283/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.09.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

283
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
zo 17. septembra 2012,
ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku elektriny malému podniku
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 40 ods. 1 písm. a), b), c), e), h) a i) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Rozsah cenovej regulácie a spôsob jej vykonania
(1)
Cenová regulácia sa vzťahuje na dodávku elektriny zraniteľným odberateľom podľa § 2 písm. l) tretieho bodu zákona, ktorým je malý podnik.
(2)
Cenová regulácia podľa odseku 1 sa vykonáva určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
regulačným rokom kalendárny rok 2013,
b)
rokom t regulačný rok, pre ktorý sa určuje cena alebo spôsob jej výpočtu,
c)
rokom t+n n-tý rok nasledujúci po roku t,
d)
rokom t-n n-tý rok predchádzajúci roku t,
e)
jednotkou množstva elektriny 1 MWh.
§ 3
Rozsah a štruktúra oprávnených nákladov
(1)
Oprávnenými nákladmi sú primerané náklady preukázateľne a v nevyhnutnom rozsahu vynaložené na vykonávanie regulovanej činnosti, a to
a)
náklady na obstaranie elektriny pri dodávke elektriny malému podniku vrátane nákladov na vyrovnanie odchýlky malému podniku pri dodávke elektriny malému podniku,
b)
výrobné a prevádzkové náklady zahrnujúce náklady na energie, suroviny a technologické hmoty,
c)
osobné náklady,1)
d)
náklady na plnenie povinností podľa osobitných predpisov,2)
e)
odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku;3) pri hmotnom majetku sa za oprávnené náklady považuje rovnomerné odpisovanie hmotného majetku4) využívaného výhradne na výkon regulovanej činnosti a pri nehmotnom majetku sa za oprávnené náklady považuje ročný odpis vo výške 25 % z obstarávacej ceny nehmotného majetku využívaného výhradne na výkon regulovanej činnosti, ak táto vyhláška neustanovuje inak,
f)
nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku od tretích osôb, ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť vo výške odpisov podľa písmena g), priamo súvisiacich a preukázaných nákladov,
g)
náklady na opravy a údržbu majetku využívaného na zabezpečenie regulovanej činnosti v rozsahu zabezpečujúcom výkon regulovanej činnosti okrem nákladov vynaložených na technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku podľa osobitného predpisu,5)
h)
úrok z úveru poskytnutého bankou alebo pobočkou zahraničnej banky6) na obstaranie hmotného majetku alebo nehmotného majetku, ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť.
(2)
Oprávnenými nákladmi nie sú
a)
sankcie,
b)
náklady spojené s nevyužitými prevádzkami a výrobnými kapacitami,
c)
odpisy nevyužívaného dlhodobého majetku, odpisy „goodwill“ a odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku vylúčeného z odpisovania,7)
d)
odmeny členov štatutárnych orgánov a ďalších orgánov právnických osôb za výkon funkcie, ktorí nie sú v pracovnoprávnom vzťahu s regulovaným subjektom,
e)
platby poistného za poistenie zodpovednosti za škody spôsobené členmi štatutárnych orgánov a členmi iných orgánov spoločnosti,
f)
príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie,8) príspevky na životné poistenie a účelové sporenie zamestnanca platené zamestnávateľom,
g)
odstupné a odchodné presahujúce výšku ustanovenú osobitným predpisom,9)
h)
príspevky na stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,10)
i)
cestovné náhrady nad rozsah určený osobitným predpisom,11)
j)
tvorba sociálneho fondu nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,12)
k)
náklady na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,13)
l)
dobrovoľné poistenie osôb,
m)
manká a škody na majetku vrátane škody zo zníženia cien nevyužiteľných zásob a likvidácie zásob,
n)
náklady vyplývajúce z chýb vo výpočtoch, v kalkulačných prepočtoch alebo v účtovníctve, duplicitne účtované náklady,
o)
náklady na reprezentáciu a dary,
p)
odmeny a dary pri životných jubileách a pri odchode do dôchodku,
q)
náklady na starostlivosť o zdravie zamestnancov a na vlastné zdravotnícke zariadenia nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,14)
r)
príspevky a náklady na rekreačné, regeneračné, rekondičné a ozdravné pobyty, ak povinnosť ich uhrádzania neustanovuje osobitný predpis,15)
s)
náklady na údržbu a prevádzku školiacich a rekreačných zariadení,
t)
daň z nehnuteľností platená za školiace a rekreačné zariadenia,
u)
štipendiá poskytnuté študentom a učňom,
v)
odpis nedobytnej pohľadávky,
w)
tvorba rezerv nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,16)
x)
rozdiely zo zmien použitých účtovných metód a účtovných zásad,17)
y)
tvorba opravných položiek,
z)
náklady vynaložené na odstránenie nedostatkov zistených pri kolaudačnom konaní,
aa)
náklady spojené s prípravou a zabezpečením nerealizovanej investičnej výstavby,
ab)
straty z predaja dlhodobého majetku a zásob,
ac)
zostatková cena predaného alebo vyradeného hmotného majetku a nehmotného majetku,
ad)
náklady na reklamu alebo propagáciu uskutočňovanú formou sponzorovania športových, kultúrnych a zábavných podujatí,
ae)
spotreba pohonných látok nad normu spotreby pohonných látok,18)
af)
náklady na výkon regulovanej činnosti, ktoré sú vyššie ako náklady zistené na základe overovania primeranosti nákladov podľa osobitného predpisu,19) ktoré sú zabezpečované regulovaným subjektom, iným ako regulovaným subjektom alebo subjektom, ktorý je alebo bol súčasťou vertikálne integrovaného podniku,20)
ag)
straty z obchodov s finančnými a komoditnými derivátmi,
ah)
úrazové dávky poskytované podľa osobitného predpisu,21)
ai)
ostatné náklady, ktoré nie sú uvedené v odseku 1.
