317/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.10.2012 do 18.01.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

317
ZÁKON
z 18. septembra 2012
o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Tento zákon upravuje
a)
rámec zavádzania a používania inteligentných dopravných systémov v cestnej doprave (ďalej len „inteligentné dopravné systémy“),
b)
používanie špecifikácií,
c)
práva a povinnosti
1.
prevádzkovateľa služieb inteligentných dopravných systémov, ktorým je každý verejný alebo súkromný poskytovateľ služieb inteligentných dopravných systémov (ďalej len „prevádzkovateľ služieb“),
2.
poskytovateľa dopravných informácií do Národného dopravného informačného centra (ďalej len „poskytovateľ dopravných informácií“),
d)
činnosť Národného dopravného informačného centra,
e)
pôsobnosť Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v oblasti inteligentných dopravných systémov,
f)
zodpovednosť za porušenie ustanovení tohto zákona.
§ 2
Inteligentné dopravné systémy
(1)
Inteligentným dopravným systémom je informačná a komunikačná technológia alebo systém umiestnený v dopravnej infraštruktúre alebo vo vozidle, ktorý slúži na optimalizáciu a riadenie cestnej dopravy, riadenie mobility, zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, zefektívnenie správy a údržby pozemných komunikácií, skvalitnenie služieb verejnej dopravy a zníženie zaťaženia životného prostredia a ktorý rovnako slúži aj pre rozhrania s inými druhmi dopravy; inteligentný dopravný systém zabezpečuje prenos, zber, spracovanie a výmenu informácií medzi prevádzkovateľmi služieb, poskytovateľmi dopravných informácií a užívateľmi dopravnej infraštruktúry.
(2)
Službou inteligentných dopravných systémov je funkčný alebo dátový výstup aplikácie inteligentných dopravných systémov, ktorá má prispievať k bezpečnosti užívateľov dopravnej infraštruktúry, efektívnosti a pohodliu a uľahčovať alebo podporovať dopravné a cestovné operácie.
(3)
Aplikáciou inteligentných dopravných systémov je súbor informačno-komunikačných prostriedkov používaných v dopravnej infraštruktúre, ktoré spolu tvoria funkčný celok.
(4)
Dopravnou informáciou je súbor údajov, ktoré popisujú výskyt udalostí a javov, ktoré majú vplyv na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, kvalitu a dostupnosť dopravnej infraštruktúry alebo číselne kvantifikujú stav a vývoj dopravných podmienok.
(5)
Inteligentné dopravné systémy sa zavádzajú v súlade s koncepciou rozvoja inteligentných dopravných systémov, ktorú schvaľuje vláda Slovenskej republiky a predkladá na vedomie Národnej rade Slovenskej republiky do 30 dní po jej schválení.
(6)
Prevádzkovateľ služieb je povinný pri zavádzaní inteligentných dopravných systémov dodržiavať opatrenia uvedené v prílohe č. 1 a pri navrhovaní, realizácii, prevádzke, modernizácii a oprave inteligentných dopravných systémov je povinný postupovať podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem a technických predpisov pre oblasť inteligentných dopravných systémov.
Špecifikácie
§ 3
(1)
Špecifikáciou je záväzné opatrenie, ktorým sa zavádzajú ustanovenia obsahujúce požiadavky, postupy alebo iné pravidlá potrebné na zabezpečenie kompatibility, interoperability a kontinuity pri zavádzaní a používaní inteligentných dopravných systémov v prioritných oblastiach.
(2)
Kontinuitou služby inteligentných dopravných systémov je schopnosť zabezpečiť súvislé a nepretržité poskytovanie konkrétnej služby inteligentných dopravných systémov v rámci Európskej únie.
(3)
Interoperabilitou je schopnosť informačných a komunikačných technológií a systémov vymieňať si údaje a spoločne využívať informácie a poznatky.
