310/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.10.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

310
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
z 18. septembra 2012
o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur pri príležitosti 300. výročia korunovácie Karola III. v Bratislave
1.
Úvodné ustanovenia
a)
Národná banka Slovenska podľa § 17h ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a podľa § 1 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení zákona č. 275/2002 Z. z. oznamuje, že pri príležitosti 300. výročia korunovácie Karola III. v Bratislave vydáva do obehu zlaté zberateľské euromince v nominálnej hodnote 100 eur (ďalej len „zberateľská eurominca“).
b)
Zberateľská eurominca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
c)
Zberateľská eurominca sa razí zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov zlata, 75 dielov striebra a 25 dielov medi; jej hmotnosť je 9,5 g a priemer 26 mm. Pri razbe euromince je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm; povolená horná odchýlka v hmotnosti je 0,08 g a v obsahu zlata 10/1000.
2.
Vzhľad zberateľskej euromince
a)
Na líci zberateľskej euromince sú vyobrazené architektonické dominanty Bratislavy súvisiace s korunovačným aktom – Viedenská brána Bratislavského hradu, veža Dómu svätého Martina a veža Starej radnice, ktoré sú doplnené výjavom z korunovačného sprievodu. V spodnej časti mincového poľa je pri ľavom okraji zberateľskej euromince štátny znak Slovenskej republiky. V hornej časti mincového poľa je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty „100 EURO“. Pri pravom okraji zberateľskej euromince je v opise zľava doprava názov štátu „SLOVENSKO“, pod ktorým je umiestnený letopočet „2012“. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami a štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu zberateľskej euromince Karola Lička „KL“ sú umiestnené pri jej pravom okraji.
b)
Na rube zberateľskej euromince je vyobrazený portrét kráľa Karola III., ktorý je v pravej časti mincového poľa doplnený uhorskou kráľovskou korunou a dobovým vyobrazením Bratislavského hradu. Pri ľavom okraji zberateľskej euromince je v hornej časti v opise zľava doprava text „KORUNOVÁCIA KAROLA III.“ a v spodnej časti text „BRATISLAVA“ a letopočet korunovácie „1712“.
c)
Hrana zberateľskej euromince je vrúbkovaná.
Obrázok 01
Štát vydania: Slovenská republika
Začiatok vydávania: december 2012
Jozef Makúch v. r.