806 8 221 0,996
517259 Slaská 613 6 395 0,975
502740 Slatina 402 4 145 1,006
505471 Slatina nad Bebravou 301 3 284 0,988
505480 Slatinka nad Bebravou 301 3 285 0,988
518794 Slatinské Lazy 604 6 465 0,966
543527 Slatvina 810 8 460 0,967
526266 Slavec 808 8 230 0,995
523062 Slavkovce 807 8 101 1,011
557421 Slavnica 302 3 295 0,987
526274 Slavoška 808 8 423 0,971
526282 Slavošovce 808 8 416 0,972
500747 Sľažany 407 4 198 0,999
500755 Slepčany 407 4 163 1,003
518808 Sliač 611 6 329 0,983
523071 Sliepkovce 807 8 105 1,010
543748 Slivník 811 8 172 1,002
515531 Slizké 609 6 401 0,974
557480 Slopná 306 3 309 0,985
512613 Slovany 506 5 471 0,965
529168 Slovenská Kajňa 713 7 140 1,006
509001 Slovenská Ľupča 601 6 374 0,977
556564 Slovenská Nová Ves 207 2 136 1,007
523810 Slovenská Ves 703 7 647 0,944
520772 Slovenská Volová 702 7 165 1,003
516384 Slovenské Ďarmoty 610 6 148 1,005
516392 Slovenské Kľačany 610 6 200 0,999
520781 Slovenské Krivé 702 7 246 0,993
543756 Slovenské Nové Mesto 811 8 102 1,011
512621 Slovenské Pravno 509 5 494 0,962
508225 Slovenský Grob 107 1 139 1,006
543535 Slovinky 810 8 443 0,969
519782 Smilno 701 7 413 0,972
560154 Smižany 810 8 479 0,964
507555 Smolenice 207 2 224 0,996
504823 Smolinské 205 2 190 1,000
543551 Smolnícka Huta 801 8 495 0,962
543560 Smolník 801 8 567 0,953
504831 Smrdáky 205 2 237 0,994
511013 Smrečany 505 5 701 0,937
519791 Snakov 701 7 459 0,967
509469 Snežnica 504 5 398 0,974
520802 Snina 709 7 216 0,997
506508 Soblahov 309 3 280 0,989
527807 Soboš 712 7 216 0,997
504840 Sobotište 205 2 266 0,991
523089 Sobrance 809 8 123 1,008
512630 Socovce 506 5 444 0,969
522031 Sokoľ 806 8 279 0,989
559865 Sokoľany 806 8 213 0,997
501344 Sokolce 401 4 110 1,010
507563 Sokolovce 204 2 154 1,004
529176 Soľ 713 7 143 1,006
505498 Solčany 406 4 175 1,002
556327 Solčianky 406 4 194 1,000
543764 Soľnička 811 8 105 1,010
527815 Soľník 711 7 288 0,988
504858 Sološnica 106 1 221 0,996
543772 Somotor 811 8 98 1,011
559636 Sopkovce 702 7 208 0,998
523828 Spišská Belá 703 7 622 0,947
526355 Spišská Nová Ves 810 8 506 0,961
523836 Spišská Stará Ves 703 7 487 0,963
523844 Spišská Teplica 706 7 697 0,937
523852 Spišské Bystré 706 7 673 0,940
523861 Spišské Hanušovce 703 7 593 0,950
543578 Spišské Podhradie 704 7 448 0,968
543586 Spišské Tomášovce 810 8 519 0,959
543594 Spišské Vlachy 810 8 395 0,975
543608 Spišský Hrhov 704 7 469 0,966
543616 Spišský Hrušov 810 8 433 0,970
523879 Spišský Štiavnik 706 7 563 0,954
543624 Spišský Štvrtok 704 7 546 0,956
520829 Stakčín 709 7 252 0,992
520811 Stakčínska Roztoka 709 7 359 0,979
513849 Stanča 811 8 120 1,009
511030 Stankovany 508 5 438 0,969
543781 Stankovce 811 8 138 1,006
515540 Stará Bašta 609 6 269 0,990
509477 Stará Bystrica 502 5 487 0,963
511846 Stará Halič 606 6 251 0,992
518816 Stará Huta 604 6 772 0,928
517267 Stará Kremnička 613 6 285 0,988
506516 Stará Lehota 304 3 337 0,982
523887 Stará Lesná 703 7 731 0,933
526665 Stará Ľubovňa 710 7 532 0,958
504866 Stará Myjava 303 3 390 0,975
506524 Stará Turá 304 3 386 0,976
543632 Stará Voda 801 8 521 0,959
523097 Staré 807 8 147 1,005
509019 Staré Hory 601 6 539 0,957