(4)
Kompatibilitou je univerzálna schopnosť zariadenia alebo systému pracovať s iným zariadením alebo systémom bez zmeny.
(5)
Prioritnými oblasťami pre používanie špecifikácií sú:
a)
optimálne využívanie údajov o pozemných komunikáciách, dopravných informácií a cestovných údajov,
b)
kontinuita služieb inteligentných dopravných systémov v oblasti logistiky,
c)
využívanie inteligentných dopravných systémov v oblasti bezpečnosti a ochrany cestnej premávky,
d)
prepojenie vozidiel s dopravnou infraštruktúrou.
(6)
Cestovným údajom sa na účely odseku 5 písm. a) rozumie údaj, ktorý uľahčuje plánovanie, rezerváciu a koordináciu pri cestovaní alebo v logistike prepravy osôb alebo nákladov.
(7)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, môže ustanoviť špecifikácie podľa odseku 1 na poskytovanie služieb inteligentných dopravných systémov.
§ 4
Podávanie správ
(1)
Prevádzkovateľ služieb má povinnosť každoročne najneskôr do 31. marca poskytnúť ministerstvu správu o svojej činnosti a pokroku v oblasti inteligentných dopravných systémov za predchádzajúci kalendárny rok a o plánovaných činnostiach v oblasti inteligentných dopravných systémov na nasledujúce obdobie piatich rokov (ďalej len „správa“).
(2)
Obsah správy ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 5
Národné dopravné informačné centrum
(1)
Národné dopravné informačné centrum je operačné a informačné pracovisko, ktoré zabezpečuje
a)
zber, overovanie a spracovanie dopravných informácií,
b)
sprístupnenie a poskytovanie dopravných informácií,
c)
archiváciu dopravných informácií,
d)
výmenu dopravných informácií v rámci Európskej únie.
(2)
Dopravné informácie v Národnom dopravnom informačnom centre sa lokalizujú prostredníctvom jednotnej referenčnej siete pozemných komunikácií.
(3)
Jednotnou referenčnou sieťou pozemných komunikácií sú priestorové údaje o pozemných komunikáciách, ktoré sú súčasťou centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií1) a slúžia na účely presnej lokalizácie dopravných informácií.
(4)
Národné dopravné informačné centrum sprístupňuje dopravné informácie verejnosti najmä prostredníctvom
a)
sieťových služieb na webovom sídle,
b)
telekomunikačných kanálov podľa príslušných špecifikácií, technických noriem a technických predpisov, najmä rádiovou službou RDS-TMC a internetovými dátovými kanálmi,
c)
masovo-komunikačných prostriedkov.
(5)
Do Národného dopravného informačného centra bezplatne poskytujú dopravné informácie títo poskytovatelia dopravných informácií:
a)
Policajný zbor,
b)
koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému,2)
c)
orgány štátnej správy pre pozemné komunikácie,3)
d)
vlastník a správca pozemných komunikácií,
e)
správca výberu mýta,
f)
Slovenský hydrometeorologický ústav,
g)
colný úrad a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,
h)
Rozhlas a televízia Slovenska,
i)
vlastník a správca inžinierskych sietí, ktorých umiestnenie môže mať vplyv na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,
j)
prevádzkovateľ služieb,
k)
dopravca.4)
(6)
Národné dopravné informačné centrum poskytuje dopravné informácie poskytovateľom dopravných informácií podľa odseku 5 na základe vzájomnosti a v rozsahu svojich technických prostriedkov; iným fyzickým osobám a právnickým osobám poskytuje dopravné informácie na základe zmluvy a v rozsahu svojich technických prostriedkov.
(7)
Poskytovatelia dopravných informácií, prevádzkovatelia služieb ani iné fyzické osoby a právnické osoby nesmú dopravné informácie poskytnuté Národným dopravným informačným centrom použiť na výber mýta za prejazdenú vzdialenosť po vymedzených úsekoch pozemných komunikácií motorovými vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t.
