329/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

329
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
zo 17. októbra 2012,
ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2013
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 293ce ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 252/2012 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Dôchodková dávka v roku 2013 sa zvyšuje takto:
a)
starobný dôchodok o 11,20 eura,
b)
starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice o 3,50 eura,
c)
predčasný starobný dôchodok o 11,50 eura,
d)
predčasný starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice o 4,10 eura,
e)
invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, invalidný dôchodok podľa § 266 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a sociálny dôchodok o 10,10 eura,
f)
invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, invalidný dôchodok podľa § 266 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a sociálny dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice o 3,60 eura,
g)
invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 % o 5,90 eura,
h)
invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 % vyplácaný v sume jednej polovice o 2,40 eura,
i)
vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok o 7,30 eura,
j)
vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice o 3,20 eura,
k)
sirotský dôchodok o 3,90 eura,
l)
sirotský dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice o 1,90 eura.
§ 2
Úrazová renta v roku 2013 sa zvyšuje o 3,05 %.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.
Ján Richter v. r.