527009 Starina 710 7 466 0,966
502758 Starý Hrádok 402 4 148 1,005
502766 Starý Tekov 402 4 167 1,003
509485 Staškov 502 5 444 0,969
527823 Staškovce 711 7 271 0,990
519804 Stebnícka Huta 701 7 490 0,963
519812 Stebník 701 7 377 0,977
518824 Stožok 604 6 377 0,977
527017 Stráňany 710 7 640 0,944
517950 Stráňavy 511 5 425 0,971
523909 Stráne pod Tatrami 703 7 693 0,938
515566 Stránska 609 6 185 1,001
517968 Stránske 511 5 431 0,970
526291 Stratená 808 8 831 0,921
517976 Stráža 511 5 402 0,974
543799 Strážne 811 8 99 1,011
523101 Strážske 807 8 134 1,007
517984 Strečno 511 5 358 0,979
543802 Streda nad Bodrogom 811 8 101 1,011
516406 Stredné Plachtince 610 6 225 0,996
503550 Strekov 404 4 140 1,006
509027 Strelníky 601 6 655 0,943
523119 Stretava 807 8 102 1,011
523127 Stretavka 807 8 103 1,011
557471 Streženice 308 3 254 0,992
520845 Strihovce 709 7 425 0,971
527831 Stročín 712 7 210 0,998
527840 Stropkov 711 7 190 1,000
515582 Studená 609 6 261 0,991
543641 Studenec 704 7 463 0,966
504874 Studienka 106 1 202 0,999
519821 Stuľany 701 7 220 0,996
508233 Stupava 106 1 178 1,001
513687 Stupné 306 3 330 0,983
512648 Sučany 506 5 392 0,975
518832 Sudince 605 6 185 1,001
518841 Súdovce 605 6 164 1,003
559989 Suchá Dolina 707 7 442 0,969
510076 Suchá Hora 510 5 798 0,925
507571 Suchá nad Parnou 207 2 176 1,002
516414 Sucháň 610 6 493 0,963
523135 Suché 807 8 133 1,007
516422 Suché Brezovo 610 6 404 0,974
508241 Suchohrad 106 1 145 1,006
520853 Sukov 705 7 290 0,988
527025 Sulín 710 7 425 0,971
517992 Súľov-Hradná 501 5 418 0,972
505510 Súlovce 406 4 230 0,995
515591 Sušany 607 6 219 0,996
515604 Sútor 609 6 205 0,998
528153 Svätá Mária 811 8 99 1,011
555991 Svätoplukovo 403 4 140 1,006
523143 Svätuš 809 8 103 1,011
528650 Svätuše 811 8 98 1,011
516597 Svätý Anton 602 6 435 0,970
507989 Svätý Jur 107 1 147 1,005
511048 Svätý Kríž 505 5 629 0,946
501115 Svätý Peter 401 4 138 1,006
518000 Svederník 511 5 335 0,982
518913 Sverepec 306 3 302 0,986
519839 Sveržov 701 7 347 0,981
520861 Svetlice 705 7 326 0,983
527858 Svidnička 712 7 317 0,984
527106 Svidník 712 7 225 0,996
525171 Svinia 707 7 361 0,979
522040 Svinica 806 8 252 0,992
543811 Svinice 811 8 100 1,011
506532 Svinná 309 3 240 0,994
523925 Svit 706 7 720 0,935
503568 Svodín 404 4 193 1,000
556238 Svrbice 406 4 271 0,990
509493 Svrčinovec 502 5 432 0,970
502782 Šahy 402 4 135 1,007
504882 Šajdíkove Humence 205 2 192 1,000
504025 Šaľa 405 4 116 1,009
504033 Šalgočka 202 2 151 1,005
505536 Šalgovce 406 4 255 0,992
502791 Šalov 402 4 157 1,004
527033 Šambron 710 7 671 0,941
501905 Šamorín 201 2 125 1,008
523151 Šamudovce 807 8 108 1,010
527866 Šandal 711 7 252 0,992
527874 Šarbov 712 7 446 0,968
525189 Šarišská Poruba 707 7 344 0,981
525197 Šarišská Trstená 707 7 403 0,974
525201 Šarišské Bohdanovce 707 7 217 0,997
519847 Šarišské Čierne 701 7 368 0,978
525219 Šarišské Dravce 708 7 468 0,966
527041 Šarišské Jastrabie 710 7 572 0,953
525235 Šarišské Michaľany 708 7 298 0,987
525243 Šarišské Sokolovce 708 7 413 0,972
527882 Šarišský Štiavnik 712 7 229 0,995
503576 Šarkan 404 4 131 1,007
502804 Šarovce 402 4 147 1,005
519855 Šašová 701 7 228 0,995
