291/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

291
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 19. septembra 2012,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2007 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení vyhlášky č. 563/2004 Z. z., vyhlášky č. 150/2007 Z. z., vyhlášky č. 656/2007 Z. z., vyhlášky č. 231/2010 Z. z. a vyhlášky č. 98/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 11 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
súhlas správcu dane podľa osobitného predpisu2a) alebo písomné čestné vyhlásenie zakladateľa, že nemá povinnosť podľa osobitného predpisu.2aa)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2a a 2aa znejú:
„2a)
§ 54 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 246/2012 Z. z.
2aa)
Napríklad zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov, zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov, zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 12 ods. 2 a § 14 ods. 2 sa odkaz 2a nad slovom „audítorom“ nahrádza odkazom 2ab.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2ab znie:
„2ab)
§ 59b ods. 3 Obchodného zákonníka.“.
3.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak ide o prípad podľa osobitného zákona,2ac) k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov sa okrem údajov podľa odseku 2 prikladá súhlas správcu dane2a) alebo písomné čestné vyhlásenie spoločníka a nadobúdateľa, že nemá povinnosť podľa osobitného zákona.2aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2ac znie:
„2ac)
§ 115 ods. 5 až 7 a § 117 ods. 4 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 246/2012 Z. z.“.
4.
V § 16c ods. 1 a § 16d ods. 1 sa odkaz 2aa nad slovom „predpisu“ nahrádza odkazom 2ad.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2ad znie:
„2ad)
Článok 14 nariadenia Rady (EHS) č. 2137/85 z 25. júla 1985 o európskom zoskupení hospodárskych záujmov (EZHZ) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2012.
Tomáš Borec v. r.