299/2012 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

299
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. decembra 2011 bola v Nairobi podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kenskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry.
Dohoda nadobudla platnosť 1. augusta 2012 v súlade s článkom 15 ods. 1.
Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončila platnosť Dohody o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kenskej republiky podpísanej v Nairobi 2. októbra 1986 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 16/1988 Zb.).
K oznámeniu č. 299/2012 Z. z.
DOHODAmedzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kenskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry
Vláda Slovenskej republiky a vláda Kenskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“) v úsilí podporovať a posilniť priateľské vzťahy medzi oboma krajinami a
so zámerom rozšíriť znalosti o kultúre, histórii a spôsobe života vo svojich krajinách
dohodli sa takto:
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
1.
Zmluvné strany podporujú a rozvíjajú vzájomnú spoluprácu v oblasti kultúry so zámerom obohatiť vedomosti o histórii a kultúre štátu druhej zmluvnej strany.
2.
Zmluvné strany v súlade s účelom tejto dohody podporujú nadväzovanie kontaktov a priamu spoluprácu medzi príslušnými inštitúciami, organizáciami alebo jednotlivcami oboch krajín v príslušných oblastiach upravených touto dohodou.
3.
Všetky aktivity vykonávané zmluvnými stranami podľa tejto dohody sú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov zmluvných strán.
Článok 2
Nezávislosť inštitúcií
Pri vykonávaní ustanovení tejto dohody sa rešpektuje nezávislosť rôznych inštitúcií a/alebo orgánov zmluvnej strany, ako aj ich sloboda pri vytváraní a udržiavaní vzájomných vzťahov a dohôd.
Článok 3
Spolupráca medzi inštitúciami
Zmluvné strany podporujú všetky možnosti bilaterálnej spolupráce medzi ich organizáciami a inštitúciami, ktoré pôsobia v oblasti múzejníctva, archívov a knižníc, hudby a kultúry s cieľom zabezpečiť výmenu know-how a praktických skúseností.
Článok 4
Národné kultúrne a prírodné dedičstvo
1.
Zmluvné strany pomáhajú zlepšovať a podporovať spoluprácu v oblasti ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva, archeológie a paleontológie.
2.
Zmluvné strany rozširujú súčinnosť a spoluprácu prostredníctvom účasti odborníkov, organizovaných skupín a jednotlivcov na výstavách v oblasti kultúry a prírodných artefaktov.
3.
Zmluvné strany podporujú spoluprácu v oblasti archeologických vykopávok, uchovávania historických pamiatok a reštaurovania kultúrneho dedičstva.
4.
Zmluvné strany podporujú aktivity namierené na zachovávanie prírody, prírodných rezervácií a prírodných skvostov. Formy uskutočňovania týchto aktivít a ich výsledky sú predmetom vzájomnej diskusie medzi zmluvnými stranami.
5.
Zmluvné strany si vymieňajú skúsenosti v oblasti odborných vykopávok fosílií.
6.
Zmluvné strany podporujú vykonávanie programov výmen a výstav v oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva a archeologických vykopávok a napomáhajú rozvoj cestovania za kultúrou a kultúrnym dedičstvom. Podrobnosti spolupráce sa dohodnú diplomatickou cestou.
Článok 5
Školstvo
Zmluvné strany podporujú rozvoj spolupráce prostredníctvom vzájomnej výmeny informácií o vzdelávacom systéme oboch krajín a iných foriem spolupráce založenej na vzájomnej dohode zmluvných strán.
Článok 6
Spolupráca v oblasti kultúry a umenia
1.
Zmluvné strany podporujú vzájomnú spoluprácu v oblasti kultúry prostredníctvom vzájomnej výmeny kultúrnych aktivít, ktoré môžu viesť k zvýšeniu povedomia a poznaniu predstaviteľov kultúrnej sféry oboch krajín, ako sú tanečné skupiny, hudobníci, dramaturgovia, básnici, výtvarní umelci a jazykovedci.
2.
Zmluvné strany podporujú prezentáciu vlastných podujatí prostredníctvom účasti autorov, umelcov a kritikov v oblasti literatúry, filmovej tvorby, scénického umenia, na tradičných kultúrnych podujatiach, ktoré sa konajú v krajine druhej zmluvnej strany.
3.
Zmluvné strany podporujú a zlepšujú výmenu kultúrnych informácií, historických, kultúrnych publikácií a kultúrnych dokumentárnych materiálov, ktoré sú predmetom vzájomného záujmu a prospechu.
4.
Zmluvné strany podporujú výmenu ideí rozvoja kultúrnych centier a kultúrnych festivalov, ktoré sú významnou platformou pre šírenie informácií o kultúre a ochranu kultúrnych prejavoch.
5.
Zmluvné strany sa budú usilovať o podporu výmeny skúseností v oblasti tradičných/autochtónnych vedomostí a v oblasti podpory a rozvoja autochtónnych jazykových programov.
Článok 7
Výmenné programy
1.
Zmluvné strany v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi platnými v ich krajinách podporujú a zabezpečujú výmenné programy v oblasti uchovávania záznamov vrátane týchto činností:
a)
zdieľanie bibliografických a dokumentárnych zdrojov medzi oboma krajinami,
b)
rozvoj informačných systémov na podporu výskumu v oblasti bibliografického dedičstva a kníhtlače,
c)
organizovanie konferencií a seminárov pre knihovníkov a pracovníkov oboch krajín pôsobiacich v oblasti kultúry a prírodného a kultúrneho dedičstva,
d)
vydávanie a šírenie medzikultúrnych informačných materiálov zameraných na porozumenie a spoluprácu medzi oboma krajinami,
e)
rozvoj informačného systému na zdieľanie elektronických zdrojov a kultúrnych a vedeckých online publikácií medzi knižnicami a informačnými strediskami v oboch krajinách.