504891 Šaštín-Stráže 205 2 170 1,002
511854 Šávoľ 606 6 198 0,999
556670 Šelpice 207 2 164 1,003
527891 Šemetkovce 712 7 356 0,980
522066 Šemša 806 8 297 0,987
508250 Šenkvice 107 1 160 1,004
511862 Šiatorská Bukovinka 606 6 305 0,986
519863 Šiba 701 7 430 0,970
511871 Šíd 606 6 216 0,997
515621 Šimonovce 609 6 179 1,001
525251 Šindliar 707 7 493 0,963
504041 Šintava 202 2 135 1,007
505544 Šípkov 301 3 322 0,984
558397 Šípkové 204 2 217 0,997
516431 Širákov 610 6 196 0,999
515639 Širkovce 609 6 183 1,001
525260 Široké 707 7 562 0,954
505552 Šišov 301 3 216 0,997
526304 Šivetice 608 6 232 0,995
520870 Šmigovec 709 7 321 0,984
511889 Šoltýska 607 6 760 0,930
504050 Šoporňa 202 2 122 1,008
507601 Špačince 207 2 158 1,004
509035 Špania Dolina 601 6 711 0,936
515647 Španie Pole 609 6 381 0,976
501352 Šrobárová 401 4 127 1,008
504904 Štefanov 205 2 187 1,000
510084 Štefanov nad Oravou 510 5 614 0,948
508268 Štefanová 107 1 191 1,000
525278 Štefanovce 707 7 548 0,956
529184 Štefanovce 713 7 199 0,999
581691 Štefanovičová 403 4 138 1,006
527904 Štefurov 712 7 230 0,995
556548 Šterusy 204 2 209 0,998
517283 Štiavnické Bane 602 6 670 0,941
511056 Štiavnička 508 5 513 0,960
518018 Štiavnik 501 5 496 0,962
582719 Štitáre 403 4 244 0,993
526312 Štítnik 808 8 284 0,988
522074 Štós 806 8 516 0,960
559890 Štôla 706 7 853 0,918
523933 Štrba 706 7 1020 0,898
515655 Štrkovec 609 6 169 1,003
503584 Štúrovo 404 4 109 1,010
506541 Štvrtok 309 3 197 0,999
501913 Štvrtok na Ostrove 201 2 128 1,008
581712 Šuja 511 5 467 0,966
516449 Šuľa 610 6 282 0,989
509043 Šumiac 603 6 841 0,920
524107 Šuňava 706 7 854 0,918
503592 Šurany 404 4 123 1,008
500780 Šurianky 403 4 160 1,004
511897 Šurice 606 6 219 0,996
507636 Šúrovce 207 2 132 1,007
514390 Šútovce 307 3 434 0,970
512656 Šútovo 506 5 448 0,968
523950 Švábovce 706 7 676 0,940
543659 Švedlár 801 8 481 0,964
511064 Švošov 508 5 483 0,964
515663 Tachty 609 6 270 0,990
500798 Tajná 403 4 162 1,003
509060 Tajov 601 6 478 0,964
510092 Ťapešovo 507 5 667 0,941
519871 Tarnov 701 7 323 0,984
523160 Tašuľa 809 8 104 1,011
580368 Tatranská Javorina 706 7 993 0,901
502812 Tehla 402 4 173 1,002
556611 Tekolďany 203 2 203 0,998
517291 Tekovská Breznica 612 6 197 0,999
502821 Tekovské Lužany 402 4 152 1,005
517305 Tekovské Nemce 407 4 242 0,994
502847 Tekovský Hrádok 402 4 155 1,004
509051 Telgárt 603 6 886 0,914
555967 Telince 403 4 162 1,003
514403 Temeš 307 3 518 0,960
543667 Teplička 810 8 540 0,957
518034 Teplička nad Váhom 511 5 340 0,981
556645 Tepličky 203 2 217 0,997
515671 Teplý Vrch 609 6 217 0,997
518867 Terany 605 6 144 1,006
518042 Terchová 511 5 560 0,954
525286 Teriakovce 707 7 358 0,979
525294 Terňa 707 7 450 0,968
505561 Tesáre 406 4 207 0,998
500810 Tesárske Mlyňany 407 4 168 1,003
504068 Tešedíkovo 405 4 114 1,009
523178 Tibava 809 8 130 1,007
525308 Tichý Potok 708 7 527 0,958
505579 Timoradza 301 3 237 0,994
527912 Tisinec 711 7 192 1,000
515680 Tisovec 609 6 378 0,977
502863 Tlmače 402 4 189 1,000
511901 Točnica 606 6 261 0,991
527921 Tokajík 711 7 211 0,997
504076 Tomášikovo 202 2 114 1,009
508276 Tomášov 108 1 127 1,008
511919 Tomášovce 606 6 202 0,999
