285/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.09.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

285
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
zo 17. septembra 2012,
ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku plynu malému podniku
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 40 ods. 1 písm. a), b), c), e), h) a i) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Rozsah cenovej regulácie a spôsob jej vykonania
(1)
Cenová regulácia sa vzťahuje na dodávku plynu zraniteľnému odberateľovi podľa § 2 písm. l) tretieho bodu zákona, ktorým je malý podnik.
(2)
Cenová regulácia podľa odseku 1 sa vykonáva určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
regulačným rokom kalendárny rok 2013,
b)
rokom t regulačný rok, pre ktorý sa určuje cena,
c)
rokom t+n n-tý rok nasledujúci po roku t,
d)
rokom t–n n-tý rok predchádzajúci roku t,
e)
množstvom plynu množstvo plynu v objemových jednotkách alebo energetických jednotkách,
f)
objemovou jednotkou 1 m3 plynu1) pri podmienkach uvedených v zmluve o prístupe do prepravnej siete a o preprave plynu alebo v zmluve o prístupe do distribučnej siete a o distribúcii plynu, alebo v zmluve o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu a platnom cenníku pre jednotlivé skupiny užívateľov prepravnej siete2) a distribučnej siete3) alebo v platnom cenníku pre užívateľov zásobníka,
g)
skupinou odberateľov plynu odberatelia plynu, u ktorých je rovnaký alebo podobný charakter odberu plynu a ktorým sa fakturuje rovnaká cena pri dodávke plynu alebo služieb spojených s dodávkou plynu,
h)
energetickou jednotkou4) dodané množstvo energie v plyne vyjadrené v jednotkách energie v kilowatthodinách alebo megajouloch a ich násobkoch.
§ 3
Rozsah, štruktúra a výška oprávnených nákladov
(1)
Oprávnenými nákladmi sú primerané náklady,5) ktoré sú preukázateľne a v nevyhnutnom rozsahu vynaložené na vykonávanie regulovanej činnosti, a to
a)
náklady na obstaranie plynu pri dodávke plynu malému podniku podľa uzatvorených zmlúv na nákup plynu na zabezpečenie dodávky plynu odberateľom plynu,
b)
osobné náklady,6)
c)
náklady na plnenie povinností podľa osobitných predpisov,7)
d)
odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku,8) pričom pri hmotnom majetku sa za oprávnené náklady považujú rovnomerné odpisy hmotného majetku využívaného výhradne na výkon regulovanej činnosti, najviac vo výške ustanovenej osobitným predpisom,9) a pri nehmotnom majetku sa za oprávnené náklady považuje ročný odpis vo výške 25 % z obstarávacej ceny nehmotného majetku využívaného výhradne na výkon regulovanej činnosti zahrnutého v účtovníctve regulovaného subjektu, ak táto vyhláška neustanovuje inak,
e)
časti splátok za finančný prenájom hmotného majetku využívaného výhradne na výkon regulovanej činnosti podľa zmlúv o finančnom prenájme najviac vo výške odpisov podľa písmena d),
f)
nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku, ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť najviac vo výške odpisov podľa písmena d); ak prenajatý hmotný majetok podlieha dani z nehnuteľností, najviac vo výške súčtu odpisov podľa písmena d) a dane z nehnuteľností; ak nájomca odpisuje prenajatý hmotný majetok a nehmotný majetok, do oprávnených nákladov sa nájomné za prenájom tohto majetku nezapočítava,
g)
náklady na opravy a údržbu majetku využívaného na zabezpečenie regulovanej činnosti v rozsahu zabezpečujúcom výkon regulovanej činnosti okrem nákladov na technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku podľa osobitného predpisu,10)
h)
úrok z úveru poskytnutého bankou alebo pobočkou zahraničnej banky11) na obstaranie hmotného majetku alebo nehmotného majetku, ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť alebo na krytie prevádzkových nákladov súvisiacich výhradne s regulovanou činnosťou.
