347/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.11.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

347
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z 9. novembra 2012,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii a zoznam dokumentov, ktoré sa k návrhu dokladajú
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 40 ods. 6 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii a zoznam dokumentov, ktoré sa dokladajú k návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii
a)
prevádzkovateľa prenosovej sústavy pri vlastníckom oddelení prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa § 30 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) alebo prevádzkovateľa prepravnej siete pri vlastníckom oddelení prevádzkovateľa prepravnej siete podľa § 50 zákona,
b)
nezávislého prevádzkovateľa prepravnej siete podľa § 51 až 60 zákona,
c)
nezávislého prevádzkovateľa siete podľa § 61 až 63 zákona.
§ 2
Návrh na vydanie rozhodnutia o certifikácii prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa prepravnej siete
(1)
Návrh na vydanie rozhodnutia o certifikácii podľa § 1 písm. a) obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a adresu webového sídla navrhovateľa,
b)
meno, priezvisko a trvalý pobyt členov štatutárneho orgánu, členov dozornej rady a prokuristov.
(2)
Prílohou k návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii podľa odseku 1 sú doklady preukazujúce skutočnosti
a)
o navrhovateľovi, a to
1.
výška základného imania a zoznam spoločníkov alebo akcionárov navrhovateľa vrátane ich podielov na základnom imaní navrhovateľa v percentuálnom vyjadrení ku dňu podania návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii,
2.
výpis z obchodného registra navrhovateľa nie starší ako tri mesiace,
3.
účtovné závierky overené audítorom, ak takémuto overeniu podliehajú, spolu so správou audítora, schválené valným zhromaždením navrhovateľa za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia,
3a.
ak je navrhovateľ súčasťou konsolidovaného celku, prílohou je aj audítorom overená konsolidovaná účtovná závierka spolu so správou audítora za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia,
3b.
ak právnická osoba vznikla pred menej ako troma rokmi pred podaním návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii, predkladajú sa uvedené doklady len za obdobie od jej vzniku,
3c.
ak účtovná závierka, ktorá podlieha overeniu, ešte nebola ku dňu podania návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii audítorom overená, predkladá sa aj neoverená účtovná závierka,
4.
spoločenská zmluva alebo stanovy navrhovateľa,
5.
odborný životopis členov štatutárneho orgánu, členov dozornej rady a prokuristov,
6.
čestné vyhlásenie navrhovateľa o úplnosti, pravdivosti a aktuálnosti údajov uvedených v návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii vrátane dokladov k návrhu,
b)
o vlastníckych právach prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa prepravnej siete k prenosovej sústave alebo prepravnej sieti, a to
1.
zoznam a popis aktív prenosovej sústavy alebo prepravnej siete, ktoré navrhovateľ vlastní na území Slovenskej republiky, vrátane cezhraničných prepojení a aktív prenosovej sústavy alebo prepravnej siete, ktoré sú vo výstavbe,
2.
zoznam všetkých prenosových sústav alebo prepravných sietí, ktoré navrhovateľ vlastní v inom členskom štáte Európskej únie,
3.
zoznam ostatných vlastníkov prenosovej sústavy alebo prepravnej siete a veľkosť podielu každého vlastníka, ak navrhovateľ nie je výlučným vlastníkom prenosovej sústavy alebo prepravnej siete,
4.
zoznam prevádzkovateľov prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľov prepravnej siete, ktorí sú zakladateľmi alebo spoločníkmi osoby, ktorá prevádzkuje prepravnú sieť v dvoch alebo viacerých členských štátoch Európskej únie, spolu s informáciou, či ich nezávislosť bola overená príslušným orgánom členského štátu Európskej únie v konaní o certifikácii v súlade s podmienkami ustanovenými pre certifikáciu a či boli určení a schválení za prevádzkovateľov prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľov prepravnej siete členskými štátmi Európskej únie, ak navrhovateľ prenechal prenosovú sústavu alebo prepravnú sieť na účely jej prevádzkovania inej osobe, ktorej zakladateľmi alebo spoločníkmi sú viacerí prevádzkovatelia prenosovej sústavy alebo prevádzkovatelia prepravnej siete,
c)
o kontrole nad prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľom prepravnej siete, a to
1.
