34/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

34
VYHLÁŠKA
Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
z 30. januára 2012,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 9, 10 a 18 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti sa mení a dopĺňa takto:
1.
Slová „systém kvality“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „systém manažérstva kvality“ v príslušnom tvare.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „Príloha č. 3 časť B bod 1 písm. K vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 50/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení pri ich umiestňovaní, projektovaní, výstavbe, uvádzaní do prevádzky, prevádzke, vyraďovaní a pri uzatvorení úložiska, ako aj kritériá pre kategorizáciu vybraných zariadení do bezpečnostných tried.“ nahrádza citáciou „Príloha č. 3 časť B bod 1 písm. K vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť.“.
3.
V § 2 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane ich požadovaného počtu.“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „§ 2 vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 56/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na dokumentáciu systému kvality držiteľa povolenia, ako aj podrobnosti o požiadavkách na kvalitu jadrových zariadení, podrobnosti o požiadavkách na kvalitu vybraných zariadení a podrobnosti o rozsahu ich schvaľovania.“ nahrádza citáciou „§ 4 ods. 2 vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality.“.
5.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Držiteľ povolenia pri určovaní požadovaného počtu pracovných funkcií podľa odseku 2, kompetencie zamestnancov podľa § 3 ods. 2 a 3 a ich dostatočného počtu vychádza zo systematickej analýzy, ktorú pravidelne overuje a dokumentuje podľa pravidiel systému manažérstva kvality.2a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
§ 4 vyhlášky č. 431/2011 Z. z.“.
6.
V § 4 odsek 3 znie:
„(3)
Fázy periodickej prípravy sú:
a)
teoretická príprava, ktorá je zameraná na
1.
opakovanie teoretických vedomostí zo základnej teoretickej prípravy v oblasti normálnej prevádzky, abnormálnej prevádzky a havarijných podmienok,3)
2.
zmeny jadrového zariadenia a vnútorných predpisov držiteľa povolenia,
3.
poučenia z rozborov udalostí a prevádzkových skúseností na vlastnom jadrovom zariadení a na obdobných jadrových zariadeniach vo svete,
4.
prípravu na generálnu opravu alebo na odstávky iného typu,
5.
jadrovú bezpečnosť,
6.
havarijnú pripravenosť,
7.
politiku bezpečnosti a bezpečnostné ciele,3a)
b)
výcvik na reprezentatívnom plnorozsahovom simulátore v rozsahu najmenej 5 dní alebo 40 výcvikových hodín zameraný na
1.
normálnu prevádzku,
2.
abnormálnu prevádzku,
3.
havarijné podmienky,
4.
tímovú spoluprácu zmeny a
5.
vybrané nástroje na prevenciu ľudských chýb so zameraním na trojcestnú komunikáciu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 3a znejú:
„3)
§ 2 písm. a), e) a m) vyhlášky č. 430/2011 Z. z.
3a)
§ 4 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 431/2011 Z. z.“.
7.
V § 4 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajšie odseky 7 až 11 sa označujú ako odseky 6 až 10.
8.
V § 5 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
politiku bezpečnosti a bezpečnostné ciele.3a)“.
9.
§ 18 znie:
㤠18
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.5)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2012.
Marta Žiaková v. r.