337/2012 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

337
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 26. októbra 2012,
ktorou sa ustanovuje energetická účinnosť premeny energie pri prevádzke, rekonštrukcii a budovaní zariadenia na výrobu elektriny a zariadenia na výrobu tepla
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 zákona č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Základné pojmy
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
energetickou účinnosťou premeny energie pre prevádzkovanie zariadenia
1.
na výrobu elektriny množstvo elektriny vyrobenej za kalendárny rok, merané na svorkách generátora delené súčinom výhrevnosti a množstva paliva použitého na jej výrobu,
2.
na výrobu tepla množstvo využiteľného tepla vyrobeného za kalendárny rok, meraného na výstupe zariadenia na výrobu tepla delené súčinom výhrevnosti a množstva paliva použitého na jeho výrobu,
3.
kombinovanej výroby elektriny a tepla súčet množstva elektriny vyrobenej za kalendárny rok, meraný na svorkách generátora a množstva využiteľného tepla vyrobeného za kalendárny rok, meraného na výstupe zariadenia delený súčinom výhrevnosti a množstva paliva použitého na ich výrobu,
b)
využiteľným teplom teplo určené na vykurovanie, prípravu teplej vody a technologické účely okrem tepla potrebného na výrobu tepla alebo výrobu elektriny v zariadení, pre ktoré sa ustanovuje účinnosť premeny energie,
c)
energetickou účinnosťou premeny energie pre rekonštrukciu a výstavbu zariadenia na výrobu elektriny, zariadenia na výrobu tepla a zariadenia kombinovanej výroby elektriny a tepla účinnosť garantovaná výrobcom pre štandardné podmienky okolia, ktorými sú teplota 15 oC, tlak 1,013 bar a relatívna vlhkosť 60 %.
§ 2
(1)
Energetická účinnosť premeny energie pre zariadenie na výrobu elektriny1) je uvedená v prílohe č. 1.
(2)
Energetická účinnosť premeny energie pre zariadenie na výrobu tepla2) je uvedená v prílohe č. 2.
(3)
Energetická účinnosť premeny energie pre zariadenie kombinovanej výroby elektriny a tepla3) je uvedená v prílohe č. 3.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2013.
Tomáš Malatinský v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 337/2012 Z. z.
ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ PREMENY ENERGIE PRE ZARIADENIE NA VÝROBU ELEKTRINY
Zariadenia na výrobu elektriny Palivo Elektrický výkon Rok uvedenia do prevádzky
do 1998 1998 – 2012 od 2013
účinnosť [%]
[MW] prevádzková prevádzková garantovaná
rekonštruované nové rekonštruované nové
spaľovacia turbína s kombinovaným cyklom vrátane prídavného spaľovacieho zariadenia a/alebo pomocného spaľovacieho zariadenia zemný plyn do 100 45 47 49 50 54 55
od 100
vrátane do 250
47 49 51 52 56 57
od 250
vrátane do 500
48 50 52 53 57 58
500 a viac 49 51 53 54 58 59
spaľovacia turbína zemný plyn do 5 28 28 29 29 32 32
 5 a viac 30 30 31 31 34 34
spaľovacie zariadenie a kondenzačná parná turbína čierne uhlie do 15 36 36 38 38 40 40
od 15 vrátane do 50 38 38 40 40 42 42
50 a viac 39 39 41 41 43 43
hnedé uhlie do 15 35 35 37 37 39 39
od 15 vrátane do 50 37 37 39 39 41 41
50 a viac 38 38 40 40 42 42
zemný plyn do 10 38 38 40 40 42 42
od 10 vrátane do 35 40 40 42 42 44 44
35 a viac 41 41 43 43 45 45
ťažký vykurovací olej do 15 36 36 38 38 40 40
od 15 vrátane do 50 38 38 40 40 42 42
50 a viac 39 39 41 41 43 43
priemyselné plyny do 15 36 36 38 38 40 40
od 15 vrátane do 50 38 38 40 40 42 42
50 a viac 39 39 41 41 43 43
priemyselné kvapaliny (lúhy) do 10 34 34 36 36 38 38
od 10 vrátane do 35 36 36 38 38 40 40
35 a viac 37 37 39 39 41 41
pevná biomasa do 10 34 34 36 36 38 38
od 10 vrátane do 35 36 36 38 38 40 40
35 a viac 37 37 39 39 41 41
zdroj tepla a kondenzačná parná turbína jadro do 500 31 31 32 33 32 33
od 500 vrátane do 1000 31 31 32 33 32 33
1000 a viac 31 31 32 33 32 33
teplo z priemyselných procesov do 10 36 36 36 36 38 38
od 10 vrátane do 35 36 36 36 36 38 38
35 a viac 36 36 36 36 38 38
spaľovací motor zemný plyn do 0,05 29 29 29 29 31 31
od 0,05 vrátane do 1 31 31 31 31 33 33
1 a viac 34 34 34 34 36 36
bioplyn do 0,05 28 28 28 28 30 30
od 0,05 vrátane do 1 30 30 30 30 32 32
1 a viac 33 33 33 33 35 35
kvapalné palivo z katalyticky spracovaného odpadu do 0,05 28 28 28 28 30 30
od 0,05 vrátane do 1 30 30 30 30 32 32
1 a viac 33 33 33 33 35 35
Hodnoty účinnosti sú určené pre štandardné podmienky okolia: teplota 15 oC, tlak 1,013 bar a relatívna vlhkosť 60 %.
