284/2012 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

284
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
zo 14. septembra 2012
o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 40 ods. 3 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach ustanovuje:
§ 1
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
vyhlasovateľom výrobca elektriny, ktorý je aj dodávateľom elektriny, alebo dodávateľ elektriny, ktorý vyhlási aukciu na predaj elektriny (ďalej len „aukcia“),
b)
produktom dodávka elektriny so špecifikovaným výkonom,
c)
záujemcom osoba, ktorá prejaví vôľu splniť podmienky účasti,
d)
účastníkom záujemca, ktorý splní podmienky na registráciu,
e)
listinou zoznam zapísaných a zoradených ponúk,
f)
ponukou návrh ceny predložený účastníkom určeným spôsobom a v platobnej mene určenej vyhlasovateľom za megawatt príslušného bloku,
g)
blokom konštantná hodnota výkonu v megawattoch, pričom jednotlivé bloky majú rovnakú hodnotu a ich súčtom je celkový výkon v megawattoch ponúkaný v aukcii,
h)
depozitom finančná zábezpeka zložená záujemcom,
ch)
rámcovou zmluvou rámcová dohoda o dodávke a prevzatí, ktorá platí pre všetky transakcie zmluvných strán, týkajúce sa predaja, nákupu, dodávky elektriny vrátane predkupných práv na predaj, nákup, dodávku elektriny.
§ 2
(1)
Aukcia začína odoslaním výzvy na účasť v aukcii. Pred aukciou prebieha registrácia záujemcov. Aukciu nemožno začať skôr ako dva pracovné dni odo dňa skončenia registrácie. Zoznam zaregistrovaných záujemcov aukcie sa po skončení registrácie záujemcov vyhlasovateľom oznámi úradu. Aukcie prebiehajú v elektronickej podobe alebo písomnej podobe. Trvanie aukcie neprekročí jeden deň.
(2)
Registrácia záujemcov prebieha v termíne a spôsobom určeným vo výzve na účasť v aukcii. Vo výzve na účasť v aukcii sú uvedené podmienky účasti, ktorých splnenie záujemca doloží pri registrácii záujemcov. Počas registrácie sa vyhodnocujú podmienky účasti v aukcii uvedené vo výzve na účasť v aukcii. Výzva na účasť v aukcii sa vyhlasovateľom aukcie predloží úradu najneskôr 24 hodín pred zverejnením oznámenia o aukcii. Podmienky účasti na aukcii uvedené vo výzve na účasť v aukcii sa schvaľujú úradom.
(3)
Elektronickú aukciu možno uskutočniť v niekoľkých po sebe nasledujúcich kolách. Vyhlasovateľom aukcie sa bezodkladne oznamujú všetkým uchádzačom informácie o aukcii, ktoré im umožnia zistiť v každom okamihu ich poradie.
§ 3
(1)
Aukcia sa vyhlasuje zverejnením oznámenia o aukcii na webovom sídle vyhlasovateľa najmenej desať dní pred registráciou záujemcov.
(2)
Výzva na účasť v aukcii obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje vyhlasovateľa
1.
meno, priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby – podnikateľa,
2.
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby,
b)
všetky informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu,
c)
dátum a čas začatia aukcie,
d)
spôsob skončenia elektronickej aukcie,
e)
dátum a hodinu začatia registrácie,
f)
podmienky účasti v aukcii,
g)
spôsob hodnotenia splnenia podmienok účasti pri registrácii,
h)
podmienky na úhradu a vrátenie depozitu,
i)
špecifikáciu produktu,
j)
počet ponúkaných blokov a ich špecifikáciu,
k)
celkové množstvo elektriny v megawatthodinách ponúkané v aukcii,
l)
miesto dodávky elektriny,
m)
platobné podmienky na úspešné ponuky,
n)
registračný formulár,
o)
formulár ponuky.
§ 4
(1)
Podmienkou účasti v aukcii je splnenie podmienok účasti v aukcii uvedených vo výzve na účasť v aukcii preverených počas registrácie.