(2)
Oprávnenými nákladmi nie sú:
a)
sankcie,
b)
náklady spojené s nevyužitými prevádzkami a výrobnými kapacitami,
c)
odpisy nevyužívaného dlhodobého majetku, odpisy „goodwill“ a odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku vylúčeného z odpisovania,12)
d)
odmeny členov štatutárnych orgánov a ďalších orgánov právnických osôb za výkon funkcie, ktorí nie sú v pracovnoprávnom vzťahu s regulovaným subjektom,
e)
platby poistného za poistenie zodpovednosti za škody spôsobené členmi štatutárnych orgánov a členmi iných orgánov spoločnosti,
f)
príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie,13) príspevky na životné poistenie a príspevky na účelové sporenie zamestnanca platené zamestnávateľom,
g)
odstupné a odchodné presahujúce výšku ustanovenú osobitným predpisom,14)
h)
príspevky na stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,15)
i)
cestovné náhrady nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,16)
j)
tvorba sociálneho fondu nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,17)
k)
náklady na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,18)
l)
dobrovoľné poistenie osôb,
m)
manká a škody na majetku vrátane zníženia cien nevyužiteľných zásob a likvidácie zásob,
n)
náklady vyplývajúce z chýb vo výpočtoch, v kalkulačných prepočtoch alebo v účtovníctve, duplicitne účtované náklady,
o)
náklady na reprezentáciu a dary,
p)
odmeny a dary pri životných jubileách a pri odchode do dôchodku,
q)
náklady na starostlivosť o zdravie zamestnancov a na vlastné zdravotnícke zariadenia nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,19)
r)
príspevky a náklady na rekreačné, regeneračné, rekondičné a ozdravné pobyty, ak povinnosť ich uhrádzania neustanovuje osobitný predpis,20)
s)
náklady na údržbu a prevádzku školiacich a rekreačných zariadení,
t)
daň z nehnuteľnosti platená za školiace a rekreačné zariadenia,
u)
štipendiá poskytnuté študentom a učňom,
v)
odpis nedobytnej pohľadávky,
w)
tvorba rezerv nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,21)
x)
rozdiely zo zmien použitých účtovných metód a účtovných zásad,22)
y)
tvorba opravných položiek,
z)
náklady vynaložené na odstránenie nedostatkov zistených pri kolaudačnom konaní,
aa)
náklady spojené s prípravou a zabezpečením nerealizovanej investičnej výstavby,
ab)
straty z predaja dlhodobého majetku a zásob,
ac)
zostatková cena predaného alebo vyradeného hmotného majetku a nehmotného majetku,
ad)
náklady na reklamu alebo propagáciu uskutočňovanú formou sponzorovania športových, kultúrnych a zábavných podujatí,
ae)
spotreba pohonných látok nad normu spotreby pohonných látok,23)
af)
náklady na výkon regulovanej činnosti, ktoré sú vyššie ako náklady zistené na základe overovania primeranosti nákladov5), ktorá je zabezpečovaná regulovaným subjektom, iným ako regulovaným subjektom alebo subjektom, ktorý je alebo bol súčasťou vertikálne integrovaného podniku,24)
ag)
straty z obchodov s finančnými a komoditnými derivátmi,
ah)
ostatné náklady, ktoré nie sú uvedené v odseku 1.
§ 4
Výška primeraného zisku
Výška primeraného zisku za dodávku plynu malému podniku je ustanovená v § 7 ods. 7.