Pre zariadenia prevádzkované menej ako 200 hodín ročne a pre zariadenia poskytujúce podporné služby a dodávku regulačnej elektriny sa uvedené hodnoty znižujú o 50 %.
V prípade viacerých palív sa účinnosť stanoví váženým priemerom.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 337/2012 Z. z.
ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ PREMENY ENERGIE PRE ZARIADENIE NA VÝROBU TEPLA
Zariadenia na výrobu tepla Palivo Tepelný výkon Rok uvedenia do prevádzky
do 2009 2009 – 2012 od 2013
účinnosť [%]
[MW] prevádzková prevádzková garantovaná
rekonštruované nové rekonštruované nové
kotol na plynné palivo štandardný s atmosférickým horákom zemný plyn, biometán a skvapalnené uhľovodíkové palivá do 0,1 87 87 89 91
od 0,1 vrátane do 0,5 87 87 89 91
0,5 a viac 88 88 90 92
kotol na plynné palivo štandardný s pretlakovým horákom zemný plyn, biometán a skvapalnené uhľovodíkové palivá do 0,1 87 87 88 89 90 91
od 0,1 vrátane do 0,5 87 87 88 89 90 91
od 0,5 vrátane do 3,0 88 88 89 90 91 92
od 3,0 vrátane do 6,0 88 88 89 90 91 92
od 6,0 vrátane do 20,0 89 89 90 91 92 93
20,0 a viac 89 89 90 91 92 93
bioplyn  do 0,1 76 76 78 80 80 82
od 0,1 vrátane do 0,5 78 78 80 82 82 84
od 0,5 vrátane do 3,0 79 79 81 82 83 84
3,0 a viac 80 80 82 83 84 85
priemyselné plyny > 0 78 78 80 81 82 83
kotol na plynné palivo nízkoteplotný s atmosférickým horákom zemný plyn, biometán a skvapalnené uhľovodíkové palivá  do 0,1 87 90 91 93
od 0,1 vrátane do 0,5 87 91 92 94
0,5 a viac 88 92 93 95
kotol na plynné palivo nízkoteplotný s pretlakovým horákom zemný plyn, biometán a skvapalnené uhľovodíkové palivá  do 0,1 87 90 90 91 92 93
od 0,1 vrátane do 0,5 87 90 90 91 92 93
od 0,5 vrátane do 3,0 88 90 90 91 92 93
od 3,0 vrátane do 6,0 88 90 90 91 92 93
od 6,0 vrátane do 20,0 89 90 90 91 92 93
20,0 a viac 89 90 90 91 92 93
kotol na plynné palivo kondenzačný s atmosférickým horákom zemný plyn, biometán a skvapalnené uhľovodíkové palivá  do 0,1 92 94 94 96
od 0,1 vrátane do 0,5 93 95 95 97
0,5 a viac 94 96 96 98
kotol na plynné palivo kondenzačný s pretlakovým horákom zemný plyn, biometán a skvapalnené uhľovodíkové palivá  do 0,1 92 95 95 97
od 0,1 vrátane do 0,5 93 96 96 96 98 98
0,5 a viac 94 97 97 97 99 99
kotol na využitie tepla z priemyselných procesovkotol na kvapalné palivo s atmosférickým horákom teplo z výrobných procesov s teplotou nad 380 oC > 0 70 72
ľahký vykurovací olej  do 0,1 80 80 83 85
od 0,1 vrátane do 0,5 82 82 85 87
0,5 a viac 83 83 86 88
kotol na kvapalné palivo s pretlakovým horákom ľahký vykurovací olej  do 0,1 80 80 85 87
od 0,1 vrátane do 0,5 82 82 85 87 87 89
od 0,5 vrátane do 3,0 83 83 86 88 88 90
od 3,0 vrátane do 6,0 84 84 87 89 89 91
od 6,0 vrátane do 20,0 85 85 88 90 90 92
20,0 a viac 86 86 89 91 91 93
ťažký vykurovací olej  do 3 78 78 80 82 82 84
od 3,0 vrátane do 6,0 82 82 84 86 86 88