(8)
Národné dopravné informačné centrum môže obmedziť prístup verejnosti k dopravným informáciám, ak by takýto prístup nepriaznivo ovplyvnil medzinárodné vzťahy, vnútornú bezpečnosť alebo obranu štátu.
(9)
Národné dopravné informačné centrum je povinné v čase krízovej situácie5) poskytovať dopravné informácie prednostne orgánom krízového riadenia.
(10)
Rozsah a druh dopravných informácií, ktoré poskytujú do Národného dopravného informačného centra poskytovatelia dopravných informácií a ktoré sa poskytujú z Národného dopravného informačného centra poskytovateľom dopravných informácií, spôsob ich poskytovania a rozsah a druh dopravných informácií, ktoré sa sprístupňujú verejnosti z Národného dopravného informačného centra, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 6
Ochrana osobných údajov
(1)
Na účely tohto zákona a na účely operatívneho zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky poskytovatelia dopravných informácií a prevádzkovatelia služieb spracúvajú podľa osobitného predpisu6) bez súhlasu účastníkov cestnej premávky a osôb zdržiavajúcich sa na pozemných komunikáciách monitorovaných podľa odseku 3
a)
údaje a záznamy z monitorovacieho záznamového zariadenia,
b)
dĺžku prejazdenej vzdialenosti po pozemnej komunikácii,
c)
údaje o geografickej polohe vozidla.
(2)
Poskytovatelia dopravných informácií poskytujú údaje na účely tohto zákona a na účely operatívneho zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v rozsahu uvedenom v odseku 1 do Národného dopravného informačného centra.
(3)
Poskytovatelia dopravných informácií a prevádzkovatelia služieb sú na účely podľa odseku 1 oprávnení monitorovať pozemné komunikácie pomocou monitorovacieho záznamového zariadenia aj bez označenia monitorovaného priestoru.
(4)
Monitorovacím záznamovým zariadením sa na účely odseku 3 rozumie zariadenie umožňujúce vyhotovenie obrazového alebo zvukovo-obrazového záznamu z monitorovaného priestoru.
(5)
Ak vyhotovené záznamy a získané údaje nie sú využité na účely podľa odseku 1, poskytovatelia dopravných informácií, prevádzkovatelia služieb a Národné dopravné informačné centrum ich zlikvidujú po uplynutí tridsiatich dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený alebo údaj získaný.
§ 7
Ministerstvo
Ministerstvo
a)
spracúva koncepciu rozvoja inteligentných dopravných systémov a spolupracuje s príslušnými orgánmi iných členských štátov Európskej únie v prioritných oblastiach podľa § 3, pokiaľ sa neprijali žiadne špecifikácie,
b)
zabezpečuje zriadenie a prevádzku Národného dopravného informačného centra; prevádzkou Národného dopravného informačného centra môže poveriť právnickú osobu vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti alebo zakladateľskej pôsobnosti,
c)
monitoruje zavádzanie inteligentných dopravných systémov a podáva Európskej komisii každé tri roky správu o pokroku v prioritných oblastiach,
d)
vykonáva štátny odborný dozor podľa § 8 a 9.
Štátny odborný dozor
§ 8
(1)
Štátny odborný dozor na účely tohto zákona je vykonávanie kontroly činnosti prevádzkovateľov služieb, Národného dopravného informačného centra a poskytovateľov dopravných informácií poverenými zamestnancami ministerstva (ďalej len „kontrolór“) a prizvanými osobami. Obsahom štátneho odborného dozoru je kontrola dodržiavania tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie tohto zákona, technických noriem a technických predpisov.
(2)
Ak § 9 neustanovuje inak, kontrolóri a prizvané osoby postupujú pri výkone štátneho odborného dozoru podľa osobitného predpisu upravujúceho kontrolu v štátnej správe.7)
(3)
Prizvaná osoba podľa odseku 1 vykonáva kontrolu na základe písomného poverenia ministerstva a iba spolu s kontrolórom.
