322/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

322
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 3. októbra 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 735/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 325/2003 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 735/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 325/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 znie:
㤠1
Toto nariadenie vlády ustanovuje minimálne normy na ochranu ošípaných určených na odchov a výkrm.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 2 a 3 sa vypúšťajú.“.
2.
V § 3 odsek 2 znie:
„(2)
Povrch podlahy musí spĺňať tieto požiadavky:
a)
najmenej 0,95 m2 pre prasničku po pripustení a 1,3 m2 pre prasnú prasnicu z celkovej voľnej plochy podlahy podľa odseku 1 písm. b) musí mať súvislý pevný povrch, ktorého odtokové otvory nepresahujú 15 % jeho plochy,
b)
ak sú ošípané chované v skupinách na betónovej roštovej podlahe,
1.
šírka medzier medzi latkami roštu je najviac 11 mm pre ciciaky, 14 mm pre odstavčatá, 18 mm pre chovné ošípané a 20 mm pre pripustené prasničky a prasnice,
2.
najužšia latka roštu musí mať 50 mm pre ciciaky a odstavčatá a 80 mm pre chovné ošípané, pripustené prasničky a prasnice.“.
3.
Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý znie:
㤠7a
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.“.
4.
Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 735/2002 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 2008/120/ES zo dňa 18. decembra 2008, ktorou sa stanovujú minimálne normy na ochranu ošípaných (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 47, 18. 2. 2009).“.
5.
V prílohe č. 2 prvej vete sa nad slovom „predpise“ odkaz „1)“ nahrádza odkazom „5)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2003 Z. z. o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 368/2007 Z. z.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2012.
Robert Fico v. r.