515698 Tomášovce 609 6 184 1,001
520888 Topoľa 709 7 381 0,976
504998 Topoľčany 406 4 187 1,000
500828 Topoľčianky 407 4 226 0,996
504084 Topoľnica 202 2 116 1,009
501921 Topoľníky 201 2 111 1,010
520896 Topoľovka 702 7 138 1,006
523976 Toporec 703 7 603 0,949
515612 Tornaľa 608 6 182 1,001
525316 Torysa 708 7 420 0,972
543675 Torysky 704 7 802 0,925
529192 Tovarné 713 7 127 1,008
529206 Tovarnianska Polianka 713 7 137 1,007
580457 Tovarníky 406 4 189 1,000
501361 Tôň 401 4 111 1,010
507661 Trakovice 203 2 143 1,006
503606 Trávnica 404 4 156 1,004
501379 Trávnik 401 4 109 1,010
507679 Trebatice 204 2 165 1,003
522082 Trebejov 806 8 241 0,994
511927 Trebeľovce 606 6 183 1,001
505595 Trebichava 301 3 334 0,982
528099 Trebišov 811 8 104 1,011
512664 Trebostovo 506 5 471 0,965
516457 Trebušovce 610 6 163 1,003
557340 Trenč 606 6 181 1,001
506559 Trenčianska Teplá 309 3 224 0,996
506567 Trenčianska Turná 309 3 227 0,995
506583 Trenčianske Bohuslavice 304 3 196 0,999
506591 Trenčianske Jastrabie 309 3 284 0,988
506605 Trenčianske Mitice 309 3 328 0,983
545741 Trenčianske Stankovce 309 3 208 0,998
506613 Trenčianske Teplice 309 3 276 0,989
505820 Trenčín 309 3 217 0,997
555576 Trhová Hradská 201 2 112 1,010
523186 Trhovište 807 8 132 1,007
506745 Trnava 207 2 144 1,006
517313 Trnavá Hora 613 6 370 0,978
523194 Trnava pri Laborci 807 8 163 1,003
501956 Trnávka 201 2 122 1,008
543829 Trnávka 811 8 177 1,002
518875 Tŕnie 611 6 516 0,960
525324 Trnkov 707 7 305 0,986
504912 Trnovec 206 2 178 1,001
504092 Trnovec nad Váhom 405 4 116 1,009
512672 Trnovo 506 5 457 0,967
519880 Tročany 701 7 350 0,980
518883 Trpín 605 6 390 0,975
522091 Trsťany 806 8 249 0,993
510106 Trstená 510 5 617 0,947
501964 Trstená na Ostrove 201 2 116 1,009
511072 Trstené 505 5 635 0,945
522104 Trstené pri Hornáde 806 8 175 1,002
504106 Trstice 202 2 111 1,010
507687 Trstín 207 2 236 0,994
511943 Tuhár 606 6 384 0,976
525332 Tuhrina 707 7 456 0,967
513725 Tuchyňa 302 3 265 0,991
525341 Tulčík 707 7 276 0,989
502871 Tupá 402 4 129 1,008
502880 Turá 402 4 151 1,005
512681 Turany 506 5 401 0,974
527939 Turany nad Ondavou 711 7 176 1,002
520900 Turcovce 702 7 226 0,996
512699 Turček 509 5 674 0,940
556271 Turčianky 305 3 223 0,996
512702 Turčianska Štiavnička 506 5 430 0,970
545961 Turčianske Jaseno 506 5 508 0,961
512711 Turčianske Kľačany 506 5 410 0,973
512729 Turčianske Teplice 509 5 504 0,961
512737 Turčiansky Ďur 506 5 457 0,967
512753 Turčiansky Peter 506 5 419 0,972
526321 Turčok 608 6 336 0,982
557269 Turecká 601 6 620 0,947
508284 Tureň 108 1 126 1,008
518051 Turie 511 5 441 0,969
507407 Turík 508 5 556 0,955
559784 Turňa nad Bodvou 806 8 182 1,001
521779 Turnianska Nová Ves 806 8 172 1,002
518891 Turová 611 6 335 0,982
509507 Turzovka 502 5 522 0,959
523208 Tušice 807 8 108 1,010
523216 Tušická Nová Ves 807 8 108 1,010
514411 Tužina 307 3 373 0,977
523984 Tvarožná 703 7 670 0,941
505617 Tvrdomestice 406 4 234 0,995
510114 Tvrdošín 510 5 592 0,950
503614 Tvrdošovce 404 4 119 1,009
520918 Ubľa 709 7 223 0,996
523224 Úbrež 809 8 135 1,007
520926 Udavské 702 7 165 1,003
513741 Udiča 306 3 306 0,986
527050 Údol 710 7 519 0,959