obchodné meno, sídlo a predmet činnosti všetkých osôb, ktoré priamo alebo nepriamo vykonávajú kontrolu nad navrhovateľom,
2.
obchodné meno, sídlo a predmet činnosti všetkých osôb, nad ktorými vykonávajú priamo alebo nepriamo kontrolu
2a.
osoby, ktoré vykonávajú priamo alebo nepriamo kontrolu nad navrhovateľom,
2b.
navrhovateľ,
3.
obchodné meno a sídlo osôb, ktoré vykonávajú činnosť výroby elektriny, dodávky elektriny, výroby plynu alebo dodávky plynu, vo vzťahu ku ktorým nie sú splnené požiadavky podľa § 30 ods. 2 písm. a) alebo písm. b) alebo § 50 ods. 2 písm. a) alebo písm. b) zákona, a informácie o ich vzťahu k navrhovateľovi,
4.
popis vlastníckej štruktúry, vzťahov kontroly a iných skutočností podľa prvého až tretieho bodu,
5.
príslušné ustanovenie stanov a dohôd medzi spoločníkmi alebo akcionármi navrhovateľa týkajúcich sa voľby, vymenúvania alebo ustanovovania štatutárneho orgánu, členov štatutárneho orgánu, členov dozornej rady a prokuristov navrhovateľa,
6.
čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu, členov štatutárneho orgánu, členov dozornej rady a prokuristov navrhovateľa o splnení požiadaviek podľa § 30 ods. 2 písm. d) alebo § 50 ods. 2 písm. d) zákona,
7.
čestné vyhlásenie, že osoba, ktorá priamo alebo nepriamo vykonáva práva vo vzťahu k prevádzkovateľovi prenosovej sústavy podľa § 30 ods. 2 zákona alebo vo vzťahu k prevádzkovateľovi prepravnej siete podľa § 50 ods. 2 zákona, nevykonáva činnosť výroby elektriny, dodávky elektriny, výroby plynu alebo dodávky plynu alebo nevykonáva priamo alebo nepriamo kontrolu nad osobou vykonávajúcou činnosť výroby elektriny, dodávky elektriny, výroby plynu alebo dodávky plynu alebo si v súvislosti s ňou nemôže uplatňovať akékoľvek právo,
8.
ak osoba vykonáva priamo alebo nepriamo práva vo vzťahu k prevádzkovateľovi prenosovej sústavy podľa § 30 ods. 2 zákona alebo vo vzťahu k prevádzkovateľovi prepravnej siete podľa § 50 ods. 2 zákona a zároveň vykonáva činnosť výroby elektriny, dodávky elektriny, výroby plynu alebo dodávky plynu alebo priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu nad osobou vykonávajúcou činnosť výroby elektriny, dodávky elektriny, výroby plynu alebo dodávky plynu alebo si v súvislosti s ňou môže uplatňovať akékoľvek právo, ďalšou prílohou k návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii je
8a.
zoznam osôb, ktoré priamo alebo nepriamo vykonávajú práva podľa § 30 ods. 2 alebo § 50 ods. 2 zákona spolu s uvedením, o aké práva ide,
8b.
popis vzťahov závislosti medzi osobami, ktoré vykonávajú práva podľa § 30 ods. 2 alebo § 50 ods. 2 zákona,
9.
