307/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.11.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

307
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. septembra 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 370/2006 Z. z. o opatreniach na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 370/2006 Z. z. o opatreniach na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 155/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 59/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 písm. c) štvrtý a piaty bod znejú:
„4.
motory konštruované na pohon motorových vozňov, ktoré sú hnacími koľajovými vozidlami špeciálne určenými na prepravu tovaru a cestujúcich,
5.
motory konštruované na pohon rušňov, ktoré sú koľajovými vozidlami s vlastným pohonom určenými na pohyb alebo pohon železničných vozňov určených na prepravu nákladu, cestujúcich a iných zariadení, pričom samotné koľajové vozidlá nie sú určené na prepravu nákladu alebo cestujúcich okrem obsluhy a iných zariadení; pomocné motory alebo motory konštruované na pohon zariadenia určeného na uskutočnenie stavebných prác alebo údržby na koľajniciach sa posudzujú podľa prvého bodu.“.
2.
V § 2 písm. y) sa vypúšťajú slová „a nie sú určené na pohon rušňov motorových vozňov a vnútrozemských plavidiel“.
3.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Vznetové motory, ktoré sú určené na iné použitie ako na pohon motorových vozňov a plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy, možno okrem odsekov 1 až 5 uviesť na trh podľa pružného systému za podmienok uvedených v prílohe č. 1 tohto nariadenia vlády.“.
4.
§ 6 vrátane nadpisu znie:
㤠6
Pružný systém
(1) Výrobca motorov na základe povolenia vydaného schvaľovacím orgánom pre pôvodného výrobcu zariadenia v období medzi dvoma po sebe nasledujúcimi etapami emisných limitných hodnôt môže uviesť na trh obmedzený počet motorov, ktoré vyhovujú predchádzajúcej etape emisnej limitnej hodnoty.
(2)
Schvaľovací orgán vydá rozhodnutie o použití pružného systému pre motory uvedené v § 1 ods. 2 písm. c) prvom, druhom a piatom bode, ak sú splnené podmienky uvedené v prílohe č. 1 tohto nariadenia vlády.“.
5.
V nadpise pod § 14 sa slovo „Výnimky“ nahrádza slovom „Odchýlky“.
6.
V § 14 ods. 1 písm. d) sa vypúšťa text za bodkočiarkou a bodkočiarka sa nahrádza bodkou.
7.
§ 14 sa dopĺňa odsekmi 6 až 8, ktoré znejú:
„(6)
Odchylne od ustanovení § 10 ods. 6 a 8 a § 11 schvaľovací orgán povolí uvedenie motorov pre motorové vozne a rušne na trh, ak ide o
a)
náhradné motory, ktoré spĺňajú emisné limitné hodnoty etapy III A a majú nahradiť motory pre motorové vozne a rušne, ktoré
1.
nespĺňajú emisné limitné hodnoty etapy III A alebo
2.
spĺňajú emisné limitné hodnoty etapy III A, ale nespĺňajú emisné limitné hodnoty etapy III B,
b)
náhradné motory, ktoré nespĺňajú emisné limitné hodnoty etapy III A a majú nahradiť motory pre motorové vozne bez ovládacieho systému a neschopné samostatného pohybu, ak tieto motory spĺňajú normu, ktorá nie je nižšia ako normy, ktoré spĺňajú motory zabudované do rovnakého typu existujúcich motorových vozňov.
(7)
Povolenie podľa odseku 6 sa udelí, ak použitie náhradného motora, ktorý spĺňa požiadavky poslednej platnej emisnej etapy, by spôsobilo v príslušnom motorovom vozni alebo rušni závažné technické ťažkosti.
(8)
Náhradné motory sa označia štítkom s textom „NÁHRADNÝ MOTOR“ a označením príslušnej odchýlky.“.
8.
V § 19 sa na konci pripájajú tieto slová: „č. 2“.
9.
Pred prílohu sa vkladá príloha č. 1, ktorá znie:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 370/2006 Z. z.
UVÁDZANIE MOTOROV NA TRH PODĽA PRUŽNÉHO SYSTÉMU
1.
OPATRENIA VÝROBCU MOTOROV A PÔVODNÉHO VÝROBCU ZARIADENIA
1.1.
Okrem etapy III B požiada pôvodný výrobca zariadenia, ktorý má v úmysle používať pružný systém, okrem motorov používaných na pohon motorových vozňov a rušňov, schvaľovací orgán o povolenie, aby jeho výrobcovia motorov mohli uvádzať na trh motory určené pre jeho výhradné použitie. Počet motorov, ktoré nespĺňajú súčasné emisné limitné hodnoty, ale sú schválené pre bezprostredne predchádzajúcu etapu emisných limitov, nesmie prekročiť hodnoty uvedené v bodoch 1.1.1 a 1.1.2 tejto prílohy.
1.1.1.
Počet motorov uvedených na trh podľa pružného systému nesmie v žiadnej kategórii motorov presiahnuť 20 % ročného počtu zariadení s motormi príslušnej kategórie, ktoré pôvodný výrobca zariadenia uvedie na trh (vypočítané ako priemer predaja za posledných päť rokov na trhu Európskej únie). Ak pôvodný výrobca zariadenia uvádzal na trh Európskej únie zariadenia menej ako päť rokov, priemer sa vypočíta na základe obdobia, počas ktorého uvádzal zariadenia na trh Európskej únie.
1.1.2.