502898 Uhliská 402 4 610 0,948
543683 Úhorná 801 8 688 0,939
511099 Uhorská Ves 505 5 607 0,949
511978 Uhorské 607 6 251 0,992
505625 Uhrovec 301 3 268 0,990
505633 Uhrovské Podhradie 301 3 327 0,983
556050 Úľany nad Žitavou 404 4 126 1,008
520934 Ulič 709 7 249 0,993
520942 Uličské Krivé 709 7 278 0,989
543691 Uloža 704 7 865 0,917
518905 Uňatín 605 6 304 0,986
504939 Unín 206 2 276 0,989
505641 Urmince 406 4 180 1,001
580317 Utekáč 607 6 402 0,974
525359 Uzovce 708 7 388 0,976
515701 Uzovská Panica 609 6 191 1,000
525367 Uzovské Pekľany 708 7 480 0,964
525375 Uzovský Šalgov 708 7 366 0,978
506630 Vaďovce 304 3 230 0,995
527947 Vagrinec 712 7 269 0,990
504114 Váhovce 202 2 123 1,008
522121 Vajkovce 806 8 209 0,998
522139 Valaliky 806 8 185 1,001
509086 Valaská 603 6 489 0,963
514420 Valaská Belá 307 3 485 0,964
511102 Valaská Dubová 508 5 662 0,942
518638 Valaškovce
(vojenský obvod)
702 7 548 0,956
512761 Valča 506 5 448 0,968
520951 Valentovce 705 7 330 0,983
515795 Valice 609 6 213 0,997
527955 Valkovce 712 7 220 0,996
509094 Vaľkovňa 603 6 721 0,934
518964 Vaniškovce 701 7 395 0,975
527963 Vápeník 712 7 402 0,974
519901 Varadka 701 7 396 0,975
527971 Varechovce 711 7 318 0,984
525383 Varhaňovce 707 7 272 0,990
518069 Varín 511 5 358 0,979
510149 Vasiľov 507 5 652 0,943
510157 Vavrečka 507 5 656 0,943
529214 Vavrinec 713 7 281 0,989
511111 Vavrišovo 505 5 699 0,937
511129 Važec 505 5 788 0,926
515710 Včelince 609 6 169 1,003
515728 Večelkov 609 6 292 0,987
529222 Vechec 713 7 181 1,001
543845 Veľaty 811 8 141 1,006
500836 Velčice 407 4 223 0,996
510165 Veličná 503 5 484 0,964
516465 Veľká Čalomija 610 6 140 1,006
514438 Veľká Čausa 307 3 309 0,985
518077 Veľká Čierna 511 5 495 0,962
500844 Veľká Dolina 403 4 136 1,007
523992 Veľká Franková 703 7 658 0,942
506648 Veľká Hradná 309 3 270 0,990
522147 Veľká Ida 806 8 210 0,998
517330 Veľká Lehota 612 6 564 0,954
527068 Veľká Lesná 710 7 603 0,949
522155 Veľká Lodina 806 8 255 0,992
524000 Veľká Lomnica 703 7 647 0,944
581585 Veľká Lúka 611 6 311 0,985
504122 Veľká Mača 202 2 123 1,008
511994 Veľká nad Ipľom 606 6 169 1,003
501972 Veľká Paka 201 2 123 1,008
513806 Veľká Tŕňa 811 8 174 1,002
512001 Veľká Ves 607 6 204 0,998
516473 Veľká Ves nad Ipľom 610 6 134 1,007
506656 Veľké Bierovce 309 3 200 0,999
501981 Veľké Blahovo 201 2 116 1,009
511137 Veľké Borové 505 5 835 0,920
512010 Veľké Dravce 606 6 193 1,000
545651 Veľké Držkovce 301 3 239 0,994
505676 Veľké Dvorany 406 4 195 0,999
555673 Veľké Dvorníky 201 2 114 1,009
505684 Veľké Hoste 301 3 239 0,994
505692 Veľké Chlievany 301 3 198 0,999
500518 Veľké Chyndice 403 4 174 1,002
543853 Veľké Kapušany 807 8 109 1,010
501387 Veľké Kosihy 401 4 110 1,010
507709 Veľké Kostoľany 204 2 153 1,005
581160 Veľké Kozmálovce 402 4 172 1,002
505706 Veľké Kršteňany 305 3 215 0,997
504947 Veľké Leváre 106 1 170 1,002
503631 Veľké Lovce 404 4 162 1,003
502910 Veľké Ludince 402 4 173 1,002
556572 Veľké Orvište 204 2 163 1,003
543861 Veľké Ozorovce 811 8 173 1,002
517348 Veľké Pole 612 6 522 0,959
543870 Veľké Raškovce 807 8 100 1,011
523232 Veľké Revištia 809 8 110 1,010
505714 Veľké Ripňany 406 4 166 1,003
