331/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.11.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

331
ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
zo 6. novembra 2012
o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
1.
vyhlasujem
podľa § 48 ods. 1 písm. a) a d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;
2.
určujem
a)
podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod bodom 1 tohto rozhodnutia na sobotu 9. marca 2013,
b)
podľa § 48 ods. 5 uvedeného zákona lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.
Pavol Paška v. r.
Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 331/2012 Z. z.
ZOZNAM OBCÍ, v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 9. marca 2013
Obec Volí sa Okres Kraj
Polianka starosta   Myjava Trenčiansky kraj
Dolné Srnie starosta   Nové Mesto nad Váhom
Stupné starosta   Považská Bystrica
Zemianske Kostoľany starosta   Prievidza
Pukanec starosta   Levice Nitriansky kraj
Kolíňany   poslanec Nitra
Podbiel starosta   Tvrdošín Žilinský kraj
Poniky   poslanec Banská Bystrica Banskobystrický kraj
Kozelník starosta   Banská Štiavnica
Lackov starosta   Krupina
Rapovce starosta   Lučenec
Vidiná starosta  
Hradište starosta   Poltár
Dubno starosta   Rimavská Sobota
Suché Brezovo   poslanec Veľký Krtíš
Ondavka starosta   Bardejov Prešovský kraj
Harakovce starosta   Levoča
Pavľany   poslanci
Stráne pod Tatrami starosta   Kežmarok
Mengusovce   poslanec Poprad
Ľutina   poslanec Sabinov
Údol starosta   Stará Ľubovňa
Potôčky   poslanec Stropkov
Soľník   poslanec
Luhyňa starosta   Trebišov Košický kraj
Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 331/2012 Z. z.
LEHOTY na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 9. marca 2013
Lehota § – ods. Úloha Zabezpečí Termín
85 dní 16 – 9 Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb obec 14. 12. 2012
65 dní 9 – 3 Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstva obecné zastupiteľstvo 3. 1. 2013
55 dní 16 – 2
21 – 1, 2
Podanie kandidátnych listín politické strany a nezávislí kandidáti 13. 1. 2013
55 dní 14 – 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva politické strany 13. 1. 2013
50 dní 14 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania
miestnej volebnej  komisie
miestna
volebná komisia
18. 1. 2013
45 dní 17 – 2
22 – 2
Zaregistrovanie  kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a  na starostu obce miestna
volebná komisia
23. 1. 2013
40 dní 10 – 2 Určenie volebných miestností starosta obce 28. 1. 2013
35 dní 18 a 23 Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov miestna
volebná komisia
2. 2. 2013
30 dní 13 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania obvodnej volebnej komisie obvodná
volebná komisia
7. 2. 2013
25 dní 27 Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o čase a mieste konania volieb obec 12. 2. 2013
20 dní 15 – 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva politické strany 17. 2. 2013
17 dní 30 – 1 Začiatok volebnej kampane politické strany
a nezávislí kandidáti
20. 2. 2013
15 dní 15 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisie okrsková
volebná komisia
22. 2. 2013
48 hodín 30 – 3 Ukončenie volebnej kampane politické strany a nezávislí kandidáti 7. 3. 2013
  26 – 1 Volebný deň okrsková
volebná komisia
9. 3. 2013