2.
Zmluvné strany podporujú a zlepšujú výskum na ich príslušných inštitúciách prostredníctvom výmeny vo forme krátkodobých pobytov a stáží odborníkov, výskumníkov a študentov v rámci oblastí, ktorých sa táto dohoda týka.
Článok 8
Výmena štatistických a iných informácií
Zmluvné strany podporujú spoluprácu medzi ich príslušnými orgánmi pri výmene štatistík a iných informácií v oblastiach múzejníctva, hudby, knižníc, kultúry a archívov vrátane
a)
zákonov a iných regulačných mechanizmov,
b)
zákonov v oblasti ochrany a zachovania prírodných zdrojov, kultúrnych zdrojov a národného dedičstva,
c)
medzinárodných dokumentov spoločného záujmu,
d)
referenčných materiálov, reklamných materiálov a iných informácií, ktoré sú potrebné na podporu a zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva.
Článok 9
Spoločná komisia
1.
Zmluvné strany súhlasia s vytvorením Spoločnej komisie zloženej z predstaviteľov štátov zmluvných strán. Spoločná komisia iniciuje projekty a programy v zmysle ustanovení tejto dohody a monitoruje a schvaľuje ich vykonávanie.
2.
Zmluvné strany môžu prizvať k spolupráci svojich predstaviteľov a odborníkov z verejného a súkromného sektora.
3.
Spoločná komisia zasadá v pravidelných vzájomne dohodnutých intervaloch striedavo na území Slovenskej republiky a Kenskej republiky.
4.
Zasadnutiam Spoločnej komisie predsedá vedúci delegácie hostiteľskej krajiny.
Článok 10
Účastníci výmen
1.
Účastníci výmen jednej zmluvnej strany uvedených v článkoch 5 a 6 tejto dohody môžu byť na základe vzájomnosti vyňatí z povinnosti platiť správne poplatky za žiadosť o udelenie povolenia na vstup alebo pobyt v prijímajúcej krajine, ak je to v súlade s jej vnútroštátnymi právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými sú Slovenská republika a Kenská republika viazané.
2.
Účastníci výmen podľa tejto dohody sú povinní dodržiavať vnútroštátne právne predpisy štátu druhej zmluvnej strany počas pobytu na jeho území.
3.
Príslušný orgán štátov oboch zmluvných strán môže odoprieť vstup alebo zrušiť pobyt účastníkom výmen štátu druhej zmluvnej strany, ktorých považuje za nežiaducich.
Článok 11
Práva duševného vlastníctva
1.
Zmluvné strany si vymieňajú informácie týkajúce sa ochrany autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom, ako aj ochrany duševného vlastníctva, aby poznali národné systémy v týchto oblastiach.
2.
Výsledky získané pri vykonávaní aktivít podľa tejto dohody, duševné vlastníctvo a autorské práva z nich plynúce sú chránené v súlade s ustanoveniami vnútroštátneho právneho poriadku príslušného štátu, ako aj v súlade so záväzkami z medzinárodných zmlúv, ktorými sú Slovenská republika a Kenská republika viazané.
Článok 12
Riešenie sporov
Spory vyplývajúce z výkladu a vykonávania tejto dohody sa riešia diplomatickou cestou.
Článok 13
Zmeny a doplnenia
Táto dohoda sa môže meniť a dopĺňať diplomatickou cestou na základe písomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnenia musia byť vykonané písomne a sú nedeliteľnou súčasťou tejto dohody.
Článok 14
Prerušenie vykonávania dohody
Každá zo zmluvných strán môže úplne alebo čiastočne pozastaviť vykonávanie tejto dohody z dôvodov verejného poriadku, zdravia alebo bezpečnosti. Zmluvná strana, ktorá pozastavila vykonávanie dohody, bezodkladne informuje diplomatickou cestou o tomto pozastavení alebo jeho skončení druhú zmluvnú stranu. Prerušenie vykonávania tejto dohody nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia o prerušení vykonávania druhej zmluvnej strane.
Článok 15
Záverečné ustanovenia
1.
Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi v krajinách oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť tridsiatym dňom (30.) odo dňa doručenia písomného oznámenia o tomto schválení tej zmluvnej strane, ktorá oznámenie prijala neskôr.
2.
Táto dohoda sa uzatvára na obdobie piatich rokov a jej platnosť bude automaticky predlžovaná o ďalších päť rokov, ak ju niektorá zo zmluvných strán písomne nevypovie najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia platnosti.
3.
Skončenie platnosti tejto dohody nemá vplyv na začaté alebo prebiehajúce činnosti, programy alebo projekty, ktoré sa budú riadiť ustanoveniami tejto dohody až do ich skončenia.
4.
Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončí platnosť Dohody o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Keňskej republiky podpísanej v Nairobi 2. októbra 1986.
Na dôkaz uvedeného zástupcovia, riadne splnomocnení svojimi vládami, podpísali túto dohodu.
Dané v Nairobi 13. decembra 2011 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu
Slovenskej republiky:
Mikuláš Dzurinda v. r.
Za vládu
Kenskej republiky:
Moses M. Wetang´ula v. r.