518085 Veľké Rovné 501 5 540 0,957
543888 Veľké Slemence 807 8 103 1,011
558214 Veľké Straciny 610 6 210 0,998
515736 Veľké Teriakovce 609 6 233 0,995
543896 Veľké Trakany 811 8 101 1,011
502928 Veľké Turovce 402 4 134 1,007
505722 Veľké Uherce 305 3 219 0,996
504131 Veľké Úľany 202 2 119 1,009
555932 Veľké Vozokany 407 4 181 1,001
500887 Veľké Zálužie 403 4 180 1,001
516490 Veľké Zlievce 610 6 210 0,998
527980 Veľkrop 711 7 283 0,989
508292 Veľký Biel 108 1 126 1,008
515744 Veľký Blh 609 6 198 0,999
500895 Veľký Cetín 403 4 132 1,007
512788 Veľký Čepčín 509 5 473 0,965
502936 Veľký Ďur 402 4 183 1,001
543705 Veľký Folkmar 801 8 379 0,977
504149 Veľký Grob 202 2 122 1,008
543900 Veľký Horeš 811 8 99 1,011
543918 Veľký Kamenec 811 8 123 1,008
505731 Veľký Klíž 305 3 244 0,993
515850 Veľký Krtíš 610 6 222 0,996
503380 Veľký Kýr 404 4 127 1,008
555860 Veľký Lapáš 403 4 160 1,004
527076 Veľký Lipník 710 7 569 0,953
516503 Veľký Lom 610 6 418 0,972
501522 Veľký Meder 201 2 112 1,010
524018 Veľký Slavkov 706 7 683 0,939
525391 Veľký Slivník 707 7 391 0,975
525405 Veľký Šariš 707 7 281 0,989
520977 Veľopolie 702 7 179 1,001
505749 Velušovce 406 4 224 0,996
524026 Vernár 706 7 765 0,929
507725 Veselé 204 2 157 1,004
511145 Veterná Poruba 505 5 819 0,922
557307 Vidiná 606 6 198 0,999
555746 Vieska 201 2 118 1,009
516511 Vieska 610 6 188 1,000
515752 Vieska nad Blhom 609 6 173 1,002
500909 Vieska nad Žitavou 407 4 181 1,001
518921 Vígľaš 604 6 352 0,980
518930 Vígľašská Huta-Kalinka 604 6 559 0,954
524034 Vikartovce 706 7 751 0,931
516520 Vinica 610 6 164 1,003
543926 Viničky 811 8 99 1,011
508306 Viničné 107 1 156 1,004
523259 Vinné 807 8 144 1,006
500917 Vinodol 403 4 130 1,007
504157 Vinohrady nad Váhom 202 2 166 1,003
508314 Vinosady 107 1 155 1,004
555827 Virt 401 4 114 1,009
527084 Vislanka 710 7 542 0,957
527998 Vislava 711 7 260 0,991
513776 Visolaje 308 3 267 0,991
543934 Višňov 811 8 131 1,007
506672 Višňové 304 3 208 0,998
518093 Višňové 511 5 448 0,968
515761 Višňové 608 6 252 0,992
508322 Vištuk 107 1 172 1,002
510173 Vitanová 510 5 699 0,937
525413 Víťaz 707 7 474 0,965
520985 Víťazovce 702 7 168 1,003
543713 Vítkovce 810 8 406 0,973
529231 Vlača 713 7 182 1,001
528005 Vladiča 711 7 349 0,980
526339 Vlachovo 808 8 403 0,974
511153 Vlachy 505 5 532 0,958
504165 Vlčany 405 4 111 1,010
556513 Vlčkovce 207 2 132 1,007
557293 Vlkanová 601 6 317 0,984
556025 Vlkas 404 4 133 1,007
524042 Vlková 703 7 670 0,941
524051 Vlkovce 703 7 829 0,921
508331 Vlky 108 1 126 1,008
515779 Vlkyňa 609 6 162 1,003
507741 Voderady 207 2 132 1,007
543942 Vojany 807 8 101 1,011
543951 Vojčice 811 8 108 1,010
543969 Vojka 811 8 105 1,010
501999 Vojka nad Dunajom 201 2 122 1,008
543721 Vojkovce 810 8 518 0,960
524069 Vojňany 703 7 666 0,941
523267 Vojnatina 809 8 128 1,008
528013 Vojtovce 711 7 211 0,997
523275 Voľa 807 8 126 1,008
520993 Volica 705 7 247 0,993
500925 Volkovce 407 4 205 0,998
517356 Voznica 612 6 213 0,997
504173 Vozokany 202 2 115 1,009
505757 Vozokany 406 4 239 0,994
500933 Vráble 403 4 144 1,006
504963 Vrádište 206 2 170 1,002
502006 Vrakúň 201 2 114 1,009
544051 Vranov nad Topľou 713 7 134 1,007
