274/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.09.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

274
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 23. augusta 2010 a 12. septembra 2011 bola uzavretá Dodatková dohoda k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach (oznámenie č. 74/2000 Z. z.).
Dodatková dohoda nadobudla platnosť 29. augusta 2012.
Do textu dodatkovej dohody možno nahliadnuť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.