298/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.04.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

298
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 5. septembra 2012
o systéme identifikácie a sledovateľnosti výbušnín na civilné použitie
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 607/2004 Z. z. nariaďuje:
§ 1
(1)
Toto nariadenie vlády ustanovuje systém jednoznačnej identifikácie a sledovateľnosti výbušnín1) a rozbušiek na civilné použitie a povinnosti výrobcov, dovozcov, distribútorov (ďalej len „podnikateľ“) a koncových odberateľov pri ich jednoznačnej identifikácii a sledovateľnosti.
(2)
Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na
a)
výbušniny prepravované a dodávané na miesto spotreby bez obalu alebo v nabíjacích vozidlách a nabíjané priamo do vývrtov,
b)
výbušniny, ktoré sú vyrobené na mieste spotreby a nabité do vývrtov okamžite po vyrobení,
c)
výbušniny a muníciu, ktoré nie sú určenými výrobkami podľa osobitného predpisu,2)
d)
zápalnice, ktoré predstavujú nevýbušné iniciačné prostriedky v tvare šnúry,
e)
bezpečnostné zápalnice, ktoré sa skladajú z jadra obsahujúceho jemne zrnitý čierny prach obaleného pružnou tkaninou s jedným alebo viacerými ochrannými vonkajšími povlakmi a ktoré po zapálení horia vopred určenou rýchlosťou bez akéhokoľvek vonkajšieho výbušného účinku,
f)
zápalky, ktoré sa skladajú z kovovej alebo plastovej kapsle obsahujúcej malé množstvo primárnej traskavej zlože, ktorá sa ľahko zapáli prostredníctvom nárazu, a ktoré slúžia na iniciáciu v nábojoch do ručných palných zbraní alebo ako nárazové zápalky na iniciáciu strelivín.
(3)
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozbuškou rozumie výrobok iniciovaný jednoduchým iniciačným impulzom, ktorého výsledná výbuchová premena je detonácia.
§ 2
(1)
Podnikateľ, ktorý vyrába, dováža výbušniny alebo zostavuje rozbušky, je povinný použiť na označenie výbušniny a aj každého najmenšieho balenia jednoznačnú identifikáciu podľa prílohy č. 1, ak výbušnina v súlade s týmto nariadením vlády už nebola jednoznačne označená.
(2)
Ak výbušnina podlieha ďalším výrobným procesom, nie je podnikateľ povinný ju označiť novou jednoznačnou identifikáciou, ak pôvodná jednoznačná identifikácia spĺňa podmienky podľa odseku 3.
(3)
Jednoznačná identifikácia výbušniny sa označuje na príslušnom druhu výbušniny alebo sa k nemu pripojí trvalým spôsobom tak, aby bola zreteľne čitateľná.
(4)
Ak podnikateľ výbušninu balí do nových obalov, je povinný označiť výbušninu a aj najmenšiu balenú jednotku jednoznačnou identifikáciou.
(5)
Jednoznačná identifikácia výbušniny sa nevyžaduje, ak je výbušnina vyrobená na vývoz a je označená v súlade s požiadavkami dovážajúcej krajiny a tieto umožňujú výbušninu sledovať.
(6)
Pre každé miesto výroby výbušniny Hlavný banský úrad udelí súhlas3) pridelením trojmiestneho číselného kódu na žiadosť podnikateľa, ktorý má sídlo na území Slovenskej republiky, ak sa miesto výroby výbušniny nachádza na území Slovenskej republiky.
(7)
Obsahom vyjadrenia Hlavného banského úradu podľa osobitného predpisu4) je pridelenie trojmiestneho číselného kódu miestu výroby, ak tento nebol pridelený príslušným orgánom iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, podnikateľovi,
a)
ktorý má sídlo na území členského štátu Európskej únie, ale miesto výroby výbušniny sa nachádza mimo územia členského štátu Európskej únie a výbušnina sa dováža5) na územie Slovenskej republiky, a
b)
ktorý výbušninu na územie Slovenskej republiky dováža od výrobcu výbušnín, ktorý nemá sídlo na území členského štátu Európskej únie a miesto výroby výbušniny sa nachádza mimo územia členského štátu Európskej únie.
§ 3
(1)
Výbušniny sa na účely tohto nariadenia rozdeľujú na
a)
výbušniny vo forme náložiek a výbušniny vo vreciach,
b)
dvojzložkové výbušniny,
c)
plechovky a kanistry s výbušninami,
d)
zážihové rozbušky,
e)
elektrické, neelektrické a elektronické rozbušky,
f)
zápalky a počinové nálože,
g)
bleskovice.
(2)
Jednoznačná identifikácia výbušniny vo forme náložky a výbušniny vo vreci pozostáva z označenia nalepovanou etiketou alebo priamej tlače na každej náložke alebo vreci. Nalepovaná etiketa sa umiestni aj na každé najmenšie prepravné balenie. Výbušninu možno označiť aj pasívnym inertným elektronickým štítkom pripojeným ku každej náložke alebo k vrecu a pasívny inertný elektronický štítok sa umiestni aj na každé najmenšie prepravné balenie náložiek.
