311/2012 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

311
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. júna 2010 bola v Ouagadougu podpísaná Dohoda, ktorou sa po druhýkrát mení a dopĺňa Dohoda o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísaná v Cotonou 23. júna 2000 a po prvýkrát zmenená a doplnená v Luxemburgu 25. júna 2005.
S podpisom dohody vyslovila súhlas vláda Slovenskej republiky uznesením č. 278 z 20. júna 2012.
S predbežným vykonávaním dohody vyslovil súhlas prezident Slovenskej republiky 14. septembra 2012.
V súlade s článkom 95 ods. 3 Dohody o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísanej v Cotonou 23. júna 2000 sa dohoda predbežne vykonáva od 31. októbra 2010.