290/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

290
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 12. septembra 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 274/2011 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 274/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 odsek 1 znie:
„(1)
Toto nariadenie vlády ustanovuje verejnú minimálnu sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“), ktorí poskytujú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, poskytovateľov, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť a v rámci verejnej minimálnej siete poskytovateľov pevnú sieť poskytovateľov a koncovú sieť poskytovateľov.“.
2.
§ 7 vrátane nadpisu znie:
㤠7
Koncová sieť poskytovateľov
Koncová sieť poskytovateľov je uvedená v prílohe č. 7.“.
3.
Za prílohu č. 6 sa dopĺňa príloha č. 7, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.
Koncová sieť poskytovateľov
Druh
zdravotníckeho zariadenia
Názov
zdravotníckeho zariadenia
Obec
Bratislavský kraj
Všeobecná nemocnica Univerzitná nemocnica Bratislava Bratislava
Špecializovaná nemocnica Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
Špecializovaná nemocnica Národný onkologický ústav Bratislava
Špecializovaná nemocnica Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. Bratislava
Špecializovaná nemocnica Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Pezinok
Špecializovaná nemocnica Nemocnica svätého Michala, a. s. Bratislava
Špecializovaná nemocnica Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava
Špecializovaná nemocnica Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o. Bratislava
Trnavský kraj
Všeobecná nemocnica Fakultná nemocnica Trnava Trnava
Špecializovaná nemocnica Národný ústav reumatických chorôb Piešťany Piešťany
Nitriansky kraj
Všeobecná nemocnica Fakultná nemocnica Nitra Nitra
Všeobecná nemocnica Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Nové Zámky
Špecializovaná nemocnica Psychiatrická nemocnica Hronovce Hronovce
Špecializovaná nemocnica Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
Trenčiansky kraj
Všeobecná nemocnica Fakultná nemocnica Trenčín Trenčín
Špecializovaná nemocnica Nemocnica pre obvinených a odsúdených v Trenčíne Trenčín
Banskobystrický kraj
Všeobecná nemocnica Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Všeobecná nemocnica Detská fakultná nemocnica Banská Bystrica Banská Bystrica
Špecializovaná nemocnica Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. Banská Bystrica
Špecializovaná nemocnica Národné rehabilitačné centrum Kováčová
Špecializovaná nemocnica Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica Kremnica
Špecializovaná nemocnica Centrum pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica
Žilinský kraj
Všeobecná nemocnica Univerzitná nemocnica Martin Martin
Všeobecná nemocnica Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica Ružomberok
Všeobecná nemocnica Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Žilina
Liečebňa Psychiatrická liečebňa Sučany Sučany
Prešovský kraj
Všeobecná nemocnica Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov Prešov
Všeobecná nemocnica Nemocnica Poprad, a. s. Poprad
Špecializovaná nemocnica Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
Košický kraj
Všeobecná nemocnica Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Košice
Špecializovaná nemocnica Detská fakultná nemocnica Košice Košice
Špecializovaná nemocnica Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Košice, a. s. Košice
Špecializovaná nemocnica Východoslovenský onkologický ústav, a. s. Košice
Liečebňa Letecká vojenská nemocnica, a. s. Košice
Špecializovaná nemocnica Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice
Špecializovaná nemocnica Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice
Liečebňa Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma Plešivec Plešivec“.

Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2012.
Robert Fico v. r.