312/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.10.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

312
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rezolúciou Rady guvernérov Svetovej banky č. 596 z 30. januára 2009 sa zmenili články Dohody o Medzinárodnej banke pre obnovu a rozvoj (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 500/1992 Zb.).
Národná rada Slovenskej republiky so zmenou článkov vyslovila súhlas uznesením č.1769 z 1. decembra 2009.
Prezident Slovenskej republiky listinu o prijatí zmien článkov dohody podpísal 14. januára 2010.
Listina o prijatí zmien článkov dohody bola 13. apríla 2010 uložená u depozitára, Medzinárodnej banky pre obnovu a rozvoj.
Zmenený článok 5 časť 3 (a) dohody nadobudol platnosť 27. júna 2012 na základe bodu 2 zmeny článkov Dohody o Medzinárodnej banke pre obnovu a rozvoj.
K oznámeniu č. 312/2012 Z. z.
ZMENA ČLÁNKOV DOHODY O MEDZINÁRODNEJ BANKE PRE OBNOVU A ROZVOJ
Rezolúcia Rady guvernérov č. 596 časť A
(A) Zvýšenie základných hlasov. Rada guvernérov sa týmto uznáša, že:
1.
Článok 5 časť 3 (a) článkov Dohody o Medzinárodnej banke pre obnovu a rozvoj (ďalej len „Banka“) sa mení nasledovne:
Časť 3 Hlasovanie
(a) Hlasovacie práva každého člena sa rovnajú súčtu jeho základných hlasov a hlasov vyplývajúcich z počtu akcií základného kapitálu, ktoré drží.
(i)
Základné hlasy každého člena budú vo výške, ktorá vyplýva z rovnomerného rozdelenia 5,55 % z úhrnnej sumy hlasovacích práv všetkých členov, za predpokladu, že nebudú existovať zlomkové základné hlasy.
(ii)
Počet hlasov vyplývajúcich z počtu akcií základného kapitálu každého člena vychádza z pridelenia jedného hlasu za každú držanú akciu základného kapitálu.“.
2.
Táto zmena nadobudne platnosť pre všetkých členov po uplynutí troch mesiacov od formálneho oznámenia Banky, ktoré bude zaslané všetkým členom a v ktorom bude uvedené, že 3/5 členov, ktorí disponujú 85 % celkových hlasovacích práv, akceptovalo túto zmenu.