282/2012 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

282
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 18. júla 2012,
ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 1 zákona č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Minimálna hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody v budovách1) pre izolačný materiál s tepelnou vodivosťou 0,035 W . m-1 . K-1 pri teplote 0 °C je uvedená v prílohe č. 1.
(2)
Ak sa zvolí izolačný materiál s inou tepelnou vodivosťou, ako je uvedená v prílohe č. 1, vypočíta sa minimálna hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody pre zvolený izolačný materiál podľa prílohy č. 2.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2012.
Tomáš Malatinský v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 282/2012 Z. z.
Minimálna hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody v budovách pre izolačný materiál s tepelnou vodivosťou 0,035 W . m-1 . K-1 pri teplote 0 °C
P. č.  Vnútorný priemer potrubia alebo armatúry Minimálna hrúbka izolácie
1 do 22 mm 20 mm
2 od 23 mm do 35 mm 30 mm
3 od 36 mm do 100 mm rovnaká ako vnútorný priemer potrubia
4 nad 100 mm 100 mm
Pre rozdeľovače a zberače tepla, v miestach križovania potrubí, v miestach spájania potrubí a pre potrubia a armatúry inštalované v prestupoch stien a stropov sa môže minimálna hrúbka izolácie znížiť o 50 % hodnoty hrúbky izolácie uvedenej v príslušnom riadku tabuľky.
Uvedené hodnoty sú navrhnuté pre rozvody tepla a teplej vody s oceľovými rúrkami. V prípade použitia iných materiálov rozvodov tepla a teplej vody sa minimálna hrúbka izolácie vypočíta podľa prílohy č. 2.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 282/2012 Z. z.
Minimálna hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody v budovách pre zvolený izolačný materiál
Minimálna hrúbka tepelnej izolácie pre zvolený izolačný materiál sIZ sa vypočíta z rovníc
Vzorec 01
pričom
α1 súčiniteľ prestupu tepla na vnútornej strane rúrky [W . m-2 . K-1]
dR1 vnútorný priemer rúrky podľa dimenzie potrubia [m]
dR1´ vonkajší priemer rúrky podľa dimenzie potrubia [m]
λR súčiniteľ tepelnej vodivosti rúrky [W . m-1 . K-1]
dI vonkajší priemer rúrky s izoláciou [m]
λI súčiniteľ tepelnej vodivosti izolačného materiálu [W . m-1 . K-1]
α2 súčiniteľ prestupu tepla na povrchu izolácie [W . m-2 . K-1]
λIZ súčiniteľ tepelnej vodivosti zvoleného izolačného materiálu [W . m-1 . K-1]
dIZ vonkajší priemer rúrky so zvoleným izolačným materiálom [m]
sIZ minimálna hrúbka izolácie zvoleného izolačného materiálu [m]
Pri výpočte je možné zanedbať súčiniteľ prestupu tepla na vnútornej strane rúrky α1 a pre súčiniteľ prestupu tepla na povrchu izolácie α2 je možné použiť hodnotu 10 W . m-2 . K-1.
1)
§ 2 ods. 3 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.