273/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.09.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

273
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. mája 2012 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Gruzínska o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.
Dohoda nadobudne platnosť 1. októbra 2012 v súlade s článkom 14 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Národnom bezpečnostnom úrade a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.