ak osoba vykonáva priamo alebo nepriamo práva vo vzťahu k prevádzkovateľovi prenosovej sústavy podľa § 30 ods. 2 zákona alebo vo vzťahu k prevádzkovateľovi prepravnej siete podľa § 50 ods. 2 zákona a zároveň vykonáva činnosť výroby elektriny, dodávky elektriny, výroby plynu alebo dodávky plynu alebo priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu nad osobou vykonávajúcou činnosť výroby elektriny, dodávky elektriny, výroby plynu alebo dodávky plynu alebo si v súvislosti s ňou môže uplatňovať akékoľvek právo a je osoba podľa § 30 ods. 4 alebo 50 ods. 4 zákona, ďalšou prílohou k návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii je zoznam osôb, ktoré priamo alebo nepriamo vykonávajú práva podľa § 30 ods. 2 alebo § 50 ods. 2 zákona spolu s uvedením, o aké práva ide,
10.
vnútorný predpis navrhovateľa, v ktorom ustanoví postup na zabezpečenie plnenia povinností podľa § 30 ods. 7 alebo § 50 ods. 7 zákona a na monitorovanie plnenia týchto opatrení.
§ 3
Návrh na vydanie rozhodnutia o certifikácii nezávislého prevádzkovateľa prepravnej siete
(1)
Návrh na vydanie rozhodnutia o certifikácii podľa § 1 písm. b) obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a adresu webového sídla navrhovateľa,
b)
meno, priezvisko a trvalý pobyt členov štatutárneho orgánu, členov dozornej komisie, členov dozornej rady a prokuristov navrhovateľa.
(2)
Prílohou k návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii podľa odseku 1 sú doklady preukazujúce skutočnosti
a)
o navrhovateľovi, a to
1.
výška základného imania a zoznam spoločníkov alebo akcionárov navrhovateľa vrátane ich podielov na základnom imaní navrhovateľa v percentuálnom vyjadrení ku dňu podania návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii,
2.
výpis z obchodného registra navrhovateľa nie starší ako tri mesiace,
3.
účtovné závierky overené audítorom, ak takémuto overeniu podliehajú, spolu so správou audítora, schválené valným zhromaždením navrhovateľa za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia, ak
3a.
je navrhovateľ súčasťou konsolidovaného celku, prílohou je aj audítorom overená konsolidovaná účtovná závierka spolu so správou audítora za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia,
3b.
právnická osoba vznikla pred menej ako troma rokmi pred podaním návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii, predkladajú sa uvedené doklady len za obdobie od jej vzniku,
3c.
účtovná závierka, ktorá podlieha overeniu ešte nebola ku dňu podania návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii audítorom overená, predkladá sa aj neoverená účtovná závierka,
4.
spoločenská zmluva alebo stanovy navrhovateľa,
5.
štatút štatutárneho orgánu a dozornej komisie navrhovateľa,
6.
odborný životopis členov štatutárneho orgánu, členov dozornej rady a prokuristov,
7.
čestné vyhlásenie navrhovateľa o úplnosti, pravdivosti a aktuálnosti údajov uvedených v návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii vrátane dokladov k návrhu,
b)
o kontrole nad prevádzkovateľom prepravnej siete, a to
1.
obchodné meno, sídlo a predmet činnosti všetkých osôb, ktoré priamo alebo nepriamo vykonávajú kontrolu nad navrhovateľom,
2.
obchodné meno, sídlo a predmet činnosti všetkých osôb, nad ktorými vykonávajú priamo alebo nepriamo kontrolu
2a.
osoby, ktoré vykonávajú priamo alebo nepriamo kontrolu nad navrhovateľom,
2b.
navrhovateľ,
3.
obchodné meno a sídlo osôb patriacich do toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako navrhovateľ,
4.
obchodné meno a sídlo osôb, ktoré priamo alebo nepriamo vykonávajú kontrolu nad osobami, ktoré sú súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako navrhovateľ,
5.
popis vlastníckej štruktúry, vzťahov kontroly a iných skutočností podľa prvého až štvrtého bodu,
c)
o nezávislosti štatutárneho orgánu, členov dozornej komisie a zamestnancov prevádzkovateľa prepravnej siete, a to
1.
zoznam osôb, ktoré sú poverené celkovým riadením navrhovateľa,
2.
zoznam zamestnancov navrhovateľa podľa § 51 ods. 3 písm. c) zákona,
3.
zoznam osôb, ktoré vykonávajú funkciu štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozornej komisie, a zamestnancov navrhovateľa podľa § 51 ods. 3 písm. c) zákona, na ktorých sa vzťahuje § 53 ods. 1 zákona,
4.
