302/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.10.2012 do 31.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

302
ZÁKON
z 18. septembra 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 536/2004 Z. z., zákona č. 349/2007 Z. z., zákona č. 518/2008 Z. z. a zákona č. 265/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 znie:
„(1)
Financovanie priorít štátnej bytovej politiky schválených vládou Slovenskej republiky pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu sa uskutočňuje prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania1) (ďalej len „fond“).
(2)
Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave.
(3)
Na účely tohto zákona je fond finančnou inštitúciou slúžiacou na implementáciu nástrojov finančného inžinierstva podľa osobitného predpisu.1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31. 7. 2006) v platnom znení.
Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31. 7. 2006) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja (Ú. v. EÚ L 371, 27. 12. 2006) v platnom znení.“.
2.
V § 2 ods. 1 sa slová „Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“.
3.
V § 2 ods. 2 sa slová „minister výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“.
4.
V § 3 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:
„k)
finančné prostriedky Európskej únie,“.
Doterajšie písmeno k) sa označuje ako písmeno l).
5.
V § 6 odsek 5 znie:
„(5)
Prostriedky fondu sú vedené na osobitných účtoch v Štátnej pokladnici v štruktúre podľa ich zdrojov.“.
6.
V § 9 ods. 1 písm. b) sa slová „do 100 %“ nahrádzajú slovami „do 80 %“.
7.
V § 10 ods. 2 sa písmeno d) vypúšťa.
8.
V § 10 sa za odsek 10 vkladajú nové odseky 11 a 12, ktoré znejú:
„(11)
Podporu na účel podľa § 5 ods. 1 písm. c) a e) možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 písm. b), ak sa žiadateľ v zmluve zaviaže, že
a)
nájomný charakter bytu zachová po dobu lehoty splatnosti úveru poskytnutého podľa tohto zákona, najmenej však po dobu 30 rokov,
b)
pri prenájme dodrží ustanovenia osobitného predpisu.21a)
(12)
Z príjmov podľa § 3 písm. k) možno poskytnúť podporu len na účel podľa § 5 ods. 1 písm. g) žiadateľovi podľa § 7 písm. b) len vtedy, ak sa stavba realizuje v meste.“.
Doterajšie odseky 11 až 14 sa označujú ako odseky 13 až 16.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
„21a)
§ 22 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.“.
9.
V § 11 odsek 12 znie:
„(12)
V rozpočte fondu sa osobitne rozpočtujú finančné prostriedky na účel podľa
a)
§ 5 ods. 1 písm. c) a e) na obstaranie bytov, na ktoré sa poskytuje podpora podľa osobitného predpisu,29a)
b)
§ 5 ods. 1 písm. e) na obstaranie bytov spolufinancovaných zo zdrojov Európskej únie v rámci operačného programu Regionálny operačný program Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
c)
§ 5 ods. 1 písm. g) na stavby financované z príjmov podľa § 3 písm. k) v členení podľa samosprávnych krajov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:
„29a)
Zákon č. 443/2010 Z. z.“.
10.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Fondu sa zakazuje požadovať od žiadateľa úhradu úrokov, poplatkov alebo iných nákladov v súvislosti s predčasným splatením úveru alebo jeho časti na písomný podnet žiadateľa.“.
11.
Za § 18c sa vkladá nový § 18d, ktorý znie:
㤠18d
Ustanovenie § 15 ods. 4 sa vzťahuje na všetky zmluvy o poskytnutí podpory vo forme úveru podľa § 8 ods. 1 písm. a) uzavreté pred účinnosťou tohto zákona.“.
Čl. II
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. októbra 2012.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.