(4)
Oprávnením kontrolóra na vykonanie kontroly je preukaz kontrolóra vydaný ministerstvom. Preukaz kontrolóra obsahuje
a)
meno a priezvisko kontrolóra,
b)
dátum vydania preukazu a dobu jeho platnosti,
c)
označenie ministerstva,
d)
rozsah poverenia kontrolóra.
§ 9
(1)
Okrem oprávnení a povinností podľa základných pravidiel kontroly8) sú kontrolóri oprávnení
a)
vstupovať do objektov, zariadení, prevádzkových priestorov, dopravných prostriedkov alebo na pozemky kontrolovanej osoby, ak je to nevyhnutné na výkon štátneho odborného dozoru,
b)
vstupovať a vchádzať do uzavretých úsekov pozemných komunikácií,
c)
overiť totožnosť fyzickej osoby zodpovednej za dodržiavanie ustanovenej povinnosti,
d)
vyžadovať od kontrolovanej osoby a jej zamestnancov v určenej lehote bezodplatné poskytnutie
1.
originálov dokladov a iných písomností a informácií vrátane informácií na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ako aj úradne osvedčené preklady preverovanej dokumentácie; robiť si z nich kópie a vykonávať s nimi potrebné úkony súvisiace s výkonom štátneho odborného dozoru,
2.
vysvetlení, vyjadrení a iných informácií a podkladov k predmetu štátneho odborného dozoru a k zisteným nedostatkom,
e)
vyžadovať od iných osôb, ktoré majú doklady alebo informácie súvisiace s činnosťou štátneho odborného dozoru, predloženie dokladov, poskytnutie informácií a vysvetlení súvisiacich s výkonom štátneho odborného dozoru a odobrať doklady a iné materiály, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu a cieľa štátneho odborného dozoru,
f)
vykonávať ďalšie potrebné zistenia a úkony nevyhnutne súvisiace s výkonom štátneho odborného dozoru,
g)
vyžadovať od kontrolovanej osoby zabezpečenie potrebného sprevádzania,
h)
uložiť kontrolovanej osobe vykonať v určenej lehote opatrenia na nápravu nedostatkov zistených štátnym odborným dozorom a na odstránenie príčin ich vzniku a predložiť v určenej lehote písomnú správu o ich splnení.
(2)
Ak kontrolór pri kontrole zistí, že kontrolované osoby porušujú povinnosti uložené týmto zákonom alebo porušujú všeobecne záväzné právne predpisy vydané na vykonanie tohto zákona alebo technické normy a technické predpisy,
a)
uloží v určenej lehote vykonať opatrenia na nápravu,
b)
uloží pokutu podľa § 10.
(3)
Sankcie podľa odseku 2 možno ukladať súbežne a opakovane.
§ 10
Správne delikty
(1)
Ministerstvo uloží pokutu od 500 eur do 65 000 eur, ak
a)
prevádzkovateľ služieb neplní povinnosti podľa § 2 ods. 6 a § 4 ods. 1,
b)
Národné dopravné informačné centrum neplní povinnosti podľa § 5 ods. 1, 2, 4, 6 a 9.
(2)
Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť porušenia tohto zákona, opakované porušenie povinností a spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
(3)
Ministerstvo v rozhodnutí o uložení pokuty súčasne uloží, aby boli v určenej lehote vykonané opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania. Ak povinná osoba v určenej lehote tieto opatrenia nevykoná, môže jej ministerstvo uložiť ďalšiu pokutu až do výšky dvojnásobku sumy ustanovenej v odseku 1. Ďalšiu pokutu môže ministerstvo uložiť v lehote do jedného roka odo dňa, keď mala povinná osoba vykonať opatrenia na nápravu určené v rozhodnutí o uložení pokuty.
(4)
Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť. Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
(5)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.