(3)
Jednoznačná identifikácia zabalených dvojzložkových výbušnín pozostáva z označenia formou nalepovanej etikety alebo priamej tlače na každom najmenšom prepravnom balení obsahujúcom dané dve zložky.
(4)
Jednoznačná identifikácia výbušnín v plechovkách a kanistrách pozostáva z označenia formou nalepovanej etikety alebo priamej tlače na každej plechovke a kanistre. Plechovku alebo kanistru možno označiť pasívnym inertným elektronickým štítkom pripojeným ku každej plechovke alebo kanistre.
(5)
Jednoznačná identifikácia pri zážihových rozbuškách pozostáva z nalepovanej etikety alebo priamej tlače alebo odtlačku na puzdre rozbušky. Nalepovaná etiketa sa umiestni na každé najmenšie prepravné balenie rozbušiek. Zážihové rozbušky možno označiť aj pasívnym inertným elektronickým štítkom pripojeným na každú rozbušku a pasívny inertný elektronický štítok sa umiestni aj na každé balenie rozbušiek.
(6)
Jednoznačná identifikácia elektrických, neelektrických a elektronických rozbušiek pozostáva z označenia formou nalepovanej etikety na vodičoch alebo na rúrke alebo formou nalepovanej etikety, priamej tlače alebo odtlačku na puzdre rozbušky. Nalepovaná etiketa sa umiestni na každé najmenšie prepravné balenie rozbušiek. Rozbušku možno označiť aj pasívnym inertným elektronickým štítkom pripojeným ku každej rozbuške a pasívny inertný elektronický štítok sa umiestni aj na každé balenie rozbušiek.
(7)
Pri iných zápalkách, ako sú tie, ktoré sú uvedené v § 1 ods. 2 písm. f), a pri počinových náložiach pozostáva jednoznačná identifikácia z nalepovanej etikety alebo priamej tlače na takých zápalkách a počinových náložiach. Nalepovaná etiketa sa umiestni na každé najmenšie prepravné balenie takých zápaliek a počinových náloží. Iné zápalky, ako sú tie, ktoré sú uvedené v § 1 ods. 2 písm. f), a počinové nálože možno označiť aj pasívnym inertným elektronickým štítkom pripojeným na každú takú zápalku a počinovú nálož a pasívny inertný elektronický štítok sa umiestni aj na každé najmenšie prepravné balenie takých zápaliek a počinových náloží.
(8)
Pri bleskoviciach pozostáva jednoznačná identifikácia z nalepovanej etikety alebo priamej tlače na cievke. Jednoznačná identifikácia sa označí v intervale piatich metrov buď na vonkajšom obale povrchu bleskovice, alebo na plastovom extrudovanom vnútornom povlaku priamo pod vonkajším povlakom bleskovice. Nalepovaná etiketa sa umiestni na každé balenie bleskovice. Bleskovice možno označiť aj pasívnym inertným elektronickým štítkom vloženým do každého opletu bleskovice a pasívny inertný elektronický štítok sa umiestni aj na každé najmenšie prepravné balenie bleskovice.
§ 4
Podnikateľ môže priložiť k výbušnine oddeliteľné nalepovacie kópie originálnej nalepovanej etikety, ktoré sú určené na použitie zákazníkom. Tieto kópie musia byť viditeľne označené ako kópie originálu, aby sa predišlo ich zneužitiu.
§ 5
Podnikateľ a koncový odberateľ je povinný
a)
zriadiť systém jednoznačnej identifikácie výbušniny a jej sledovateľnosti počas celého životného cyklu výbušniny a celého dodávateľského reťazca prostredníctvom zberu údajov o type výbušniny, mieste, kde sa výbušnina nachádza, osobe, ktorej bola výbušnina dodaná a v akom množstve, ako sa výbušnina použila, až do doby spotrebovania alebo zničenia,
b)
zabezpečiť v prípade svojho zániku uloženie údajov podľa písmena a) ku dňu zániku a oznámiť Hlavnému banskému úradu miesto ich uloženia,
c)
zabezpečiť, aby systém na základe zozbieraných údajov umožňoval sledovať výbušninu tak, aby jej držiteľ mohol byť kedykoľvek identifikovaný,
d)
viesť údaje o mieste, kde sa výbušnina v jeho vlastníctve alebo držbe nachádza, až do jej prevozu inému podnikateľovi alebo koncovému odberateľovi,
e)
testovať v pravidelných intervaloch najmenej jedenkrát za kalendárny rok systém zberu údajov na účely zabezpečenia jeho efektívnosti a kvality zaznamenávaných údajov,
f)
uchovávať zozbierané údaje vrátane údajov o jednoznačnej identifikácii počas desiatich rokov od jej prevozu inému podnikateľovi alebo koncovému odberateľovi alebo od skončenia životného cyklu výbušniny, a to aj v prípade, že s daným druhom výbušniny prestal obchodovať,
g)
poskytnúť Hlavnému banskému úradu na jeho žiadosť informácie podľa písmen a) až d) a poskytnúť kontaktné údaje o osobe, ktorá je povinná ich poskytovať aj mimo pracovného času,
h)
chrániť zozbierané údaje pred poškodením alebo zničením.