523283 Vrbnica 807 8 105 1,010
524077 Vrbov 703 7 654 0,943
501409 Vrbová nad Váhom 401 4 109 1,010
504971 Vrbovce 303 3 341 0,981
507750 Vrbové 204 2 182 1,001
516538 Vrbovka 610 6 151 1,005
513784 Vrchteplá 306 3 522 0,959
512796 Vrícko 506 5 588 0,951
557625 Vršatské Podhradie 302 3 659 0,942
557358 Vrútky 506 5 381 0,976
522163 Vtáčkovce 806 8 395 0,975
524085 Výborná 703 7 701 0,937
500941 Výčapy-Opatovce 403 4 152 1,005
502014 Vydrany 201 2 116 1,009
557498 Vydrná 308 3 409 0,973
524093 Vydrník 706 7 601 0,949
517364 Vyhne 613 6 344 0,981
511170 Východná 505 5 760 0,930
521001 Výrava 705 7 357 0,979
505765 Vysočany 301 3 258 0,992
517372 Vysoká 602 6 669 0,941
525421 Vysoká 708 7 549 0,956
509515 Vysoká nad Kysucou 502 5 688 0,939
523291 Vysoká nad Uhom 807 8 106 1,010
508349 Vysoká pri Morave 106 1 144 1,006
560103 Vysoké Tatry 706 7 967 0,904
528021 Vyškovce 711 7 217 0,997
502944 Vyškovce nad Ipľom 402 4 140 1,006
511188 Vyšná Boca 505 5 953 0,906
522171 Vyšná Hutka 806 8 197 0,999
521019 Vyšná Jablonka 702 7 361 0,979
528030 Vyšná Jedľová 712 7 312 0,985
522180 Vyšná Kamenica 806 8 354 0,980
522198 Vyšná Myšľa 806 8 233 0,995
528048 Vyšná Olšava 711 7 204 0,998
528056 Vyšná Pisaná 712 7 364 0,979
519910 Vyšná Polianka 701 7 452 0,968
523305 Vyšná Rybnica 809 8 219 0,996
529249 Vyšná Sitnica 702 7 193 1,000
526347 Vyšná Slaná 808 8 482 0,964
525430 Vyšná Šebastová 707 7 372 0,978
519928 Vyšná Voľa 701 7 325 0,983
521027 Vyšné Ladičkovce 702 7 232 0,995
502952 Vyšné nad Hronom 402 4 153 1,005
523313 Vyšné Nemecké 809 8 132 1,007
523321 Vyšné Remety 809 8 208 0,998
526606 Vyšné Repaše 704 7 805 0,924
527092 Vyšné Ružbachy 710 7 625 0,946
557901 Vyšné Valice 609 6 230 0,995
522201 Vyšný Čaj 806 8 230 0,995
560073 Vyšný Hrabovec 711 7 176 1,002
521035 Vyšný Hrušov 702 7 185 1,001
529117 Vyšný Kazimír 713 7 201 0,999
522210 Vyšný Klátov 806 8 486 0,963
528064 Vyšný Komárnik 712 7 434 0,970
519944 Vyšný Kručov 701 7 196 0,999
510181 Vyšný Kubín 503 5 522 0,959
582093 Vyšný Medzev 806 8 387 0,976
528072 Vyšný Mirošov 712 7 345 0,981
528081 Vyšný Orlík 712 7 264 0,991
515809 Vyšný Skálnik 609 6 236 0,994
526614 Vyšný Slavkov 704 7 561 0,954
519952 Vyšný Tvarožec 701 7 495 0,962
529257 Vyšný Žipov 713 7 152 1,005
510190 Zábiedovo 510 5 668 0,941
512818 Záborie 506 5 501 0,962
525448 Záborské 707 7 327 0,983
559881 Zádiel 806 8 246 0,993
515817 Zádor 609 6 164 1,003
523330 Záhor 809 8 109 1,010
516546 Záhorce 610 6 154 1,004
500267 Záhorie (vojenský obvod) 106 1 326 0,983
508365 Záhorská Ves 106 1 145 1,006
525456 Záhradné 707 7 313 0,985
557927 Zacharovce 609 6 294 0,987
510203 Zákamenné 507 5 703 0,937
509523 Zákopčie 502 5 572 0,953
502961 Zalaba 402 4 125 1,008
555509 Zálesie 108 1 130 1,007
524115 Zálesie 703 7 677 0,940
523241 Zalužice 807 8 124 1,008
556475 Zamarovce 309 3 216 0,997
529265 Zámutov 713 7 272 0,990
513814 Záriečie 308 3 333 0,982
513822 Záskalie 306 3 397 0,974
543977 Zatín 811 8 100 1,011
505773 Závada 406 4 247 0,993
516554 Závada 610 6 218 0,997
529273 Závada 702 7 300 0,986
521043 Závadka 702 7 152 1,005
526631 Závadka 801 8 819 0,922
523348 Závadka 807 8 108 1,010
