294/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.09.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

294
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov bol na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 21. septembra 2012 uložený Dodatok č. 1 z 16. augusta 2012 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa uzavretej 22. júna 2012 na roky 2012 – 2013 medzi Odborovým zväzom KOVO
a
Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky.