280/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.09.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

280
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 5. septembra 2012,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 155/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 155/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh sa dopĺňa takto:
V § 14 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem § 4 ods. 2 až 7, § 5, § 8 ods. 9 písm. b), § 10, prílohy č. 2 a prílohy č. 3, ktoré strácajú účinnosť prijatím osobitných predpisov podľa článku 4 a článku 14 ods. 4 smernice Rady 2008/90/ES z 29. septembra 2008 o uvádzaní množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia do obehu (prepracované znenie) v platnom znení“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 30. septembra 2012.
Robert Fico v. r.