(3)
Výška nákladov za dodávku elektriny malému podniku, ktoré možno do ceny započítať, je ustanovená v § 8.
§ 4
Výška primeraného zisku
Výška primeraného zisku za dodávku elektriny malému podniku je ustanovená v § 8.
§ 5
Návrh ceny
(1)
Súčasťou návrhu ceny za dodávku elektriny malému podniku sú
a)
účtovná závierka22) za rok t-2,
b)
výročná správa22) a správa audítora k účtovnej závierke za rok t-2 podľa osobitného predpisu;23) ak regulovaný subjekt nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, uvedie sa táto skutočnosť v návrhu ceny,
c)
návrh ceny za dodávku elektriny malému podniku vrátane podmienok pridelenia jednotlivých sadzieb za dodávku elektriny malému podniku,
d)
údaje potrebné na preverenie cien za dodávku elektriny malému podniku, najmä predpokladané množstvo dodanej elektriny v jednotlivých sadzbách, počet odberných miest a prípadne ďalšie podklady na posúdenie návrhu ceny na základe požiadavky úradu,
e)
podklady podľa prílohy,
f)
výška maximálnej ceny za dodávku elektriny malému podniku podľa § 8,
g)
doklad preukazujúci schválenie návrhu ceny najvyšším orgánom obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo spoločníkmi verejnej obchodnej spoločnosti alebo spoločníkmi komanditnej spoločnosti regulovaného subjektu.
(2)
Peňažné hodnoty a jednotkové ceny sa na účely výpočtu cien matematicky zaokrúhľujú najmenej na štyri desatinné miesta, pričom mesačná platba za jedno odberné miesto sa zaokrúhli na dve desatinné miesta.
(3)
Ak podklady podľa odseku 1 písm. a) a b) boli súčasťou návrhu ceny na rok t za inú regulovanú činnosť podľa osobitného predpisu,24) uvedie sa táto skutočnosť v návrhu ceny.
§ 6
Stanovenie sadzieb na dodávku elektriny malému podniku
Pre malý podnik sa pre jednotlivé odberné miesta uplatní najviac jedenásť sadzieb:
a)
DMP1 – jednopásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny,
b)
DMP2 – jednopásmová sadzba so strednou spotrebou elektriny,
c)
DMP3 – jednopásmová sadzba s vyššou spotrebou elektriny,
d)
DMP4 – dvojpásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny; nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín denne,
e)
DMP5 – dvojpásmová sadzba so strednou spotrebou elektriny; nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín denne,
f)
DMP6 – dvojpásmová sadzba s výššou spotrebou elektriny; nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín denne,
g)
DMP7 – dvojpásmová sadzba; nízke pásmo sa poskytuje minimálne 20 hodín denne s blokovaním priamovýhrevných elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma,
h)
DMP8 – dvojpásmová sadzba pre tepelné čerpadlo; nízke pásmo sa poskytuje minimálne 20 hodín denne s blokovaním výhrevných elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma,
i)
DMP9 – sadzba pre nemerané odbery,
j)
DMP10 – sadzba pre verejné osvetlenie,
k)
DMP11 – sadzba pre dočasné odbery.
§ 7
Dodávka elektriny malému podniku
(1)
Cenová regulácia za dodávku elektriny malému podniku sa vzťahuje na regulovaný subjekt, ktorý dodáva elektrinu malému podniku.