čestné vyhlásenie osôb, ktoré vykonávajú funkciu štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozornej komisie podľa § 54 ods. 7 zákona, a zamestnancov navrhovateľa podľa § 51 ods. 3 písm. c) zákona, že spĺňajú podmienky ustanovené v § 53 ods. 1 až 4 zákona; ak sa na osobu nevzťahuje § 53 ods. 1 zákona, čestné vyhlásenie, že spĺňa podmienky ustanovené v § 53 ods. 3 až 4 zákona, a ak sa na osobu nevzťahuje § 53 ods. 1 zákona, ale iba § 53 ods. 2 zákona, čestné vyhlásenie, že spĺňa podmienky ustanovené v § 53 ods. 2 až 4 zákona,
5.
popis opatrení na zabezpečenie dodržiavania podmienok ustanovených v § 53 ods. 3 a 4 zákona osobami, ktoré vykonávajú funkciu štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozornej komisie podľa § 54 ods. 7 zákona, a osobami vykonávajúcimi činnosť pre navrhovateľa v pracovnom pomere alebo v inom obdobnom vzťahu počas doby trvania ich funkcie,
6.
čestné vyhlásenie osôb, ktoré vykonávajú funkciu štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozornej komisie podľa § 54 ods. 7 zákona, a zamestnancov navrhovateľa podľa § 51 ods. 3 písm. c) zákona, že spĺňajú podmienky ustanovené v § 53 ods. 5 zákona,
7.
kópie zmlúv o výkone funkcie štatutárneho orgánu, členov štatutárneho orgánu a členov dozornej komisie navrhovateľa podľa § 54 ods. 7 zákona,
8.
kópie kolektívnych zmlúv, ktorých navrhovateľ je zmluvnou stranou, ak sú uzavreté,
d)
o disponovaní ľudskými, technickými, materiálnymi a finančnými zdrojmi, a to
1.
organizačná štruktúra navrhovateľa,
2.
popis ľudských, technických, materiálnych a finančných zdrojov potrebných na plnenie úloh prevádzkovateľa prepravnej siete spolu s uvedením spôsobu zabezpečenia týchto zdrojov navrhovateľom vrátane zoznamu a popisu aktív prepravnej siete, ktoré navrhovateľ vlastní na území Slovenskej republiky, vrátane cezhraničných prepojení a aktív prepravnej siete, ktoré sú vo výstavbe,
3.
zoznam úloh prevádzkovateľa prepravnej siete, ktoré navrhovateľ zabezpečuje prostredníctvom tretích osôb, spolu s uvedením identifikačných údajov takýchto tretích osôb a predmetu a doby trvania týchto zmlúv,
4.
čestné vyhlásenie navrhovateľa, že sú splnené podmienky ustanovené v § 55 ods. 3 a 4 zákona,
5.
plán rozvoja prepravnej siete schválený príslušným orgánom navrhovateľa na dobu piatich rokov a čestné vyhlásenie navrhovateľa, že má dostatok finančných zdrojov na jeho plnenie a na realizáciu budúcich investičných projektov a nahradenie existujúcich aktív, vrátane údajov o stave finančných zdrojov navrhovateľa, prognózy vývoja finančných zdrojov navrhovateľa v prebiehajúcom regulačnom období, kópií zmlúv o poskytovaní finančných zdrojov s inými osobami, ktoré sú súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako navrhovateľ, a informácií o nástrojoch finančného plánovania navrhovateľa,
e)
o nezávislosti prevádzkovateľa prepravnej siete, a to
1.