§ 11
Záverečné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
Čl. II
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 72/1969 Zb., zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 395/1998 Z. z., zákona č. 343/1999 Z. z., zákona č. 388/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 439/2001 Z. z., zákona č. 524/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 639/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 664/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z. a zákona č. 249/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 3 písmená f), j) a k) znejú:
„f)
zabezpečuje centrálnu technickú evidenciu pozemných komunikácií (ďalej len „centrálna evidencia“),
j)
zabezpečuje tvorbu, aktualizáciu a distribúciu jednotnej referenčnej siete pozemných komunikácií z údajov centrálnej evidencie,
k)
zabezpečuje jednotný informačný systém zimnej spravodajskej služby,“.
2.
V § 3d ods. 9 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
3.
V § 3d odsek 10 znie:
„(10)
Samosprávny kraj a obec zabezpečujú
a)
informačný systém zimnej spravodajskej služby ako súčasť jednotného informačného systému zimnej spravodajskej služby a údaje o stave zjazdnosti pozemných komunikácií vo svojom vlastníctve poskytujú bezplatne ministerstvu,
b)
technickú evidenciu ciest a miestnych komunikácií v ich vlastníctve v súlade s centrálnou evidenciou,
c)
stavebnotechnické vybavenie ciest a miestnych komunikácií v ich vlastníctve podľa potrieb cestnej dopravy a obrany štátu.“.
4.
Za § 3g sa vkladá § 3h, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠3h
Centrálna evidencia
(1)
Centrálna evidencia je evidencia technických informácií a údajov o diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy, cestách II. triedy, cestách III. triedy a miestnych komunikáciách, ktorú tvoria najmä metaúdaje, súbory priestorových údajov, služby priestorových údajov, sieťové služby a sieťové technológie, sprístupňovanie a využívanie údajov pre akúkoľvek činnosť, pre ktorú sú tieto údaje využiteľné, činnosti a procesy súvisiace so zberom, spracovaním, využívaním a archiváciou údajov, súvisiace koordinačné a monitorovacie mechanizmy.
(2)
Vlastníci pozemných komunikácií vykonávajú technickú evidenciu pozemných komunikácií vo svojom vlastníctve a údaje z nej bezodplatne poskytujú do centrálnej evidencie a poskytujú ďalšiu súčinnosť v súvislosti s centrálnou evidenciou.
(3)
Cestný správny orgán bezodkladne poskytuje do centrálnej evidencie vydané rozhodnutia o usporiadaní cestnej siete, určenia použitia dopravných značiek a dopravných zariadení a projekty dopravného značenia v elektronickej forme.
(4)
Orgány verejnej správy, vlastníci, správcovia pozemných komunikácií a prevádzkovatelia služieb inteligentných dopravných systémov sú povinní pri výkone svojej činnosti používať údaje z centrálnej evidencie.
(5)
Údaje z centrálnej evidencie sa sprístupňujú najmä prostredníctvom sieťových služieb2cbc) na webovom sídle ministerstva alebo právnickej osoby zriadenej ministerstvom.
(6)
Údaje z centrálnej evidencie sprístupňuje ministerstvo vlastníkom a správcom pozemných komunikácií, prípadne iným fyzickým osobám a právnickým osobám bezodplatne a na základe zmluvy, ak osobitný predpis2cbd) neustanovuje inak.
(7)
Fyzické osoby alebo právnické osoby nesmú sprístupnené údaje z centrálnej evidencie poskytnúť tretím osobám alebo umožniť prístup k nim.
(8)
Ministerstvo môže odoprieť sprístupnenie údajov z centrálnej evidencie, ak fyzická osoba alebo právnická osoba neoprávnene rozširuje poskytnuté údaje.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2cbc a 2cbd znejú:
„2cbc)
§ 6 zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie.
2cbd)
Zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre.“.
5.
V § 24 sa odsek 2 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
ustanovia podrobnosti o centrálnej evidencii.“.
6.