(2)
Malý podnik je koncový odberateľ elektriny s ročnou spotrebou elektriny za všetky jeho odberné miesta najviac 30 000 kWh za rok, ktorý predchádza roku predkladania návrhu ceny. Rokom na zaradenie do kategórie malý podnik sa na účely tejto vyhlášky rozumie rok t-2.
(3)
Cena za dodávku elektriny malému podniku v jednotlivých zložkách sadzieb je určená ako maximálna cena. Maximálna cena sa skladá z dvoch zložiek, a to z mesačnej platby za jedno odberné miesto a z ceny za jednu MWh odobratej elektriny v príslušnom pásme.
§ 8
Spôsob výpočtu maximálnej ceny za dodávku elektriny malému podniku
(1)
Maximálna cena za elektrinu CEt na účely dodávky elektriny malému podniku schválená alebo určená cenovým rozhodnutím sa vypočíta podľa vzorca
Vzorec 01
kde
a)
CEPXE,t – aritmetický priemer denných cien oficiálneho kurzového lístka zverejneného burzou PXE (POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE) na jej webovom sídle, produktu F PXE CZ BL Cal-t v eurách na jednotku množstva elektriny za obdobie od 1. januára roku t-1 do 30. júna roku t-1,
b)
kt – koeficient na rok t v percentách určený cenovým rozhodnutím v rozsahu najviac 12 % v závislosti od plánovaného diagramu dodávky elektriny pre malý podnik na rok t,
c)
Ot – úradom schválené náklady regulovaného subjektu na odchýlku súvisiace s dodávkou elektriny malému podniku v eurách na jednotku množstva elektriny v roku t; ak je regulovaným subjektom dodávateľ elektriny, ktorý je súčasne prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy a nie je subjektom zúčtovania, hodnota Ot je maximálne vo výške aritmetickej priemernej hodnoty povolených odchýlok schválených alebo určených úradom pre prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav na rok t.
(2)
Jednopásmové sadzby podľa § 5 sú zložené z
a)
mesačnej platby za jedno odberné miesto NDOt; NDOt sú náklady na dodávku elektriny na jedno odberné miesto za mesiac, ktoré možno do ceny započítať najviac vo výške 0,65 eura na jedno odberné miesto a mesiac,
b)
ceny za elektrinu CEMPi v eurách na jednotku množstva elektriny, ktorá sa vypočíta podľa vzorca
CEMPi = KJPMPi . CEt + PZt,
kde
KJPMPi – koeficient ceny jednopásmového odberu elektriny podľa odseku 4,
CEt – cena elektriny určená podľa odseku 1,
PZt – primeraný zisk v roku t v eurách na jednotku množstva elektriny, maximálne 16 % z určenej ceny za elektrinu CEt, najviac však osem eur za 1 MWh,
i – číselný znak jednopásmovej sadzby.
(3)
Dvojpásmové sadzby podľa § 5 sú zložené z
a)
mesačnej platby za jedno odberné miesto NDOt; NDOt sú náklady na dodávku elektriny na jedno odberné miesto za mesiac, ktoré možno do ceny započítať najviac vo výške 0,65 eura na jedno odberné miesto a mesiac,
b)
ceny za elektrinu CEVTMPi v eurách na jednotku množstva elektriny odobranej vo vysokom pásme, ktorá sa vypočíta podľa vzorca
CEVTMPi = KVTMPi . CEt + PZt,
kde
KVTMPi – koeficient ceny odberu elektriny vo vysokom pásme podľa odseku 4,
CEt – cena elektriny určená podľa odseku 1,
PZt – primeraný zisk v roku t v eurách na jednotku množstva elektriny, maximálne 16 % z určenej ceny za elektrinu CEt, najviac však osem eur za 1 MWh,
i – číselný znak dvojpásmovej sadzby,
c)
ceny za elektrinu CENTMPi v eurách na jednotku množstva elektriny odobranej v nízkom pásme, ktorá sa vypočíta podľa vzorca
CENTMPi = KNTMPi . CEt + PZt,
kde
KNTMPi – koeficient ceny odberu elektriny v nízkom pásme podľa odseku 4,
CEt – cena elektriny určená podľa odseku 1,
PZt – primeraný zisk v roku t v eurách na jednotku množstva elektriny, maximálne 16 % z určenej ceny za elektrinu CEt, najviac však osem eur za 1 MWh,
i – číselný znak dvojpásmovej sadzby.
(4)
Koeficienty ceny jednopásmového odberu elektriny KJPMPi, koeficienty ceny odberu elektriny vo vysokom pásme KVTMPi a koeficienty ceny odberu elektriny v nízkom pásme KNTMPi sa určia v návrhu ceny regulovaného subjektu tak, aby vážený priemer cien elektriny bez primeraného zisku PZt všetkých sadzieb bol najviac vo výške rovnajúcej sa CEt podľa odseku 1.