§ 6
(1)
Koncový odberateľ môže od podnikateľa odoberať výbušninu na základe povolenia vydaného podľa osobitného predpisu.6)
(2)
Koncový odberateľ eviduje odobratú výbušninu podľa osobitného predpisu.7)
§ 7
(1)
Výbušnina uvedená na trh do 4. apríla 2013 sa považuje za výbušninu uvedenú na trh podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Výbušninu vyrobenú alebo dovezenú do 4. apríla 2013 podnikateľ alebo koncový odberateľ eviduje podľa osobitného predpisu.7)
§ 8
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
§ 9
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2010 Z. z. o systéme identifikácie a sledovanosti výbušnín na civilné použitie.
§ 10
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 5. apríla 2013 okrem § 2 ods. 4 a § 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 5. apríla 2015.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 298/2012 Z. z.
JEDNOZNAČNÁ IDENTIFIKÁCIA VÝBUŠNINY
Jednoznačná identifikácia pozostáva z
A.
čitateľnej časti identifikácie, ktorá obsahuje
a)
názov výrobcu,
b)
alfanumerický kód, ktorý obsahuje
1.
dve identifikačné písmená členského štátu Európskej únie (miesta výroby alebo dovozu na trh Európskej únie),
2.
tri čísla identifikujúce názov miesta výroby pridelené Hlavným banským úradom,
3.
jednoznačný kód výrobku a logistickú informáciu pridelenú výrobcom;
B.
elektronicky čitateľnej identifikácie v podobe čiarového kódu alebo matricového kódu, ktorá sa vzťahuje priamo na alfanumerický kód.
Príklad čiarového kódu:
Názov, obchodné meno podnikateľa alebo označenie výrobcu alebo dovozcu
Obrázok 01
SK 000 xxxxx x xxxxx
Príklad matricového kódu:
Názov, obchodné meno podnikateľa alebo označenie výrobcu alebo dovozcu
Obrázok 02
SK 000 xxxxx x xxxxx
C.
Pre položky príliš malé na to, aby k nim bol pripojený jednoznačný kód výrobku a logistická informácia pridelená výrobcom, sa za dostatočné považujú informácie podľa bodu A písm. b) bodu 1, bodu A písm. b) bodu 2 a bodu B.
Pre výrobky príliš malé na to, aby k nim bola pripojená informácia podľa bodu A písm. b) bodu 1, bodu A písm. b) bodu 2 a bodu B, alebo ak vzhľadom na ich tvar alebo dizajn nie je technicky možné k nim pripojiť jednoznačnú identifikáciu, sa jednoznačná identifikácia pripája ku každému najmenšiemu baleniu.
Každé najmenšie balenie musí byť uzavreté plombou.
Každá zážihová rozbuška alebo počinová nálož, na ktorú sa vzťahuje výnimka stanovená v druhom odseku, sa označuje trvanlivým spôsobom jasne čitateľnými informáciami podľa bodu A písm. b) v bode 1 a bodu A písm. b) v bode 2. Počet obsiahnutých zážihových rozbušiek a počinových náloží sa vyznačuje tlačou na najmenšom balení.
Každá bleskovica, na ktorú sa vzťahuje výnimka stanovená v druhom odseku, sa označuje jednoznačnou identifikáciou na cievke alebo vretene a tiež, ak je to možné, aj na najmenšom balení.
Označenie členských štátov Európskej únie
Belgicko BE
Bulharsko BG
Česká republika CZ
Dánsko DK
Estónsko EE
Fínsko FI
Francúzsko FR
Írsko IE
Taliansko IT
Cyprus CY
Litva LV
Lotyšsko LT
Luxembursko LU
Maďarsko HU
Malta MT
Nemecko DE
Holandsko NL
Poľsko PL
Portugalsko PT
Rakúsko AT
Rumunsko RO
Grécko GR
Slovensko SK
Slovinsko SI
Spojené kráľovstvo GB
Španielsko ES
Švédsko SE
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 298/2012 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Komisie 2008/43/ES zo 4. apríla 2008, ktorou sa v súlade so smernicou Rady 93/15/EHS zriaďuje systém na identifikáciu a sledovateľnosť výbušnín na civilné použitie (Ú. v. EÚ L 94, 5. 4. 2008) v znení Smernice Komisie 2012/4/EÚ z 22. februára 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2008/43/ES, ktorou sa v súlade so smernicou Rady 93/15/EHS zriaďuje systém na identifikáciu a sledovateľnosť výbušnín na civilné použitie (Ú. v. EÚ L 50, 23. 2. 2012).
1)
§ 21 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.
2)
§ 1 ods. 3 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 179/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výbušniny na civilné použitie v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 294/2002 Z. z.
4)
§ 7 ods. 2 zákona č. 292/2009 Z. z. o obchodovaní s výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.