509124 Závadka nad Hronom 603 6 618 0,947
507768 Zavar 207 2 137 1,007
511196 Závažná Poruba 505 5 616 0,947
504980 Závod 106 1 161 1,004
510211 Zázrivá 503 5 669 0,941
543985 Zbehňov 811 8 170 1,002
500950 Zbehy 403 4 154 1,004
521051 Zboj 709 7 345 0,981
521060 Zbojné 705 7 262 0,991
519961 Zborov 701 7 323 0,984
509531 Zborov nad Bystricou 502 5 419 0,972
502979 Zbrojníky 402 4 177 1,002
521078 Zbudská Belá 705 7 263 0,991
521086 Zbudské Dlhé 702 7 199 0,999
523356 Zbudza 807 8 127 1,008
518131 Zbyňov 511 5 427 0,971
507776 Zeleneč 207 2 145 1,006
501417 Zemianska Olča 401 4 111 1,010
514454 Zemianske Kostoľany 307 3 232 0,995
556441 Zemianske Podhradie 304 3 244 0,993
504181 Zemianske Sady 202 2 153 1,005
518956 Zemiansky Vrbovok 605 6 414 0,972
503649 Zemné 404 4 112 1,010
543993 Zemplín 811 8 110 1,010
544001 Zemplínska Nová Ves 811 8 122 1,008
523364 Zemplínska Široká 807 8 103 1,011
544019 Zemplínska Teplica 811 8 204 0,998
521108 Zemplínske Hámre 709 7 347 0,981
544027 Zemplínske Hradište 811 8 103 1,011
544035 Zemplínske Jastrabie 811 8 115 1,009
522635 Zemplínske Kopčany 807 8 104 1,011
544043 Zemplínsky Branč 811 8 108 1,010
525472 Zlatá Baňa 707 7 544 0,956
522244 Zlatá Idka 806 8 662 0,942
519979 Zlaté 701 7 389 0,975
502022 Zlaté Klasy 201 2 122 1,008
500968 Zlaté Moravce 407 4 192 1,000
501425 Zlatná na Ostrove 401 4 110 1,010
529281 Zlatník 713 7 245 0,993
505790 Zlatníky 301 3 265 0,991
500976 Zlatno 407 4 327 0,983
582051 Zlatno 607 6 389 0,975
513865 Zliechov 302 3 562 0,954
508381 Zohor 106 1 146 1,005
516562 Zombor 610 6 181 1,001
500348 Zubák 308 3 418 0,972
510238 Zuberec 510 5 762 0,929
521116 Zubné 702 7 233 0,995
510246 Zubrohlava 507 5 630 0,946
518158 Zvolen 611 6 374 0,977
518972 Zvolenská Slatina 611 6 328 0,983
581488 Zvončín 207 2 156 1,004
512834 Žabokreky 506 5 428 0,971
505803 Žabokreky nad Nitrou 305 3 192 1,000
526649 Žakarovce 801 8 533 0,958
524123 Žakovce 703 7 665 0,941
529290 Žalobín 713 7 143 1,006
522252 Žarnov 806 8 197 0,999
517381 Žarnovica 612 6 252 0,992
510254 Žaškov 503 5 479 0,964
523372 Žbince 807 8 104 1,011
522261 Ždaňa 806 8 178 1,001
524131 Ždiar 706 7 895 0,913
525499 Žehňa 707 7 394 0,975
526657 Žehra 810 8 450 0,968
518981 Železná Breznica 611 6 449 0,968
519987 Železník 712 7 176 1,002
502987 Želiezovce 402 4 139 1,006
519995 Želmanovce 712 7 238 0,994
516571 Želovce 610 6 156 1,004
502995 Žemberovce 402 4 221 0,996
503002 Žemliare 402 4 150 1,005
511200 Žiar 505 5 759 0,930
515833 Žiar 608 6 180 1,001
516589 Žiar nad Hronom 613 6 272 0,990
518999 Žibritov 605 6 487 0,963
504190 Žihárec 405 4 111 1,010
500984 Žikava 407 4 274 0,990
517402 Žilina 511 5 378 0,977
515841 Žíp 609 6 174 1,002
525502 Žipov 707 7 391 0,975
500992 Žirany 403 4 251 0,992
582816 Žitavany 407 4 204 0,998
501018 Žitavce 403 4 141 1,006
505811 Žitná-Radiša 301 3 271 0,990
507792 Žlkovce 203 2 144 1,006
525511 Župčany 707 7 315 0,985
517399 Župkov 612 6 315 0,985
1)
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 206/2000 Z. z. o zákonných meracích jednotkách v znení vyhlášky č. 537/2009 Z. z.
2)
Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.