327/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.10.2012 do 31.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

327
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
zo 17. októbra 2012,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 374 ods. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, § 92 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 561 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení vyhlášky č. 417/2006 Z. z., vyhlášky č. 120/2007 Z. z., vyhlášky č. 389/2008 Z. z., vyhlášky č. 11/2009 Z. z., vyhlášky č. 95/2009 Z. z., vyhlášky č. 450/2009 Z. z., vyhlášky č. 148/2011 Z. z. a vyhlášky č. 94/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 49 sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzné akty“.
2.
V § 51 ods. 3 a 4 sa slová „právne akty Európskeho spoločenstva a“ nahrádzajú slovami „právne záväzné akty“.
3.
V § 66 ods. 2 sa vypúšťajú slová „oprávnenej osoby“.
4.
V § 66 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Žiadosť o vydanie, opravu alebo zrušenie osvedčenia o európskom exekučnom titule, ktorým je rozhodnutie súdu alebo súdom schválený zmier, sa pripojí k súdnemu spisu vo veci, v ktorej bolo rozhodnutie vydané alebo súdny zmier schválený, označí sa nasledujúcim číslom listu a v tomto súdnom spise sa vybaví; do súdneho registra sa nezapisuje.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
5.
V § 66 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.
11.
V prílohe č. 1 časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu“ v písmene H „Súdny register vecí výkonu rozhodnutia“ tretí bod znie:
„3.
Do súdneho registra „Ecud“ sa zapisuje návrh na uznanie cudzieho rozhodnutia osobitným rozhodnutím alebo návrh na vyhlásenie vykonateľnosti cudzieho rozhodnutia.“.
12.
V prílohe č. 1 časti III „Zapisovanie do súdnych registrov krajského súdu – súdne registre prvostupňovej agendy“ v písmene A „Súdny register občianskoprávnych vecí“ treťom bode sa na konci pripájajú tieto slová:
„a žiadosť o vydanie, opravu alebo zrušenie osvedčenia o európskom exekučnom titule týkajúcom sa verejnej listiny, ktorou nie je rozhodnutie súdu alebo súdom schválený zmier“.
13.
V prílohe č. 1 časti III „Zapisovanie do súdnych registrov krajského súdu – súdne registre odvolacej agendy“ v písmene A „Súdny register občianskoprávnych vecí“ štvrtý bod znie:
„4.
Do súdneho registra „CoE“ sa zapisujú všetky veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnych registroch „Em“, „Ecud“, „Er“, ak v nich bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu.“.
14.
V prílohe č. 4 sa vypúšťa vzor č. 10.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 6 až 10, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.
Tomáš Borec v. r.