§ 5
Návrh ceny
(1)
Súčasťou návrhu ceny za dodávku plynu malému podniku sú:
a)
účtovná závierka25) za rok t-2,
b)
výročná správa25) a správa audítora k účtovnej závierke za rok t-2 podľa osobitného predpisu;26) ak regulovaný subjekt nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, uvedie sa táto skutočnosť v návrhu ceny,
c)
návrh ceny za dodávku plynu malému podniku podľa jednotlivých skupín malých podnikov vrátane podmienok priznania jednotlivého druhu tarify,
d)
údaje potrebné na preverenie ceny za dodávku plynu malému podniku, najmä predpokladané množstvo dodaného plynu v jednotlivých druhoch taríf v jednotkách množstva plynu, počet odberných miest, kópie zmlúv uzatvorených dodávateľom plynu na nákup plynu pre odberateľov plynu a prípadne ďalšie potrebné podklady na posúdenie návrhu ceny podľa požiadaviek úradu,
e)
vyplnené tabuľky uvedené v prílohách č. 1 až 4,
f)
výška maximálnej ceny za dodávku plynu malému podniku podľa § 7,
g)
doklad preukazujúci schválenie návrhu ceny najvyšším orgánom obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo spoločníkmi verejnej obchodnej spoločnosti, alebo spoločníkmi komanditnej spoločnosti regulovaného subjektu.
(2)
Peňažné hodnoty a jednotkové ceny sa na účely výpočtu cien matematicky zaokrúhľujú najmenej na štyri desatinné miesta, pričom fixné mesačné sadzby sa zaokrúhlia na dve desatinné miesta.
(3)
Ak podklady podľa odseku 1 písm. a) a b) boli súčasťou návrhu ceny na rok t za inú regulovanú činnosť podľa osobitného predpisu,27) uvedie sa táto skutočnosť v návrhu ceny.
(4)
Pri predkladaní návrhu na zmenu rozhodnutia na zostávajúce obdobie roku t podľa § 7 ods. 8 sa regulovaným subjektom predkladajú iba tie podklady, ktoré neboli predložené s návrhom ceny na rok t.
Dodávka plynu malému podniku
§ 6
(1)
Cenová regulácia dodávky plynu malému podniku sa vzťahuje na regulovaný subjekt, ktorý dodáva plyn malému podniku. Malý podnik je koncový odberateľ plynu s ročnou spotrebou plynu za všetky jeho odberné miesta najviac 100 000 kWh za rok, ktorý predchádza roku predkladania návrhu ceny. Rokom na zaradenie do kategórie malý podnik sa na účely tejto vyhlášky rozumie rok t-2.
(2)
Jednotlivé skupiny odberateľov kategórie malý podnik sú vymedzené na základe odberných pásiem zohľadňujúcich predpokladané množstvo spotrebovaného plynu vyjadrené v objemových jednotkách alebo v energetických jednotkách maximálne do výšky 100 000 kWh za kalendárny rok.
(3)
Pri tvorbe ceny za dodávku plynu malému podniku sa zohľadní štruktúra odberateľov kategórie malý podnik a cena sa stanovuje tak, aby zohľadňovala nákladovosť jednotlivých skupín odberateľov kategórie malý podnik a aby nedochádzalo ku krížovým dotáciám medzi jednotlivými skupinami odberateľov kategórie malý podnik, ako aj medzi ostatnými skupinami odberateľov plynu.
(4)
Cena za dodávku plynu malému podniku v jednotlivých skupinách odberateľov kategórie malý podnik je určená ako maximálna cena. Maximálna cena sa skladá z dvoch zložiek, a to z fixnej mesačnej sadzby a zo sadzby za odobratý plyn. Maximálna cena za dodávku plynu malému podniku pre jednotlivé skupiny odberateľov kategórie malý podnik na rok t sa navrhuje tak, aby vážený priemer maximálnych cien za dodávku plynu malým podnikom neprekročil maximálnu cenu za dodávku plynu malému podniku na rok t vypočítanú podľa § 7.