vnútorný predpis schválený príslušným orgánom navrhovateľa na zabezpečenie vylúčenia možnosti zámeny s inou osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako navrhovateľ, vrátane grafickej a písomnej prezentácie stratégie samostatnej podnikovej identity, komunikácie a označovania navrhovateľa a nezameniteľného obrazového symbolu (loga) navrhovateľa a iných osôb, ktoré sú súčasťou toho istého vertikálne integrovaného podniku ako navrhovateľ,
2.
vnútorný predpis schválený príslušným orgánom navrhovateľa na zabezpečenie opatrení na
2a.
dodržiavanie zákazu využívania spoločných služieb podľa § 55 ods. 6 zákona,
2b.
dodržiavanie zákazu využívania spoločných systémov a zariadení informačných technológií, prevádzkových priestorov a systémov na ochranu pred neoprávneným vstupom podľa § 56 ods. 6 zákona,
2c.
dodržiavanie zákazu využívania spoločných dodávateľov systémov a zariadení informačných technológií a systémov na ochranu pred neoprávneným vstupom podľa § 56 ods. 7 zákona,
2d.
dodržiavanie zákazu využívania spoločných poskytovateľov poradenských služieb týkajúcich sa systémov a zariadení informačných technológií a systémov na ochranu pred neoprávneným vstupom podľa § 56 ods. 10 zákona,
2e.
overovanie účtovnej závierky navrhovateľa audítorom, ktorý v tom istom období neoveruje účtovnú závierku inej osoby podľa § 56 ods. 11 zákona,
3.
k vnútornému predpisu podľa bodu 2 sa dokladajú
3a.
kópie zmlúv uzavretých na poskytovanie služieb súvisiacich s prevádzkou podniku navrhovateľa,
3b.
popis všetkých systémov a zariadení informačných technológií, prevádzkových priestorov a systémov na ochranu pred neoprávneným vstupom, ktoré navrhovateľ využíva spoločne s inou osobou,
3c.
kópie zmlúv so všetkými dodávateľmi systémov a zariadení informačných technológií a systémov na ochranu pred neoprávneným vstupom,
3d.
kópie zmlúv so všetkými poskytovateľmi poradenských služieb týkajúcich sa systémov a zariadení informačných technológií a systémov na ochranu pred neoprávneným vstupom,
3e.
kópia platnej zmluvy s audítorom,
4.
identifikovanie ustanovení vnútorných predpisov navrhovateľa, ktoré zabezpečujú
4a.
rozhodovacie práva navrhovateľa nezávislé od vertikálne integrovaného plynárenského podniku, pokiaľ ide o aktíva, ktoré sú potrebné na prevádzku, údržbu alebo rozvoj prepravnej siete,
4b.
oprávnenie navrhovateľa získavať potrebné finančné zdroje prostredníctvom úveru a zvýšením základného imania,
4c.
nezávislosť navrhovateľa pri každodennej činnosti navrhovateľa, pri riadení prepravnej siete a pri príprave desaťročného plánu rozvoja siete,
5.
čestné vyhlásenie osôb, ktoré sú súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako navrhovateľ, a osôb, ktoré nad osobami, ktoré sú súčasťou toho istého vertikálne integrovaného podniku ako navrhovateľ, vykonávajú priamo alebo nepriamo kontrolu, že sa zdržia konania podľa § 57 ods. 3 zákona,
f)
o obchodných a finančných vzťahoch medzi prevádzkovateľom prepravnej siete a vertikálne integrovaným podnikom, ktorého je súčasťou, a to
1.
zoznam zmlúv uzavretých medzi navrhovateľom a osobami, ktoré sú súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako navrhovateľ, spolu s odôvodnením ich súladu s podmienkami obvyklými v bežnom obchodnom styku; to neplatí v prípade zmlúv, ktoré boli uzavreté po predchádzajúcom súhlase Úradu pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 57 ods. 2 písm. c) zákona,
2.
popis opatrení, ktoré zabezpečujú, aby vo všetkých obchodných a finančných vzťahoch medzi navrhovateľom a osobami, ktoré sú súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako navrhovateľ, boli dodržané podmienky obvyklé v bežnom obchodnom styku,
3.
vnútorné predpisy navrhovateľa, ktoré určujú metodiku vedenia podrobných záznamov o obchodných a finančných vzťahoch medzi navrhovateľom a osobami, ktoré sú súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako navrhovateľ,
g)
o príprave programu súladu podľa § 58 zákona, a to
1.
návrh programu súladu,
2.
návrh zmluvy s osobou povinnou zabezpečiť súlad.