Za § 24c sa vkladá § 24d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠24d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. októbra 2012
(1)
Do 31. decembra 2016 ministerstvo zabezpečuje podľa § 3 ods. 3 písm. f) centrálnu evidenciu v rozsahu diaľnic, rýchlostných ciest, ciest. I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy.
(2)
Od 1. januára 2017 ministerstvo zabezpečuje podľa § 3 ods. 3 písm. f) centrálnu evidenciu v rozsahu diaľnic, rýchlostných ciest, ciest. I. triedy, ciest II. triedy, ciest III. triedy a miestnych komunikácií.“.
Čl. III
Zákon č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 664/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z. a zákona č. 307/2009 Z. z. sa mení takto:
V § 12 odsek 3 znie:
„(3)
Diaľničná spoločnosť na diaľniciach vo svojom vlastníctve zabezpečuje a vykonáva
a)
sčítanie cestnej dopravy v čase celoštátneho sčítania vo svojom mene a na vlastné náklady; výsledky tohto sčítania poskytuje bezplatne ministerstvu v určenom čase,
b)
informačný systém zimnej spravodajskej služby ako súčasť jednotného informačného systému zimnej spravodajskej služby a údaje o zjazdnosti diaľnic vo svojom vlastníctve poskytuje bezplatne ministerstvu,
c)
technickú evidenciu diaľnic v súlade s centrálnou technickou evidenciou pozemných komunikácií a poskytuje údaje z technickej evidencie bezplatne ministerstvu,
d)
stavebnotechnické vybavenie diaľnic podľa potrieb cestnej dopravy a obrany štátu.“.
Čl. IV
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z. a zákona č. 68/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 68 ods. 1 sa na konci pripája veta: „Informácie z evidencie dopravných nehôd sa poskytujú aj Národnému dopravnému informačnému centru v rozsahu a spôsobom podľa osobitného predpisu.33b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33b znie:
„33b)
§ 5 ods. 5 a 9 zákona č. 317/2012 Z. z. o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. VI
Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 5 poslednej vete sa za slová „možno aj“ vkladajú slová „zmluvou o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú z prevádzky organizácie vrátane poistenia zodpovednosti za výkon povolania alebo“.
2.
V § 6 ods. 7 písmeno a) znie:
„a)
je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na medzinárodnú dopravu vydaného v Slovenskej republike od 1. septembra 2002, alebo“.
3.
V § 7 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo koncesia podľa § 27“.
4.
V § 49 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „od odosielateľa nebezpečných vecí“.
5.
V § 49 ods. 5 sa za slovo „priestupky“ vkladajú slová „aj colné orgány a“.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. októbra 2012 okrem čl. IV bodov 2 až 4 a čl. V, ktoré nadobúdajú účinnosť 19. januára 2013.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 317/2012 Z. z.
OPATRENIA PRI ZAVÁDZANÍ INTELIGENTNÝCH DOPRAVNÝCH SYSTÉMOV
1.
Pri zavádzaní inteligentných dopravných systémov sa dodržiavajú opatrenia, ktoré sú
a)
účinné,
b)
nákladovo efektívne,
c)
primerané,
d)
podporujú kontinuitu služieb inteligentných dopravných systémov,
e)
zaisťujú interoperabilitu,
f)
podporujú spätnú kompatibilitu,
g)
rešpektujú existujúcu povahu vnútroštátnej infraštruktúry a siete,
h)
podporujú rovnosť prístupu,
i)
podporujú vyspelosť,
j)
zabezpečujú kvalitu určovania času a polohy,
k)
uľahčujú intermodalitu,
l)
rešpektujú ucelenosť.
2.