(5)
Maximálna cena za dodávku plynu malému podniku obsahuje
a)
náklady na nákup plynu pre malý podnik odvodené z celkových nákladov na nákup plynu, vychádzajúce zo všetkých zmlúv o nákupe plynu na zabezpečenie zmluvných dodávok plynu pre všetkých odberateľov a zohľadňujúce aj cenu krátkodobých zmlúv na obchodných miestach Európskej únie,
b)
náklady na prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre malý podnik,
c)
náklady na prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu pre malý podnik,
d)
náklady na uskladňovanie plynu potrebného na zabezpečenie dodávky plynu pre malý podnik,
e)
náklady obchodnej činnosti dodávateľa plynu potrebné na zabezpečenie dodávky plynu pre malý podnik,
f)
primeraný zisk z dodávky plynu pre malý podnik.
§ 7
Spôsob výpočtu maximálnej ceny za dodávku plynu malému podniku
(1)
Maximálna cena za dodávku plynu malému podniku CDMPt v eurách na jednotku množstva plynu na rok t sa vypočíta podľa vzorca
CDMPt = CKPt + CPSt + CDSt + CSPt + CDDt + CPZt,
kde
CKPt sú náklady na nákup plynu v eurách na jednotku množstva plynu na rok t podľa odseku 5,
CPSt sú náklady na prístup do prepravnej siete a prepravu plynu v eurách na jednotku množstva plynu na rok t podľa odseku 2,
CDSt sú náklady na prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu v eurách na jednotku množstva plynu na rok t podľa odseku 3,
CSPt sú náklady na uskladňovanie plynu potrebného na zabezpečenie dodávky plynu v eurách na jednotku množstva plynu na rok t podľa odseku 4,
CDDt sú náklady obchodnej činnosti dodávateľa plynu pre malý podnik v eurách na jednotku množstva plynu na rok t podľa odseku 6,
CPZt je primeraný zisk určený podľa odseku 7.
(2)
CPSt sa určia ako podiel plánovaných nákladov dodávateľa plynu za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu pre všetkých odberateľov plynu na vymedzenom území na základe plánovaných denných maxím a plánovaného množstva dodaného plynu všetkým odberateľom plynu na rok t.
(3)
CDSt sa určia ako podiel plánovaných nákladov dodávateľa plynu za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete na základe plánovaných denných maximálnych odberov odberateľov plynu kategórie malý podnik a za distribúciu plynu pre odberateľov plynu kategórie malý podnik zaradených do príslušných taríf za distribúciu plynu podľa plánovaného množstva odobratého plynu a plánovaného množstva dodaného plynu malým podnikom na rok t. Ak je dodávateľom plynu malému podniku regulovaný subjekt, do ktorého distribučnej siete je pripojených menej ako 100 000 odberných miest, súčasťou nákladov na prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu sú aj náklady na prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu distribučnou sieťou tohto regulovaného subjektu.
(4)
CSPt sa vypočíta podľa vzorca
Vzorec 01
kde
PNSDt sú plánované náklady v eurách na uskladňovanie plynu potrebného na zabezpečenie dodávky plynu pre všetkých odberateľov plynu odvodené na základe uzavretých zmlúv na uskladňovanie plynu na rok t,
PRQTt je plánované množstvo dodaného plynu pre všetkých odberateľov plynu na rok t.
(5)
CKPt sa vypočíta podľa vzorca
Vzorec 02
kde
PCNNPt sú celkové plánované náklady v eurách na nákup plynu na rok t vyplývajúce zo všetkých zmlúv o nákupe plynu na zabezpečenie zmluvných dodávok plynu pre všetkých odberateľov plynu vrátane krátkodobých zmlúv na obchodných miestach Európskej únie,
PRQTt je celkové plánované množstvo nakúpeného plynu na zabezpečenie dodávky plynu pre všetkých odberateľov plynu na rok t,
CENCG,t je aritmetický priemer denných cien, zverejnených burzou EEX (European Energy Exchange) na jej webovom sídle, produktu NCG Natural Gas Year futures Cal-t v eurách na jednotku množstva plynu za obdobie od 1. januára roku t-1 do 30. septembra roku t-1.