(2)
Aukcie sa môže zúčastniť len záujemca, ktorý nemá majetkovú účasť na podnikaní vyhlasovateľa, ani s ním nepodniká vo vlastnom mene alebo ako tichý spoločník, alebo prostredníctvom združenia osôb, alebo nie je členom riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu vyhlasovateľa.
(3)
Formulár ponuky obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje záujemcu
1.
meno, priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby – podnikateľa,
2.
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby,
b)
ponúkanú cenu za blok.
(4)
Podkladmi na registráciu sú najmä:
a)
vyplnený registračný formulár,
b)
výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace,
c)
kópia zmluvy o zúčtovaní odchýlky s prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo vyhlásenie záujemcu o uzatvorení zmluvy o zúčtovaní odchýlky s prevádzkovateľom prenosovej sústavy,
d)
doklad preukazujúci zloženie depozitu, ak sa požaduje,
e)
vyhlásenie záujemcu, že nemá majetkovú účasť na podnikaní vyhlasovateľa, ani s ním nepodniká vo vlastnom mene alebo ako tichý spoločník, alebo prostredníctvom združenia osôb, alebo nie je členom riadiaceho alebo kontrolného orgánu vyhlasovateľa,
f)
rámcová zmluva.
§ 5
(1)
Najnižšie podanie za jeden megawatt ponúkaného bloku sa určuje tak, že cena rovnakého produktu ponúkaného na burze PXE (POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE) pre dodacie miesto na území prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenskej republiky sa zníži o 30 %. Na výpočet najnižšieho podania sa zoberie uzatváracia cena na burze PXE (POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE) na území prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenskej republiky v pracovný deň predchádzajúci dňu konania aukcie.
(2)
Účastník aukcie v ponuke nemôže uviesť nižšiu cenu, ako je najnižšie podanie.
§ 6
Vyhodnotenie aukcie
(1)
Výsledkom aukcie je zostavené poradie ponúk, ktoré sa uskutoční po úplnom vyhodnotení splnenia podmienok účasti v aukcii.
(2)
Ponuky sa zoradia zostupne od ponuky s najvyššou ponúkanou cenou po ponuku s najnižšou ponúkanou cenou.
(3)
Zoradené ponuky sa označia poradovým číslom.
(4)
Označí sa ponuka s poradovým číslom rovnajúcim sa počtu blokov ponúkaných v aukcii.
(5)
Cena označenej ponuky podľa odseku 4 je výslednou cenou aukcie.
(6)
Skončenie aukcie môže nastať,
a)
ak nedostane vyhlasovateľ žiadne ďalšie nové ceny, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov; v takom prípade sa uvedie vo výzve na účasť v aukcii lehota od prijatia poslednej ponuky do skončenia aukcie,
b)
ak sa dokončil počet kôl v aukcii, ktorý bol určený vo výzve na účasť v aukcii.
(7)
Výsledná cena aukcie platí pre všetky úspešné ponuky.
§ 7
(1)
Výsledná cena aukcie sa zverejní vyhlasovateľom na jeho webovom sídle do 24 hodín od skončenia aukcie.
(2)
Z každej aukcie sa vyhotoví písomný záznam. Oznámenie o výsledku aukcie sa odošle vyhlasovateľom písomne do dvoch pracovných dní od skončenia aukcie tým účastníkom, ktorých ponuky boli v aukcii úspešné, spolu s výzvou na uzavretie zmluvy o dodávke elektriny.
(3)
Záznam z aukcie obsahuje
a)
dátum vyhlásenia aukcie,
b)
termín registrácie,
c)
dátum a čas konania aukcie,
d)
formu aukcie,
e)
špecifikáciu produktu,
f)
zoznam registrovaných záujemcov,
g)
zoznam účastníkov aukcie,
h)
najnižšie podanie,
i)
výslednú cenu,
j)
výsledné poradie.
(4)
Údaje o aukcii vrátane predložených dokladov a záznamu z aukcie sa vyhlasovateľom uchovávajú po dobu dvoch rokov od skončenia aukcie.
§ 8
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 25. septembra 2012.
Jozef Holjenčík v. r.