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
účinným opatrením opatrenie, ktoré prispieva k riešeniu problémov vplývajúcich na cestnú dopravu v rámci Európskej únie, najmä zmiernením preťaženia, znížením emisií, zvýšením energetickej efektívnosti a dosiahnutím vyššej úrovne bezpečnosti a ochrany účastníkov cestnej premávky,
b)
nákladovo efektívnym opatrením opatrenie, ktoré optimalizuje pomer nákladov a prínosov vo vzťahu k dosiahnutiu cieľov,
c)
primeraným opatrením opatrenie, ktoré umožňuje, ak je to vhodné, rôzne úrovne dosiahnuteľnej kvality a zavedenia služieb inteligentných dopravných systémov, pričom zohľadňuje miestne, regionálne, národné a európske osobitosti,
d)
opatrením podporujúcim kontinuitu služieb inteligentných dopravných systémov opatrenie, ktoré zabezpečuje nepretržité poskytovanie služieb inteligentných dopravných systémov v rámci Európskej únie, najmä na transeurópskej cestnej sieti a kde je to možné, na vonkajších hraniciach Európskej únie; ide o poskytovanie služieb inteligentných dopravných systémov na úrovni prispôsobenej povahe dopravných sietí,
e)
opatrením zaisťujúcim interoperabilitu opatrenie, ktoré zabezpečuje, že systémy a informačné a komunikačné technológie sú schopné vymieňať si údaje a spoločne využívať informácie a poznatky s cieľom umožniť efektívnu realizáciu služieb inteligentných dopravných systémov,
f)
opatrením podporujúcim spätnú kompatibilitu opatrenie, ktoré zabezpečuje, ak je to vhodné, schopnosť inteligentných dopravných systémov pracovať s existujúcimi systémami, ktoré majú rovnaký účel, bez toho, aby bránili rozvoju nových technológií,
g)
opatrením rešpektujúcim existujúcu povahu vnútroštátnej infraštruktúry a siete opatrenie, ktoré zohľadňuje rozdiely v povahe dopravných sietí, najmä rozdiely v objeme dopravy a rozdiely v poveternostných podmienkach na pozemných komunikáciách,
h)
opatrením podporujúcim rovnosť prístupu opatrenie, ktoré nebráni prístupu zraniteľných účastníkov cestnej premávky k aplikáciám a službám inteligentných dopravných systémov a ani ich nediskriminuje v prístupe k aplikáciám a službám inteligentných dopravných systémov,
i)
opatrením podporujúcim vyspelosť opatrenie, ktoré prostredníctvom dostatočného technického rozvoja a prevádzkového využívania a po náležitom posúdení rizík demonštruje veľkosť inovačných systémov inteligentných dopravných systémov,
j)
opatrením zabezpečujúcim kvalitu určovania času a polohy opatrenie, ktoré využíva satelitné infraštruktúry alebo technológie poskytujúce rovnocennú úroveň presnosti na účely aplikácií a služieb inteligentných dopravných systémov, ktoré vyžadujú globálne, nepretržité, presné a spoľahlivé služby určovania času a polohy,
k)
opatrením uľahčujúcim intermodalitu opatrenie, ktoré, ak je to vhodné, zohľadňuje pri zavádzaní inteligentných dopravných systémov koordináciu rôznych druhov dopravy,
l)
opatrením rešpektujúcim ucelenosť opatrenie, ktoré zohľadňuje existujúce pravidlá, politiky a činnosti Európskej únie relevantné v oblasti inteligentných dopravných systémov, najmä v oblasti normalizácie,
m)
zraniteľným účastníkom cestnej premávky chodec, cyklista, motocyklista a osoba so zdravotným postihnutím alebo osoba so zníženou pohyblivosťou alebo schopnosťou orientácie.
Príloha č. 2 k zákonu č. 317/2012 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ zo 7. júla 2010 o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy (Ú. v. EÚ L 207, 6. 8. 2010).
1)
§ 3h zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 317/2012 Z. z.
2)
§ 5 ods. 2 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.
3)
§ 3 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
4)
§ 3 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.
5)
§ 2 písm. a) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.
§ 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
6)
§ 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
7)
§ 8 až 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.