od 6,0 vrátane do 20,0 83 83 85 87 87 89
20,0 a viac 85 85 87 89 89 91
priemyselné kvapaliny (lúhy)  do 20 66 66 67 68 69 70
20,0 a viac 68 68 69 70 71 72
kvapalné palivo z katalyticky spracovaného odpadu  do 0,5 82 82 83 85 85 87
0,5 a viac 83 83 84 86 86 88
kotol na pevné palivo s pevným roštom čierne uhlie  do 0,1 69 69 76 79 78 81
od 0,1 vrátane do 0,5 70 70 78 80 80 82
0,5 a viac 72 72 79 82 81 84
koks  do 0,1 70 70 76 80 78 82
od 0,1 vrátane do 0,5 72 72 78 82 80 84
0,5 a viac 73 73 80 83 82 85
brikety  do 0,1 68 68 76 79 78 81
od 0,1 vrátane do 0,5 69 69 78 80 80 82
0,5 a viac 70 70 80 82 82 84
hnedé uhlie  do 0,1 67 67 74 77 76 79
od 0,1 vrátane do 0,5 68 68 75 78 77 80
0,5 a viac 69 69 76 79 78 81
biomasa  do 0,1 68 68 75 78 77 80
od 0,1 vrátane do 0,5 69 69 76 79 78 81
0,5 a viac 70 70 77 80 79 82
kotol na pevné palivo s pohyblivým roštom čierne uhlie  do 0,5 70 70 77 81 79 83
od 0,5 vrátane do 3,0 72 72 78 82 80 84
od 3,0 vrátane do 10,0 75 75 80 83 82 85
10,0 a viac 78 78 81 84 83 86
hnedé uhlie  do 0,5 68 68 73 78 75 80
od 0,5 vrátane do 3,0 69 69 76 79 78 81
od 3,0 vrátane do 10,0 71 71 78 81 80 83
10,0 a viac 72 72 80 82 82 84
biomasa  do 0,5 69 69 75 79 77 81
od 0,5 vrátane do 3,0 70 70 77 80 79 82
od 3,0 vrátane do 10,0 72 72 80 82 82 84
10,0 a viac 75 75 81 83 83 85
kotol na pevné palivo s práškovým horákom – granulačný čierne uhlie  do 15 82 82 83 84 85 86
od 15 vrátane
do 50
83 83 84 85 86 87
50 a viac 84 84 84 85 86 87
hnedé uhlie  do 15 81 81 82 83 84 85
od 15 vrátane
do 50
82 82 83 84 85 86
50 a viac 83 83 83 84 85 86
kotol na pevné palivo s práškovým horákom  – výtavné ohnisko čierne uhlie  do 15 81 81 82 83 84 85
od 15 vrátane
do 50
82 82 83 84 85 86
50 a viac 83 83 83 84 85 86
hnedé uhlie  do 15 80 80 81 82 83 84
od 15 vrátane
do 50
81 81 82 83 84 85
50 a viac 82 82 82 83 84 85
kotol na pevné palivo s práškovým horákom  – cyklónové ohnisko čierne uhlie  do 15 82 82 83 84 85 86
od 15 vrátane do 50 83 83 84 85 86 87
50 a viac 84 84 84 85 86 87
hnedé uhlie  do 15 81 81 82 83 84 85
od 15 vrátane do 50 82 82 83 84 85 86
50 a viac 83 83 83 84 85 86
kotol na pevné palivo – fluidné spaľovanie čierne uhlie  do 15 83 83 84 85 86 87
od 15 vrátane do 50 84 84 85 86 87 88
50 a viac 85 85 85 86 87 88
hnedé uhlie  do 15 82 82 83 84 85 86
od 15 vrátane do 50 83 83 84 85 86 87
50 a viac 84 84 84 85 86 87
biomasa  do 15 81 81 82 83 84 85
od 15 vrátane do 50 82 82 83 84 85 86
50 a viac 83 83 83 84 85 86
Hodnoty účinnosti sú určené pre štandardné podmienky okolia: teplota 15 oC, tlak 1,013 bar a relatívna vlhkosť 60 %.
Pre zariadenia prevádzkované menej ako 200 hodín ročne sa uvedené hodnoty znižujú o 50 %.
V prípade viacerých palív sa účinnosť stanoví váženým priemerom.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 337/2012 Z. z.
ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ PREMENY ENERGIE PRE ZARIADENIE KOMBINOVANEJ VÝROBY ELEKTRINY A TEPLA
Zariadenia kombinovanej výroby elektriny a tepla Palivo Elektrický výkon Rok uvedenia do prevádzky
do 1998 1998 – 2012 od 2013
účinnosť [%]
[MW] prevádzková prevádzková garantovaná
rekonštruované nové rekonštruované nové
spaľovacia turbína s kombinovaným cyklom zemný plyn do 100 70 72 73 74 74 75
od 100 vrátane do 250 71 73 74 75 75 76
od 250 vrátane do 500 72 74 75 76 76 77
500 a viac 73 75 76 77 77 78
spaľovacia turbína s kombinovaným cyklom vrátane prídavného spaľovacieho zariadenia a/alebo pomocného spaľovacieho zariadenia zemný plyn do 100 72 74 75 76 76 77
od 100 vrátane do 250 73 75 76 77 77 78
od 250 vrátane do 500 74 76 77 78 78 79
500 a viac 75 77 78 79 79 80
spaľovacia turbína s regeneráciou tepla zemný plyn do 5 70 72 73 74 74 75
5 a viac 71 73 74 75 75 76
spaľovacia turbína s regeneráciou tepla vrátane prídavného spaľovacieho zariadenia a/alebo pomocného spaľovacieho zariadenia zemný plyn do 5 72 74 75 76 76 77
5 a viac 73 75 76 77 77 78
spaľovacie zariadenie a protitlaková parná turbína čierne uhlie do 10 73 74 74 74 75 75
od 10 vrátane do 35 75 76 76 76 77 77
35 a viac 76 77 77 77 78 78
hnedé uhlie do 10 71 72 72 72 73 73
od 10 vrátane do 35 73 74 74 74 75 75
35 a viac 74 75 75 75 76 76
zemný plyn do 10 75 76 76 76 77 77
od 10 vrátane do 35 77 78 78 78 79 79
35 a viac 78 79 79 79 80 80
ťažký vykurovací olej do 10 74 75 75 75 76 76
od 10 vrátane do 35 76 77 77 77 78 78
35 a viac 77 78 78 78 79 79
komunálny odpad do 10 50 51 51 52 52 53
10 a viac 52 53 53 54 54 55
priemyselné plyny do 10 72 73 74 75 75 76
od 10 vrátane do 35 74 75 76 77 77 78
35 a viac 75 76 77 78 78 79
priemyselné kvapaliny (lúhy) do 10 69 70 71 72 72 73
od 10 vrátane do 35 71 72 73 74 74 75
35 a viac 72 73 74 75 75 76
pevná biomasa do 10 70 71 71 71 72 72
od 10 vrátane do 35 72 73 73 73 74 74
35 a viac 73 74 74 74 75 75
zdroj tepla s kondenzačnou parnou turbínou s odberom pary jadro do 500 31 31 32 33 32 33
od 500 vrátane do 1000 31 31 32 33 32 33
1000 a viac 31 31 32 33 32 33
teplo z priemyselných procesov do 10 38 38 38 38 40 40
od 10 vrátane do 35 38 38 38 38 40 40
35 a viac 38 38 38 38 40 40
spaľovací motor zemný plyn do 0,05 65 65 65 65 69 69
od 0,05 vrátane do 1,0 68 68 68 68 73 73
1,0 a viac 70 70 70 70 76 76
bioplyn a skládkový plyn do 0,05 64 64 64 64 68 68
od 0,05 vrátane do 1,0 67 67 67 67 72 72
1,0 a viac 69 69 69 69 75 75
kvapalné palivo z katalyticky spracovaného odpadu do 0,05 64 64 64 64 68 68
od 0,05 vrátane do 1,0 67 67 67 67 72 72
1,0 a viac 69 69 69 69 75 75
spaľovacie zariadenie a Rankinov organický cyklus pevná biomasa do 1,0 70 71 71 71 72 72
od 1,0 a viac 71 72 72 72 73 73
Rankinov organický cyklus teplo z priemyselných procesov do 1,0 65 66 66 66 67 67
od 1,0 a viac 66 67 67 67 68 68
Hodnoty účinnosti sú určené pre štandardné podmienky okolia: teplota 15 oC, tlak 1,013 bar a relatívna vlhkosť 60 %.
Pre zariadenia prevádzkované menej ako 200 hodín ročne a pre zariadenia poskytujúce podporné služby a dodávku regulačnej elektriny sa uvedené hodnoty znižujú o 50 %.
V prípade viacerých palív sa účinnosť stanoví váženým priemerom.
1)
§ 2 písm. b) bod 1 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
3)
§ 2 ods. 2 písm. d) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.