339/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

339
ZÁKON
zo 16. októbra 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z. zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákon č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z, zákona č. 517/2007 Z. z, zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z. a zákona č. 286/2012 Z. z. sa mení takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť položke 153 sa vypúšťajú písmeno a) a poznámky 1 až 3.
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).
2.
V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť položka 153a znie:
„Položka 153a
a) Vydanie rozhodnutia o autorizácii biocídneho výrobku podľa § 7 zákona č. 217/2003 Z. z. 600 eur
b) Vydanie rozhodnutia o registrácii biocídneho výrobku s nízkym rizikom podľa § 7 zákona č. 217/2003 Z. z. 600 eur
c) Vydanie rozhodnutia o autorizácii biocídneho výrobku na základe vzájomného uznania podľa § 10 zákona č. 217/2003 Z. z. 500 eur
d) Vydanie rozhodnutia o registrácii biocídneho výrobku s nízkym rizikom na základe vzájomného uznania podľa § 10 zákona č. 217/2003 Z. z. 500 eur
e) Zmena rozhodnutia o autorizácii biocídneho výrobku, o registrácii biocídneho výrobku s nízkym  rizikom, o autorizácii biocídneho výrobku na základe vzájomného uznania alebo o registrácii biocídneho výrobku s nízkym rizikom na základe vzájomného uznania 1 000 eur
f) Autorizácia biocídneho výrobku alebo registrácia biocídneho výrobku s nízkym rizikom podľa § 9 zákona č. 217/2003 Z. z. 3 000 eur
g) Podanie žiadosti o určenie rámcového zloženia biocídneho výrobku alebo biocídneho výrobku s nízkym rizikom podľa § 7 ods. 9 zákona č. 217/2003 Z. z. 1 500 eur
h) Podanie žiadosti o možnosť vykonávania pokusov, testov alebo skúšok podľa § 14 ods. 5 zákona č. 217/2003 Z. z. 1 000 eur
i) Vydanie rozhodnutia o dočasnom uvedení biocídneho výrobku na trh podľa § 33 a § 33a ods. 2 zákona č. 217/2003 Z. z. 300 eur.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) sa dopĺňa takto:
V § 22 sa odsek 2 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
zriaďuje a spravuje samostatný mimorozpočtový účet, príjmom ktorého sú platby Európskej chemickej agentúry za práce vykonané centrom podľa osobitného predpisu49a) v jej prospech. Výdavky samostatného účtu tvoria výdavky centra na plnenie svojich osobitných úloh.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49a znie:
„49a)
Čl. 74 nariadenia (ES) č. 1907/2006.
Čl. 14 nariadenia Komisie (ES) č. 340/2008 zo 16. apríla 2008 o poplatkoch Európskej chemickej agentúre podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) (Ú. v. EÚ L 107, 17. 4. 2008).“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2012.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.