320/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.10.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

320
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 3. októbra 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností
Vláda Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 8 a § 39 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 3 časti A písm. c) sa za slovo „roky“ vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „ak minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy26) neustanovujú inak,“.
2.
V prílohe č. 3 časti A písm. e) sa za šestnásty bod vkladá nový sedemnásty bod, ktorý znie:
„ 17. klasifikačný systém v zdravotníctve“.
Doterajší sedemnásty bod až tridsiaty druhý bod sa označujú ako osemnásty bod až tridsiaty tretí bod.
3.
V prílohe č. 3 časti B písm. d) sa za tretí bod vkladá nový štvrtý bod, ktorý znie:
„4. klasifikačný systém v zdravotníctve“.
Doterajší štvrtý bod a piaty bod sa označujú ako piaty bod a šiesty bod.
4.
V prílohe č. 3 časti D písm. c) sa za piaty bod vkladá nový šiesty bod, ktorý znie:
„6. klasifikačný systém v zdravotníctve“.
Doterajší šiesty bod až štrnásty bod sa označujú ako siedmy bod až pätnásty bod.
5.
V prílohe č. 3 časti E písm. b) sa vkladá nový prvý bod, ktorý znie:
„1. klasifikačný systém v zdravotníctve“.
Doterajší prvý bod a druhý bod sa označujú ako druhý bod a tretí bod.
6.
V prílohe č. 3 časti F písm. c) sa vkladá nový prvý bod, ktorý znie:
„1. klasifikačný systém v zdravotníctve“.
Doterajší prvý bod až tretí bod sa označujú ako druhý bod až štvrtý bod.
7.
V prílohe č. 3 časti H písm. d) sa vkladá nový prvý bod, ktorý znie:
„1. klasifikačný systém v zdravotníctve“.
Doterajší prvý bod až tretí bod sa označujú ako druhý bod až štvrtý bod.
8.
V prílohe č. 3 časti J písm. b) sa vkladá nový prvý bod, ktorý znie:
„1. klasifikačný systém v zdravotníctve“.
Doterajší prvý bod a druhý bod sa označujú ako druhý bod a tretí bod.
9.
V prílohe č. 3 časti T písmeno b) znie:
„b) certifikovaná pracovná činnosť po získaní špecializácie v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v písmene a)
1. klasifikačný systém v zdravotníctve
2. zabezpečovanie kvality transfúznych liekov“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. októbra 2012.
Robert Fico v. r.