Alternatívne k bodu 1.1.1 a okrem motorov na pohon motorových vozňov a rušňov môže pôvodný výrobca zariadenia požiadať o povolenie, aby jeho výrobcovia motorov mohli uviesť na trh pevne stanovený počet motorov výlučne na použitie pre pôvodného výrobcu zariadenia. Počet motorov v každej kategórii motorov nesmie prekročiť tieto hodnoty:
Kategória motorov P (kW) Počet motorov
19 ≤ P < 37 200
37 ≤ P < 75 150
75 ≤ P < 130 100
130 ≤ P  560 50
1.2.
Počas etapy III B, najviac však tri roky od začatia tejto etapy, okrem motorov určených na pohon motorových vozňov a rušňov, požiada pôvodný výrobca zariadenia, ktorý má v úmysle používať pružný systém, schvaľovací orgán o povolenie, aby jeho výrobcovia motorov mohli uvádzať na trh motory určené pre jeho výhradné použitie. Počet motorov, ktoré nespĺňajú súčasné emisné limitné hodnoty, ale sú schválené pre bezprostredne predchádzajúcu etapu emisných limitov, nesmie prekročiť limity uvedené v bodoch 1.2.1 a 1.2.2 tejto prílohy.
1.2.1.
Počet motorov uvedených na trh podľa pružného systému nesmie v žiadnej kategórii motorov presiahnuť 37,5 % ročného počtu zariadení s motormi príslušnej kategórie, ktoré pôvodný výrobca zariadenia uvedie na trh (vypočítané ako priemer predaja za posledných päť rokov na trhu Európskej únie). Ak pôvodný výrobca zariadenia uvádzal na trh Európskej únie zariadenia menej ako päť rokov, priemer sa vypočíta na základe obdobia, počas ktorého uvádzal zariadenia na trh Európskej únie.
1.2.2.
Alternatívne k bodu 1.2.1 môže pôvodný výrobca zariadenia požiadať o povolenie, aby jeho výrobcovia motorov mohli na trh uviesť pevne stanovený počet motorov výlučne na použitie pre pôvodného výrobcu zariadenia. Počet motorov v každej kategórii motorov nesmie prekročiť tieto hodnoty:
Kategória motorov P (kW) Počet motorov
37 ≤ P < 56 200
56 ≤ P < 75 175
75 ≤ P < 130 250
130 ≤ P ≤ 560 125
1.3.
Ak ide o motory určené na pohon rušňov, môže pôvodný výrobca zariadenia počas etapy III B, najviac však tri roky od začiatku tejto etapy, požiadať o povolenie, aby jeho výrobcovia motorov mohli uviesť na trh najviac 16 motorov určených pre jeho výhradné použitie. Pôvodný výrobca zariadenia môže požiadať o povolenie pre svojich výrobcov motorov uviesť na trh najviac 10 ďalších motorov s menovitým príkonom vyšším než 1800 kW, ktoré budú zabudované do rušňov určených na výlučné použitie v železničnej sieti Spojeného kráľovstva, ak majú bezpečnostné osvedčenie na prevádzku v sieti Spojeného kráľovstva alebo sú spôsobilé takéto osvedčenie získať. Toto povolenie sa udelí iba vtedy, ak z technických dôvodov nie je možné dodržať emisné limitné hodnoty etapy III B.
1.4.
Pôvodný výrobca zariadenia v žiadosti schvaľovaciemu orgánu uvedie tieto informácie:
a)
vzor štítkov, ktoré sa majú pripevniť na každý kus necestných pojazdných strojov, do ktorých sa nainštaluje motor uvedený na trh podľa pružného systému. Na štítkoch sa uvedie tento text: „STROJ č. ... (poradie strojov) Z ... (celkový počet strojov v príslušnom výkonnostnom pásme) S MOTOROM č. ... S TYPOVÝM SCHVÁLENÍM (smernica 97/68/ES) č. ...“,
b)
vzor doplnkového štítku, ktorý sa má pripevniť na motor s textom uvedeným v bode 2.2 tejto prílohy.
1.5.
Pôvodný výrobca zariadení poskytne schvaľovaciemu orgánu všetky potrebné informácie súvisiace s vykonávaním pružného systému, ktoré požaduje pre rozhodnutie.
1.6.
Pôvodný výrobca zariadenia predloží schvaľovaciemu orgánu v členských štátoch všetky informácie, ktoré si vyžiada, aby mohol overiť, že všetky motory, o ktorých sa tvrdí, že sú uvedené na trh podľa pružného systému, alebo sú označené za uvedené na trh podľa pružného systému, sú riadne potvrdené alebo označené.
2.
OPATRENIA VÝROBCU MOTOROV
2.1.
Výrobca motorov môže uviesť na trh motory podľa pružného systému schváleného v súlade s bodom 1 tejto prílohy.
2.2.
Výrobca motorov označí motory štítkom s textom: „Motor uvedený na trh podľa pružného systému“.
3.
OPATRENIA SCHVAĽOVACIEHO ORGÁNU
3.1.
Rozhodnutie o povolení alebo zamietnutí povolenia používať pružný systém sa vydá po posúdení obsahu žiadosti o pružný systém a priložených dokumentov.“.
Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 2.“.
10.
Príloha č. 2 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/88/EÚ zo 16. novembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 97/68/ES, pokiaľ ide o ustanovenia pre motory uvádzané na trh podľa pružného systému (Ú. v. EÚ L 305, 23. 11. 2011).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 24. novembra 2012.
Robert Fico v. r.