279/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.10.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

279
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 5. septembra 2012
o podmienkach vykonávania niektorých opatrení spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Žiadosť o uznanie organizácie výrobcov (ďalej len „organizácia“), žiadosť o uznanie združenia organizácií výrobcov (ďalej len „združenie“) a žiadosť o uznanie medziodvetvovej organizácie pri spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami podľa osobitného predpisu1) sa predkladá právnickej osobe podľa osobitného predpisu.2)
§ 2
(1)
Organizácia, združenie alebo medziodvetvová organizácia v žiadosti uvedie svoje obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a identifikačné čísla svojich členov.
(2)
Prílohou k žiadosti o uznanie organizácie a žiadosti o uznanie združenia sú
a)
stanovy organizácie alebo združenia,3)
b)
výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace, ak ide o organizáciu; výpis z registra záujmových združení právnických osôb nie starší ako tri mesiace, ak ide o združenie,
c)
zoznam členov organizácie alebo združenia,4) ak nie je uvedený podľa písmena b),
d)
výpis z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného obdobného registra nie starší ako tri mesiace alebo osvedčenie o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov preukazujúce, že členovia organizácie sú podnikateľmi, a doklad preukazujúci, že členovia združenia sú uznanými organizáciami,5)
e)
doklad preukazujúci, že každý člen organizácie alebo združenia je držiteľom individuálneho referenčného množstva mlieka.
(3)
Na nadnárodné organizácie a nadnárodné združenia so sídlom v Slovenskej republike sa odseky 1 a 2 použijú primerane.
(4)
Prílohou k žiadosti o uznanie medziodvetvovej organizácie je
a)
výpis z registra záujmových združení právnických osôb,6)
b)
výpis z obchodného registra, živnostenského registra alebo registra záujmových združení právnických osôb nie starší ako tri mesiace preukazujúci, že členovia medziodvetvovej organizácie sú podnikateľmi alebo záujmovými združeniami právnických osôb,
c)
zoznam členov medziodvetvovej organizácie; členovia musia mať podiel aspoň 33 % na hospodárskych činnostiach na trhu v Slovenskej republike, na ktoré je zameraná medziodvetvová organizácia.7)
(5)
Organizácia, združenie alebo medziodvetvová organizácia oznamuje právnickej osobe podľa osobitného predpisu2) zmeny skutočností a dokladov predložených na účely uznania podľa odsekov 2 a 4 najneskôr do 30 dní odo dňa zmeny.
§ 3
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 3. októbra 2012.
Robert Fico v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 279/2012 Z. z.
ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v znení
– nariadenia Rady (ES) č. 247/2008 zo 17. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 76, 19. 3. 2008),
– nariadenia Rady (ES) č. 248/2008 zo 17. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 76, 19. 3. 2008),
– nariadenia Rady (ES) č. 361/2008 zo 14. apríla 2008 (Ú. v. EÚ L 121, 7. 5. 2008),
– nariadenia Rady (ES) č. 470/2008 z 26. mája 2008 (Ú. v. EÚ L 140, 30. 5. 2008),
– nariadenia Komisie (ES) č. 510/2008 zo 6. júna 2008 (Ú. v. EÚ L 149, 7. 6. 2008),
– nariadenia Rady (ES) č. 13/2009 z 18. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 5, 9. 1. 2009),
– nariadenia Rady (ES) č. 72/2009 z 19. januára 2009 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009),
– nariadenia Komisie (ES) č. 183/2009 zo 6. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 63, 7. 3. 2009),
– nariadenia Komisie (ES) č. 435/2009 z 26. mája 2009 (Ú. v. EÚ L 128, 27. 5. 2009),
– nariadenia Rady (ES) č. 491/2009 z 25. mája 2009 (Ú. v. EÚ L 154, 17. 6. 2009),
– nariadenia Rady (ES) č. 1047/2009 z 19. októbra 2009 (Ú. v. E L 290, 6. 11. 2009),
– nariadenia Rady (ES) č. 1140/2009 z 20. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 312, 27. 11. 2009),
– nariadenia Komisie (EÚ) č. 513/2010 z 15. júna 2010 (Ú. v. EÚ L 150, 16. 6. 2010),
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1234/2010 z 15. decembra 2010 (Ú. v. EÚ L 346, 30. 12. 2010),
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 121/2012 z 15. februára 2012 (Ú. v. EÚ L 44, 16. 2. 2012),
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 261/2012 zo 14. marca 2012 (Ú. v. EÚ L 94, 30. 3. 2012).
2.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 511/2012 z 15. júna 2012 o oznámeniach týkajúcich sa organizácií výrobcov, medziodvetvových organizácií, zmluvných rokovaní a zmluvných vzťahov podľa nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (Ú. v. EÚ L 156, 16. 6. 2012).
1)
Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16.11. 2007) v platnom znení.
2)
§ 7 ods. 1 písm. t) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
3)
Čl. 126a ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) 1234/2007 v platnom znení.
4)
§ 10 ods. 3 a 4 zákona č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov.
Čl. 126a ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) 1234/2007 v platnom znení.
5)
Čl. 126a ods. 2 nariadenia (ES) 1234/2007 v platnom znení.
6)
§ 20i ods. 2 Občianskeho zákonníka.
Čl. 126b ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) 1234/2007 v platnom znení.
7)
Čl. 123 ods. 4 písm. a) a čl. 126b ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) 1234/2007 v platnom znení.