§ 4
Návrh na vydanie rozhodnutia o certifikácii nezávislého prevádzkovateľa siete
(1)
Návrh na vydanie rozhodnutia o certifikácii podľa § 1 písm. c) predložený navrhovateľmi, ktorými sú vlastník prepravnej siete a osoba, ktorá má vykonávať činnosť nezávislého prevádzkovateľa siete, obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a adresu webového sídla každého navrhovateľa,
b)
meno, priezvisko a trvalý pobyt členov štatutárneho orgánu, členov dozornej rady a prokuristov každého navrhovateľa,
c)
výšku základného imania a zoznam spoločníkov alebo akcionárov každého navrhovateľa vrátane ich podielov na základnom imaní navrhovateľa v percentuálnom vyjadrení ku dňu podania návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii,
d)
výpis z obchodného registra každého navrhovateľa nie starší ako tri mesiace,
e)
účtovné závierky overené audítorom, ak takémuto overeniu podliehajú, spolu so správou audítora, schválené valným zhromaždením navrhovateľa za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia, ak
1.
je navrhovateľ súčasťou konsolidovaného celku, prílohou je aj audítorom overená konsolidovaná účtovná závierka spolu so správou audítora za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia,
2.
právnická osoba vznikla pred menej ako troma rokmi pred podaním návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii, predkladajú sa uvedené doklady len za obdobie od jej vzniku,
3.
účtovná závierka, ktorá podlieha overeniu, ešte nebola ku dňu podania návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii audítorom overená, predkladá sa aj neoverená účtovná závierka,
f)
spoločenskú zmluvu alebo stanovy každého navrhovateľa,
g)
odborný životopis členov štatutárneho orgánu, členov dozornej rady a prokuristov,
h)
čestné vyhlásenie navrhovateľov o úplnosti, pravdivosti a aktuálnosti údajov uvedených v návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii vrátane dokladov k návrhu.
(2)
Prílohou k návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii podľa odseku 1 sú doklady preukazujúce skutočnosti
a)
o kontrole nad nezávislým prevádzkovateľom siete, a to
1.
obchodné meno, sídlo a predmet činnosti všetkých osôb, ktoré priamo alebo nepriamo vykonávajú kontrolu nad nezávislým prevádzkovateľom siete,
2.
obchodné meno, sídlo a predmet činnosti všetkých osôb, nad ktorými vykonávajú priamo alebo nepriamo kontrolu
2a.
osoby, ktoré vykonávajú priamo alebo nepriamo kontrolu nad nezávislým prevádzkovateľom siete,
2b.
nezávislý prevádzkovateľ siete,
3.
obchodné meno a sídlo osôb, ktoré vykonávajú činnosť výroby elektriny, dodávky elektriny, výroby plynu alebo dodávky plynu, vo vzťahu ku ktorým nie sú splnené požiadavky podľa § 50 ods. 2 písm. a) alebo písm. b) zákona, a informácie o ich vzťahu k nezávislému prevádzkovateľovi siete,
4.
informácia o tom, či ide o spoločnú alebo výlučnú kontrolu a právnu alebo faktickú kontrolu osôb uvedených v bodoch prvého bodu až tretieho bodu a na základe akých majetkových alebo personálnych väzieb,
5.
podrobné grafické znázornenie vlastníckej štruktúry, vzťahov kontroly a iných skutočností podľa prvého bodu až štvrtého bodu,
6.
príslušné ustanovenia stanov a dohôd medzi spoločníkmi alebo akcionármi nezávislého prevádzkovateľa siete týkajúcich sa voľby, vymenúvania alebo ustanovovania štatutárneho orgánu, členov štatutárneho orgánu, členov dozornej rady a prokuristov nezávislého prevádzkovateľa siete,
7.
čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu, členov štatutárneho orgánu, členov dozornej rady a prokuristov nezávislého prevádzkovateľa siete o tom, že sú splnené požiadavky podľa § 50 ods. 2 písm. d) zákona,
b)
o osobách podľa § 50 ods. 4 zákona, a to
1.
informácia o tom, či osoba podľa § 50 ods. 4 zákona priamo alebo nepriamo vykonáva práva podľa § 50 ods. 2 zákona,
2.
ak osoba podľa § 50 ods. 4 zákona priamo alebo nepriamo vykonáva práva podľa § 50 ods. 2 zákona,
2a.
zoznam osôb podľa zákona, ktoré priamo alebo nepriamo vykonávajú práva podľa zákona spolu s uvedením, o aké práva ide,
2b.
stručný popis vzťahov závislosti medzi osobami podľa zákona,
2c.
stručný popis opatrení, ktoré v prípade osôb podľa zákona zabezpečujú nezávislosť prevádzkovateľa prepravnej siete od osôb, ktoré vykonávajú činnosti výroby elektriny, dodávky elektriny, výroby plynu alebo dodávky plynu,
c)
o disponovaní ľudskými, technickými, materiálnymi a finančnými zdrojmi, a to
1.
podrobná organizačná štruktúra nezávislého prevádzkovateľa siete,
2.
popis ľudských zdrojov, technických zdrojov, materiálnych zdrojov a finančných zdrojov potrebných na plnenie povinností nezávislého prevádzkovateľa siete spolu s uvedením spôsobu zabezpečenia týchto zdrojov nezávislým prevádzkovateľom siete,
3.
doklad preukazujúci, že nezávislý prevádzkovateľ siete má dostatok finančných zdrojov na plnenie úloh nezávislého prevádzkovateľa siete, na budúce investičné projekty a nahradenie existujúcich aktív, vrátane údajov o stave finančných zdrojov nezávislého prevádzkovateľa siete, prognózy vývoja finančných zdrojov nezávislého prevádzkovateľa siete v prebiehajúcom regulačnom období a informácií o nástrojoch finančného plánovania nezávislého prevádzkovateľa siete,
4.
popis opatrení na zabezpečenie dodržiavania povinností podľa § 63 ods. 2 písm. b) až d) zákona,
5.
zoznam regionálnych iniciatív týkajúcich sa spolupráce s prevádzkovateľmi prepravných sietí na európskej úrovni a regionálnej úrovni, na ktorých sa nezávislý prevádzkovateľ siete podieľa alebo plánuje podieľať,
d)
o spolupráci medzi vlastníkom prepravnej siete a nezávislým prevádzkovateľom siete, a to
1.
návrhy všetkých príslušných zmlúv medzi nezávislým prevádzkovateľom siete a vlastníkom prepravnej siete týkajúcich sa zabezpečenia dodržiavania povinností vlastníka prepravnej siete podľa § 63 ods. 4 zákona,
2.
popis mechanizmov výmeny informácií a spolupráce medzi nezávislým prevádzkovateľom siete a vlastníkom prepravnej siete,
3.
návrh modelovej zmluvy o financovaní investícií do prepravnej siete treťou osobou,
4.
kópie zmlúv týkajúcich sa krytia zodpovednosti súvisiacej s aktívami prepravnej siete,
5.
popis postupu týkajúceho sa určenia príslušných cien za prepravu plynu s odkazom na príslušné ustanovenia zmluvy medzi nezávislým prevádzkovateľom siete a vlastníkom prepravnej siete.
§ 5
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 20. novembra 2012.
Jozef Holjenčík v. r.