(5)
K sadzbám podľa odsekov 2 a 3 sa dodávateľom elektriny pripočíta cena za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a strát elektriny pri prenose a cena za straty elektriny pri distribúcii elektriny, tarifa za systémové služby a tarifa za prevádzkovanie systému podľa cenového rozhodnutia, ktorým boli schválené alebo určené ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je malý podnik pripojený.
§ 9
Prechodné ustanovenie
Podľa tejto vyhlášky sa postupuje v konaniach o cenovej regulácii pri dodávke elektriny malému podniku na rok 2013.
§ 10
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 25. septembra 2012.
Jozef Holjenčík v. r.
Príloha k vyhláške č. 283/2012 Z. z.
(1) Podklady návrhu ceny dodávateľa elektriny pre malý podnik podľa odsekov 2 až 4 sa predkladajú v termínoch a v štruktúre podľa tabuľky
Číslo Názov výkazu Za obdobie Termín predloženia
1 Výkaz investičných výdavkov skutočnosť t-2 do 31. októbra roka t-1
plán t do 31. októbra roka t-1
2  Výkaz vybraných nákladov skutočnosť t-2 do 31. októbra roka t-1
plán t do 31. októbra roka t-1
3  Výkaz cenových štatistík skutočnosť t-2 do 31. októbra roka t-1
plán t do 31. októbra roka t-1
(2) Výkaz investičných výdavkov dodávateľa elektriny pre malé podniky VIV-E-DE v eurách sa predkladá v štruktúre podľa tabuľky
VIV-E-DE
Investície – dodávka elektriny pre malý podnik
rok t-3 rok t-2 rok t rok t+1 rok t+2 rok t+3 rok t+4
Dodávka elektriny pre malý podnik              
Vysvetlivky k tabuľke:
Výkaz investičných výdavkov dodávateľa elektriny pre malý podnik zahŕňa prehľad skutočných výdavkov na investície za roky t-3 a t-2 a plán investícií na roky t až t+4. V priebehu regulačného obdobia sa vykazuje skutočnosť jedenkrát ročne, a to za rok t-2.
(3) Výkaz vybraných nákladov dodávateľa elektriny pre malý podnik sa predkladá v štruktúre podľa tabuľky
VNV-E-DE Náklady na zabezpečenie dodávky elektriny pre malý podnik Malý podnik v eurách
1 Náklady na nákup elektriny  
2 Náklady na odchýlku  
3 Náklady na dodávku elektriny, ktoré možno do ceny započítať  
4 Iné náklady  
5 Celkom  
(4) Výkaz cenových štatistík dodávateľa elektriny pre malý podnik VCS-E-DE sa predkladá v štruktúre podľa tabuľky
  Sadzba    Sadzba 1 Sadzba ... Celkom
    Technická jednotka
– popis
Technická jednotka
– počet
V eurách Technická jednotka
– počet
V eurách Technická jednotka
– počet
V eurách
  a b ci di ci+1.až ..n di+1.až..n c d
1 Počet odberných miest Počet   x   x   x
2 Stála platba x x   x   x  
3 Odber v jednotarife MWh            
4 Odber VT MWh            
5 Odber NT MWh            
6 ...              
7  Celkom   x   x   x  
Vysvetlivky k tabuľke:
V riadku 1 sa vo výkaze uvádza počet odberných miest; v ďalších riadkoch sa v stĺpci a uvádzajú položky, na základe ktorých je určovaná cena, a to napríklad stála platba, odber v jednotarife, v stĺpci b technické jednotky, ktoré k týmto položkám patria, napríklad MWh, počet, v stĺpci c množstvo takto spoplatnených položiek, napríklad počet MWh, a v stĺpci d výnosy z jednotlivých položiek. V riadku 7 sa uvádzajú súčty vyššie uvedených hodnôt.
1)
§ 66 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
2)
Napríklad zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a § 24 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
§ 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
5)
§ 29 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)
§ 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
§ 23 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
§ 76 a 76a Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
10)
§ 152 Zákonníka práce v znení zákona č. 348/2007 Z. z.
11)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
13)
§ 6 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
14)
Zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon č. 124/2006 Z. z.
16)
§ 20 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
§ 59 ods. 14 opatrenia č. 23054/2002-92 v znení neskorších predpisov.
18)
§ 19 ods. 2 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
21)
§ 13 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
22)
§ 17 a 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
23)
§ 23 zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
24)
§ 4 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 225/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v znení neskorších predpisov.