(6)
CDDt sa určia ako podiel celkových plánovaných oprávnených nákladov podľa § 3 ods. 1 okrem nákladov uvedených v § 3 ods. 1 písm. a) obchodnej činnosti dodávateľa plynu na dodávku plynu pre odberateľov plynu kategórie malý podnik v eurách na celkové plánované množstvo dodaného plynu pre odberateľov plynu kategórie malý podnik na rok t. Do plánovaných oprávnených nákladov obchodnej činnosti, ktorá je zabezpečovaná regulovaným subjektom, iným ako regulovaným subjektom alebo subjektom, ktorý je alebo bol súčasťou vertikálne integrovaného podniku,24) možno zarátať len primerané náklady.5) Výpočet plánovaných nákladov obchodnej činnosti dodávateľa plynu na dodávku plynu pre malé podniky bude dodávateľom plynu predložený ako súčasť návrhu ceny spolu s odôvodnením výpočtu jednotlivých nákladových položiek.
(7)
CPZt je najvyššia miera primeraného zisku, ktorý možno zahrnúť do maximálnej ceny za dodávku plynu malému podniku, ktorého hodnota je maximálne 10 % z CKPt, najviac však 3,50 eura za 1 MWh alebo 0,0371 eura na objemovú jednotku.
(8)
Ak sa v priebehu roku t regulovaným subjektom predloží návrh na zmenu ceny za dodávku plynu malému podniku, maximálna cena za dodávku plynu malému podniku CDMPt Z v eurách na jednotku množstva plynu pre zostávajúce obdobie roku t sa vypočíta podľa vzorca
CDMPt Z = CDMPt + Z,
kde
CDMPt je maximálna cena za dodávku plynu malému podniku v eurách na jednotku množstva plynu na rok t,
Z je hodnota zmeny v eurách na jednotku množstva plynu, ktorá odzrkadľuje zmenu ekonomických parametrov, ktoré ovplyvňujú náklady regulovaného subjektu a z ktorých sa vychádzalo pri určení maximálnej ceny za dodávku plynu malému podniku na rok t. Hodnota zmeny sa zdôvodňuje analýzami v predloženom návrhu na zmenu ceny za dodávku plynu malému podniku.
§ 8
Prechodné ustanovenie
Podľa tejto vyhlášky sa postupuje v konaniach o cenovej regulácii za dodávku plynu malému podniku na rok 2013.
§ 9
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 25. septembra 2012.
Jozef Holjenčík v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 285/2012 Z. z.
ÚDAJE O PREDAJI PLYNU A DODÁVKE PLYNU MALÉMU PODNIKU
Príloha č. 2 k vyhláške č. 285/2012 Z. z.
ÚDAJE O SPOLOČNÝCH NÁKLADOCH DODÁVATEĽA PLYNU MALÉMU PODNIKU
Príloha č. 3 k vyhláške č. 285/2012 Z. z.
ÚDAJE O NÁKLADOCH DODÁVATEĽA PLYNU MALÉMU PODNIKU PODĽA § 7 ODS. 6
Príloha č. 4 k vyhláške č. 285/2012 Z. z.
ÚDAJE O NÁKUPE PLYNU
1)
§ 2 písm. c) prvý bod zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 2 písm. t) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 409/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom v znení nariadenia vlády č. 212/2010 Z. z.
5)
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
§ 66 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
7)
Napríklad zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
§ 22 až 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
§ 28 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
10)
§ 29 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11)
§ 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14)
§ 76 a 76a Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
18)
§ 6 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
19)
Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20)
Zákon č. 124/2006 Z. z.
21)
§ 20 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22)
§ 59 ods. 14 opatrenia č. 740/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23)
§ 19 ods. 2 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 60/2009 Z. z.
25)
§ 17 a 20 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
26)
§ 23 zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
27)
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 216/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve v znení vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 169/2012 Z. z.