281/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

281
VYHLÁŠKA
Úradu vlády Slovenskej republiky
z 13. septembra 2012,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 21/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytovanie dotácií a kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytovanie dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky
Úrad vlády Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 3 zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 21/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytovanie dotácií a kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytovanie dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny (ďalej len „podpredseda vlády“)“.
2.
V § 2 odsek 2 znie:
„(2)
Gestorom činnosti komisie (ďalej len „gestor“) je vedúci zamestnanec príslušného odborného útvaru úradu vlády alebo príslušný splnomocnenec vlády Slovenskej republiky.“.
3.
V § 2 ods. 3 sa vypúšťajú slová „podľa odseku 2“.
4.
V § 3 ods. 2 tretej vete sa vypúšťajú slová „alebo podpredseda vlády“.
5.
V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:
„c)
skončením štátnozamestnaneckého pomeru člena na úrade vlády,
d)
odvolaním.“.
6.
V § 3 ods. 4 písmeno e) znie:
„e)
ak tak rozhodne vedúci úradu vlády.“.
7.
V § 3 ods. 5 sa za slová „z úradu vlády,“ vkladajú slová „z vecne príslušného ministerstva,“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „tak, aby bola v komisii zastúpená dotknutá národnostná menšina alebo etnická skupina a aby bol v komisii aspoň jeden zamestnanec útvaru príslušného gestora“.
8.
V § 3 odsek 6 znie:
„(6)
Členov vymenúva a odvoláva vedúci úradu vlády na návrh príslušného ministra a gestora.“.
9.
V § 4 písm. g) sa vypúšťajú slová „podpredsedu vlády,“.
10.
V § 5 uvádzacej vete sa vypúšťajú slová „v pôsobnosti podľa § 2 ods. 2“.
11.
§ 5 sa dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:
„i)
ak ide o fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie s miestom podnikania na území Slovenskej republiky alebo právnickú osobu oprávnenú na podnikanie so sídlom na území Slovenskej republiky, na základe podkladov získaných z centrálneho registra zmlúv a od subjektov poskytujúcich dotácie vyhotovenie písomného prehľadu, ktorý obsahuje
1.
názov a sídlo subjektu, ktorý žiadateľovi poskytol dotáciu,
2.
účel a projekt, na ktorý bola žiadateľovi dotácia poskytnutá,
3.
výšku požadovanej dotácie,
4.
výšku poskytnutej dotácie,
j)
pri dotácii, ktorá je priamou formou štátnej pomoci, písomné stanovisko o tom, že vykonal analýzu dodržania pravidiel štátnej pomoci pri poskytnutí tejto dotácie.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2012.
Igor Federič v. r.